Previous Page  414 / 414
Information
Show Menu
Previous Page 414 / 414
Page Background

H.

Kabmandshwaet

S t j e r n e b o r g

CeW

T^C^^TM

JHL Ateikt

TMm<w#.#dåvwJ 4 $

H#!t 103$y.

viMMd*.h.3!3r^ #

# tM M n d V 4 j i d O l ^

IM.HíU.l33íy

H.Q*"'"!.

TThL

HJa

BTm#!mmdav#J !0 2

47W

, .

<hj.d

!. Chf. Thkttd

(A^bsmG#oK

MgR*kä$ H!^)

MwgFtAw^ t TdE HJ). 7!!

iTåHan^p íiHebü

:o$

^

M 0 - . 26M

2M&

DemeMsørsajonen

S4..Jvt) !0 i. TK Hd!. 2487x

$M[))t &mUMem

M<!ae7dBH

^ Ordfi^p # # 4 #

%, a v m

H y t4 * e— T d

#y<#

J !^ a r !ø JL a r søn

!.K

<HbwKAUi20.Hf.OT&

.201!.

. lA /

iø .

353*

L .

GentoAe Kommune!

Budget.

(FoftMt fra Side S.)

At mAn hAvJe elAAct 8oc!Aideni<>-

krAtAmM Forsiag om 10-Ratebotaiingea

Af Skattom ned. TAleren mente godt, At

MAn kunde gaa med tii en Skattened-

atetteise. Sociaidemokrateme viide fast­

holde H r. Arbjern Smitte primtere For­

etag om Tiibagebetaiing af

Maaneds

Skat. Dette vilde de gaa med til for at

lette de mange mindre næringsdrivende

Borgere under Hensyn til Tidens haar-

d eT ^ ^

Hr. BHrk/eM.- Fanfarerne tit det

kommende Valg er )o rigtig godt be­

gyndt!

Herefter vedtoges enstemmigt Bud­

gettets Overgang tii anden Behandling.

Dohhe!t Ravestreg

Hr. AAbjwrn SmiM anbefaiw

midiertidige Laan.

Hr. .dsb;ern ^miff maatte mene, at

man ikke bebeiede a t ligge med den sto­

re likvide Beholdning. Kommunen kun­

de jo i vanskelige Perioder meget vel

klare sig ved Overtræk pas sin Konto

i Bankerne og ved a t optage midlerti-

Hr. Parkoe vilde gerne have hert Hr,

Ashjern Smitte Teori om Optagelse af

Ltsan paa Vælgermederne ved sidste

V^^

Ogaaa Frft. Weatargaard atuttar atg

tu Hr. Aabjarn SmiM.

Frk. Wesferjyonrd enskede i Modsset-

ning til H r. Asbjern Sm itt a t stette

Konsolideringsbestrsabetserne, men men­

te, a t man burda overveje, om d et alti-

geve! ikke i den foretlggende Situation

er forsvartigt a t nedssette den likvide

Beholdning tidt ^ it Fordei for en Til-

bagebetaling af

da

Maaneds Skat.

Fattfararna Mf dat kammawda Va!g!

Hr. Asiens Bmstt; Formanden har

tidt sagt, at ^ommnnens Stilling var

god — ogsaa paa Vsslgermederne. Wn

tka! vi plads<dig konsolidere.

En af de Rutebiler, som fra Aarhus

kerer vest paa, skadede forleden sine

Passagerer en lille Oplevelse. En Rssv,

som vilde luske over Vejen, kom ikke

hurtigt nok af Sted, men blev ramt af

Vognens ene Forhjul og blev liggende

ChauCøren havde straks standset,

og nu steg han ud for at bemægtige

sig Byttet. Det er ikke hver Dag, en

Rutebil optræder som Pelsjæger. En

interesseret Passager fulgte med ud.

Sammen med ChauCaren betragtede

han den livlese Mikkel. De var begg^

Jyder, saa de lod ikke denne Lejlighed

til en Handel gaa fra sig, og kort efter

havde Passageren købt Ræven af

Chaufføren for 6 Kr., som blev betalt

kontant.

Ræven blev ifølge ^Aarhus Stifteti

dende" anbragt paa Vognens Bagagebærer, og ChauCøren gik sanlmOn med

Pelsens nye Ejer frem til Førerassdet

for at finde en Strikke, der skulde

sikre Mikkels Tilstedeværelse. Da de

atter naaede hen ti! Bagagebæreren,

sagde de begge en Del mærkelige Ord:

Ræven var vssk. Den var ikke blevet

dræbt ved Paakørslen, men havde kun

faaet et Chock. Da dm vaagnede, vsur

den snedig nok ti! pdAægte Rævevis at

„ligge død", til Mæodene havde fjernet sig og saa havdis den ogsaa fjer-

ChanCaren holdt fast paa, at en

Handel er en Handel, eaa Pele-Ejeren,

hvis Pels endnu laber frit omkriug i

Egnens Plaatager, kunde rejse hjem

og fortælle, at han tavde været Offer

fo^ en dobbelt Bssveetreg.

Te<eteæ Oedkææ

E. O j$eh

^ "^Fsæ^haæAa

Ts#gkMå4vs) 4 TH. HML 44

a o

IL M. Msdsesss

Meanfsktushessde!

HL GesstoHe 745

v an H auen ,

KaædHsH ^ HageaL

Ordrsmvsj 9L l u Ordc. 24H

JtsgesebosgAlH47.

Hf.Ordr.9!7

!-^iH!arisMBn

Bagermester

s tr a n d v e j !!

2

. TsH ML

477

Alex Olsson #

Farve- og Tepetmagaeln '

le li Osdnsn A&

^

Hf.Onlr,

2()7

7;y

N m c r

/A e g e r a b o r g

7

Ossåmp 75J2

- - es. W.

) 4)44"!

k .3 '

Sp^aeef i

Teh/bæ Hehvp

-

W .M

vaågMa!

.NyRessnbort'

MTRMthWS! 1

4#e

O lM C

„ -a s ^

TMOrdrif!*^

VHlabyemes Blad.

- ry-

J u tek o n c e r ten paa A m t s s y g e h u s e t .

. -j *<^

- s.3%^

-.4

Fro SergMot lSaangynger fer PaSenteme.

Bjems^rne Bjanwns skanne Datter, Frn Ber)¡Jiot Ihsen, her glssdet tsssnga ved ein emukke

i Vor F ^e Kirke bg ennget et meget etort Beleb ind

til Kjebenhavns Fattige i Fjor og i Aer. Hnn eeng ikke etore Konoertanmre, gjorde intet formet fwHegé PuMikum,s)!(^ ein hejt kuMverede Seng — hun

sang knn de gamle Salmer, eom vi elle kender, k^en Fruens Storhed var, at hun foredrog Selsaeme med den ÉLraft og Óverbeviening. Bnsdtril oæSkenhed.

som udspringer ef et ssdelt Hjerte, en rig Personli^ed.

I Fredegs havde det nye Amtes^gehns Beeeg sif denne sjssldhb Gæet,j^m kom for at eytjge for PaMenteme. Lssger,Sy¡4eplejersker og Fnhktlonayer' samla-

dee med de Patienter der kunde eidde oppe, eamt en stor Del liggendg; P^ianter, der bl^v kart ud paa Gaagena eller Ind i Festeelen i 4. B tag^

Fm Bergliot eeng dHe gehner, d ^ ein Fedem yndige Senge, eltssmgha ekent og stemningsfuldt. Skulde ,enkelta'Sange fremhssvee, me# det ve! Hiva

,Sov eadt, BemliUe" og ,Syag mig hjem", Bjemsone rerende Seag tH Nenperte berasuta Melodi.

Foruden et mM glæder elg over Fruens sjsslfulde Foredrag, er det en speoitl NydHse et hefa efter det rent tekalske 1 deane feetüggande Stemme,

der er ste fortrinlig skgl^ Vi kunde euske mange hjemlige Sengerlu^gy dtssue odiastrhede Stagmetode.

^

Overlssge Helsted be:^:ærkede, et Æren for Fruens Beseg tilkom en Patient, Fru OMead, og takkede hende eemtidig med at han w t t ^ en hJ4M**iS

Tak til Fru Ibegn.

nr