Previous Page  167 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 167 / 404 Next Page
Page Background

IP ÎT

VnJABYBPNES BLAD

F r u g t

H O L ME

6

AA R D E N S

^ M t h ^ j au$tri!ske ............................................... ^

Cieopâtra j

.............................................. 3 *

^ 2 .0 0

5 KjBtape 8omm * r<M ## ain< ............................ ....................

% 1 .00

1. Ki^ Bananer............................................... pr. Fd.

0.65

Îoîdbzr —Asparges —Saht —Radiser —Agurker.

AMd ifiskè Varer.

I . # w a n d a r Hi R ^ ^ n r a H o M r .

Varotm# bringea ovaraii.

T a ia fb n O r d m y

V i n

Radvim i?20*Medoc ........................... .. pr. */t FL Kr. 2J5

a

Chateau Fentet 1920 .................. pr. */, R. a 2.50

PMrhdss .............................. pr. *A R. fra Kr. 2.50 til 5.00

En tip top Madeira-Cossart Gordon Co.

kan nu faas til ...................................

pr. V* FL Kr. 4.00

pr.

a a 2XX)

AM. OHgtnai'Vaew tM KabMslMvnwpe)..r.

2 59 5 O r d r T t p v e j

L E j K g h e d s k ø b .

Et stort Parti moderne franske P. D. Korsetter

sælges for Kr. 4,85 pr. Stk.

(tidrioÉÉnd

Sommerkj o!er

mægtigt Udvalg fra 6^ Kr.

Fredsmarket.

Modtag med Venlighed det lille

yredsmarke, som forhandles i Dag.

Allerede som Borger i en lille Na-

Hon maa Do enske Afskaffelse af Krig

rnellem Nationerne og Styrkelse af

Folkenes Forbunds Evne til a t skabe

Fred og Ret i Verden.

Giv derfor roligt DerM 10-Øre til

Dansk Freds- og Folkeforbunds For­

enings Arbejde for disse Formaal og

lad Dem ikke henrive til nogen let-

hsbt Fortrædelighed over de mange

Det harer til Livets bitre Konuk

n t se et Menneske, som blot for 10

Aer siden forfssrdedes over Verdens­

krigens Rædsler, nægte a t give sia

10-Øre til Verdens Arbejdet for a t hin­

dre en Gentagelse af dette Vanvi&

Det er sae lidt, det enkelte Menne­

ske kan gøre til Gavn for Verdensfre­

den, at det ikke bør undslaa sig for

e t yde sin Skærv, naar Lejlighed givea

Lad ikke haan t om det lille lO^Øres

Mærke Hverken det eller Deres lOØre

skaber Fred i Verden. Men i al sin

Ringhed repræsenterer det lille Mærke

de Kræfter, som maa sejre, hvis ikke

den evropæiske Kultur skal gaa til

Grunde under en ny og — efter alle

Kyndiges Mening — endnu langt gru­

fuldere Verdenskrig.

Vær med i Arbejdet for de gode

Kræfters Vækst. - Ger selv personlig.

hvad der er ret og rig tig t — og lad

ånde tage Ansvaret for at lade være

dermed.

Forben Frederi/i^n.

„CentrsMikenfor

JægersborgogOmegn".

Som det fremgaar af omstaaende An­

nonce, aabnes i Villa ,Bakke!y", Skov­

vej 7, Jægersborg, Telf. Ordrup 610, et

,Centra!kekken fer Jægersborg og Om­

egn". Centralkekkenet leverer dsglig

Middsg samt Selskabsmiddage, Smerre-

bred. Kager og Is, ligesom Spisegæster

modtages.

Omstaaende everteres Menuen for

Middegen i Morgen, Fredeg. og lærdeg

semt for hver Deg i kommende Uge.

OrskovspoMki romSo.

rrt SptidHUKOp!iS)i!)} ptt

Jorder t Sdodop.

Erobygwtng demeooetreree.

Gamle Dyner og Puder dampren-

inea,

og Vaar fornyes.

K u M J d y n e r s y e s

araMs

Pee den hoilendske Damper ,A tiants".

der forleden indkom til Dover, har der

udspillet sig en uhyggelig Begivenhed

midt ude i Soen.

Skibet kom fra hollandsk Indien med

en Ladning vilde Dyr til et engelsk Me^

nageri, og en Dag overraskede# Besæt­

ningen ved at se en Kæmpe-Orangutang

komme vandrende hen ad Dækket med

en stor Jernstang i Hænderne. Skent

man nedig vilde dræbe det koetbare Dyr,

var det nødvendigt at gribe til Revol­

verne, og det lykkedea et uskadeUggere

Uhyret ved et Par lettere Saar. Men

allerede samme Dag alap en af Giftslan­

gerne ud af ait Bur, og da man vilde dri­

ve dan ind i Buret igen ved Hjsslp af tan­

ga Stænger, klatrede den over Bord. For

en Gangs Skyld den veritable Seelange.

w J a/ jBoiaicr, ligesom gamle

Fjer og Dun omfyldes gratis i nye

Vaar.

Alt udfares med yderste Omhu.

Færdig fra Morgen til Aften.

Hentes og bringes.

m o o w o o m n m m ,,

^ m o o

m , ^

Ring til

r

S. J_

i

Hetterup

: S^^ndvej169 =

&

H4!n<p ÜÎ

8

K.

Ï

Grosserer AJ/retf HspwutMt her pee

¡Vej til Jeruselcm eendt oe nedenstee

ende Rejseskildr'ng:

Genue ligger som bekendt op ed

Skreeninger og teger sig pregtfuld ud

fre Hevmen i Solskin, især om Aftenen

i den etorertede elektriske Belysning.

Livet puleerer, navnlig om Aftenen.

Folket promenerer, og Hovedgederne

yiser sig de som noget enesteeende

ved eine pragtfulde Butiker, Hoteller

og Restaurationer og, ikke e t forglem­

me, en Messe Biografteatre. Entréen

til disee er billig efter danske For­

hold. For 4 Lire (c*. 72 Øre) feer men

øn udmærket P lade

Der er etærk Færdeel pee Gederne.

Men de korende teger mere Notite ef

Fodgængere, end Tilfældet er hos os,

Politiet samt de posterede B id e te r le­

der Publikum, neer det behøves, meget

elskværdigt over Geden.

Men bliver eiddende længe pee en

ef de mange smukke Pladser for et

<e pee Folkelivet, hvor Færdelen sær-

!ig finder Sted Der er en egen

Oherme herover, der henriver oe Nord­

boer.

Med nogle itelieneke eller frenkke

Brokker kommer men vidt, og neer

MM Mot kan frigøre vedkommende

iy* Teaken, e t men ør Tysker, her de

enkeltes Beredvillighed med Oplysnin­

ger, der ønskes, ingen Grænse.

Undertegnede meette sætte et Styk­

ke Heendbegege fre mig for e t finde

Rundrejsehæftet frem ved Ankomsten

til Benegeerden og glemte det i Hest­

værket, de der trængtes pee for et

komme ud. Lidt efter kom en ung

Dame glædestreelende løbende med

det glemte.

Near men først bliver lid t bekendt

med Hotellernes Personale, mærkes

den samme Elskværdighed, og men

bliver ikke Genstand for Optrækkeri.

Hotel- og Resteuretionspriserne er

omtrent som i Kjøbenhevn. Men er

fri for Reeteuretionssket, og med 10

pCt. Drikkepenge er alle tilfrede.

Skel men have Penge vekslet, steer

men sig bedst vsd et h e ^ Sterling

med hjemmefra og fee vekslet i de

store Banker eller hoe Cook.

Nu i Foreeret kommer der mange

Udlændinge, her høree ogeee DenA

imellem, og hved der ekete for mig,

kan meeske ogsee hænde andre. De

jeg gik gennem Qeribeldigede, sad jeg

en Bil, der syntes mig bekendt, og gan­

ske rig tig t ver det en ef mine nær­

meste Naboer hjemme fre Hellerup,

der ver pee Udflugt hertil.

Som ovenfor nævnt ser men venligt

til Danske, eelv om Italienerne intet

videre Begreb her om, hvor og hved

Danmark er. For øvrigt næner i elt

Fald de Italienere, men kan kalde kul­

tiverede, e t de er pMre intelligente

end andre Neticner, hvilket et lille

Sammenstød med Kassereren i et Ho­

tel viser. Jeg spurgte, hved hen be­

talte for Sterling I Parentes bemær­

ket kundgjorde Opslag, e t der eltid

ved Kassen beteltes den „eksakte" s

Kurs for udenlandsk Valuta. 60 Lire

vilde hen give. Jeg mente, det ver for­

kert, og hen elog en hej heenende L et­

ter op, da jeg ikke vilde akeeptere

hans Bud. Hos Vekselereren ved Siden

af betaltes samtidig 86, Cook 89 og

adskillige Banker 80 og derover. Da

jeg senere havde en lille Konference

med vedkommende Kasserer i ea an­

den Anledning, gjorde jeg ham op­

mærksom paa, et det vietnok ver en

Fejltagelse, near hen havde budt mig

en see ringe Kurs, og e t hane Letter

ver en Uartighed. Hen mente tvært­

imod e t være i sin Ret som „Forret­

ningsmand" og gjorde mig opmærk­

som pee, a t Italienerne var intelH-

gentere end andre.

Hvem der ikke har været i Genua,

gør sig intet Begreb om, hvor interee-

sant og emuk denne By tager eig ud,

især naar man ser den fra Dækket paa

ea af de store Fragt- og Passagerdam­

pere, der i Massevie fre alle Verdens

Egne losser og lader.

Alle Norditaliens Eksportartikler

hommer i Lægter#

S ^ ^ i d e e j;

Om Bord 1 S

/8

„Oestarby",

ud for Messine, d. 19 Mej 1927.

/ Mixed Pickles, PiccsUlH, OMvta.

* * " * ^ * ^ ' ( Tomats Chutney, Ketchup.

Crosse S. Blsekwell's Orange Marmelade.............................. -Kr. !.25

CæmbøUø ææsøøHusssøkø Supper.

Ærter

og

Asparges fra Bøøsseøfø,

DasMce

og

WoMF

&

Are4.

JøpænsKræbbør eNogHIe ...................... pr. ^/s Ds. Kr. L45

p n ^ a

a 2JSO

Strømpe-Sa!af

Bomulds Strømper................ pr: Par !.45 3 Far............. . 4A)0

Rne merceriserede Strømper . a 1.85 3 a ...............

y.oo

(med Kilehæl)

Ekstraflne SilkeHor aOdae. . . a 2.20 3 a ...............

(med Kilehæ!)

mHssøø. ekstraErte He!$Mke Stfompef

Kr. 5.35.

Rkse og billige

— Kjo!er —

-

i stort Udvalg.

CharMeninnd Linaeri- $ Trikoiagc-MaMain

O rdrup

J a B g C r S b O r g H Ü 6 17 ----- O rd ræ J Ê453

G e o r g J e n s e n .

-i

He!!ernpSejtklMb.

Den torestsmende Eæeon.

Aftenmetcherrrø afholdes Tirsdagene

den 31. Maj, 7. Juni, 14. Juni, 38. Juni

og 9. Avgust Kl.

6,66

Em., Tirsdagen den

16. Avgust Kl. 6,26 Em. og Lørdagen den

90. Avgust Kl. 4,66 Em. Kepsejledsøn

,Hven rundt" finder Sted Søndagen den

12. Juni Kl. 9 Fm. Dommerstadøt ør

Lystbeadøhevnønø Øøtmolø.

gøn døn 28. Avgnst Kl. H Fns.

EntsaheigOrAångaf

Statsbanerne.

En kendt Gentofteborger, der ind­

tager en fremskudt Stilling i det

offentlige Liv, udtaler til os: — Det

er en meningsløs Ordning, Statsba­

nerne byder det rejsende Publikum

pee Nordbenen om Morgenen til Kje-

benhevn og om Eftermiddagen fra

Kjøbenhavn. De aabne Vogne, som

ikke er til at være i under det kolde

Vejrlig, er for længst sat ind i To­

gene, og de fea tredje Klasses lukkede

Vogne er overfyldt, saa det har været

uforsvarligt. Samtidig er der i anden

Klasses Kupéerne kun ganske enkelte

Rejsende, nærmest Folk med F riko rt.

E r det ikke et taabeligt Arrengemena

ef Statsbanerne, spørger Vedkom*

mende.

SejtsportE-Woter.

Ingenier EWk Bu

6

ee, Ordrup Jagt*

vej, her i disse Dage feeet sit nye Lyst*

fartøj ef Toogtyve Kvedretmeteø-Kles-

søa hjøm fra MMe!e, hvor døt Sø byg.

gat og konstreørøt af døn f Taehtverda.

aea kendte Konøtrnktør EsHoadør.

44

Hellerup Sejlklob" arrengerer i Pia-

eedegene en Fallese^lads til GiUeleje, me-

dens ,

8

kovshov

0

d Sejtklub" bar Fallee-

eejlads til Lendskrona, hvorfra maa paa-

tanker en Tur over Land til Luad foy

at beee Domkirken.

^Hellerup Sejlklub" udsætter i iada-

væreade Sæson for sine Medlemnær to

Præmier for Langture, nemlig en for

Sejtfsrtajer næd eller uden Hjælpemotor

og en for Motorbaade.

Grosserer N. FvvM, Hellerup, har solgt

sin Mange, ,Solo", til Sekretæren i den

kjøbenhavnske Søjlklub .Sundøt", Hr. K.

iofker-Htrtnonwn. „Solo" ør døn sldst-

byggødø ef sin Type og blev ti! pee

Brødrene Nielsens Besdebyggeri i Skovs­

hoved i 1918. Juveler IVm. Fupfede, Kja-

benhavn, lod den bygge.

Bolværkspledsen eleer ikke ti! for den

store Mængde Dampere, Passagerer

gear fre Borde og kommer om Bord,

]hvilket sker ved Hjælp ef et stort Spe-

ditonsfirma, der har Monopol paa

hele Trefiken. Pesaegerer beteler en

billig fastsat Tekst for et fee deres

Bagage besørget, og Beedmenden er­

holder derudovpr 10 Lirs for hver

Tur, enten der er fee eller mange.

OmMorgenen Kl. 8 kommer Arbej­

derne omBord for at losse og lade og

slutter Kl. 6)^ Eftermiddag. De tager

godt fat, og Arbejdet gaar med Liv og

Lyst.

Hele Degen peeeerer Baede med

Lagre ef Vin i Foglietter, Frugt etc.

for Salg en detail, nærmest ti! Arbej­

derne i Lægterne. Der kommer stadig

en Flok Handlende omBord med Post­

kort, Albums og mange andre Ting.

Det deneke Fleg ses selvfølgelig og­

see her. Damperen „Egholm" passerede saaledee forbi oe.

Ved Udferten bemærkedes Mer-

conis store Værksted, og pee en stor

Mur MussolinisAnsigt ogfF /L DUCF

med store Kæmpebogstever. I for­

mindsket Form findes seedent overalt

i Byen og Forstæder, især pee Gadehjørnerne.

S M -

n

— -j

a

Sidste nye ModeUer 1

SÆSONENS NYHEDER

hjemkommen og sælges Hl meget billige Priser.

STORT UDVALG

1SøJIøporføøIto. Tøsmiøøko og bvfdø SpødøøreøAo med

og GMsæmiøøæløf Ml Dømør, Høerer og Bøøss.

BøønøøAo................... fra 3.25

DømøøAo..................... e 4.00

HerrøøAo..................... e 4.50

\ H eüerup S k o tø js ta y e r

T!f. H#M.

SéøW KepøøøSåoæeværh*

eæøtsøéød

Sø UdøS'Wægøetssdæsene

' M. VliJLGAARD & SØN.