Previous Page  180 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 180 / 414 Next Page
Page Background

F or

c r FfyoAfnAotn t F*frr¿

o í /o ríícM o Tt^^orgto/ /r o ^ rti/e rti^ o ry tT e / ífi ?'oot*yaar¿#to/, At'oWyoo-

ocot (feo /o o r yor&!Wf^M

4t^ Fríí^er¿Á;MMo¿*t'r/. y a a r eo 67oo^ Forí^áííí^MO /r o Fre^ortÍMoníF^vo/ Ítí

J o ro p o

t'Cí^ Ffo/ynoreforry A/tver /arríf/y, Aor ÆoPiWMOiA í o M¿y7MrrAíí yífro J t n y t í / wMíJ oíor yro/tAAopaetííí

/ r o 5írof!<Ft'o/oo o tr r Jtopí!<yery oy ?'oóJ#oo ít/ JooF^/^ffto/. Jo o t wtoo *or pao Jt^/oífíí, ^or or íoyoí / r a Fro¿o-

rfioóoryro/, oA</oí eí oíoro^aaoí Fo/aft/<ry, <foí ¿ro/or oty ow.

S P O R T

HXMtütter fra W. ). K.o Tenn)a!urn<r)ng. — Spmn^endo Ddma-^tngfd pM

éppdpg. — BHwer Ffu SporMng oHor Fr)!. Stpcko) H. ). K.-Mopter? T«!n<P-

matoh W. t. K —Matmp.

en \anut.^uver

3, 4 -S , SW .

ü ng V. o. F rt.

I Torsdogo oluttode H. 1. K.s Tennisturnering. der i de aa&ns JifrU er gor

feigende Resuitoter:

^ierre-Singie: Henriks vandt .^ov

Vclsa^ou Raetauseen &— ,

Dome-Singie: t ru Sperii

Bteenberg (f—3, C—2.

Hefre-Doubie: Uirich & ingerstev

Kieisen v. o. Henriksen A Veischou H.

4 - 6 . 4—6, 6—4, 6 - 3 , 6 -2 .

\)ixed-HouMe: Frk. Gsndii & Hen-

siksen v. o. Frk. Steckei A Henning

Loreen 6—3, ?—9, 6—0.

I Kampene om H. /. ^.-ß/MiersAoberr

ns bier Reeuitoterne ieigende:

WMMting Lpratn Mtv Mpptpr ! M<rrt-

Stngip

red i Siptkompen at besejre 6v. Sperling med 3 Smt mod 0. Aiedens Aif Ñiis-

eon kun opnaaede ét eneste Parti mod

Larwn, fremtvang 8v. Speriing dog saa

respektabie Tai som 6—3, 6—3, 6—2. Det

er ikke fór meget sagt. a t H*6'ti"g<Lar-

aen viste det smukkeete Tennisspii i Turneringen, de store kjebenhavñskeSpitiere

iberegnet. Skade k**"-

t* ikke fik

barn a t se i hans i Øjebiikket fine Form

ibod Dtrich og Konsorter, og Skade kun,

a t hans Konstitution nsegter ham a t byde

;sig saiv Anstrengeiser, som mindre ta-

tlentfalde .KBii^we takket

^ /y-,

aisk Udrustning iegende iet ovprvtnder.

I nrrrs,Dapbfe vandt Brede. Sperpng

Mesterskabet over Larsetr-A Dundgaard

uden Kamp, idet Lutrdgasrd psa Grtrnd

sd Eksamensisrening saa sig ude af Stand

tii a t stiHe op. Henning Larsen og

Misson vsr eiiers Makkere; men da Niis-

son atter kom tii Skade med sin Fod

<)g maatte udgaa beit af Turneringen,

edeiagdes denne eiiers saa interessante

Konsteiiation.

I Mmd-fA)ubis vandtes Mesterskabet

af Fru og Hr. Speriing over Frk. Steckei

A Henning Larsen med 6—1, 6 - ^ .

.funtor-^fingie /or Domer vandtes at

F rk. Seneca Andersen over Frk. Inger

Rasmussen med 2 Sæt mod 1, og

Juntot^Stapie /or Herrer af Kajfer

Kieisen. Hans Modstander ! Slutkampen Finn Stiiiing maatte ae stg besejret

med 2 Sæt mod 0.

. . . .

HaadtraprecAAea vandtes itgeiedes at

Kajfer yteisen.

T an n tsm p leh i H atierup S p o r^ p a r k

paa gandag meUem M. L K- og

Der spiiies 4 H e rr^ in g ie r, 2 Herre-

Doubiar og 1 Jnnior-Singie. De heiiMup-

ske Spiiiere er ud tag et; det blev; 1) Henning Larsen, 2). Svend Speriing, 3) Aptm

Speriing. 4) Aif Misson i Singie^e^S-^

Herre-Doubie: Brdr. Speriing og B ^ n d t

A i^iisson. I JunioT-Singie: Krtk Kajfer

yieisen. Der spiiies fra Kl. 11 ^1 13 og

fra Ki. 15 tii 17. De svenske Sptiieres

?^avne er Lindquist. Larsson og Brdr.

Maianström. - Vi kan t ^ g t anbefale

Heiierups tenniseiskende Pubitkum at

overvære denne Match. Svenskerne er

habiie Spiiiere, der vti gtve H. 1. K erne

en haard Kamp.

Skovahovad

BoM-

mod „Ahadomiok

BiMB".

„Skovshosed Idrtstsforening" bar un-

derhandist med .Akademisk Roidklub" i

Kjabenhsvn om en Ttæntngskamp i Skovshoved i Aften, Torsdag. Kampen skuids

isdas af Fodboiddomntoten /n p to r Jeatrn ,

Taarbæk, og der mene$, da disse Linjer

skrives, a t Arrangementet gaar i Orden.

EnGeneraldebat omSp^^rga-

maa!et om „Skovsboved

ïdrætsforenmg^^s Sjæ!-

iands-Mesterskab

og Protesten fra

Hdier^d.

.Sjæiisnds Boidspii-Dnioa" holdt i

Ssndags Genersiforsamling i Kjsbenhavn.

Gensraiforsamiingsn-sar besagt af 45.

Repræsentanter fra da sjællandske Sports-

foret) inger.

Eftensst.Farmaaslan, K asssrsr^ elsr,

havdy afh{;t 'Xarsbbtt<^in¿ Tsftes'åh iW-

gara bdld-MAstetiUbr

'

Diskussionen indfpdedes psa Foranledning af Kommuneiærer Afagns K/rmr, der

reprsssenterede .Skosahoved Idrætsforening", og forespurgte Vnionsbestyreisen,

hworpppr „Bkovahovod Idrsataforoning"

havde vundet eit BleeMandemeater-

ehah, om det var ved Fodbotdhampen

1 Heleingar tárete Pineedag etter ved

Omkampen den 3. Junt t Hetterup.

Som bekendt kom Skovserne for sent

paa . Spiiiepiadsen i Heisinger — hvor

Modjtarten, .Frederiksborg Idrætsforening" ventede — fordi Toget var forsinket. men en Togforsinkeise n a a tte da

vel betragtes som force majeure.

Repræsentanterne fra .Frederiksborg

Idrætsforening" tog stærkt tit Orde mo l

Skovserne, det havde kaidt det usports-

iigt, a t Frederiksborg havde spurgt Tur-

neringsiederen. Hr. Ludvigs, Korssr, ont,

hvad han sagde ti! Skovsernes *Forsin-

keisst. og var Skovserns forargads, jmaatta

ds vends sig mod Turntringsiederen, der

havde truffet Bestempteise og havde Ansvaret, og ikke mod .Frederiksborg

Idrætsforening".

Formanden, Hr. Arier, henviste tii

Turnsrinjtsregterns, der siger, a t et Fo<i-

boidhoid har tab t en Kamp. naar det

tkke er spiiteberedt et Kvarter efter den

for Kampens Begyndeise fastsatte Tid,

<med mindre det kan bevise sA være iov-

iigt forhindret. Turneringsiedervn og

Unionsbestyreisen havde erkendt Skovsernes Togforsinkeise som .iovUf^ Forfald' ;

saaiedes a t Frederiksborg ikke biev berettiget tit a t vinde Kampen paa den Kon-

to, men maatte tage en Ontkamp med

Skovshoved. Kamjæn i Heisinger kunde

man ikke forlange skulde gælde, da et

Fodboldhold træ ttes af at opholde sig iæn-

gs psa Banen forinden en Kamp.

.Skovshoved Idrætsforening" bar nu

inJanket Sagen for .Dansk Botdspii-

I nion", tkke mindst under Hensyn tii,

at der tigger et skonomisk Moment bag

det heie, idet der ved hver af de af-

siuttende Kampe om SjæUandSmeaterskst-

bet i Heisinger og i Heiierup sofgfes /or

noget ot'sr fWO Kr. EnfréAtiieftsr, og

Skovshoved og Fredet tksborg Idrætsfor

entnger anser stg berettiget tii at erholde

Entreindtægten i sit Fsid fra en af Kam-

pene ubeskaaret tt! Deling.

Ved ddt efterfeigendo Vaig biev Hr.

Lærer Kartoft. Gentofte, valgt tii Unionens Formand, da den hidtidige For-

mand. Hr. Arier, frabad sig ( ^ t j d g .

Fra

Tii eget Hjesne Pryd eHar som Gave

er e t smukt Broderi altid en Ting, eosn

de fieste ssetter Pria paa. Prev det nye

Broderimagasin, .Tsegersborg Aitd 37. Der

findea mange smukke Sager, som fryder

enhver Dsme. Forretningen psatager

sig Pastegning tii billigste Pris.- Inde-

haversksn. Frk. Gerty Larsen, garanterer for fineste Udfereise.

BndekMben.

\ u er snart Tiden tii a t gas i Vandet. Sy derfor selv Dersa Badekaabe.

Stoifet samt Alenstret faarsD e bedst i

Msnufakturhuset Tschsu, Lindegaards-

vej 21. Forretningen ferer s it i Badear-

tikier og tii biiiige Priser. Ved Keb af

Stof faar De Menstret gralis. Se Annoncen i Biadet. Tlf.-Kr. er Ordfup 2H9.

B i o g r a f t e a t rene .

Gentofte Teater

opfesér Tdrsdag sidste Dag den under-

hoidende Film .Fiam/nende Hjerter"

med den yndede Kunstnerinde Korms

Fru BperUhB kontra Prakon Btpokd.

Da Malme ikke meder med Damesptt-

Jere. har H. 1. K. besluttet sig tii at lade

Ktubmesterskahot i Dame-Singie afgere

under Matchen meitem H. 1.

Matme paa Sendag. og Tiiskuerne vti

faa Lejlighed tii a t bevidne et v trk e lt^

spændende ßlede meitem de to bedste

kvindelige Tennisspittere t Heiierup.

Bkowaorna vandt ) Bandags

1

WykaMns

F. oa aka) p aa Bandag ap)))a mod

Bornhotmerno.

.Skovshoved idræ tsforening . der ^ tn

bekendt ligger inde tned Fodbrtidme^er-

skabet for Sjæ ttand, kæmper nu videre

om Provinsmeaterskahet og var r Sen­

dags paa Faister, hvor F oren tugen kæm­

pede med Fndhoidmesteren for Loiiand-

F atster, .Boidktubhen af 1901 " i Hyke-

bing.

,

e a H

Spillet, der overværede^ nr e t F ar

Tusind Mennesker, var h a a rd t og sjr. ti­

dende )ige tli det sidste. Resu)^otet bkv

en kneben Sejr tii Skovserne, ! em itg tre

Maai mori to.

, , ,

.

De to af Skovsernes Maal scorede

Uentreforward S tem / /ff^ tao ttn , hvor-

efter hejre Innerw ing A rr! OuAte score­

de det tredje.

F o r nvtig spiiicdo Jyiiand^tncstoren,

.Aaiborg* Fodbobiktuh" , med Fynsme-

ateren. „Boidkiubben af 1900' fra Oden­

se. Kamjten. der fao d t S ted i Randers

og overværedes af fiete Tusinde Menn's-

sker, Mev vnndet

af

Jyderne. Hornhoi

m erne derimod h a r siddet over i ferste

Omgang, men paa Spndag kommer Tu

ren tii dem.

Bornbotmertesteren

.V iking ' i Renne

med Skovserne t S

eer til Annoncen i Biadet.

timadge

— Fr<redsg. Lerdag og Sendag gives

Buster Keatons nyeste Ftim .Mand over

Bord". Naar man sidder og ser denne

morsopime Fiim, biivpr man aom Barn

igen. Atan kan ikke iade være med

stadig a t briste i Latter oser Tossestregerne, som Buster taver i denne

Fiim, der vrimier med uimodstaeeiige

Indfald. — Afandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag ! nsBste Uj{e opferes den store Pa-

iads Teater Fiim „Trikolorens Senneri'.

Det er en Krigsfiim, filmatiseret efter

eu Roman af samme Navn. Den giver

en Skiidnng af det dagiige Liv i en Fiy-

veiejr under den store Krig. Med stor

Kunst fortælles her om det dagiige Sam­

vær i Kameraternes Kres, cg om hvordan Dedens tunge Alvor med ét Siag

kaster sine softe Skygger ind i deres

muntre Sorgiashed. Spiiiet og Iscene-

.sætteisen er overmaads godt. I Filmen

er der endvidere rerende Kærlighedsscener.

Den store Sukces ,,(3iang" opferes i

Gentofte Teater fra Alandag d. 2. Juli.

Ansigt ti! Ansigt med den ind/adte Befolkning og Junglens vilde D ^ , Aber,

Tigre, Bjørne, Leoparder og hundredtai-

iige EM anter, og det er Urskovens virkelige Beboere fotograferede paa Stadet.

Chang tned sin yderst spændende Handling er e t Eventyr og dog Virkelighed.

At se denne Fiim er en Opieveise, som

ngen her iade gaa fra sig.

Jægersborg AHés Teater

er BoidkiulJ'ei

. .t'tklng'* sksi n ^ e s

t Sko. shoved — vi item t-

opforer Torsdag Aften sidste Gsng Ope-

rettefiimen — med ekstrs Musik —

.Deti skanne Heiénes P rivstliv". Man

keder sig ikke. og Fiimen er desuden an

Skanhedsaabanbaring af JJragtar og

Kosty mer.

Fra Fredåg' cpfores en

af

Tom Mix'

hedste Fiim: „Kampen om K rndttaar-

n^t". Mens Tom Mix var i Fsrrd dted

a t indspiite sin farefuide Roiia i denne

Fünt og netep skulde tii ak udføre et

Spring fra Ptiiimanvognen i fuid F art

ned pa- Ryggen sf Hesten „Tony",

modtog han an Rite Pakke fra Siam.

Den viste sig a t indeholde en Lykke-

æske. der var indfattet i den nydeligste

Gnidkapsei. Æsken med é t B r ^ var

sendt fra en Siameser tii den i aiia

f,ande kendte og beundrede Tom Mis.

Fra Mandag ujtfares denne Sæsons

Vidundar-F^ '.Chång". M*n bringes

Hellerup Teater.

opferar i Dag sidsta Gang Cirknsfiiman

Managen*^. Hovedroitarn# spHias af

E rnst van Dtiren, Mary Johnson og

Kuik Carrón, der hver for sig prssstarer

fortræffeiig Skuespiikunst. *

I Morgen Fredag og faigenda Aftenar, sidste Gang Sandag, spiiies „Det

dansende W ien". Det er en ForviMin-

gernes Handiing mad en Række snart

morsomme, sn art stemningsfnidé Scener

fra Donaustssden og fra Prateren, a rrangeret med Smsg og Humer, og Lya

Mara og J!an Lyon er et charmerende

Par.

Mandag Aften har Teatret Première

paa det satiriske Lystspil „Den skanne

Heiene-privat". Filmen er sat pragtfuld ^op, d e t er en'veritabei Udstyrsreey,

og Marm Corda er hesnærende som den

skønne HelSne: Som Kong Menelaos or

Lewis Stone diskret og morsom.

æss SkærsiM, ferMs finder frsgt tii deres

Bern igen

Strand-Teatret

opésrsr Ugen ud — nidste OpferHser Ssn-

dag — den pragtfulde Dyne- og Naturfilm „Chang". E t Jnnjtkns Eventyr

omsat i levende BiHeder — lige spændende for Voksne og Bern. E t Dfsma,

opfert af siameeiske Indfedte og J a g te n s

Vilde Dyr.

Mandsg og efterfølgende Dsge har

Teatret Aarsits andyn msqgtige Sukoes

paa sit Program, idet der opferée „Hans

sidste Kommando" med Emil Jennings i

HovsAreRen. Emi! J ^ ^ p n i^ , der utvivlsomt er Nntidens bedste Filmsskuespiiier,

har aldrig ydet sterre og skønnere Menneskefremstilling end i dette gribende

Drama fra det gamie tsaristiske Rustands

FaM. En Fiim fer sig, baade ved sit

Sumts Egenhed. og ved en Jortrinlig

iscenesættelse. Fiimen er forbudt for

Børn.

Re^s Bamm en .

I disse Anr, hvor saa mange Dan­

sks, unge Mennesker saavel som gifte

Foik gaar til Kanada for dér at soge

den Livets Lykke, som biev nægtet

dem i Fædrelandet, har det nu Inter­

esse at iæse nedénstaaende Afsnit af

en Kronik af Forfatteren Axe! Sande

mose i „Aarhus Stiftst.", og hvor han

siaar tii Lyd for, at Ægtefolk bør ud­

vandre sammen, og at Manden ikke

bør rejse forud for at „bane Vej". Hr.

Sandemose skriver saaiedes bi. a .:

Manden henter Familien paa Sta­

tionen og kerer den hen, hvor han har

stiftet Hjem. Konens Skuffelse e^

grænseles. Hun ser med danske Pjne

psa den Knaldhytte, han har bygget

paa Prærien; Et Trseekur med en Ovn.

Der er milelangt til Naboen, der of­

tere er Russer, Hollænder eller Halv-

iedianer, end han er Dansker. Uden­

for strækker den bølgede Prærie sig

Hundreder af Mil. Det er for meget

for hende. Hun ser ikke, hvad dette

har kostet ham af Meje, af jernhaardt

Slid, af aldrig hvilende Energi. Hun

ser ikke, at Klimaet ger dette Hus be­

boeligt, at Jorden er fed som Smer,

at den i mange Tilfælde betaler sig

selv med en eneste Hest. Hun htlder

sammen og bebrejdet ham, hvad han

har gjort.

"'Fw^^kes^sy ^

næsten

deSefig^t. ^ hin<Iés"^iui&élee grænse­

les, bliver hans det ikke mindre. Han

sætter sig tavs hen i en Krog, eller han.,

gaar sin Vej — ger, som hans Tempe­

rament nu er tit. Og de Saar, der

stammer fra et saadant Gensyn, kan

biode i AareAria Det kunde altaammen

være undgaaet, hvis de var rejst sam­

men. Andre Vanskeligheder vilde da

have meldt sig, men ingen uovervinde­

lige. Og de vilde have haft hinanden

i godt og ondt. Konen havde set,

hvordan Tingene langsomt groede un­

der Mandens Hænder — og hun vilde

have grædt af Glæde den Dag, de flyt­

tede ud i en Knaldhytte, der nu blev

hendes Livs bitreste Skuffelse.

BengsmteSMBomBord.

te, gennem Opslag i Eslvé Kkoven.

Dyrehaven er jo lukhet^msd Hegn,

og man kan kun komme derind gen­

nem de rede Porte. Derfor skulde det

Syniss Ist at faa Publikum underret­

tet, dersom en stor Adt-arse/sp/aka/

blev sat paa hver rod Port. Men den

skulde være vidtnihgsfuld, faa* Ord

og store Bogstaver, som kunde see pg

absolut ikke undgaaa Alle standser

jo et Øjeblik ved Portene, saa her

vilde man faa Skovgæsterne i Tale^

fer de kom ind Ml Qyrene.

F n Jttpvj/æJ4.

O f F ! C ! E g .T

Bekendtgøreke

angaaende

foretagne Byn over griwats Veje.

Efter a t der i Henhold t il den gældende Vedtægt om Anlæg og Overtagelse

af

Gader og Veje i Gjentofte Kommune i

Åar har været afholdt Syn orer samtlige

private Veje i Kommnnen, skal man

herved brittge til de interesserede Grundejeres Kundskab, a t ProtøkoHen over de

foretagne Syn ligger til Eftersyn paa

Kommunens tekniske Forvaltninjsa Kontor, Ingeborgvej 1, Charlottentund, daglig fra Ki. 1 0 -^ . De forlastgte Istand-

sætteiser aka! være foretaget inden den

16. Juti d. A. I modsat Fald vil de blive

udferte ved Konunnnena Foranstaltning

for Grundejernes Reghing.

(Opmærksomheden henlsdea paa:

a t paabudte sterre Istandsættetaesarbej-

der, navnlig Reparation af Kstebane

*

eh

-

og Befæst lse af Fortove skal ake

under Tilsyn fra Kommunens tekniske Forvaltning, hvoiti! der derfor

maa ske Anmeldelse senest 24 Timer,

forinden saadant Arbejde paabejtyn-

dea fra privat Bide, samt

a t K)a#S t)) Am tsraaBet over Kommunalbestyrelsens Bestemmelser

med

Hensyn til Istandsættelse af private

Veje i Overensstemmelse med den

nugældende Vejvedtægts { 12 maa,

for a t komme i Betragtning, iværksættes )ndsn 6. Ju)) IBM.

Gjentofte Kommunalbeetyrelse,

den 6. Juni 1928.

M. PARKOV.

^_______________/ V. A. Westergaard.

Det bekendtgøres herved fed^ Slssgt og

Veaner, a t min ksste Hustru, ,mif^s Berna

kærlige Moder

*

Johanne Oben,

f. Johansen,

er afgaaet ved Døden d. 8. Junt.

Barsn tMasn.

Einar Johanaea. ttatty Mortanaan,

tagå og Preben.

Begraveisen finder Sted d, lA Juni

E). f fra Gentofte Kirke.

T A K S i O E L S E R

H jertelig Tak for Opmærksomheden

ved vort Selvbryilup.

0)uf Wiataan og Huatru.

F O R E W t N G E R

ShovEhoveJ Sangforening

„ØreåunJ"

af 1882 afholder ekstraordinær Generalforsamling Lerdag d. 16. Juni Kl. 8 i

Restaurationen Skovshovæd Hotel.

Dagsorden :

Afholdelse af Sommerudflugt.

Talrigt Mede forrentee.

_________________ Eaatyrataan.

F o d b o R d k a m p

Sændag daa !7 . Jua i !U, I /s I SKovahovad Ideasiapaæåu

B om h o h n —

1 .

S k o v sh o v e d

Eafré 1 Kr.

F O R L Y S T E L S E R

G e n to ( t e T e a t e r

Toradng eidata Dag, Kl. 7'Á og 9

Dea storalaaede Fihn m. Henea Tshaadge

FbeJag ah^BBrdajt-f!L- 7 '/, og 9 .

S a a J a g K!.

9 , 7'/s og 9

Daa ayaala og maraamata

B u a t a r HLaaBom BMaa

M a n d o v e r B o r d .

HReéov peovoe

e e# HeåAo! —Heede# e# e!yM^e!^g

^#ebBf#OÏ—Heede# ^eMe#eåeFede#ÍH#eeed

Tee#eeso) &eAe#eedee! —Heede#eemFe#e#

eí ee Poee^e# Heed! ^ Hs^gB eg Hvå##eb

— To# Befceay mod tí! Ooeno Fítm.

9,10

Ten M n a d . tÜ TorasL 7,10 og

(Bemærk Klokkeslef(tne)

FstsSsfsstfsts stars tsSses. Ose a Sfss6- Bbs

T rik o io re a a B a aaer. atsw Hjivsr Ssessr.

Ose sSote a-hese ,,CHAMO" eef<

ha MaeJsa 4aa ! Jvtt! ! GaateOa T.aatav.

H E L L E R U P T E A T E R

! Dsg.IorsJaj{. oJsfe D ^ . KL 7—S'/t

A N Z O i N

gilM. Clrkus Flint, ! Hovtdr.

—-

: M ary ^ a h a a a a m. H.

e( MSgfuldt OBeTeftt-Lystsof 7 A^t-

d e n e e n d e W i e n * *

1 Hovsdr. Lya Ham og Baa Lyon m. H.

MtmsLgJ 18.fUTorsdaglncLKt.7-8'/!

Ft sa/irisk LysispH i 8 Akter

„Don akonno H e ien e - p r iv a t"

1 ^ovtdr. Lewle Stone m. H

Le-s.

Jægeseboeg Aiiéa Tenter.

Trtnia# BÍdBte Da# —mod ekoRa McBík

vDea Aastae Heiasse —hsdmnn.

htvdaa os Latdas KL7 aa 8^ og Sandas Kl. 4.

se*. 7-" <ot 9

Tom Mia ayeate Film

Kaptajnen og Maskinmesteren i et

Skib skændea ofte om, hvem der er den

mest uundværlige. Engang Mev aaa-

danne to Kamphaner enige om, at de

vilde skifte P lads,-aan akulde de ae,

hvem der klarede sig bedst. Kaptajnen

gik ned i Maskinen, og Maekinmesteren

gik op paa Broen.

Det gik yvdt i nogen Tid, aaa kom

Kaptajnen op fra Maskinrummet, hejred

i Hovedet og sagde:

— De nvna kMmme ned strak s! Der er

en Ventil, jeg ikke kan faa til at virke,

og Skruen vil ikke lehe rundt!

— Det ger ikke noget, sagde Maahin-

meateren. Der sker intet] Vi har etaaet

paa Grund den sidste helve Time t

B

...—

Shovåhoved nye Teater.

! Aften epiUea for aiåste-Gang den

spændende Film „Fra det merke Chicego". Fmdag, L e r d ø g ^ Serjdag apil-

lea „Flanunende Hjerter" med Norms

Talntadge. F ilm en'er en sneget nnder-

hMdende H&hBfie om et( lUle P liJ, der

fssSdes i e h Bande af Fghbrydere af

alle Arter, men bevarer sin Sjssl ren og

ubeamittett** Her er brillante ty p er —

maJeriake MiHeuskjldringer — men alt-

saa ferst og fremmest Wowna selv.

Mandag til Torsdag inkL Opferes „Naar

Kvinden v a w ie r" . Denne Film er et

Kunstvsérb^ J7ét er FortssOingen om to

MenneskebeFn. der, mena de endnn er

store Rern, gribes af deres ungdommelige

Foretskelses Trylleri. Forældrene, der

ferat intet véd og siden in tet forstaar,

ska! gennem héie Sladdeteng og Uiykker-

De

Bmaa

Dyre-

kaives Dad.

Der her været Henstilling gen­

nem Radio og Proseen til Dyrehavens

Publikum, om at lade de smaa Dyre-

kalve i Fred, da de dor en ynkelig

Sultedød, naar Meitneskehænder har

berdrt dem, idet "Modeten da ikke

mere vi! kendes ved dem.

Men til Trods herfor ér der fun-

det talrige dedie Dytekalve Uge ef­

ter Pineedagene, wa man maa anta­

ge, at Advarelen H&e er naeet eaa

vrden om, aom man havde haabet, og

at de uvidende Skovsegende mulig

burde have vssret uaderreMet om den

Ulykke, de maaake ,af lutter Dyre

venlighed kunde konuat ti! at anret

Kampen om

Krudttaamet

MwiAE K!. 7^BOKy 4. AaroèH HMkMHwEB

C H A N G

Denne Film er skaffehi og Billetterne

koster 100 —80 og Bern 2! Øre.

Shovshovåd nye Teater.

I Dag Tosædag sddate Dags

„Fea det aaoska Chicago*

Fredag. Lesdag og, Sendag KL 7 og 9

„PinMiinde Hjerter"

med

Merma Ta!madge.

Mandag (il Torsdag ind. KL 7 og 9

„MærKvinden vaagner*'

Mefropolteatrets s(ore 3 Ugers Sukces

TebgkwygnfngtiHadt BttmrehteVeetHaHen

Billetpriser 0.70-1.03-140. Barn 0.33.

TIL Ordr. 2661

U^en ud —stdste Dag Sendag

S AMer.

Aaæete wldonderUgete FHm.

Opføres uden For!ysfe!ses.AfgifL

Billetpriser: 1.23—!.00—0,75 og 0,50.

M B m d R g og efterfelg. Dage:

Hans sidste Kommando

Fiimsskuespil i 9 Akter med

EMIL jANN ING S

Filmens største Skuespiller 1 Sæsonens

bedste Fiim. —Forbudt for Bern.

Forestilling hver Dag KL 7.10 og 9,1(^

Telefon Heiierup 3222.

V ^ d d e b i i

K lan tp eæ b næ g

S ø n d a g K!. 4

Kbhvn.s Stcepte-chase

U N D E R V I S N I N G

J a a g o r B b o y g R i d e s k o Jo

ved Kaphjæ P. Chrladassaaet, eksam. Berider

Underv for Begyndere og Viderekomne (Skoleridning jagtspriagniag)

Tilridning. Pension for Rideheste.

Stald og Ridehus: Ihstrupgaard. Trolleyvognens Endesfation.

<t

Privat Bopæl: jAghwbotg Allé 81, Jægersborg Telefon Gjentofte 221

RidouAdOTvisning

f o r Z o ø y n d O r o o g V ldo ro lK on sno . Nyt Ridehus ved Femvejep^

Heste modtages i Pension (nem Adgang Bl Dyrehaven^

N . R H a k y e

ioeh Chef for den militære Rideskole i PeirogracL

Beeæetoæd Blote BtehL

Aftenridnimg Tirsdag og Fredag fra KL 7.

Telei. Ordrup 1810.

StaldvTelef. Ombup 2393

Í