Previous Page  166 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 166 / 404 Next Page
Page Background

VÍÍU3ÜÍ!M

!P27

H. H. TEMBER6

t lH[. y1EC]^Îí! !B!^r

Awt G*s< og VoadmMÍor

B y o g a a y d ^ v # J ^

C#wÉF*!varm# og oanMæro !HataMaÉ!onar

i TMhwï

T ) t nm*nh< ! * !

— Strygning veri EinMncitnt

w d^t !tMe$te, renUgite oo büítntt.

r

! vof LompeforMhung fore; kun nroveat !. Ki.; FabWkåt* *f;

dtktriike Strygejern. Kogek^nder. Kogep!*dor. Brodnete. Heer-

torrtagMpporater. Stoveugere. Virmeovne med RootroH*mpv og V

4

n&

VoToo boMgaoo H*ktWcM<ta^b)mgowM M mogo^

tordMnpv; tnrOL#

eodoeoio M o o t

Mordsjziiands EiekMcitetswarirs

! a * F * n d v # i Í 6 3 .

a C L L Z B U F .

t # M Hw ïyup MOO.

* ..... .......................................................................................................................

Lannpetoppetnån

V -

!OHANNESSEN & JOHANNESSEN

MALERMESTRE

'

C H A R L O T T E N L U N D

ORDRUP !AOTVE! 49.

TELEF. ORDRUP M30.

Centratvarmeantæg

O. Caaporaan, Sirandvaj W$ ()nduaMbyon)

T.to

*e.a HoMoomp 33M

Phvot loteioa eftor <U. 4 HoMoowp MM

AH vodrorondo Contra!varmo og Badoan!Mg

AHe Reporåtioaer udforoa

TUbmd gooOo

Fredsdaget! ¡ Dag

Toradag.

Hvad do indaandodo M!d)oo anvon-

dao d).

i Dog 3on*3. Jun i or d ¿ í rododog;

u ^ OTor .dok bolo Load Mo^oo dot LLa

Frodommrko, og mongo vi! oporgo:

hvad goor do diooo Midtor ti)! Hvi)-

koa Toako üggor bog doaao ladoam-

)iag ) Do iadoamiodo Midior goor ti!

^Doaok Frodo- og Fo!ko#otbuadofor.

oning", hvioOpgovor kon oigoo ot yare

ta. Doa ono or r( tftdew^neirA Opiyr

tM¡f^g^o^-^<;do OB) do mo!!omfo!ke!ige

Roteforho!d og om dot moüomfolko-

lige Somorbejdo; ot Arbejdo for, ot

dot donoko Fo!k a ad otorote Kroft

okot ototto Foikeforbundeto Arbejdo

goanom Fotkeforbundsunionen, oom

Foroaingon er Mediem of; et Arbejde

for ot dot donoko Fo!k og ikke mindet

doo donoko Ungdom oko! !aro, ot Moa-

nookono i forokoüigo Loado og Mon-

aoåkono i forokoüigo K!ooaer oko! o!-

oke. aro og ototto hinoadon, og !aro ot

dot or bruto!t og root ot drabo hinoa-

doB oüor trykko hiaondon nod i u!yk-

koügo Eoor.

Don oadon Opgovo or ot de!togo )

é/#t oMÜom/of4o4po Fred*- op Forro-

rtinprafAe^do oooiedoo i de nordioko

Frodomodor, i Foikoforbundounionoao

.Vordonokongfoooor og i ondro interno-

tionoio Kongreooor, hvor Flonorno

!aggeo og Soorono oogoo !agt, og hvor

vor Forening hor hoft og hor ein aar-

!igo Mtooioa i i/*fMffoia!**p#rp*aMO-

oom don bor rogtot mod Hader,

oooiodoo oom of Udonrigominiotor Dr.

4fo/to*on omto!t i forrige Nr. of Vi!!o-

byerneo B!od.

A!t dette Arbejdeo Omfang og

A roft ofhanger ofgorondo <tf Frodo-

¡dogono Roouitot, tbi Fot'oningono !i!!o

Jdod!omokoatingoat goor ho!t ti! Ud-

give!oe of „Fredtblddot", der opreder

Oplyoniag om dot mo!!omfo!koligo

Fredo- og Retoorbejdo ud i do tuein-

do Hjem.

<ytrandfe^*4ro*en

under

donok

¡Fvodo og Fo!koforbundoforening foro-

otoor Indoomtiogea herude; vi hor in­

te t foretaget oo, der kootor Poago; vi

boder b!ot goaaom vore Iado*m!oro

oen ot kabo Market, og vi boder om, ot

b!!o vi! togo imod et Marko for hvor

{Tioro, do yder, mon v! boder dooudoo

Ma, ot intoroooorodo Moapfbor vi! yde

o)or!igo Bidrog-oUor iadmo!do oig i

Xroooa ti! 4a o4 aodoaaavato tv in d e r

ïadpomüngon gr do!t i %Diotriktor:

ÍMÍBCMF nadgg i g d g jt *i iu!dm-

forben FrodorLtoea, Cbor!ottea!und-

vej 6. Hoüorup !3!3.

Conto/!#.* Qroooorer /oA*. Æ^A,

Johnoensvej 4. Gentofte gtO.

Ordrvp-.SAow*Aoved.' Bommunoia-

ror Afopno jr/oaa, Tog!goordovej ; Or­

drup U?A Gartner Af. Afa*weñ, Chri-

Otioaovoj 1!, Charfottoalaad. ^ F ra

FétAor J&MoeAoM, Parkvwj g, K!am-

poaborg. Ordrap aw, oomt R!<Skk¡^^

Andoroon, Taarbak.

OAr. FoAabort, Htroadvajoa M.

Bootyrolooao avrigo Modiommor or:

F ru FKon Zfoyforon, Ho!)orup; Poot-

koatroior A!br*eAtoon, Chor!otten-

!und; Tomror P. CArsotonoon, Dom-

goardovoj 3; fhv Kirkeminioter DoAf

og undertegnede

fA. Cfoud* !Fo*tA.

Pfe/**)oren.- — ,/*p *op*r *n o/ tntno

Fiovor, Student Brovn. Bor Aon Aerf

Vårtinden: — Ja, Aer Aor poneAo

viet en Nr. Brown, nten /ep troede Aon

vor A'ottevapt.

fPaeeinp BAotoJ.

y * y v # r S A k e m i T ^ ^ r # n a n i n g

a t r a n d v e i Í55

ToM. HoM. !M y ,

Karoo! overoh ! Gentofte Kommune og od Stroadvejen.

U r o é n .

RAFÎgMHéB

C k B to h # KommMBéå Og HjalpgRiMdABW

R ê gM ^B bM \

Vi bragte i forrige Numer Ord

!ydea of den Skriveloe, eom nSkotto-

borgorforeningen for Gentofte Kom-

muBo" hor indsendt ti! KommunoJbe-

otyreioen, og hvori Foreningen under

Heavioaing ti! den Uro, Hjorth-Do-

goakolvo Bedragerier hor okobt i Kom­

munen, hor anmodet Kommuno!besty

reisen om ot gtve en gdtommende Re-

degore!se for, bvoriedes disse Bedrage

rier hor kunnet goo upoaogtot bon

ooko-oyv Aor. Af 8krive!ooas Behaad-

!iag i Kommuaa!bootyro!soa har Dago-

proooen bragt sammentrangte Refera

tor. Diskuooionon fik vod Ovorretooog

farer Asbjern Rmitts Udtaieiser sær-

!ig Interesse, idet ban indgaaondo be­

grundede den efter hans Formening

bat-aM)g4d< Ura,

oom Sagen har skabt. Vi bringor dor-

for nedanotaaendo et otenografisk Re­

ferat af et Uddrag af hano Ta!o, som

ocahandiode dotto P u n k t

4*b;om 6fm*tt: Jog vil gerne have

Lov ti! a t minde om en Bestemmoise i

Hjsstpekaeeeiovea, idet jog ikke kan

tseake mig andot, end a t deane Lovbe^

eteasmeiee har vmret Ud^angepunktet

for den Uro, man har feit saave! in-

deafor Skatteborgerforeningen eom i

vidore Krese.

I ! 13 hedder det: „Hjssipekaeeene

Regnskabeaar er F in aaeaaret Speoi-

Hoeret Regnekab for det fqriebae

Regnskebeaar oNettee af Best^relsen

og afgivee, bUegt ared Kvitteridger

fra de uaderetettede. ti! Kommuaaibe-

etyreisea inden 1. Maj. Af Regneka-

bet, der aBattee öfter e t af Indenriga^

miaieteriet udarbejdet Skema, eka!

det fremgaa ti! hvüke Perooaer Ua-

deretetteieen er ydet. Sterreiseo og

Varigheden af hver enkett Understet-

teiee og, hvor sssrüge Forhoid har

foreügget, tiüige Gründen ti! deae

Ydeiee. Regnskabet ska! vmre iedeaget

af et Uddrag af samme og af en Be-

retning om Kaesene Virksomhed i det

paag*e!dende Aar. Uddraget af Rego-

ekabet eüer Bettiaingen maa ikke ia-

debotde Opiysning om Navnene paa

de underetettede . . . " Og sae fort-

essttee der:

reisen og easket, a t der maa büve gi

vet, eom der eigee i Skriveieen, ^ea

fu!detssadig og udtemmende Redege

reise".

Nu kan jeg derimod ikke tanke

mig, a t Bkatteborgerioreningeao Be-

styreise dermed har tssnkt en Redege-

reiee af eeive Sagen. Thi Sagen hvi

!er hos Poütiet, for Kriminairetten

Se!ve den paagteldende Mands Fd!-

hoid ti! he!e Sagen, hvoriedee haa har

begaaet Bedragerierne og i hvüket

Omfang, vi! aiteammen büve opiyet

gennem Poü tiet Det, man fra Skat-

teborgerforeningeae Side har tssnkt

paa, er formeatüg en Redegereise af,

jeg vi! enarere katde det en Op!ysoing,

om de Forhoid, eom ügger uden for

ee!ve Segen, en Opiyening om,

hvor!adgg tirh g r K amm uMM Rg-

wiaton, hvor!adgg h a r dan w!rRaf

ovar for Wjtt!po!raaoaH, hvor!od

virhor don ovor for Konttnunorogn.

akaborno.

Lad

00

faa det a t vide, /o r jfondh.

porainpea er s At-ert FoM ¿en,

i/oa

NevMsoa, som er /orefopet mod Noa-

sya t^ N^mfpoAüssens BepnsAabor, Aar

SMptet. Lad oe faa a t vide Regierne

for denne Revision, hvoriedee er de

fuit^jt! Lad oe ee, om vi kan finde no­

get Punkt, hvor der efter vor Mening

er Svaghed, og eom vi derfor maa søge

sondret.. - - . -

. i .Afteh fremhssver

den hejtarede

Formand netop, a t Beetyreisen ifoigo

Loven er aasvarüg for Hjaipokesepae

Kaeee. Jeg tror, det er faidet en ha!

De! fog Brystet, sst Formanden knndo

fremkomme med den Udtaielse, a t Ba-

etyreimne MedleaMoer or fri for An

evar„ idet msm derigennem kun kan

komme ti! den Opfattelm^ a t det saa

maa vstro det OBontiige, KommiiaMh. tom Rpyisor, gdcnfor sin egeatügo

som har Ansvaret.

Det er ikke min Mening a t rejse

nogen Diekueeion om, hvem der har

Asssvaret — dot vi! Mive s^fgjort gan­

ske af sig seiv under Sagens Gang.

Man jag synes, man maa forstaa, a t en

saadssn Udta!e!m bidrager ti! s:t vssk-

ke en vis Uro. Man bestyrkes i den

Opfatteise, a t HjseipeksMsens Kasse

og Kommunens Kasse g!ider noget

esunmen.

Jeg fremhatvede for, a t dot er den

ssMame Revision, der gor eig gss!doade

over for Kwamunans Regnskaber som

over for Hjssiptkaeaens Regnskaber,

men der er ogeaa en anden Ting, som

har vssret egnet ti! at vmkke Uro, nem-

!ig en UdtalMee, som er fremkomaaet

i Biadene fra den ene af Kommunens

Revisorer, nemiig Kaptajn Voss. Haa

skriver i BorfiaprAo rédofMfo for 14.

M aj: „. . . Det er mip, der poo epet

/astinttv Aar uadereopt ForAoIdewe ta-

dea/or NysdpeAassoa, og det er der­

for ogeaa paa en Maade min Skyid, at

Hjorth-Degeako!v nu saa sig nødt ti!

a t meids sig seiv ti! Poiitiet . . . Jeg

syr ogsaa Hjælpekassens Aarsregaska-

ber, men det g jald t kun en Tairevi-

sion, idet jeg fik en Udskrift af Regn­

skaberne, aaar Aaret var omme . . . "

HvM ditoo Udtaioitor af KapL Vota

ar rigfigo, saa givor do of hajot uho!-

d!gt B!!!odo af don Roviaion, tom

Kapt. Voaa paa Kommunona Vagno

hyr faratagot ovor for Hjmipokao-

ton;

jeg kan ikke tro. de er ganske rigtige,

osen hvie de er rigtige, maa de vække

Uro, idet Kaph Voee efter Loven

ekuide have aøjsgtig samme Opgave

over for Hjælpekassens som over for

Kommunens Regnskaber. Og naar haa

BU

udtaler, at det er paa eget In itia ­

tiv, han har undereogt Hjæipekaa-

seas Forhold, eaa kan det kan opfat-

tte paa den Maada. a t han mener, a t

han egentlig er gaaet udenfor den

Opgave, han havde, og derved er kom­

met paa Spor eiter Forholdet og har

foranlediget en Opdageiee af Besvi-

gelserae, skont det i og for sig ikke

var hans Opgavs. Man foptr det Ind*

tryk, a t Kapt. Voee har vtsret Kom*

munea en ualmindelig god Mand ved

sit gaa ade^ for s it egentlige Hverv*

Pligt, medene jeg eynes, af Aon pug

den ufMfoæ Bsd# UMutte pua ud /ru^

ut det s/ofpe Loven vur Aune P/tpt,)

Auae Gppuvo u t revsdoro æoyupttp puu

ruwnte Jfuude, nuur Tufon vur oas

N/æIpeAae*ea^ *oat Aun s/ofpe Loveg

reviderer ZroawwMneae NepaeAu&er.

Formandsn, Oberst FurAov, erklss*

rede, a t han paa ingen Maade vild#

sige god for, hvad Bladene havde for-

talt, a t haa havde sagt. Dsr var visff

Hjorth-Degsnkotv for megen Tillid.!

Det kom man ikke uden om. Komma*

nen havde to fortrædelige Revisorer^

ikke b!ot den lønnede Revisor, Kap*

tajn Voss, msn ogsaa Grosserer Møl*

1er som en overmaade samvittigheda*

fuld Mand, der ikke vilde lade noget

passere, som efter hans Mening ikke

var fuldstændig i Orden. Kommunal*

bestyrelsen vilde selvfølgelig paa ea*

hver Maade være rede til a t klMlæg*

ge Sagen, naar den var fu ld t oplyet.

Hr. Parkov vilde foraelaa, a t Admiai*

strationsudvalget tog den op ti! Un*

dereøgelee og derefter ti! vidore Med*

dclolso til Offentligheden enten direk­

te til Kommunalbestyrelsen eller gen­

nem Bladene.

Frk. IForterpaur^ vilde henlede

Opmærksomhedej paa, a t Kommunal­

bestyrelsen foruden Administrations-

udvalget ogsaa havde et Økonomiud-

valg.

Administrationsudvalget vag

et meget lille, et meget snævert Ud-

valg, og 1 dette var ikke alle Faktoren

inden for de forskellige Retninger re-t

præsenteret. Frøknen kunde derfoa

tænke sig a t stills d st Forslag, a t maa

henviste SkatteborgerforeningeaeSkri*

velee ogsaa ti! Økonomiudvalgets Ba-

handting, eventuelt sideløbende med

Behandlingen i Adm:nistrationsudval*

got.

Formufufoa kunde tiltræde detta

Forelag med den lille Ændring, a t Ad*

minietrationeudvalget, som var aam*

mere a t faa samlet, søgte ^ a a hu rtig t

som muligt a t skaHe Oplysninger og^

saa snart saadaane forelaa, gik til

Økonomiudvalget med Sagen.

Det vedtoges enstemmigt.

BmnenesogUngdommens^doUoggotM.

Der skrives til os;

Hr. R edakter!

Man ser daglig Mælkedrenge og

Jævnaldrende ryge Cigaretter, særlig

de for deres Farlighed bekendte Vir-

ginia-Cigarstter, og det maa derfor

undre, at der ikke fra Sundhedssty­

relsens Side udstedes Paabnd om, a^

alle Cigaretter kun maa sælges med

Mundspids, dsr indeholder Bomuld,

imprægneret med Jernklorid ti! Be­

skyttelse mod Giftstofferne, der f. Eks.

i Virginia-Cigaretterne omfatter bsa-

de Blaasyre, Pyridin og Kulilte. Dqt

er kun faa Uger siden, et Bladene om

talte et Dødsfald, dsr sk y ld tæ ^ ij

rstrygniag, og det sr ikke fo;

sags, at døn stærke Cigatetry)^

til ubodelig Skade heade for den nu­

levende og den opvoksende Slægt ved

at fremkalde Hjsrtesygdomme og un­

dergrave hele Legemete Helbred, hvil­

ket enhver. Læge vi! kunne bekræfte.

Døt ø^ jo møaiageløet, a t vi kritikløst

sks! modtsge sligs Produktør til vorø

Børns og vor Ungdoms Ødslæggøløe

Pøfes ærbødig#

„Kommunal bøøtyrøtøøn

bøøørgør

Hjsslpøkaøøønø Røgnøkab røvldørøt

paa øammø Mandø øom førøakrawøt

for Kommunona agot Rognakab,

hvorefter det dMideres efter de for

Kommunens Regnskab gældende Reg­

ler . . . " Jeg tror, at det navnlig rr

denne eidste Bestemmelse, eom Skatte­

borgerforeningens

Bestyrelse

har

tænkt paa, naar den har ensket at give

Udtryk for Uro Og det er ganske

natu rlig t for udenforetaaende at ræ­

sonnere paa denne Maade: Foo r Ko-

VMsonen or

don *ammo /o r

N/sdpoAa**on* *ow /o r NomwtMnon*

NopnoAøbor, op nuur dot Aor vr*t *tp,

a t Novvrsofton Aar rvvptot mod Nonoyn

ti! N/s*IpoAa**on, Avor Aar vi da Ca-

raæti /o r, a t don iAAo optaa Aar svip­

tot mod Nonspn ti! Kommunon* Nopn-

sAaborf

Jeg tro r, a t vi alleeammen i Øje­

blikket vil sige, at vi føler oe forvisset

om, a t der aæd Hensyn ti! Kommu­

nens Regnskaber intet er i Vejen —-

hverken med Hensyn ti! Personerns

eller med Hensyb ti! noget Forhold;

jeg tror, vi allesammen føjer oe for­

visset derom. Men paa den aaden Hids

)maa man ogeaa forstaa, a t for M Dage

øiden vilde samtlige Medlemnser af

denne Foreamliag have sagt det sam­

me ikke alene om Kommuneae Regn-

skaber, mea formentlig ogeaa em

Hjælpekaeeeas Regnskaber. Og der-

for er. det forsteeeligt, a t der er vakt

ea vie UrA Jeg antager, a t det er det,

øoas ligger bag Skatteborgerforenia-

geae Skrivelse, og a t det er deøfor, de

håF bMYMjåi M kij