Previous Page  157 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 157 / 404 Next Page
Page Background

VÏLLABYERMES BLAD

Mr. M.

Opêdag daw M. Maj.

1!*y

Smukke Sommer-Frakkef

28

Kr.

S id a ia N y h a J a r i

Petsvarer for Foraaret

H agam ia B ia a ria v a , Po!at<

n a v a , SaïvMava, M oaaraava

og M o a g o ïa k a R^ava.

Ræve fra 68 Kr.

Strandvej 86. 1ste Sa!

(ved HeUerup ^^k^tgranse).

T!f. Heir. tOH

6

.

3

Caa.

E ía g a n ía N y h a d a r å

Damefrakker og Kjotar.

im py^agaarada F ra k k a y , S pad aayadyag ^y .

Cotapoa

4

i amak* Udvafg

Eieg. RapaÉyakkey at Foay M Kr.

RaaMark voya ModeHaya ioraaaaae

Sah, atagaa*' Stoh tatakk e SMke.

ioay Og d# aaM# Pytaey!

Ahid L^ger og Udvalg i store Starreiser.

sott SilfM

75 Ky.

Cogap ïaia

mod Ctéjmdo Chia#

Kioto

65 Ky.

R A T E B E T A L ï N C r i n i d p o n n m n e s .

K o a t o ^ s . ^ , .

med hot Kfot#

Kya

E L k S t r a f i a i e

F O U L O L S E N

H eH e ru p v e i 43

T a !f. Ha!L 6 og 7.

S lag term ester .

Jæ g e r sb o a g AHé M .

T a!f. O y d r a p !C é!.

B e d s t e V a r e r T ^

L a v e s t e B r i s e r .

¡aaat^a^aea^taaaa^aaaa^^aaaaJ

Prøv min akstrafine Katve-

fára med Æg, pr.

kg .

Prfma H a k k eb ø f

70 Øae py.

k g .

8 a P y i a a y n a i V T adoat

f)ft t BcalMnn, mwrtnifMt

(witt!t ti ütisrnti, pr.

![]{

e S § ) e

Mientp HrmdaishMtt.

atramdvet iSe

Penae modtages tü Forrentning.

Laan ydes. — Veiier diskonteres.

LokAlBant îorHcilerap ogOmegn

Statsansta!ten for Livsforsikring,

Eaaata a*atagay.at.y.d. Aaatak

VMmga Fraamioy. Mdat. Boauaadkai#)^ .a. k MtM. Ky.

H o v ed .g ea t for Gentofte Kommune: A . P a c k .l, H.ftmennevVj 3. Irf. HviL ii4 i

Kontor for !nd. oc U d b et.tin g s:unt le g n tn y . t Porsikringee:

M .M aeap H a a d a ta b a a k . Strandvejen !49. Te e on He!!. tao i og ia02.

Ordrup Auto

Ordrup 930

Ordrup ^40

ttsrdre Birks sbrste Uitsbíicaotra!.

N y # 6 c y ! . . . P o n d A c * V o g n # .

He!!. Bi!.Co.

Takadeyae aedaaOe. T T 39 i

O

Gyaaadf.kat, 4 0O y . í l C í i . 1 / i O .

JagMsharg BMcettifai

(v'ed Jægersborg Hote!)

TM. GaakoH.

1 0

Ó Z

bfye Vogne udietes med og uden Farer.

L SrcoiekøTse! udf Ait tt) rime!. Priser, j

Ordrupwejens Bi!

T!f. Ordrup 223i.

Hjorth-Begenkoivs

Bedragerier.

dkaMeborgerforeníngett for Gohfoffe

Kommuna rafter Honvendoieo fi)

Kommurtaibaefyroisort.

AfhoidsHemmets Liiiebi!

OydyapvaJ 7^*

TaM. Oydyap

353

$.

K on ge iy sM øn

GentoAe 1077

Nye Essex Vogne.

Kaaray D ag og N ak

Periesten

urmatariaiar.

KygaaydaAUe 99

HaBri9T

„Skntteborgerforeningén for Gen­

tofte Kommune har sed sin Formand,

Hofjiegermester, Baron (?. ierrAr.

Kiampenborg, indændt foigende Skri-

veise tii Gentofte Kommunaibeaty-

reisé:

„ t Aniedniug af de i Biadene frem­

komne Meddeieieer angaaende Ekape-

ditionsaekretær Hjorth Degenkoiva Be

dragerier over for Kommunena Hjm!-

pekaaae, hviike Bedragerier efter de

foreliggende Opiyaninger aka] have

strakt sig over 7 Aat, tiiiader Gentofte

Kommunea Skatteborgerforenihg aig

paa^ Grund af den boa Skatteyderne

skabte Uro at anmode Kommuneibe

styrelsen om i faratkommende offent

Uge Mode at fremkomme med en fuld

atsendig og udtommende Redegorelae

fj 09t, dør e r apørøt, ør fjøøf.

$

!

Tetf.

Henvend Dem derfor tt! dit

Kiøøøøø Skyasdøyf og RøpøyøHonøvaayttøeød

HaMaiva SSS y

Mvasadvajao f34

Tatf. Watlaraa SMw.

En Mabtt renset og presset........................ Kr. 4,00

En Overfrakke etter et Overstykke d o .... ^ 3.00

Et Par Benkiteder do.................. ................ . f,35

Alia naparattaaar aSfaraa far iiaaattda riataiiea Prlaar. Ait hentes og

brtnges overatt. Stof modt. tti Fotarbetdning. Huytfg EkapeiMtfoa

G ø rø n tf far gaSt ArbajSa ag raai SahaadMag

B .

for, hvoriedaa diaae Bedragerier har

kunnet finde Sted over aaa lau^t et

Tidsrum, og navniig h\oriedea Kom

munena Revision og Ueciaton af Hjsel

pekaaaena Regnakaber bar fundet

Sted

For at genoprette Skatteydernes

Ttiftd tti Kommunena Administration

henatiiier man aamttdtg, at beie Kom­

munens Regnskab gores til Genstand

for kritisk Revision."

indsendt.

3 t Par Krindringar af an gamma)

)")mmuHat Brandmand.

Oobba)tat))))ngan aom Battretasr ) Wjss)-

pattaaaan og B)tapedtt)onase)tratasr un-

dar Póraargetaaavsssnat.

Da Afediem af Kommunaibeatyreiaen.

Groaaerer T. Ft. Anderaeh sr tiiiagt den

Ddtatetae

om

Kkspwiitionaaekretaer

Hjorth-Degfnketv. st hsu havde to Kaa

aer under atg, udtaiet Groasereren ti) oa,

st han ikke hsr sag) to Ksaaer, men to

Mtüünger.

— Hjorth-Degenimiv vsr jo nemitg,

ttifejer Hr. t H Anderaen, Mekretaer t

Hjteipehsaaén og 'Mk.speditionaaekretasr

under Foraorgeiaeavstane). Han hontroie-

rede asateties aig aeiv, og aom Sekretaer i

Hjaeipekaa.'en akrev hsn Breve ti) aig

aom Fkspedttionsaekretaer t Poraorgeiaea-

vaeanot. tnden for Udvaiget hsr vi r.a-

ret Har over det mittdre heidige t dette

Dobbeitfqrhoid, men det' atammer fra

gammei Tid, og i Betrag)ning af, at

Hjaatpekaaaen er en æivatændig tnatitu-

tion, hsr vi tkke ment st viüe akride ind

Ensomhedens Hav.

Hvilken uhyre Cdatraakntng Attan-

terhavef har og hviiket Mod der ekal

til for at vilté preve< s t fiyve over det;

faar man Indtryk af ved at iaaae Beekri-

velae af R. 34'a Fart over Atianten fra

Engiand tii Amerika. Luft-Kommsndor

Maitiand akrivw i sin Beretning fra den

Gang bi. a .: Vi er COOO Fod over Vénd-

fiaden. Vejret, er overordentlig sigtbart,

og V) siautdd fra denne Hejde ifeige vore

Beger kunne skue nd over en Vidde psa

10,000 Kvadratmiles — -------og ikke et

Sktb er ) Sigte.

En af de aaidre Beboere t Gentofte

Kuuunune skriver til oa om et Par Ilde

brande i Kommunen t Siufningen af

OO'erne.

)

Stonagaardena Brand ve<i Kattehd

trist, morkt Efteraaravejr sar ikke mor-

aont. Heiierup-Sprejten var ptaceret aaa-

ledea. at st Reg gik lige mod Sprajten og

dena Mandskab. .Arbejdet dér i Timevis

var ]kke hyggeligt. Spandene med Vand

gik fra Aland til Mand i lang Rykke, og

Spandene var aom oftest ha!v- eiier tre-

krarttomnie, inden Sprejten naaédea.

Stettgaarden brændte hett ned. Helte-

rup Sprojtena Afandakab kom t den Grad

ti) at tugte reget. at den, der akriver

dias.) [jinjer, maatto tiiintetgere sin gode,

tange Ciater, den tugtede, aom ttavde den

haingt i Regeskoratenen i tængere Tid.

1den noget aom hetat Vederiag var tiet

aaatedea ]kke hett gratis at rare kommu-

nai Brandmand i hine Tider.

Ktampenbttrg .fernbaneatationa Re-

mtsebygninga Brand foregtk pas en fin

3)aj-Sommerdag.

Heliorup Sprojtena Mandskab aatnie-

dea uden for Bommen i Heiierttp paa Ar-

bejda-F)æievogno aom en Flok Grise, tler

skulde ti) Andetaaiagteriet. ptaeeredea det,

gdkaarne .Alaudakab.

Koretttren tti

Kiampenborg i Sommerao! var prægtig

med Stav om Vognen og i tango Baner.

Sprejten var ankommet, Alandakabet

nuasede omkring for at findo sino Piad

aer, det brændte lystig.

Alin Tid var paa Branddagen optaget

af mit private Erhverv; jeg foreepurgte

derfor i at Hoflighed don hojtærede

Sprojteforor, om det kunde ttttæggea En

at forsvinde, da jeg havde travlt hjemme.

" Han lo over )te)e Ansigtet, fdet han

svarede; ^Saedan noget aperger man ikke

om, man pi)]er aimpeit hen af, De har

jo været her.'

iantimandshattlte)!

HøMøfup AfdøMhg.

51randvøj ao.

Taiefpn Hatiarup

960

A

1273

.

Koafoyffd! 10-3 & 3'/s-$ '/,. Lørdag 10-2 & 3'/s-6'/s.

Aiie Bankforretninger udføres.

Boxwr i forakeUigy Størrelser udlejes. Vzrdt.

pakker modtages forseglet til Opbevar i ng.

Bkaffey Bf Gaufoffw Kommune motåfugeo.

HeîRepup n y F^onyagehandel

HaMetupveJ

35

-f

t pveJ__

Huvugyuta !3,50

Pøyløaiøn 24 ,W

Sømtaøgyuø 22,00

SAøkKøy f2.00 Kr. py. Lmu.

R in g til H e U e r u p 3 0 4 0 .

Hetterup K!ubs Hote! og Restaurant

S t r a n d v e j e n 2 0 3

icÅa/er f)/ <^feder og .Se/skaftrr tndf)/ 250 Couterfs.

D a a t i g K o n c e r t f r a K f . 3 - Í 3 .

_____________T e i o f e n H c H o p u p 3 3 Í 6 - 3 3 1 ? .

B adehæ tter .

HaMayup Sysop!aJatvyy.f^ag. Ta!f. H .laup

2543

. g ty ^dv a ) <

55

.

Leverandør bi Porbrugaforeniugen.

O. N!e!sen - Gentofte

Gentofte Wovedgacte 29

TM. Gtatoh. ! 3 . 4 9 3 .9 9 3 L Grundlagt 1S3L - TM. CeatoR. < 3 .4 9 3 .9 9 3

Tommerhande!

og Bygningsmateriaiey.

Kender BeSebadeansíaüenCodan?

S )...a..j S0Ï a..i).m Sk...h.y,a <,(,

Kl.mp.ab.

,,. d.r i A.r

b.)y<).).gt

aY,.g...

D .-.. m W-v.b.a.. aa-.æ*

ær. sr,.,m

rbaa..

Bm).),u... $v.m...aa.,v)n,)a,

br Bma. O.m., H.„„ ym) ... .. t.^r. H,.

A.dM

,.a

v.d S.a..aata)t...

U&d!g af ÍAkaerr, Cho!to!ada M. et.

BagerPonwetntngen

O y d y u p v a j 9 4 . an b e fa le r sig m ed ! . K ! . , B y ø d

K a g ø y .

Hage Petersen

Da Gantqfta Brundvsaaena Jubttæum

funtaiea i diaso Dsga. aynm døt tkkø upas

røndø at opnotørø øt Par Erindringør uf

on forhon fungrrondo

Char!otten!unds Farvehandel,

Haøs Aadøysau,

îogstsboyg AM4 3!.

Tstøfbp Oyehup !275.

Biiiige Tapstrester — Titanhvidt

Im p r ø g n e r M a lin g o g 'T ja ry ø a s ø U .g t ü L y s A h n s s .