Previous Page  178 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 178 / 414 Next Page
Page Background

M. JMW!.

Tarmhygiejne.

Manga! paa Lagemabaw#g)!aa — an

*r <iUwrt *!!# bA^ndt, *t

!4gWMbevag#!M op Mmho!a^#!o<r har

oa ovormoAdo pwt^aip Indf!y<M<o paa

6aadhodoti!*t*Bdw

i

A!<miado!iphod.

Hadot op B!odom!#bot forbodrM,

MaaHofoo *tyr!cM^ Aaadodra*oo<niM-

<)a^ iorapM, 84od<Hdtot bommor i

bodro Ordon og nnoton ohid ogsoo

Agoringon, (bi Logomabovagoisorao

foM Biodot ti! ot strommo livligt og

broitigt gonnwn Fordojoloooorgonor-

ao do dorti! horondo storro Kirtler,

(gotto betyder oelvfolgélig rigeligere

ag bedre FordojelsoMofter i etorre

Mangde, og dette hangor otter eom-

aaoa mod det kendte Foktum, ot Ap-

pohtten forogeo ved legemligt Ar-

boido.

En mogot vigtig Rolle spiller og-

ooo den kroftigo Bugmnokulobur,

)Bon foor og bevorer ved systemotiske

Logoaabovageleer. Ja, , den er nao ty

oitid onsbotydendo naed en godt fung^-

rondo Torm, thi mon hor jo ogsoo

gjort den logttogelse, ot Gymnootik

Bholoor for Bugmuokuloturon er et for­

trinligt Middel mod kronisk Movo-

Torm Kotorr, Forstoppeloo og H<s-

aaerthidor.

Dot gælder derfor om, ot særlig do,

der hor ot otilloeiddendo Arbejde, pos­

er neje poo deres Krops Stilling un­

der Arbejdet, og ot de sorger for ot

foo tilstrækkelig Legemsavelse i ol Al­

mindelighed og of Bugmuskuloturen

og Molletogulvet i Særdeleshed. Den

gunstige Indflydelse of Legenaseveleer

000

ogsoo derof, ot Forstoppelse som

Regel fremkommer hos Kvinder med

etilloeiddonde Arbejde, nsodens den soo

godt soen oldrig findes hos Bern, der

deltoger sosTtsvhgt

,'A }i .

-r....

At den kroftigo Bugmaokulotur hor

don ovennævnte guaetige Indflydelse

poo Tormvirksoenheden er umiddelbart

indlysende, men ogsoo .Mellemgulvet

hor en sMdon, thi deto Bevægelser hor

iHce olene Betydning for Aondedræt-

tet og derigennem for Iltoptogelsen og

Knlsyreudskillelsen, men ved sine Be-

slser op og ned virker det poo Mo-

ekken, hjælper til ot kerne Foden

og foor Moveindholdet til ot possere

ud i Tormen og videre ned i denne, og

ikke mindst virker dieee BevsSgelser^

poo Tyktornsen, især Tværtormen og

iNedtormen.

Er dette forstooet, begriber mon og

sos^, ot Brugen of Korset og stromme

Kjolelinninger virker skodeligt, idet

En alop Bugmuskulotur og et slopt

Melleasgulv kon der¡for ofte give Ag-

ledniag ti! pn træg Tarmvirksesnhad.

Bal Mje Pris pMgamh

6

u!er^i!t!ef.

Uge inden Pinse ^ik Prisen

gomle Quleroddef betydelig i Vejret

og er endnu nogle Steder oppe poo 60

Øre Pd. Det er i denne Forbindelse

ikke uden Interesse ot citere, hvod

Oortoef-itdeuifr skriver: Noor enkelts

gomle Produkter som Gulsredder ste.

hsr opnooet soo heje Priser, dcyldes

det kun de gonske minimole Tilferslsr

og hor ingen Betydning. I evrigt er

gomle Galeredder nu udbudt poo Tor-

vet og sælges ti! stærkt vigende Priser.

M itc garnie, men

ikiie i!enye !(år!oHer.

Hop, S ^ ia g og

herof ser oson Betydningen of oA

ning og derigennem det notarlige T y k

poo Tvær- og Nedtormen, hvilket ot­

ter bevirker ufuldstændig Udtemning.

Nu er Spiretjden inde, og det gr

sundest ot okrssüe gomle Kortofler fér

Kogningen, msdens de nye be(^ pilles.

Grunden ti!, ot nye Kortofler efter

Kogningen er stivore og fostere end

gomle, er, ot de indeholder et sterre

Kvontum Protein —et kvsslstofholdigt

Stof. En stor De! oí detine Protein og

noglen#rende Solté, Kortoflerne in-

dsholder, edelssgges, aoor ds kogee

aden Skrss! — ifelge omerikoaske Eks-

perimenter mistar en KortoHe!, der

pillét Issgges i koldt Vond og koges,

hervbd 17 pCt. s.f sine vegetobile Sol-

te, medeneen apiHet kun mister 2pCt.

Noar dsn endelig tggeo of, moo det

ske vorwmt, hyis mon ensker ot bevore

eig sterste Deten sf Kortoflens Nss-

ring, do denne sidder i Lsget umid-

delbort under Ski ndet.

'

Det er videmAobeligt konstoteret,

ot en Skmppe Kartqfle;- ved ot Mive

ptllef og logt i Vond fer Kogningwi

mistede liga sos megen NMing, som

tilberede Kortoflerne

Moodd.

^

ttasr Hjertet er

angrebeL

For Tiden er d e t^ o d o n i o! Al­

mindelighed, ot Landmændene vfd ud­

mærket god Besked pna, hvorledes ds

skol fods deres Husdyr for ot foo det

bedst muHge ud of dem, medeoe de

kender uhyre lidt til, hvorledes ds sko!

pleje deres egen Sundhed for ot holde

deres Legemes Ydeevne poo normol

Hojde.

I det hele toget er det ojældent i

sin sgsn Appetit og Pengepung, noor

det gælder Kostspergsmoolot.

Hvis dsr stod være nogsn Fromgong

i Bestrs^Iasrne for ot aodsætto Do

dslighsdsn poo Grund of Syg

domwo i H jsrtt og Blodkor hos Folk i

4(i-d0 Aors Aldsrsn, or dot aodvondigt,

ot der toges kroftigsro fot poo ot bi-

brings FoHc dsn rstte Forstóóslse mod

Hensyn til. hvilken Fode dsr givor

stærke Muskler, sunde Nerver og i det

hele toget yder de bedste Betingelser

for, ot de ferskellige Orgoner kon ud

fore deres Forpligtelser poo normo!

Vis.

Et ondet Led i disse Bestræbelser er

dette, ot mon i longt hojere Grod end

Tilfældet er i Øjeblikket soger ot be­

kæmpe de almindelige Infektionssyg­

domme, herunder Halsbetændelse,

Gigtfeber o. s. v. Gennem Oplysende

Foredrog kon mon erhverve Kandokob

om den rigtige Levevio, og ved ot kon­

ferere med sin Læge kon Ens særlige

Tilstand blive undersogt og Rood er­

holdes med Hensyn ti! Diæt, Bade etc.

Dette er oltsommen praktisk, næn soo

kommer st vigtigt Spoyemool bag­

efter: Folges disse gode Anvisninger

til doglig, eller tillader mon sig ot

lemp* Hdt!

Grete Aoboeo

aoværtræfFon Í Vækæmæg.

EHægso ovoooR.

11!. HelL HIA

Noturen hor indrettet det soo viss­

ligt, ot Kosten i de forskellige Zoner

er afpasset efter dieses Beboere; gon-

eæSvtS)

nogen Klosse of Mennesker ot finde

de delvis hindrer Mellemgulvets Sæ^-J virkelig god Kundskab msd Hensyn

til Fodsns Sommenssstning og de en­

kelte Fodemidlers indbyrdes Forhold.

Mon loder sig i det líele tsget lede of

i-Eke . .Fek)SSS})groSS) Miæo faglig Jor.

indbyggerne i de vornae Lande, medens

dot omvendte ikke sker.

^

Naturen viser os, hvilken E^ost der

sr dsn msst possondo for SommsMn,

idet den i disse Mooneder forsyner os

rigeligt med Frugter og frisgo Gren­

soger. I den varme Asrstidj^moo vor

Kost være afpasset efter vort Behov,

sooledes ot de i Fordej elseskMolen væ­

rende Gifte indokrænkee til det mindst

mulige. I Varmen taber Fdrdejelses-

orgonerne noget of deres Spt^dkroft,

og de Safter, der skal fordeje Maden

og gere den tjenlig ti! Optagelse i Or­

ganismen, udskilles i mindre Grad.

MæMc er altid st værdifuldt Næ­

ringsmiddel, noor den bliver behandlet

poo passende Maode, og dog kon Plon-

tehæringsmidlerne forsyne os med fuld­

stændig tilstrækkelige Mængder of

Æggehvide. Neddcrne indeholdet fuld­

komment Æggehvide; andre Vegetobi-

lier indeholder ogsno Æggehvide, næn

ikke af soo fuldkonunsn BaskoHanhsd,

do da ikke inde!{o!deroHe nsdvendige

Beatanddale til ot imadakomma do

Krav, dor atilloa ti! ÆggehyideatoEarne

iLagemataHaahoIdning. Korneta Æg-

gehvida mangler fordkallige Beatond

dela, men spiaer vi Korn sammen mad

Mælk, soo vil dette aidatea Æggehvide

udfylde, hvod der maag!er i Kornet.

Frugt, Gronaoger, Mssik og lidt Æg

er altid fortrinlige Næringsmidler,

noor de bliver anvendt poo rette Moo-

de, og det viser aig jo, at blondt

Sportsmennesker udholder Vegetarerne

den storst mulige Træning, ligesom

en klor, arbejdsom Hjerne er Resul­

tatet of vegetoriiA: Levevis. Benyt

Sommertidens Produkter i videst mu­

lig Udstrækning, for ot Blodomlob,

Stofskifte og Fordojelse kon blive tip ­

top!

JOHANMES TOFTE

laenkram, Kekkeaudstyr, Glaa APorcelæn

Jsagnrgknrg AM4M. Talf. Ordrup aw.

ToXteoh^bmer og

. . .

00

Strniie!

Den, eom faor Tid ti! ot goo en Tur

nod i Hellerup Rovn, vi! næsten oitid

være siåcker p (^ ot træFe Publikum i

Anlægene enten hvilende ud poo Bæn-

kane mellem Blosnsteme eller ivrig

studerende Navnene poo dieee. Det er

for de sidste, ot efterfolgende Linjer

skrives...

Bt#nhgjgp!Mtnr.

„Epilobium" er en amuk Sianhojs-

plonta, oom endnu Jk k a or oînàade-

lig. Den hor knhberforveda, ægforme-

do Blade. Blomntemo w lyorono og aid-

Hnafrad, onoæief—- d tnaoe ^ n o

la^^kmMw^^

MVeronioo Boyo! Bino" hor pHefor-

meda B!odo asgd gmn Midte og hvid

Rand. Blagaetame, nom or Mon, aid

der poo en M mn boj Stsanga! og hor

fint tegnedo Streger og to Stovdroge-

re, hvis sorte Spidaer træder smukt

frem.

Kn Stunde.

^Hesnerocollis'*. Det er ikke ual­

mindeligt,

Blomaterkendere vægrer

sig ved at anskaFe Stauder, fer de hor

set diaae i Blomst. ^Hemerocallis" med

de abrikoeforvede Blcmater er nu ved

ot springe ud og stoor med heje, ative

Gerda NíoLnena íetograRAe Ateüer

Mædovgy S (Strandve! SO)

HL Hell. M7a.

Karahiarisfishe Portrætter

BdwnAintdkr —Copier

Fæn«A n!de!nn og C np keedng n i AdsntæeHhu.

Jo rdem oder Fanny F!ehn

Egen BsfnstMng

Indmelding ker: Onsdag og Fredsg 1rs 2—4 Eftmd.

Fødehjemmet „Tageem!nde"

—Jnsdssnndsr F Ftnkn To!L O esstnfte 7 Í4 . —

Fndselshjæip ^ Bsrselplsjs 1rs !M Kr.

Indmelding lirsdsg og Towdsg La 2—4 El(m&

Stængler og vellugtende trompetfor­

mede Blomster. Det bedste Plontested

er i kraftig, noget fugtig Jord, enten

i en Stouderobot eller vad Vondlsh.

Blomsterne kon bruges ti! Adsåcsaring

og er meget dekorative.

F/Ssr#Lri/(. Det er uiorstooeligt,

ot dér ti! Robotten i Anlæget er brugt

skærveHgnende Sten, noor vi netop

herhjemme hor et soa ypperligt Mo-

tarioJe fro Naturens Hoond som Ko-

rniotensne fro Fnkse KoHArud.

Erik Dsasou.

SuMiNsatteihCrtdiamiBr.

Granne Ærter kon holdo sig friske,

hvis mon bærer sig od poo folgende

Moode: To Dele Solt og ! Del Suk­

ker blondes og drysses mellem Ær­

terne. Nssate Dog fyldes Ærterne poo

rena Flasker eller Glaa. Logen, der

hpr danhet sig, hældes over, og Qloo-

sene tilbindes og dyppes i Parafin,

Lok ollar Gips. Ved Brugen udvon-

d^a Ærterne, de er marlig onrandelige

til at komnw poo forskellige Supper

eller ti! Ærtepnrëanppo,' Salater og

Bredet amagsr Ikko gammelt, fordi

Fégii^mden er fordan^iOt, hvilket msm

egtntiig skulde antoge. Moderpo Ernæ-

riUjgfysiologi viser, at dette ikks er Til-

fsÏMet, idet Fugtighedsgraden mellem

frj^kt cg gammelt Bred foktisk er longt

riogsre end ontoget. Aorsogen mas seges

i oadre ForhcM.

Bradât er hygget op of smoo bitte Par-

tikler, beetosende of Stivelse hoMt som-

men of Vend. Efter nogen Tids Forleh

mister de smao Partikler deres Elastici-

tet cg gror sammen i sterre Partikler,

derved virker Bredet tert og mister som-

tidig sin friske Smog. Bnsker mon der-

^TynüeSmathM^

Dam#maB Pryd ^

bhnger lettere og mere tvangfri

Gang

Ufejlbarlige Resuitater forsaadanae

opnaas ved spede! Behandiing hos

F r tlM t B t fH ) J t r p M M ,

eaam. Fodlstge og Sygeplejerske

Fmgeaahoag ABé M*.

TB. Osrdrup !073, Chsr!et(ea!ooA

Kja!a-Sa!on6n

KaæHmindæVæJ BB.

^ M tw sH lD m M r ^ B w n l

mJo)ea og OvoatoJ.

SldntA N yhndo r i Jo u rn n ln r.

TV. Geætofte !M .

Laura Borup.

0!ufM!e!$en&Co.

Jmgorohorg AH4 M .

lelf Ordr. 47.

- . — - Udsalg of

T U é t h n æ d , F hn g !r

FM fggg #7 ogoæ FffvA Aæfæg.

for, ot Bredet skol holde sig friskt læn*

ge^ gælder det oltsao om ot bevore Pant

tiklerne adskAt saa længe eom muligt, og

dette sker ved et indkapsle de smae Par­

tikler i Fedt, hvorved de hindre# i et

gro sammen. Dette vi! altsaa sige, at

den Husmoder, der tilforer sin Dejg eks­

tra meget Fedtstof, enten i Form af

Flede, Smer, Afargariræ eller Fedt, ikks)

Mot ger Kagen lækrere, men tillige be­

varer den frisk længer end den Koge, eom

er hievet mindre fedt tillavet.

43^n^HTPnno aat

IBij. TTEn.

a]p can .

B ^R ^ i ^ î ^

$ W -

7W. - HBÜRnvwej 4. - H f. HeH. 766. d e a .i . Buüegardi..

X

to v . m H j.æ - s a .s 6p . e. e m - a < e s n e .

y

RM^uCT^Gerdm^r Y THhssd m!æææ mææ ammmsmm.ænhæMæ

9

Portihs

TMbad giwMpaa Bygaingaafbajda.

omlorandres.

Hvodedes et ungt Menneske fra

He!erupbaner sigVej iKanada.

H.

Vor unga Ven aogar forgævea ut fua noget ut beet!!!e. Wun og hunu

Kamerat

titbringor Mætterno i ut BKur, at tid!!gure Krædthue, i Ur-

ehovon. En indianer givor dom Anviening pau Bhovptunter, eom do

hun !eve uf.

Efter den pragtfulde Køretur til

Vancouver uden om de hoje Bjerge,

over Broer, hvorfra man saL ned i

avimlende Dybder, meilem fantastik

høje Graner og tilfrosne Søer blev vor

unge Hellerupper, Hr. Anders A., i

Vancouver pludselig stillet ovar for et

helt andet Klima. Hon skriver her­

om: —Her var saa vormt d. M. Marts,

at vi maatte smide Trøjen og næsten

gaa nøgne. Byen ligger bmkroneet af

mægtige Bjerge. Vi faar maaske Ar­

bejde iidt nordpaa i Daity Lake.

Men fire Uger efter skriver han:

— Vi blev i Vancouver i 14 Doge uden

ot kunne feo Arbejde. Vi eugte den

doneke Koneul, hon kunde ikka engang

toie Donsk, longt mindre ekoHe Ar-

bejde. Vi eøgte ogsoo „Cunord Line" s

Agent, der hor skondinoviek Buroou,

men uden Held. Men soo fik vi det

Rood ot toge til Squoenish, nord for

Vancouver, inde i Bjergene. Det er

„Qreot Eastern Pacific Railway" s syd­

ligste Station.

Vi sejlede dertil i 6 Timer, og det

var øsende Regn. Her har de Regn

i Stedet for Vinter; hvad er bedst!

Regn er vandt 1 Mia Komerot og jeg

ejede tilsammen kun 9 Dollars, da vi

gik i Lan& Hotellat forlangte Z Dol­

lara for at huso oa, men vi fik Afslag

til lH. Vi gik straks til Stationen

for ot høre om Arbejde, men fik Be­

sked poo ot møde næste Dog. Vi

kom, men soo sagde de, ot næete Dog

igen vor der nok et Por tomme Plad­

ser.

Do vi frygtede, ot der alligevel ikke

vor Arbejde, turde vi ikke eove puo

Hotellet den Not, vi gik rundt i Øa-

regnen og eegte Nottelogi, men fondt

føret eent om Eftermiddages nde i

Skoven nær Floden et Skur, et tidli­

gere Krudthue.

Her ver tørt, men hvor vor Nottøn

kold, vi vor oppe 3—4 Gonge for ot

foo Varme ved Gymnoøtik, dog Nat­

ten gik, og Dogen kom, dan Dag, da

vi fik Lofte oea Arbejde, eom kunde

begynde 6 Dage efter. Vi blev i Hyt­

ten, og for første Gong vor Vejret

godt. Vi tændte Bool og lovede Te —

Hytten loo ude i Urekoven longt fro

Menneekebolig — og epieto Knækbréd.

Det levede vi of hele Dogen. Jeg hav­

de heldigvie gemt Te og Knækbrød of

nain Forsyning fro Doamork.

Vi flettede soo en Seng af Pilekvi-

ste og samlede He rundt omkring

langs Floden, det hjalp lidt paa Var­

men om Natten, dog ikke aok. Vi sov

med Klæderne paa; meu vi maattk og-

saa gao oe varme den Nat flere Gan­

ge. Vi blev ofte vækket af forekellige

ukendte Lyde; næn vi havde luHmt

forsvarligt. Der løb bl. a. mangø halv­

vilde Køer omkring i Skoven.

Næete Deg gik vi ben ti! en Bager

og købte Brød og Æg, soo vi ikke hav­

de mere end 16 Cente tilhege. Om Af­

tenen, do vi kom tilbage efter en lille

Tur, etod det en Indianer, oiviliaeret,

og betragtede vort Booleted. Hon eyn-

tee, det vor flot, og hon viste oe nogle

Planter, vi knnde spise, og do vi vor

ved ot lægge oe, kom hon igen naed

Gulerødder, Kokoo, Solt, Sukker og

Havregryn, og Morgenen efter drak vi

dejlig Kokoo.

Do vi senere kom til Bageren og

spurgte, om hon vilde sælge oe et 10

Cente Bred for 6 Cents, sagde hon:

^Kunde I ikke bove Lyst til ot skære

Brænde, soo kon I foo, hvod I vil hove

her!" Vi modtog Jobbet med Glæde,

begyndte etroks og blev ved i 3 Timer.

Vi fik KoHe, Brod og Syltetøj, Smør

og Sukker hjem med, fordi det vor

Søndag Dogen efter, og soo moo der

ikko orbejdea En venlig Hoasefor-

mer gov os Kortoflsr og'Solt, medens

nogle Piger, der gik langs Floden, gov

sig ti! ot skrige, do de eoL vort Bool,

de tro4de, vi vor Indianere.

Pooekedoge Eftermiddag kom nog­

le unge Mænd og eo4 oe. De havde

Ejendomsret til et gammelt forlodt

Formerhus længere nede od Floden, og

dfr fik vi Lov ot bb. Der vor boode

Komfur og Hoeeng, hvor vi sov dej­

ligt. Om Mandagen, do vi huggede

Brænde igen hoe Bageren, blev det

Eégn, og hon vilde ikke hove, ot vi

skulde hugge i Regnvejret, do vi ikke

noottø Mive eyge, naar vi skulde til

ot arbejde poo Bonen. Hon gov os

Smør, Æg og Brød myl hjem.

Dogen efter, do vi skulde møde poo

'Stationen for ot rejte, huggede vi føret

Brænde for Bageren, og hon gov os

Brød og hver et Tæppe til ot hove over

oe, noor vi nu skulde eove i en Jera-

bonøvogn. Hon videte, ot dør vor

Køjer med Modroø i hver Kupé, næn

ingen Tæpper. Jornbonevognen kører

stadig op til de Steder, hvor der ar­

bejdes; i hver Kupé sover 7 Mand, og

desuden er der tre MeteViol, en Køk­

ken- og en Spisevogn foruden Loko­

motivet.

TH BMejemc !

Bentofte Kommüne!

Vi hor modtaget følgendo:

Til Folkeekolena Idrætaetævne, der

finder Stod den Z6. Juni-s-l. Juli, er

indbudt en Del Gøteter fra Udlandet,

hovodeogolåg Børn fro evonfht og nor­

skø Skoler, i o!t co.

For ot dieao muligvis under deres

Opbold ! Danmark kon foo Lejlighed

ti! — gennem ea U<Mlugt pr. Bi! — ot

se !idt of den nordsjællandske Notur,

anmoder Skolodirsktøron bg Idræto-

inspektøren i Gøntofte E^odiønune de

Bilejere, som velvilligt vil ø^^^^e deres

Vogne ti! Roodighed til et soodant

Formool, om ot ville meddele det til

Skoledirektørens Kontor (Tlf. Ordrup

7700) eller til Statens Gymnaetikineti-'

tufs Kontor (Tlf. C. 0337), om muligt

inden den Zb. ds.

Af forskellige Aorsoger kan en FæL

lee-Udflugt ikke tilrettelægges, men

Børnene mao deles i Z Hold, eaoledes

at den ene Tur kan finde Sted Lørdag

den 00: JMut, ÆL 0—ø Fm., og den an­

den Føndag den 7. JuL, FL 7—4 Fm.

Udflugterne, der tænkes ført gen­

nem Gentofte Kommunes kønneste

Punkter, Dyrehaven, nordpoo ti!

Rungsted, poobegyndes og sluttes ved

Idrætshuøet, Østerbro.

De Værter, der elskværdiget vil

slutte eig til denno Opfordring, bedes

opgive, hvilken of de opgivne Doge de

eneker ot kæro.''

Kf W. C -,

æWær VMkæ-

kMnaætæmæ foøææmfæ, øAWææHær

BrugBardo!!

Wø(do) gør atrøka Kummørnø !krld-

hvtdø oa huatøjntøkø. Faøø ) 3 atør-

røtøøf fra

øHo Sa

bøudøakf, te.

tal

. "

a)t havø Sattagra i Huaø(.

hoø Købmænd oa Apotøkør. Hua!

4øt øf Itvøfarttat tor Vol

fokeno og Børn