1 / 404 Next Page
Information
Show Menu
1 / 404 Next Page
Page Background

VILLABYERNES

Wr.

1

.

P O L ! T ! K E N S D ! S T R ! K T S B L A D F O R C E N T O F T t O C L Y N C B Y R R E S E N E

TwradAg

$. JMmar.

Vort store aarMge Udsatg er begyndt

¡iHE** j\tt i}{93t{g;6}s tt t

jgsp)rt!ier! "T!)!!

ResMageret

Resttageret

SmtinDt- m <inttHDm)Mii)ii

S M n a a a t t e r .P ja t iM t r

imprægnerede Frakker.

P e t S k r & V O r

og Aftenbrug.

S tr a n d v e j

86

, i . SaR nV IO , B ! a a , bØ !V R æ V B

Sommerkjoter i Moussetin og Shantung

S h a w i C f m . m .

Ltttg Udbetattng.

SmMAfdrag.

RATEBETAHMG

Aejraratiorrarudfaraa

hurtigt og btttigt.

i Mt a Un

HELLERUP F ARVEHANDE L

STRANDVEJ

161

TELEFON i HELRUP 1061

faALcr

d en a / F n m a e t Ardfii n y d fe 717M, fiH ader /e g

a f m edde /e , a f /e g e ^ e r m /n i l a n d s D ^ d /o rf^æ ffe r f b i re tn in g en

p a a u /b r a n d r e f Æ a a d e , id e t /eg h a r a n ta g e t m in i l a n d s tid h g e re ^ e r e a a r ig e i*^edarhe/der, / i e r r /ie ( g e D em a n t /e r g e n s e n , io m B e ity r e r ,

Og d e t e r m it f t a a h , a t f i r m a e t qg sa a ^ r F rem tid e n m a a n y d e D e r e i I i d i d pg m a a /b rtM rtte d e n h id tit / ^ r t e , hehage/^ge F o r r e tn in g s -

N e fte ru p , d an J / . D e c em b e r 1 9 2 6 .

AnnasopAÉc XW sfcmcn ,

h !T.V.

1

O f d f u p - C h a r ^ o h $ n ! u n d B a n k ,

J " S-MboTg AH- 3 t .

C j a n t a i t e o g O m e g n s B a n k r

G -n lo h -g -d - 14.

S R o w s h o v e d B a n k ,

Renten af tndtaan 4 b 4^]4"]tp. a.

Renten td t^dtEMin 6"^) p. EL

)

SRradermester ttiets Jensen

)

? .^**"*

C o N t o A .

ess.

H (6 A v ho< H. A. Co!bMg — 10 Av i M^gMin dn Koyd) Mbefdar dg med d t

[

H e r r e - o g D a m e s k r a e d e r i .

! . ? * * * * * ? '^ F ra B M c r, HM aaO rasrer o, S p a re aB r

a aS a r.

g F .!M dn .,w .dhM ..

Sto!

U!

FMvb.jd

.!nR.

R ! l z a u a R a d ! o B u r e a u

a - ^ S W DcrM

Ol

S-ltltdvilet o , Yiecvnc og f a w J - nve.r-

ModtHet. F o r l ^

Ml-g. — OamomOatlon hvet Aftta frå S-10^ $-mt Titsdag

o , Fndåg frå 3-5 Enm.

F a ,la a—rdaa,J 44.

TM. G-a*aB- 757

Otsen's Damefr!sørsa!on1

StraaJvaJ 7 6 (v. Takstg zmen)

S p - c låM le t: K t i p a f a g åf a i o d e t n t F r l å a r a

Hoidbår Ondulåtion — Tid efltr Aftåle.

!31A V.

O . N te t s én

f S i e r r t t i O f f t t e

Gentofte Hovedgade

29

TIL G-al-Hå S3 <493 <993 —Gruadlågt 1834. —T it. C-oToh-13 <493 <993

Kul - Koks

M e D e r u p S y g e p l e j e f o r r e r n l n s

HIALMAR ANDRUP

PHata C u aM a l^ -rm -a—k-F l afl, Slarrelser. —S-ag#,r-FHå-F- åf Sten oa

BÜ1L - EtaM-aMml - Glgtv-* - H t ü S ^

^ten og

Hf. Hdrap 2442. BTa-adF-J t3 5 .

Ltveråndar d! Fprbrugåfottnlng-a for Embedss BMti!!in^åmand Mml Lager.

rHeHerup Kurvemobetfabrtk^

^ a a d a - j 104 ( h e t a a l a H ^ ) . Tlf. HaB. 1139.

Xorv-m-b'.r

ommonlrrrå.

A a r M g t U d e a ! g

Er FårU Fll-åto!. . 10 REt. pr. S(k.

* *

a - -

RepårållonåF

R-rååKfw /TåMåå.

A i i e i F o r v e j e n i k k e n e d s a t t e V a r e r 1 0

H e k e f u p n y R u H e f o r r e t n i n g

ånbefåter ålg med 1. RLa Ralalag.

T a J-t h-aO-a og be4ag— gr-Ha oaar-B.

— Tm pp-b-okalag b-aaag-a.

! =^

TlL H -'ra p 3 1 tå . CalU—aaa-J 10. Th . Jatg -e

Ud-ag4- Vhå- A U h a w .

BaååJageaa D-aa-al.

Foråkettige MMå 1 -gk-p-a 4 Ka. 1.30 ålåår fardigt

Fht Våtg. Påkkeå 1 Æåket. 'et åt tråneportere,

kåa medtåget

T h . H e n e e n e K o n d i t o r i

Fåag-r-boag Alré 7.

B -gaa*- a-aa-tiaa-!oka!-a. Fotrelå ååb K! 7 Morgea

Sta-åMla-J 131.

Ttf. Otdrup 1927.

„ttvad der

ttande".

¡Byptingsinapoktai Nofap okwver

ÜLM:

I TÜHlntningr tU Optagaloc af mh

Indlag i nærværende B!ad for Onådag

dan 29. da., hvori tUbagovisos cm amo-

nym Indsendera BeUagelse over In-

spektoraftets Henvendelse til ham an-

gaaende indiesning af en Bygningsat-

fest, er vedføjet en Gentagelse af Paa-

atandan om, at vedkommende Ejer,

efter at han den 4. November h a r mod­

taget Meddelelse herfra, allerede den

28. e. M. ogaaa herfra har modtaget

Truscl om Henvendelse Ml Politiet,

saafremt Indløeniag af Atteeten ikke

fandt Sted.

I Anledning heraf kan leg Inm be­

tegne den fremsatte Paastamd som

uoveremastemmende med Sandheden.

Bygningeinepektoratet for Gentofte

Kommune, dem 30. Decemher loAs.

E. IVorMp.

Vi noterer med Tilfredshed, at Byg-

ningsinspektøTen har opgivet Forsva­

ret fw Bygmngmnapektoratets Forret­

ningsgang, at det har ladet et Andwr

gende forblive ubesvaret i fem Aar og

^

]MM Ü ^ ^ e w a K ^

det sidste Punkt, Truslen vedrereede

Attestens Indløsning. Det vH nm vies

sig, om vedkommends Grundsjsr kan

i^snakoemne msd st nomstsdsligt Besis

f°T. ^ Blgtighadot a i hans Pasataard

hoMsr A lk,

y ^ B T maJdalaa Ja saraJa

KanJar, at Fowatsåha

gaæ lakkaa hvas Aftan K!.

7 (aaJtagan Lørdag Kl. 9 ).

E. Rubows Eftf.

Berttsiorifsuj !27,HRüarttp

Te!f. Heüerup 3261

3 K r . ! T i m e n

t T o sa Laalbn, -H- T r-M povt-e.

BM tg- Flytatag— ^<R

E V i l d t . J a m b a a a v a J 13.

Telefonbesked modtages Ordrup H50

Etat Kareskote

14 Aara prakttak Krtartmg

HBNRT LARSEN ,

Telefon Be levne 84

Ordrup 2384

VOGNE UDLEIES

as-d og adam F a re r

GENTOFTE 1091

Alt BtdkerarlMjde,

"'l^ARoner adfsree. Tli. Qea-

tcRe 177.

OKOMJP-CHARLOTTBMLUND

R E V R S å O N S K O N T O R

TIL Ordren !103k

U . A B laad .

_________ StahsM'ohserer Revisor, latredent

ChetaMaaaval B.

r-Mmat.

T . C Rr Revi'or

O r d r u p A u t o

Ordrup 930

Ordrup 140

W o td f o B i r b . s t ø r s t e L iM e b M c e a t r a ! .

iraR^ast49n^nse

10

C h t . U H e b ! ! C e n t r a !

R O r d r . 8 8 7 .

n^gogN^

JenHovEvel

48

.

¡^^wngeBs M! Ce.

TIL HeB -rap 2 2 8

Karsel Deg og NeL

R oa koa trolar eda Vogao.

H e l l . B i l - C o . c WM'trsMre. H e H . ^

7

^ g ,

H e B . 1 6 4 8 y

E a t e r a v e j 4 3

Ordrupvejens Bit

T ) f . O r d r u p Z 2 3 t .

K o n a e l y s b U e n

Ge n l o i t e 10 7 7

t

Hold-plada Lyogbyv-J 309,

t

Mg- tor Rosgalynvr-J.

T a x i - B n

TM. HsM. 326CL

,,^,^h-M-eggr-tåL

¡ H e n

8

B i l a

8

iB Halle

]

Ceniri

é r u p

a n t a a i

HapMpval

af

9

SB

Hallarop

Bilcantra!

HallawtpvaJ !3

C e n t r a ! 9 8 8

A f h o t d s h j s m t w e t s

O r d r o p r ^ 79.

Talt. O sd rop 1334.

Ordruphaj-Bllan

TN hoå 5 5 4

A^^at^g

OrdeopveJ 139.

Ordrop.

Nat