Previous Page  165 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 165 / 404 Next Page
Page Background

VÏLLABYERNES BLAD

Mr. M

Torwdag dan !. Jun!.

Smukke Sommer-Frakker

28

Kr.

Srdaía N yhadw í

Peísvarer for Foraaret

HagMha Bhutratv*, Po!ar<

Mava. SaïvMava, Moaaraava

og MM gobka Raavo.

Rawe fra

6 5

Kr.

Strandvej 86, Iste Sa!

(vtd Hetítrup TakítarJcMc).

T!í. H .át. ÍOM JOM .

ETagaoia NyhaJar í

Damefrakker og Kjoter.

ïmprfagnaraJa Frokkar, SpadaoraJragtar.

Compoa

4

! Mnukí UdvaTg

ETsg. R#po€r<ddt#r m. Fow W K^.

VOT#

ÍOMMOMm#

Soá#, #!<gooí# S íoí, aatoáth# åUk«

fow Og da ataaa PWaat!

Aitíd Lager og Udva!g ! store SterreJser.

wt SíMt#

75 Kr.

C o sap !#^ ¿. CMno

ÏHptMDeredo

Ceém# '

B !

65 Kr.

R A T E B E T A L I N C F i n d r ø m m e s

Koohsna

sdd

Kjúi#

Bva

Ordrup-Char!oiten!und Bank,

r<agar ab org AMa

3

Í .

Míaíar:

ejeniofte og Omegns Bank,

Gaotohagada

24

.

Skovshoved Bank,

H4raodr^ 3M.

Renten at tndtaan

4

á

4^ ]4

"¡op. a.

Renten at Mdtaan

6

"[a p. a.

H eH oM p n y F o n r a g e h a n d e l

HaHaropraJ M

HarogrHoM .30

Par!ao*on 24.00

Samaog

Sáokkar !2 .00 Kr. pr.

Ring tü H # l R e r u p

22 .00

WeMenáp K!ubs Hotet og Restaurant

S k r a n d v e j e n a O B

íoRafer t<7 ^ r d r r e¡g ^rísRa^rr, tndtf/ 250 CoMvrrh.

R )^ aM (y K o ñ c # p t fP R NL!. a - í K .

T # n # R p n H # u # p u p a m a e —a a i T .

B a d e h æ t t e r .

HaBarop áygapía^aéorraeoáog. . Ta!f. Hatroa

2442

. HtraodreJ !

55

.

* Irogdoremni

Levarandor tÜFotb

al gea.

Kender Be Snbadeanetatten Codan?

goaa^vd 342 <MUM. Sh...haw¡!

KUa.pM

<bo.g. &r ! Aat M

o# afMåOa.

wta* t!.« . ag Haaaahag.^ a4a

aa)M4a «M

aggag.. wpMaf. BadahaM Saaa.^.aadM.).a<a,

Baaa. Dm ., o#

stad aanm. Lawt, Ht.

Aa&w.a. tUaah aag gagaaaa^attaa^

UdM), <f !§s.a". ChotaJag. m. a.

B a g e r fo r r e tn in g e n

OrdroproJ 9 4 . anbeMer stg med L KLo Brod og Kogor.

Rage Petersen

wr K øbenhavn s P r ! s e r -as

Husker De

KOLONtALMAPAStNET

40, SOPHUS BAUDtTZVEJ 40

Tti.0r<ir8¡)í8t

T!.

^

Attid prima Varer ti! Dagens bMMggte P H g ø p

>

O s c a r F r e d e r i c k s é n

FíoKohuoot Wr. ! — HoMerup A id!. — StroadvoJ !0S .

TaåÉ. Haliarup i S O B -----i B O S e

Stori Udvo!g i oUo Saaoonono Fiokoaorior. ^SE

Fineite Kvatiteter. —BiHigste Prher.

SomSpactaHtat! H U B M B e r

BU dog!!g od Sirondvojon ^ Rumgaiod K i . 1 0 .

Ekstrahn Kaffe anbefates

dagtig friskb rænd t mates ved Satget.

(Kaffemærker udteveres)

W!ag øg Sp!r!taosa

tM ahe Pr!ser^

Cigarer og Tobaitkor, kendte Marker,

Sniv-Fomis, Mneste Kvaiitet, feres.

M n ! e p v A r e p , r e n o R e r n n n n .

Prtma engetakeKutogKoka

srtg. au ttl teaete LeveT^ag^^J!^^^LDsgsprt, m Bet^ Ktnusu!

Chadottontu!]!! Kurvovareíorrotníng

Jægeraborg Atté 43

T - ! t

2 3 !3

Taåf O rd r

2333

Ophørs - Satg

/S*

Kokkenudatyr og Haveredakaber

Børønløpøt 4. M!ass#g Varar.

E!ektr. Parer eg Propper m. m.

S y t t e k r u k k e r ,

aBe S4øffa)aer.

P t ^ s t gøre Deres tndkab hos mig, og

biiver tiifreds.

F o ro rw # æ n d r # o ro r o f f .

De

^^^gtuadei p<s sadea Forretatags Oveetsgebe.

åit sbi Mip! i nmw r! tg ¡(Mwmtititr.

Et stære Parti prima Rajoak nffortor meget biHig.

S U T ' B a n y l L a jM g h a d a n ^ g S S

K" Tetefon Ordrup 2234

Osvatd ChHAttansen.

Bo sk Mr. to . Sophoa BaoJMsveJ Nr. tO.

Sttmdermester Hiets Jensen

V tolveJ ØB, GentoMø.

TI#. G e a toA ø BBS.

(6 Asr hos H. A. Co!bory — iO Av i Msynain da hiorJ) Mbetåier

Herre- og Dameskræderi.

KosSooacr. F raU tor . R tdedragter og aporSadragSor.

Fofsadrinyer ndtorM.

Stof modtageå tii Forsrbeidning.

Ojeniofte Tricotage- & tingerimagasin

har overtaget Frk. T- Stockholms Iricotageforretning i Andeishuset

i Gjentofte. — Forretningen vi! altid vzre ve!assorteret i a!t Irico#

tage ti! Damer og Bom samt Smaating. A!t ti! biiligste Dagspris.

T!f. GJootoBo 9#2.

F ru C e /u n d ,

Koogdysvaj

2

A .

Ordrup 930

Ordrup Auto

A ab o n

sopr a r s r a r

D o a o p M o S

v e M S M

nordre Birko otorsto LMioMieontra!

Ordrup t40

N y a 6

„ P o n d a e * * V o g n a .

HeB . Bil^Co.

HeH .

1718

.

Samariterforeningens

Bemonstration

!ChartottenMSkov.

Gæster fra Hgrshotm og K. F. U. K.

Spajdsrnos Samaritsrforsningsr.

Troda øsende Regn havde Samsri-

terforeningen formsaet at samle ti) oin

Øvelse i Chariotteniund Skov i Søn­

dags ca. 60 af sine Mediemmer, hvor-

tit kont en De! Gæster fra Hørsholms

og K. y. U. K. Spejdernes Samaritør-

foreninger. Ofrene fra

9

KongeíysbÜen

9

¡G en to fte

1077

]

) Nye Essex Vo^e. ]

H

Køæw Dæg o g Wæf.

H

O rd ru p h ø jb B e n

Otdrupvoj

439

O r t h u p

5 5 4

¡Ordrupwejens Bit

[T!f. OfdRup M

3

t

¡T Ja^erstiMg BiiMMtr!! ^

j TÏL

GeætoRe

l O O Z j

R

Nye Vogne udlejes med og uden Fører.

R

K.$kolekørse) udf Alt til rimel Priser. .#

RihoidRhjemmets L!!!eb!i

Ov

døægvej 74.

TeåC 0 0 ^ 2 5 3 4 .

4

Hawagfus-Parteaten ]

g

_ _ Murmætærlælær.

[

B C. y . Gærhæ, Bygø,æ4øAMd 44 H

g

Telefon HøR. j470.

g

art GranatsksptostoH

fandtes spredt midt i Terrænet bag

ved Over Staiden og biev, efter at

foreiøbige Forbindinger var aniagt,

a!ie bragt ind i Restaurationshaven,

hvor Læge Aarstad fra Hørsho)m kri­

tisk gennemgik de enkeite Tilfælde.

Pludselig lød et Skrig, og en af Sa­

maritorne styrtede til Jorden som død

ramt af

st Skud Inde fra Skovsn.

Det viste sig a t være en Selvmor­

der, som havde taget sig af Dage med

en dobbeltløbet Forladerevolver af me­

get svært Kaliber. Manden blev hur­

tigst muligt paa en Baare bragt til

Lægen, der kun kunde konstatere Dø­

den, da Hjernen var sprængt. Dette

Tilfælde var næsten alt for uhyggeligt

naturtro, tnen Samariterne hærdes paa

denne Maade, saaledes at de ikke saa

let giver op, naar det engang bliver

Ab or.

Den paafølgendo KaSe kvikkede

godt op efter de 2 Timers Regnbad.

Øvelserne lededes af

Areseas

og

<yomariier/oreaiayea,

maapeuaripe ForMoa^ herude i Gen­

tofte Kommune: Docent F. v. /fof-

stefa /yat^foM, der for denne gode Sag

har udfoldet et overordentlig stort og

uegennyttigt Arbejde.

J u v e i w - Bi]M - S)!< - PUt - Tin

Stort Udvalg 1 Føotgovor

Reparationer °eForseivningudf.r.

hoøtågt og Mibgt

C. Mør4niche

CøatøøoøvøJ t2 , t (v. Takstgrænsen) TH .H ø ir.2 2 3 3 y

sn nedfalden Lysledntng,

som han uforsigtig havde taget fat i.

Efter

at

han trods store Vanskelighe­

der i det vaade Vejr var befriet for

Strømmen, blev han underkastet kun­

stigt Aandedræt

og

kom ti) sig selv igen

efter nogle Minuters Forløb. Høle

Tilfældets Forløb

var

saa naturtro, at

adskillige Tilskuere antog, a t Ulyk-

ken var

ægte.

L idt

senere skræmme

des

Deltagerne

ai

Fra Forretnmgaverdenen.

Haven fin fU Pinee.

Det kolde Vejr har huldt Pianterne

tilbage, derfor kan det endnu naas at til­

plante Rabatter, Bede og Altankusser

med Sommerens Florblontster.

Et stort Udvalg af kraftigo Piantur i

fine Sorter findes endnu i N. C. ?ficisens

Handelsgartneri Sommervej 1

Enighsdsvej), Chariotteniund.

drup 2.

kkraderflrmaet

TAtfsfcd op Peder,en, forhen binde-

gaardsvej 21, er i disse Dage fiyttet til

nye smukke Lokaler paa Lindegaards-

vej 11. Firmaet har skabt

sig

en stor

Kundekres

grundet pee dem gøde Pee-

(Hj.

Tlf.

af

Or-

O. Nietsen — Gentofte

Gentofte Hovedgade 29

TM. Gættoks 1 3 .4 4 3 .4 9 3 - Grundlagt H i t - TR. G,e(oke 1 3 .4 4 3 ,4 4 3

Hedehusene

Havegrus-Ædesfen- Pedesien.

H u sk at

Gentoffe Grundejer —Kommunalforening

varefager Deres Interesser 1 alle Henseender

Me!d Dem !nd strak.

_____ _____________

G L. Ibsensvef 19. Ilf. Gentofte 417

form og dot solidø Arbejde. Alle Repa-

ratiouer udfores samvittighedsfuidt og

hurtigt, og til rimelige Priser. Forret-

ningens Tetf. Nr. Ordrup 267 forbliver

uforandret.

Børnefotografertng

Fremhøldeløe æf AmøtørbiMeder.

Frk. Gerda Nielsens fotografiske

.atelier, Afarievej 2, har som Speciale

Bornefotugrafering og har erhvervet sig

ot indgaaonde Kendskab til denne Gren

af Fotograferingen, saaiedes at der faas

virkelig gode Billeder af Bern, selv fre

don spædeste Alder. Al Fotografering

udføres. Amaterbilleder fremkaldes, og

Film ken lægges ned i Fotobosen, som

findes ved fntigangen, og geres kier fra

Dag ti) Dag.

Bestil Fotografering i Tide og ring tit

HøH. ;M7 X, saa Aftale om Tid og Hted

ken træKee.

Fra Dyretiwet

VlMændemoderen havnede elg.

Forleden saa man ved Strandkanten

udfor Tabert, England, en Kamp mellem

en Vildand og en stor Rovmaage. Vild-

ande-Mor svemmede nok saa fredeligt ef

Sted med sine 7 vævre Ællinger, da

Maagen 6 Gange slog ned, og hver Gang

tog den en Ælling. Da den kom sjette

Gang, havde Vildanden dækket sine to

sidste rædselsslagne smaa med Vingerne,

og da Afaagen kom saa nær, at hun kun-

de naa døn, greb hun den behændigt f

Nakken og druknede den ved et tvinge

dens Hoved sen længe under Veod, et

den tilsidst lea slatten og ded. Hun havde

hævnet sig. —

i