Previous Page  169 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 169 / 404 Next Page
Page Background

) 9 M

VBUABYBBME8 BLAD

Kwb <m!

Nye Cymer Kf. 75.00.

RNg .^ k . C yM .^ k .)i

mtM.

____

L-MÜtM tp). HMHtit

RATBBETAUNG —3 M dr MgaM Koat.m t

Kwd h o o

Heüerup Cyk!e-B$M, Strandvej 86. He!rnp 188.

NLeaR - K o i ^ s - B r æ n d e

AtMd MMute Notedag.

Sand - O rn s - B e r ie s te n .

Bemstorffsvejens Brændseisforretning,

Skotøjeforretn!ngen „Reform"

T .åi. O rd rup 334.

O R D R U PV E y ! 0 *

T .)i. O rd rup 334.

Pinse Salg. — Nedsade Priser.

FåhM

Wyh.dw

(or SouMuwMt. —å . V !udu .ru .

VILLABYERNES BLAD

y.M#!k... H .., NMgh..-

r!<^4)

K .d .k t4 r! VaM.

TwdfM y.nni<M .g 10—M. T d f. MH.

Hh.r.gM

.U! aUuugy.I M.

OmnottMf OaodttUM T.H . CMtr.1 M il.

^ P « . l#bM d. AmtMüCHf giTM Räb.1.

F.rlM.# TUbud.

AnnotMW Ml d .t .u rm M t folgam l. Mmnur

tnodt.ge

. IndMl Onadag Form iddag K!. 014 1

Tdagram hallaa, StmndraJ 00, og BtapadlMo-

.o n , PoUtUM!. Hna. T tlf. Contra! 0011.

EtForhotd, Bom

bdrandres.

D.t kM .UoMdo fMtdMO, ut doO

okyldoo OTigtcnd. Rovioion, nuM

Hjorth-Dogoikolvo Bodr.geriar hor

knanoO poooor. apooogtet i ooko, gyr

!Aur. D. aurmer. OmotMdighedor

jhoFYodyi! onOogoHgb!iv. klorlogt. Dor

¡or, .4 ForhoLd, dei: I donn. Forbin-

Holo. or Anledning ti! oOfremdroge

yi hor gjort dot f .r ; mon Tiden turd.

moooko nn yurg indo til ot yindo Øry

borfor.

Dot o<: uAoMipt, e t Twwwvnnibe-

yOproioon t inndAtwitnuuetrug,, M. u. o

}C!.uOo/to, w ip e r do A<wntnunnJo Dorå-

)ww,j ep uO

d.MO

å iio aotu å ToboOoo-

dertao, vasJpoo doroAto n / F o r p o t e

Do kommnnnie Royiooror ber. ikke

puro ofhungigo oi Xommunolbootyrel-

Oon! For Eommunon og deno Borgere

¡yder enérgioke Rorioorer, oom goor

Rognokobomo oon naje og kritiok efter

oom OForhovodot muligt, don oteroto

jOoronti og Botryggoloo. Afon Fot^ro-

Fot^o bor do aAAo Aunno fwAoro, ot

yn FomtnMnaiboatproiao, dor muMp /e-

yor #tp ponorot o / on /oc AratirA Fotn-

O)on, Aon

"7rap.ro

aåp /o r dona op Or-

gtotto dona tnod andro, dor /o ro r ntoro

^ p o J a p /rona. ! ARuron i Birkered

Og nu i H jorth Degeikoiv-ABuren i

¡Gentofte ser m&n de uheldige Folger

p i en mangelfuld Revieion.

Vi vAd ikke, om men te r forrente,

n t In itiativet til en Ændring ad Lov­

givningen. Vej af det hor fremdragne

¡Forhold vil blive taget af Rigsdag.-

Inund, aom har Sude i de kommunale

Read. Men her turde der f. Eka. vure

pn Opgave for Skatteborgerforen ingen

p t tage op.

Talen er i hvert Fald om et aaa

¡nheldigt Forhold, a t man vanskeligt

kan tunke .ig, a t noget politidi P a rti

yil modeutte .ig en Ændring, hvi.

Sagen bliver fremdraget for det rette

Forum — Rigsdagen.

Gennem Tnnrer ti! Lye.

Ah, hvorfor modee, naar vi dog skal

dEillesP

Hvorfor skal Lykken eje. kun paa Borgf

Er Livet en Tragedie, der ak.! apilles,

og s . ait

i taarevud.t Sorg f —

I iMrevuld ar Sjulana Regnbn'spil,

hvi. hvide Ly. at samie vi .kai lure,

near vi ad Himmelvejen vandre vii —

vi diiiie. for at wunlee, for at vurat

Voraiund-Aiur.

S

Wa - <u hedu og MlUitat at hage

3 *l"g. eg h)g. MtKl.n nunl opvarm, åttma

3 5í¡; lagaa Fftwhgningw Uaar Maal nmd

3

pat. d.r l.y.r.. mrd t. ! aM.r 1 Bio. og

3

aoeanoMu. Mwa n.dMta. Foraatvprlur.

Faa. ovarata

I Hjahemhavn. Amtaraad. Mada i Dag

skal beauttea det ledige Overlugeembede

ved ,Kjebenhevne Amte Sygehn.". Der

er mange Anaegere. Sundhedutyralum

har eom Nr. I indstiHet Reaerveluga vad

Biapabjerg Hoepital, Dr. med. Poui fver-

rw . Sygehueadvalget har ligeiedea ind­

stillet Dr. Iveiaan, mon har tiiiigo ind-

otiHet Beaerveluga ved Kjebenhavn. Amta

Syg^na, Dr. meJ. Frrd. Wnf//. .

Direktar AMoa Foterssn, Chariottan-

laad, fylder i Dag, Torsdag d. 2. Jnai

7C Aar.

Fhv. Kopist H. S. Boihrod, Charlot-

tenlund, fylder i Overmorgen, d. 4. Juni,

80 Aar.

Temrerme.tar J . JsHMU, HeMarnp,

fyidar dan 4. Juni 60 Aar.

Oento/i. Biou Kor. hoider Mada 1

Aften Kl. 8 i Vangede Menighedahna.

Taie og Solosang af Groe.er.r AHin.

Alle er veikomne-

Aap/ar.r Jargda Mimer.

Sagferer Jergen Mimer er udtraadt af

Gentofte Kommunalbestyrelse med don

Motivering, at han var tru t af Gernin­

gen. Samtidig har han nedlagt aamtlige

Hverv, eom var ham overdraget af Kom-

munalbeetyrelMn, ^1. a. eom Beetyreteee-

medlem i ,A/S. Hellerup, Kiob ". Hr.

Mimer. Udtruden af Raadet er hommet

overraskende og ganske suriig han. Aio-

tivaring. Hr. Mimer gjorde ingensinde

Indtryk af at vura en tru t Mand. Tvært­

imod 1

Hvorom ait ar, KommunalbeetyralMns

Fiartaiagruppa har mad Hr. Mimers Af­

gang lidt et meget stort Tab. Sagferer

Mimer havde bi. a. fra .in mangeaarige

VirkMmhed Mm den anerkendt dygtige

Formand for , Gentofte Kommunal- og

Grundejerforening" et indgaaende Ketul-

ekab til Kommunen og dens Forhold.

Som Manden med an klar Hjerne, en gan­

ske surlig Evne ti! i faa Ord at sige det,

der netop sknlde siges, stor Arbejdsevne,

sturkt kommunalt intereaseret, praktisk

og aalvstundig, maatte han iuden for

Flertalsgruppen faa den Fosi^on, som

han straks ved sin Indtræden i Raadet

erhvervede.

Bag hans tilknappede Vsssen og un­

dertiden noget aPejende Maade at op-

trssda paa, hvorved hsn kunde virke )r-

riterende paa sine kommunalpolitiske

Modstandere, skjulte der sig en vis Hu­

mor og en godmodig Elskvurdtghed.

Grosserer R. ÅfoHerup ndtalte sin Be­

klagelse af Sagferer Mimers Beslutning

og fremhævede den fortrinlige Arbejds­

kraft han havde været i Raadet. Hr. Mi­

mers Vdtrssden af Kommnnaibeatyreisen,

sagde Hr. Mollerup, viide betyde et meget

stort Tab. Hr. Mollerup stemte sluttelig

imod at giva Hr. Mimer Tilladelse ti! at

udtrssde. Fru Jaals.n og Overretssag-

ferar Ashjem Smift afholdt sig fra at

stemme.

Kommuneissrer N. E. Farre, der i

mange Aar har boet i Jugersborg, bliver

Sagferer Mimers Efterfeiger i Gentofte

Kommunaibe.tyre]se. Det bliver en tung

Arv for Hr. Farre at lefte. Hr. Farre

hatde forevrigt for en De! Aar siden Wss-

de i Raadet og er Medlem af Skoiekom-

missionaa.

Grouarer GoHAarA Wu!// har ved

BjeudoBuhandler, Marennester Chr. Ras-

% D e t D a n s k e K u tk om p a g n i

VI—utelaM uftæ t 4G (Jorek. PawageL TM. C a u tr u ! DG34

Bedste Ku! og Koke for Huehotdeteger.

BMtiiiinger modtage, al

H. F. Jecobeen, Moreevej18, Ch!. T!f.Ordrup2244

Kakke!ovn5bfænde fra Dyrehaven.

BøglHMagøe au.Jtægøø s!f

H.P. JåcobåBn. Norååiye) 18, Charlottenlnnd. TMOrd. 2244

Fra de stUte Stunder.

„Jeg hilser Guddommen i dig",

saaledes i Østerland-

lyder en festlig H ilsen

imeliem Mand og Mand.

Hvor klinger de stort og sælsomt,

de faa, men højbaarne Ord,

hvor løfter de Sind og Tanke

op fra den stridende Jord.

.J e g hilser Guddommen i dig",

men klart maa det staa for dig sely,

at ét er dit Jordehylstec

og ét din evige Sjæ l.

)

En kongelig U rt gror derinde,

men nænsomt den røgtes maa,

om Urtens nærende K ræfter

op fra Sjæledybet skal naa.

-

Som Aakanden fin og fager

blomstrer fra Skovsøens Bund,

saaledes skal Sæ rken og Freden

blomstre fra Sj^zlens Grund.

e

Jeg hilser dig, ,Ven og Broder,

med Mesterens egne O r d ;

thi vid, du er selv Guds Tempel

og Gudsaanden i dig bot.

HeMerøp, Mej 192!,

M. MBøGGsson,

muMen A Co., Matthuu.gade 18, M)gt

Ejaadommene Sdr. Boniavard 87 og Som-

meretedgade 1 og 8 ti!

Ls.ga

F. Af. Afaug-

hyrd. Fuglebjerg. Kebesnm 876,000 Kr.

OvertagelMn finder Sted til Juni Ter­

min.

Handeiarejpende Ferd. Jsaeea Char-

iotteniund, Ifylder Onsdag d. 8. Jnai

70 Aar.

Ef propf/ufdf Giosasoísri, foreetii-

lende Messias paa Himtans Spyer og

med det nye Jerusalem Mm Baggrund,

malat af den yngre SAovpoard, blev

Kristi nAmelfartadag indsat til Mes-

.iadtirken. ve.tre Gavlvindu og overgi­

vet Alenighedea Mm en Gave fra et

Ægtepar i Sognet.

Kontrolassistent Nisis (Mssn, Hellerup,

fylder d. 6. Juni 76 Aar.

Arbmd. P. Af. ArtMslrMMf, Chariottan-

iund, fylder i Dag, Torsdag, 60 Aar.

Wwad #r da* —

Hvad er det, der rrynner fra blaanende

Fjord

og suser i Havseen hejtf

Hvad ar det, der klnnker ved Skovbuk-

kens Bred

og klitrger i Solsortens Flejt?

Det er Maj, der er kommen til Danmarka

Land

med Toner, der liflige stremrrre,

med Klange til I<ungsler og lysende

Hsrab

og livsdybe Menneskedremme.

Johan Skjofdhorp.

Grosserer H. S. Moller, Hellerup, fyl­

der d. 6. Juni 70 Aar.

Grosserer J . P. Nisissn, Seborg, fyl­

der d. 6. Juni 60 Aar.

Start Sangaratavna ! Lyngby.

Opmærksomheden henledes paa om-

staaendo Annonce angaaende stort San­

gerstævne i .Norske Skov" i Lyngby.

AfMOCninpsr om Koa/irmafioaeMdsiyr.

Skemaer tii Ansegninger om Konfir­

mationsudstyr til Efteraaret i Selskabet

.Den gode Hensigt" kan kun rekvireres

skriftlig^ hos Formanden, Gromerer Kdm.

Knudsen, Hellernp, eller telefonisk gen­

nem Central 8283 inden 10. Juni.

Skrsederm. Rasmus Laursen, Charlot-

taninnd, fylder d. 7. Juni 60 Aar.

Rad t o

aHa !aaa Daia.

samt u!

Uadam#ga!say og Kogasattoa a^ Appapataa samt

a! Mttotah Va^Maing

AMwsmssåoÉwoo

Ing. S. Andrcsen,

LIM# FFudænævbj 7 , Chstr!.

TteHu pers. 0 - ! ) Form, oe 4—S M .

Pen.. Postbud J . F. Larsen, Chariot-

tealund, fylder d. 7. Juni 66 Aar.

Fru Inganior Henehsf har ved Ejen­

domshandler M. JenMU, Chssriottenlnnd,

M lgt

mn Villa .Maagen", Strandvajen

Nr. 261, til Kontorchef Pstsrssn, Kje-

benhavn.

Assurander Nsdomssnn, Phistersvej 14,

Hellamp, har ved Mmme Mlgt .in Villa

Slotovej 3, Charlottenlund.

AfdelingMhef Erik Valeur, Hellerup,

fylder d. 7. Juni 60 Aar.

Snedkermester J . V. Berresen, Char­

lottenlund, fylder Onsdag d. 8. Juni 66

Aar.

Ved Gento/f. K. F. G. M.-Spejder-

afdeiings Lodtrsskning blev felgende

Numre udtrukket i Rsakkefeige:

174A — 1301 — 1676 — 1686 — 996

— 327 — 707 — 1806 — 266 — 131 —

261 — 1998 — 1964 — 1216 — 1486 —

1401 — 1974 — 1671 — 678 — 469— 1089

— 173 — 629-1677 — 1674 — 922 — 1331

1297 — 1976 — 907 — 1410 — 837 —

468 — 1679 — 1633 — 1696 — 1768 —

118 — 1487 — 978 — 1017 — 629 — 368

— 1077 — 1969 — 1291 — 786 — 1611 —

1256 — 199 — 363 — 1688 — 1334 — 34

— 698 — 27 — 1684 — 1964 — 1661 —

867 — 1667 — 433 — 1717 — 927.

Gevinsterne kan afhentes i Gentofte

Menighedsh'M, Gentoftegade 10, inden

16. Juni.

Tegneren Fru FdifA Eiho rejser tii

Paris fra 6. Juni ti! 20. Juni.

Kebmand F. Brorssn, Heilerup, fylder

d. 4. Juni 65 Aar.

Apoteker K. J . Troj.f, Chariotteniund,

fylder d. 8. Juni 66 Aar.

Ved CharfoftenfunA Bino Kors Mede

Onsdag d. 8. ds. Kl. 8 taler Murerme­

ster J . Rasmussen. AHo er velkomne!

Det aarlige Udsalg for .ydre Mission"

afholdes Torsdag den 9. Jnni 1 Bethania,

Gentofte.

Kl. IH aabnee Udsalget ved Pastor

Sehepefern.

Kl. 3 fortælier Forfatterinden Moris

Siik om Armenien.

Kl. 7H taler Missionær Thei! fra In­

dien med Forevisning af Lysbilleder.

K!. 9H Lodtrsskning og derefter Af­

slutning.

.

Qrm8p)#n.rnM P!$I..

Hvi. man vil holde Grss.p]ssæerna

friekgrenne hele Sommeren, .kal man nu

Omef!!)!!! InltMM-, Ottlytitlms-

tf HMMtnl[r!!t)H)pl!))reti)

(Enkefrn 1. T. Andermn)

tilbyder billig ^^atanee. Kontortid lO—

,4, A(andag og kbredag tillige 7—9 Aften.

A n e m ^ ^ i 42. Tlf, Gentofte ttS.

Mahegaardens Købmandshandel

JØRGEN DØCKER SMETH

T H i)M !w p 9 9 0 .

EUånoFGVsj 2 3 .

TM .O edM tp990.

TB P^^8e aabefates mk righo!d!ge Tager

af Konserves og Hermetik. — Gaffelbiter, Sardiner, IhunRek,

GaaseleverposteJ, Oliven, Kapers og Plckle., Kanade Laks, Japan

Krabber, Hummer, Engelsk og &-ansk Sennep og Sauce.

Penv min Sne Ceylon The nf ngnn hnpoet.

SyltoJn F rug te r I G!nn. — Mnrmnindor og FrugtnnAnn.

Til siorre og mindre Selskaber anbefales mit store nye

Laget

af

Vine, Konserves, Cigarer, Export 01, Potter, Biscuit

og

Smaakager til I h e og KaHe.

og derefter c . 1. Jnii og 1. Avgnst give

dem lidt Salpeter eller mrovlenr Ammo­

niak, nemlig 1 k 2 kg pr. 100 Kvadrat­

meter. Begge Gedninger .kal helat nd-

.tre . i fugtigt Vejr, hvis der ikke kan

bm.e. lidt efter Saaningen.

0!. !P.

Forfatter, Redakter C. A. BMch/eidf,

Heiiemp, fyider d. 8. Juni 65 Aar.

Gården party ! Aftan ! „Char!etten!und

Pa!mehawe".

I .Chariotteninnd Paimehave"- afhol­

des i Aften Carden party. Optrssden af

Skuespillerinden So//y Damaris. Fra Kl.

9 Bai i Feetaalen. Balonopetigning med

Præmier, lUnmation, Fyrværkeri ete.

Direktar C. C. Ovsrhys, Hellerup,

fylder d. 8. Juni 60 Aar.

Fuldmægtig Af/red Larsen, Sen af

Murer Han. Larsen, Bannegaardavej,

Gentofte, er beskikket Mm Skibnnsegler

samt kgl. Vejer, Maaler og Vrager I Aa-

Mne.

Prepforentngen M. S.

I Aften .pille. Sommerrevyen i .Over

Stalden", ti! Fordei for .Propforeningen

N. B.", der Mm bekendt virker tii fat­

tige Konfirmander. Paakiædning. Med­

lemmer med Familie og Bekendte an­

modea om s t giva talrigt Mada. BiileL

tama ar nedsatta. 8a omataaenda An-

baada fra Forfattaram, ålnsaapinaea. ag

iManeaætteraa Sida.

Det er farat og frammaat da to Mama-

SetuatioM-Sænar I Filman, dar kaldar

Bifaldet frem: Sealagat maHam dan romar-

.ka Fiaade og Saravarakibana, og ys^Ida-

karalen i Antioehia. Dan Maaaavirkniag.

iManemettaran naar I diaaa Soanar, er im­

ponerende.

Og hertil kommer ma, a t dar i .Ban

Hnr" ar an Række wnnkka, gribende 8oa<

ner, og at Ramon Novorra I Titelroüan

ikke Mot tagar aig nd, man yder dm

ai!ar.tarata Knnat.., Soanan vad Branden

1 Naaarath vi! man Mnt glamma.

.Dsn rad^ KsasanaS) paa naBansp

Tsotsr.

Haüernp Testar opfarar andan i Al­

tan og i Morgan Ssmonana atora Lattar-

.akeaa .Jomfman. .idata Chanea". Lar-

dag og Sandag (1. PiModag) ar Teatrat

inkket. Andan Pinaadag har Teatrat Pro-

mitra paa .Dan rada Kimono", at Ka-

pital af dan hvida Slavehandala Historia,

framatillat paa Gmndiag af kaüfomiAa

ForharaprotokoUer.

BiUetpriaama til danna Fpreatiüing

ar ba^doügt nadMtta, da TaatMd cr. fki-

taget for at bata!# Skat af danna Wm.

Japsrsbory AiMs Tsofer

opfarar Torsdag og Fredag (Fredag .id-

ate Garrg) Pola NsyWs

bed.ta

Film: Ho­

tel Imperial, .Filmen, eom ingen Anba

faüag behever". 2. Piruedag opferea

.Det n.mmonde Bogstav" med Lilfaa

CisA og Lars Kaasson, begge to lerenda

Kræfter.

.Deet ftammende Bogstav er fkke en

tilfældig vaigtFilmatite!, men tilUgaTitlen

paa en fremragende, klawiek amerikansk

Roman af den etore Romanforfatter

Hawthorne — over hvilken Filmen er

bygget. Det er en meget virkniagafnld

og fornem Ftlm, optaget af Fiefor Njd-

sfrüm.

Csnio/fs Btoyra/lealsr.

har Mandag Aften Premitre paa den be-

remte Film .Ben Hur".

Denne Film er blevet til ved en har-

moniek Samvirken mellem SmartnsM

Ødselhed — og Talent. Meget Talent —

Rtvaad-Tsalrsl

opfarar aadnn knn 3 Daga, Torndag, Fræ-

dag og Mandag (2. Pitæadag) dan .mok­

ka OparattafUrrratiMring .CaardaMyrat-

Inden". Tirsdag dan 7. ar dar Pramitra

paa denna SssMtr. atarata danaka Fihna-

mrkoaa .Kiovrsan". Danna F ih . — am

hvilkan dar knn har lydt roaanda Ord —

bærm frem af saa fortræBeliga KnnaL.

nars Mm Mauvie. de Flrondy, ThdAta^

Francai.'. farata Kr<dt,06s4a Rkasæn,alia

Damar. arklærada Yndling, og vor egan

badaaranda Karina RsH. A. W. Sand-

barg har har, i Foraning mad diam frmn-

rageada KrsMtar, M^abt an Film Mm vad

sit Emne og hele knnatneriaka Standard,

har arabret en hel Verden; og herkjam-

me slaaet aila Rekordår i Opfaraiear. An­

tal. Vi arindrar om, at Taatrat ikka

spiliar Lardag og 1. PiMadag,

T!h-tgk.

Lajfnanisn.' Hvad ar det for en Idiot,

som har givet Dem Ordre til at ataa heri

Rskrufsn; Det er Obaratan!

Lajinonisn; Nas, Miv ma bara

staaendall Men Da faar 8 Dagaa Vagt-

arra.t for at hava kaldt Obaratan for an

Idiot 1

Bøger, man bør tæse.

Nathaniel Wawlhorne: Det

mende Bogetav, (I65l.

Ovarn 1897).

XXVIII.

flam-

Dnnsk

Sotn Film har denne betageode Ro­

man i Aar henrykket det kjobenhavn-

ake Publikum, men næsten ingen har

vidst, at det var et af Verdensliteratu-

rena Hovedværker, der her var filma­

tiseret. Inden for den nordamerikan-

ake L iteratur ataar i hvert Fald den­

ne Bog Mm 4n af de betydeligste, og

Forfatteren Nathaniel Hawthorne

som 4n af de store Klassikere. En

Filmshader og Æstetiker af den gamle

Skole rykkede her i Foraaret ud med

et forbitret Angreb paa Filmens Uvæ­

sen og kastede aig navnlig over Films-

riiferne. „Det flammende Bogstav,"

udraabt? han, „er det det, man vi!

have, vi eka! lade vore Bern se! Hvil­

ken T itel!" Filmshssderen kan bero­

lige sig, en Bog med eamme Titel vi)

han, naar han har læst den, beklage

ikke a t have kendt fer nu.

Nathaniel Hawthorne (1804—1864)

har med Romanerne „Huset med de

7 Gavle", „Marmorfaunen" og „Det

flammende Bogstav" præsteret det

vidunderlige af Fortællekunet. Han

er den inderlige Stemninge Kender,

ingen kan Mm han skildre Ømhed,

Finhed og Barnlighed. Hane biede,

nænsomme Tone virker ofte Mm Me­

lodi, naar man læeer den; den kan

minde om Diokene — jeg tænket paa

Dickens' Skildring af lille Dombey og

Floden i „Dombey og Sen'6—han kan

minde omHerman Bang eller Thpmae

Mann i Indledningskapitlet til „Det

flammende Bogstav"' — det gamle

Toldkammer, hvor Forfatteren mellenr

Aiinder om henfarne Slægter findes

Manuskriptet ti( ein Fortælling.

Skildringen af det puritaneke Mi­

lieu er historisk set af hej Værd. Og

Skildringen af den Synd, nng Kær­

lighed gøres til af sorte og snævre

Sjæle —Skildringen af Sjæle, des

med Vold rives fra hinanden og selv I

Døden i^ke maa forenes. „Det var,

som om ikke engang deres Niev havde

Ret til at forene." —Skildringen af

Barnet, den vilde Rose, Mmer født af

Synd og alligevel synes Livet selv —

vieer at Forfatteren med fuld Ret ind­

tager ein Plade blandt de største.

Paul Følæer.

'