Previous Page  170 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 170 / 404 Next Page
Page Background

V n . L A B Y B R N E 8 B J L A D

}-

ti.

Raakost.

Ht !ndtag af Dr. W!wdhada.

Mr, *t cn D<UM, A<trid LM-

Mn, der <ynM

VKrc i Kompagni

CMd

Boringvad, rotter et Angreb

paa mig for aogie Bemærkninger af

toig i et Interview. Jeg v^d, at det

§(ar undret mange, at Lægerne holder

eig uden for hele denne Agitation.

Mange aparger viatnok aig aelv: Hvor­

for proteaterer Lægerne ikke, hvia den

nye Lære er falakf

For mit eget Vedkommende kan jeg

avare^ at Folk kan være aaa uvidende,

at det er umuligt at diakutere med

dem. Jeg begyndte i ain Tid at læae

Boringvada„Ernæringakunat", men da

jeg havde læat nogle faa Sider, amed

jeg den til Side, idet jeg tænkte: Sikke

noget Vaaat Det gaar aikkert enhver,

der hlot har mindate Begreb om Kemi

og Fyaiologi, paa aamme Maade. Den

Uvidende vil antagelig opgive af en

anden Grund, nemlig at det er aaa

isvidenakabeligt", at han ikke kan for-

ataa det. Ekaempel: Straka paa for­

ate Side ataar følgende Paaaua:

„Nogle af diaae lagttagelaer førte

ti! Teorierne om KvælatoCera og Æg-

gehvideatoCera aærlige Rigdom paa

Næringaaalte j koncentreret Form

Hr. B. vM altaaa ikke, at der tiie

tr forakellige „KvæletoCer", næn et

enkelt Kvælatof, aom er et Grundatof,

der naturligvia ikke kan være forakel-

Hgt, ikke indeholde Næringaaalte

o. e.

V.

oTa.

V.

Hr. Boringvada Plada

er paa Skolebænken, ikke paa Kate­

deret. Hana Bøger og Foredrag er

det en Lidelae, ren Tidaapilde at læae

og høre. Dette vedkommer ikke det

intereaaante Spørgemaal om Raa-

koatena Værdi, aom ikke kan afgørea

ved teoretiake Væverier, men kun ved

nøjagtigt dokumenterede Foraøg. Men

aligt har Hr. Boringvad aldrig ind­

ladt aig paa, mig bekendt. Hoved-

apørgamaalet er, hvordan vil Raakoat

tage aig ud i det praktiake Liv! De

-ninkke Pynteaalater, aomman aer paa

Baako^udatillingerne, kan man jo dqg

dUa !øøa af. Det akrækkelige, bløde

Fragtbrød med raat Mel har man nok

af, naar man har amagt det ^n Gang,

og det giver da heller ikke Tænderne

noget Arbejde. En tyk —H k

Tomme, helat gammelt og tørt —Ski­

ve groft, mørkt Rugbrød, groft Hve­

debrød eller Rubowa haarde Skonrog­

ger med Smør vi! være 10Gange bedre

end nævnte Frugtbrød. At apiae raa

Frugt, Gulerødder eller Salat ti! kan

kun være godt.

Spørgamaalet Raakoat er meget in-

tereaaant og aktuelt. Men det er gan-

ake umuligt at diakutere med Mænd

eller Kvinder —der ganake mang­

ler almindelig videnakabelig Viden.

Man riaikerer blot at møde en Sam­

ling af Floakler, eom Lægmænd mu­

ligt tror er Videnakab, men aom er —

Noneena.

—*

S P ^ R T

Tennístümeringen paa Phiateravej.

I Lørdage begyndte ^H. 1. K." ain

atore Tenniaturnering og fik ogaaa en Del

Kampe fra Haanden. Saa kom en kede-

lii Sendag med vedholdende Regnvejr, der

fuldkommen nmnliggjorde Spil paa Ba*

nerne. Mandagene Vejr blev taaleligt, og

hen mod Aften klarede det aaadan op,

at der i dette Øjeblik er virkelig Ud-

aigt til, at det etraalende Solakin, aom

vi bar ankket efter aaa længe, nu vil

indfinde aig og gøre Opholdet paa Fhi-

ateravej til en Glæde for Publikum.

En Mmngde Spillere har anmeldt Del-

tagelae baade i de lukkede og aabne Ræk-

kw. I

KnketepH for Herrer om H. !. K -

Meetereknbet

er aom aaa mange Gange fer Henning

Laraen og Axel Sperling Favoritter, mo­

dena Fru Sperling ganake aikkert tager

aig af Domemeaierakobef. Frk. Stöckel gør

imidlertid atore Fremakridt og vil ve!

anart tale et alvorligt Ord med. I

blendet DobbeltepH

er der 3 atærke Par: Ægteparret Sper­

ling, Ulla Meyer—Henning Laraen og

Frk. Stöckel—Brandt, og endelig akal vi

nævne Favoritparrene i

DobbeltepH for Herrer:

A. Sperling—Brandt, Alf Nilaaon—Hen­

ning Laraen og Lund^aard—Leth.

Frå ForretnmgsverJenen.

Eketrefln Kølweeteg

holder de fleate Meneeker af og kan

taale.

Diaae Stege af bedate Kvalitet og til

amaa Priaer kebea hoa den kendte Slag-

termeater Pool Olaen, Heüerupvej 43,

Tlf. Hell. 3 og 7, og Jægeraborg Allé 35,

Tlf. Ordrup 1041.

Forretningen farer denuden alt i

Ked — Flæak — Paalæg og Salater, ikke

a t forglemme de amaa nyregeda Skinker

(Bayonneakinker) efter franak Menater,

aom er en aærlig Delikateaae.

Alle Varer er garanterede af bedate

Kvalitet, og al Tillavning foregaar paa

den meat hygiejniake Maade. Benyt Te­

lefonen, og Varerne bringea omgaaende.

Bkovohoved Kolonlalmagaaln.

Hr. Oarofd Ckriationaen, Indehaveren

øf „Kolonialmagaainet" paa Sophua Bau-

ditevej 10, Charlottenlund, lægger i aær­

lig Grad Vægt paa den atore Omaætning

aaed en lilla Avance. Kolonialmagaainet

kan dø ogaM glæde aig ved en atadig ati-

gende Knndekrea.

Pøø alla Kolonialvarer noterea laveete

Kjøbenhnvnapriaer, hvilket ogaaa gælder

for Kolonialmagaaineta andre Varer. Saa-

ledaa kan man f. Eka. gere aærdelea for­

delagtige Indkeb i Malervarer, Kekken-

ndatyr. Syltekrukker, Haveradakaber etc..

Og

Varerne aandaa overalt.

t Lundeturnerlng 1 Fodbold beøejrede

Skovaerne Bornholmerne med 5 Mani

m ^ f .

1 en Pokalkamp ved Bremltagen be-

eejrer Oentofte-Vangede Taarbækkeme

I Landaturneringen i Fodbold blev aom

bekendt ,8kovahoved Idrætaforening"

Vinder paa Sjælland, medena „Rønne

Boldklnb" blev Vinder paa Bornholm.

I Søndage kæmpede diaaa Vindere mod

hinanden, og Slaget fandt Sted i Rønne.

Skovaerne var — navnlig i anden

Halvleg — meget overlegne og aoorede

fem MaaJ mod et; af diaae fem Maal

acorede Bornholmerne aelv det ane —

ved en Fejltagelae; medena da øvriga

Maal faldt ved højre innerwing Aøal

GuAIe, der aoorede to Maal, apmt ved

centre forward BemAurd MøMer, der

aoorede et Maal, og centre halfback Hel­

mutA^TAomoa, der acorede et.

Medena Bornholmerne herefter er

alaaet ud, fortaætter Skovaerne paa Sej­

rene Bane og akal næate Gang mødea med

Fodboldmeatrene for Lolland-Falater.

Ved BremltagøH mødea Taarbæk og

Oenfofte-Vangede.

Reataurater Afikkelaea, Taarbæk Kro,

har udaat en Pokal, hvorom Taarbæk og

Gentofte-Vangede Idrætaforeningen kæm­

per, og i Søndaga mødtea Parterne ude

ved Eremitagen.

I ferate Halvleg var ingen af Par­

terne aærlig overlegen — Gentofte-Van­

gede acorede ferat ved højre inner wing

Poul Janaen, men efter at Angrebene

havde vekalet noget, fik Poul-lVtppara,

den kendte Taarbæk-Spiller, godt Ram

paa Bolden og udlignede. Endnu an

Gang kom Gentofte-Vangede i Spidaen

ved Poul Jenaen, og endnu en Gang ud­

lignede Poul Wiggera. Halvlegen alut-

tede herefter med to Maal mod to.

I anden Halvleg ^ r e d e Genttofte-

Vaugede hele tre Maal — det ferate ved

ce^re forward, Peter Jløptke, paa at

Friapark langt ude paa Banen. Det næ­

ate af Maalene acoredea ved venatre inner­

wing, Kaj KuAlmonn, der nylig er rykket

op fra Juniortnrneringen. Det tredje

Maal acoredea af venatre wing Erling Pe-

teraen. Troda avære Anatrengelaer fra

Taarbækkernea Side lykkedea det ikke dia­

ae mere at udligne, hvorimod det lykke­

dea at formindake Nederlaget — igen ved

Poul Wiggera, aaaledea at Gentofte-Van-

gedea Sejr blev paa fem Maal mod to.

Gunnar Wiggera, der har været ayg

i læugere Tid, apillede igen for Taarbæk

og gjorde god Fyideat.

Gentofte-Vangede-Sportamændene hav­

de i Sendaga en helt igennem god Dag.

Oentofte-Vangede — „B^tteng".

Gentofte-Vangede har faaet en god

Træning til den Fodboldkamp, aom For­

eningen paa Søndag akal apille i Hel-

aingborg mod Klubben „Stattena" om en

Pokal, der i ain TidAlev udaat af Vel­

yndere af „Gentofte-Vangede Idrætafor­

ening".

„Stattena" har hidtil vundet Pokalen

to Gange.

Et pudøigt Fodboldgrrgngbmgnt !

Bkovahovød.

„Skovahoved Idrætaforening" atilier i

Aften et pudaigt Fodboldarrangement paa

Benene i Idrætaanlæget ved Krayara Vej.

Der akal apillea en aaakaldt Brødrekamp

— det ene af de boldapillende Hold akal

vammenaættea af de ayv Brødre: Peter.

Martin. Oluf, Bernhard, Hana. Obriatian

og Sigurd dialler aamt Brødreparrene

Svend og Helmuth Thumaa o({ Axel og

tAlex Guhle. Mod dette Hold atiiiea aaa et

¡blandet faratc og andet Seniorhold.

'

„ChartottentHBdUnger! ogTrikotage

Magaefn".

Køøø.

t

Hvad der imidlertid gør Turneringen

intereaaant, er

Dgnmarkameøtørew, den IgørbærkrøB-

aede Trlumtator (rg Englgnd, Ejmgr

Ulrleha

Deltagelae i de aabne Rækker.

Ved den nylig afholdte Davia Cup-

Kamp mellem England og Danmark 1

Harrogate reddede Ulrich Kampen for

Danmark ved a t vinde begge aine Enkelt-

apilmatcher og Dobbeltkampen aammen

med Worm. Døt var en overordentlig Præ-

atation, vel den atørate, nogen danak Ten-

niaapiller til Dato har udført, og begej-

atrede Landamænd hyldede ham da og­

aaa ved Hjemkomaten, idet de bar ham

i Guldatol og lavrbærkranaede ham. In­

gen tenniaintereaaeret Hellerupborger bør

foraømme den eneataaende Lejlighed, H.

1. K. byder ham, til at ae dette Unikum

avinge ain Ketajer paa de hellernpake Ba­

ner.

Turneringen fortaættea hver Da:g fra

Kl. 4 Eftm. til Mørketa Frembrud, og vi

beder Publikum holde aig k jour med Pro­

grammet for hver Dag; det ataar at læee

i Dagbladenea Sportetidender.

Flugterne øpMlea gntggellB Lørdag

eller Søndag,

hvorefter der aættea Punktum for Tur­

neringen med den traditionelle Afalnt-

ningafeat i Klubhuaet paa Phiateravej.

I øvrigt henviaer vi til Annoncen i

Bladet.

Kron.

Kneforhandllng af „Diva Otrøntpen" 1 42 forakellige Farver.

Ovenataaende Fotografi er af „Charlottenlunda Trikotage-Magaain" Jæ-

geraborg Allé 17, hvia Indehaver er den fra Hellerup kendte Dekoratør Hr.

Georg Jenaen, øom i flere Aar har været anaat hoa A. C. lUum i Hellerup.

Forretningen, aom for nylig er aabnet, er baaeret paa gode, reelle Varer

til yderat billige Priaer, hvad man vil kunne overbeviae aig om ved at ae Ud-

atiUingavinduerne og bemærke Priaerne.

Forretningen fører alt i Lingeri og Trikotage. Som Speciale førea de be­

kendte „Diva-Strømper", aom forefindea i ca. 42 forakellige Farver. Hr. Jen-

aan Aar Eae/orAandHnpan a/ denne Slrampa i CAarloHenlund.

RaøMltatør fra K. B. U.'a Fodbold-

turnørlng Søndag don M. Maj.

H. 1. K. øen. IH b—Viktoria, 11-0.

H. 1. K. junr. IH—K. F. U. M., 0—4.

H. 1. K. junr. IV—B. 1903, G-0.

Deauden apilledaa en Kamp mellem et

udvalgt Hold fra Valby øg H. 1. K. I,

der gav til Reanltat, at Hellaruperne aej-

rede med 4 Maal mod 2. Valbyapillørne

var bedre og H. 1. K.'erna daarligape end

ventet. Havde da aidate parret darea

overlegne Teknik med den Energi, de før-

ate viate, var Valby blevet aendt hjem

med et atort Nederlag. Nu najedea H. 1.

K. med en Sejr paa to overakydende Maa!

og lod igennem Hale anden Halvleg Til-

akuerne ataa i en unødvendig Spænding

og Uviahed med Hanøyn til Reaultatet. De

hellerupake Maaløcorere var Arnold Jan-

aen, Ejvind Anderaen, Axel Chriatopher-

æmogb^^møLMæm

Haow:

H.!.K.SStutetumenng

siHIer i Cl3g.

Brogøørd DymnøolMm vandt Række ),

Ordrup Qymnøelum Række )H — men

hvem vinder Række ))!

Troda det daarlige Vejr i Maj Maaned

er man dog naaet gennem den atora

Mængda Kampe i H. 1. K.a Fodboldturnering for Skoler i Gentofte Kommune,

aaaledea at man i Dag — den aidate Dag

før Ekaamenaferien — er i Stand til at

apille den aidate Kamp.

GymtMMie-HæAAen (for Gymnaaiernea

atørate Kamphold) er vundet af Ørec""rd

Gymnaaium, PoAol-HæAAen (for aamtlige

Skolera amaa Hold for Drenga under 14

Aar) er vundet af Ordrup Gymnaaium.

Tilbage ataar den afgørende Kamp i

Mallemakole- og Realklaaae-Rækken" for

udvalgte Hold fra Mellemakole- og Real-

klaaøerne, døt vil for Kommunaakolama

aige „Skole-Kampholdet", der avarer til

Gymnaaiernea Skole-Kamphold i Ra^ke I

— altaaa det atærkeate Hold, der kan

atillea af paagældende Skole.

Qøntoftø Bkola — øller Møgløgøørdø-

økoløn.

Kl. 5 i Dag mødea da paa H. 1. K a

Bane i Hellerup Sportapark Oenfo/fa

KommuntaAolea og AfocieCQurdaaAolena

atærkeate Hold i Kampen om Meateraka-

bet for derea Række.

Maglegaardaakolen har i Turneringen

alaaet Gentofte Skole med ét Maala Fbr-

apring, men de to Skoler ataar lige i

Point og akal aaaledea tage edn afgørende Dyat i endnu en Kamp.

Der vil aikkert kunne venteø en ator

MæMda Tilaknere til denne Kamp, der-

aom Vejret bliver godt. Den imødeeca med

meMn Spænding.

For at lægge en Dæmper paa den unge

Lidenakab, der af og til under Skoletnr-

naringena Kampe har givet aig noget for

atærke Udalag, har Tnrneringaledelaen forbudt de aaakaldte „Hylekor", d. v. a. de

organiaerede ildnende Maaae-Tilraab til

Spillerne.

Mf. Pen.

yadde!f)hene

Kr.Himm^artsdag

E t meget talrigt Publikum havde i

det gode Vejr fundet Vej til Banen.

Røøultøtør:

TreaaraAandttap. 2000 Kr. 1600 Meter.

Nr. 1 Chr. Eaaera „Retainer", 57 kg (Ri-

ckaby). Nr. 2 „Wembley", 55 kg (Gray),

Nr. 3 „Tolatoy", 54 kg (Bullock).

Fra Start, der varede lidt vel længe,

naar Henayn tagea til, at kun 4 Heate

mødte, førte „Wembley", fulgt af „Øater-

lide". Ved Indløbet kom „Retainer^ frem

til Kamp, og i Maalet havde den alaaet

„Wembley" med et Hoved. „Tolatoy"

blev Nr. 3 — Hoved efter Kamp. — 1

Lg. Tid 1.44. Odda 2,18. PI. 12, 13.

Foljfferløb. 1700 Kr. 1200 Meter. Nr

1 Hr. C. Jenaeona -Appolodore", 65 kg

(Dawaon). Nr. 2 „Eryua", 47)^ kg (Ri-

ckaby). Nr. 3 „ZeldOr", 47}^ kg (8.

Anderaen).

„Appolodore" kommer godt fra Start

og fører frit, men paaaerea hurtigt af

„Zeldor", der fører til Indløbet, hvor

„Ergua" begynder at ae faretruende ud.

„Appolodore' aejrer knapt medHoved foran OM godt gaaende „Ergua". „Zeldor"

blev tredje.

Hoved efter Kamp. — 2 Lg. Tid

l,17t^. Odda 4,70. PI. 17, 21, 27^____

Tribune Hurdle Hondteop. 2000 Kr.

2800 Meter. Nr. 1 Mr. Mirrora „Egg

Glaaa", 51H kg (L. AUen). Nr. 2 „Yonng

Man", 65H kg (Treu). Nr. 3 „Irland"

71 kg (V. Stjernkviat).

Fra Start til Maal vør Løbet „Egg

Glaaa'". Den aprang 5 Længder frem i

Starten og var ganake urørlig; let er det

jo ikke for Topvægten a t hente'en Heat,

der bærer et halvt hundrede Fund mindre, hjem. „Young Man" gik aom anden

et amukt Løb. „Topeail" faldt helt ud,

og „Prina" gik alet.

Let med 4 Lg. — mange Lg. Tid 3,24.

Odde 2,60. PI. 14, 15.

Ejfendiløb. 2600 Kr. 1600 Mater. Nr.

1 Hr. 1. W. Trooha „Balaton", 56^ kg

(Thorngren). Nr. 2 „Larkapnr", 59)([ kg

(Thiamø). Nr. 3 „Syncopate", 61}^ kg

(Dawaon).

„Balaton" førte fra S tart og var kan

truet ad for 1. Plada, hvor „Larhpar"

Tør kommet frem. „Balaton" afviatø let

Angrebet, „Larkapnr" aaa har lidt træt

od, og ^ jr e a Møv aikker med øt Par

Længder.

Sikkert med 2 Lg. — 2 Lg. Tid 1,41.

Odda 8,67. PI. 16, 14.

Salaaløb. 2000 Kr. 1400 Meter. Nr. 1

Kmhr. M. G. Howdan Rønnenkampa

„Shimmy", 60 kg (Shurgold). Nr. 2

„Ibia", eOH kg (Gray). Nr. 3 „Cut

Glaaa", 53 kg (L. Allen).

„Cut Glaaa" førte fra S tart for „Ibia"

og „Ørneungen". Ved Svinget kom „Ibia"

i Spidaen, og „Shimmy" rgjeker atærkt

op og gaar over til Kamp, der reaulterede

i en Sejr med Hoved foran „Ibia" og

„Cut Glaaa".

Hoved efter Kamp — Hala.

Tid

1,29H. Odda 2,71. PI. 11, 10.

Vilvordeløb. 1700 Kr. 2000 Meter. Nr.

1 Hr. C. Mattbieaaena „Fiery Croaa",

77 kg (Hr. E. Edatrand). Nr. 2 „Paa-

dø-Quatre", 76 kg (Hr. V. Klitgaard).

Nr. 3 „Marcham", 77j^ kg (PremiAltn.

Bonneaen).

Uden atørrø Anatrengelae paaaerqde

„Fiery Croaa" den førende „Livingatone".

Let med 4 Lg. — 3 Lg. Tid 2,14)^.

Cøteborp Hondtrap. 2000 Kr. 1800 Meter. Nr. 1 Hr. H. Fabrioiua' „Fox Trot",

48 kg (Gray). Nr. 2 „Friaeo", 45H kg.

(8. Anderaen). Nr. 3 „Fillia" (Thieme).

Løbet blev en overlegen Præatation

for „Fox T rot", der førat gik frem efter

Svinget. Dena Sejr var legende let. „Peter aimple" gik et meget alet Lob.

„Friaeo" gik godt førat i Løbet og naaede

Andenpladaen.

Let med mange Lg. — H kg. Tid

1,55%. Odda 1,98. PI. 44.

Omaætning: 47,970 Kr.

Juni Meeting begynder 2. Pinaedag,

og det aarlige Pokalløb ataar paa Pro-

"rammet. Døt faar i Aar ator Intereaae.

^'re Heate ataar aom aikre Vindere, nemlig „Larkapnr", „Lifter" og „Balaton".

Dcrl:y JocA.

Ordrup Kirke.

1.

Pinaedag. Kl. 8 og Kl. 10: Provat

AfuncA (fri Altergang Kl. 10).

4.

Pinaedag. Kl. 8 og Kl. 10: Paator

&Aj#ning-Jepaen (fri Altergang Kl. 10).

i!rd!Tip FL!). !(.

Menighedahnaet, Hyldegaarda Tværvej 1,

Hovedafdelingen Mandag KL 8, Ungdoma Afdi. (13—H-aarige) Toradag Aften Kl. 7H.

Kntolak BL AndrøM Kirke, Ordrup.

Fredag den 3. Juni. („Føratø Fre­

dag"). Velaignelaø 8; Expoaition 5j Af-

tømandagt 7H.

1. Pinaedag. Gudatjeaeate 6H, 8

(Fælleak. f. Kongr ), 10 og 7 Aften.

4. Pinaedag. Gudatjeneøte 8, 10 og 7

Aften.

Bkovahovød Kirke.

1. Pinaedag. Kl. 10: Paator H. H.

Nielaen.

4. Pinaedag. Kl. 10: Paator K. H.

Hielaan.

Taurkæk Kirke.

i. Pinaedag. Kl. 10: Paator Widding.

4. Pinaedag. Kl. 10: Faætor Widding.

Skrm. 9 ^ .

O F F t C ! E L T

MM

Advarse)!

AI Faardaa! over Brøgnegpardena Jc<u

der forbydee herved. Dear, der antræffee,

^ M H w d M g æ tH A ^ æ w ^ ^ rL M m ^

Alle lægaaende og oaaairejfende Hunde

vi! Mive optaget eller ekudh

(A arlo tt^und , d. 31. Maj 1927.

Forpagteren.

Annoncer Dl „Vlllohyemeo B lod"

modtogeo Tlf. Helrup BOB og Central

IMH.

Gudstjenester og Møder.

Gentofte Kirke.

7. Pinaedag. Kl. 10: Peator EeAepe-

lem.

4. Pinaedag. Kl. 10: Paator Jaeobaen.

Kl. I H : Børnegudatjeneate ved Paator

Vongede Klrke^

!. Pinaedag. KL 10: Paator Jaeob-

4. Pinaedag. KL 10: Paator Tegl-

bjofrg.

Hellerup Kirke.

1. Pinaedag. KL 8: Paetor iundblad.

KL 10: Paator Knudaeh.

4. Pinaedag. KL 10: Paetor lund-

bfad. Qudåtjeneate for Forældre og Bern.

KL 2: Paetor Hnudaen.

Meeeloeklrken.

1. Pinaedag. KL 8: Froprædikan.

Paetor V. Cbriafenaen. KL 10: Paator

TAonieg.

4. Pinaedag. Kl. 10: Paator V. CAri-

afenaen. Kl. 2: Paator TAoning.

Bekendtg(^re!se

ongooende

IwititM S)t) WMprint! !!j6.

Eftar at dar 1 Henhold til den gældende

Vedtægt om Anlæg og Overtugelae ad Geder

og Veje i Gjentofte j^ommune 1 Aar haur

været afholdt Syn over eemtllge private

Veje 1Kommunen, ekal man herved bringe

til da intereeaerede Grundajeraa Kundakab,

at Protokollen over de foretagne Syn ligger til Efterayn paa Kommunene tekniake

Forvaltninge Kontor, Ingaborgvej I, Ghar-

lottanlund, daglig fra 10—3. De forlangte

latandeætteleer akal væra foretaget inden

15. Juli d. A. I modaat Fald vil de blive

udfart ved Kommunen# Foranataitning for

Grundejernea Regning.

Opmærkaomheden heniedea paa:

a t paabudte etørre latandaættelaeaarbej-

der, navnlig Reparation af Kereba-

ne og Befæetelae af Fortova akal aka

under Tilayn fra Kommunen# tekniake

Forvaltning, hvortil der derfor maa

aka Anmeldelee aeneet 24 Timer, forinden aaadant Arbejde paabegyndee

fra privat Side, aamt

At Klage tu AmterAAdet over Kommn-

nalbeatyrelaena Beatemmalaer med

Henayn til latandaættelae ef private

Veje i Overenaatemmelae med den nugældende Vajvedtægta § 12 maa, for

at komme i Betragtning, iværkaættea

Inden t. JuM 1927.

Gjeatofta Kommunalbeatyrelag

den 30. Maj 1927.

H. PArkev.

_________

/V. A. WeafergoorA -

BekenJtg((re!se.

I Anledning af, et der den 28. Juni d. A.

for Perioden 1. Juli 1927—30. Juni 1929

vil blive foretaget Nyvalg af Medlemmer

og Stedfortrædere for diaae tU Gjentofte

Kommunea 8 BoMgnævn aamt Forretnlnga-

lokalenævneL akulda man — i Medfar af

Lov Nr.83 af 1. April 1925 om Boligforholdene, t 2, Stk. 4 — opfordre da i Kommunen beataaende Grundejerorganiaatlo-

ner —dog Ikke Bygge- eller Parcelforeninger — og Lejerorganiaationer til — inden

den 9. Jnni d. A. — til Konunnnalbeaty-

relaen at fremkomme med akriftlig Ind-

atilling angaaende Valgat af da nævnte

Medlemmer og diaaea Stedfortrædere, der

alle akal være kommunale Vælgere og

kendt med Bolig- og Hualejeforhold.

Det bemærkea, at hver Organlaation akat

indatilte dobbelt aaa mange, aom dar akal

vætgaa fra den af Organlaatlonen repræ-

aantarada Sida. (Hvert ef de 4 Nævn her

4 Madlemmer — 2 Ejer- og 2 Lejerrapræ-

aantantar, og at tileverende Antal Stedfortrædere).

Gjentofte Kommnaalbeatyrelaa.

den 30. Mej 1927.

W. PArkow.

/H. EfIcAaeu

F OR L Y S T E L S E R

B !ack -B oM om

danaea nu hver Aften I

yAnabAHApAvMIonAm, 1. SæL

Nyt Parketgulv

CharloHealaadPalmahave

—.Koncert

[T<tedas. eradegBHeedegBaAetcglHKl 'Ba^

PwpforMmgamM. B.

Sommerrevuen

Over StaMen, Char!oMen!ant!,

apHlea til Fordel for Propforentngen

Tofsdag d. 2 Juni!(!. 8.

Medlemmer med Familie og Bekendte

bedea g've talrigt Møde.

BtMøtprteøme æeJøøtte.

BAAtyrAlAeaa.

y Q h a v s b a k k e n

BC

Folkelieate Forlyatelaeaatéd

Ræ Beøæ og

Aaben hele Dagen.

I A F T E N

lete C erdeo perty oted Bel BI EL Z-

u

træden af:

påUertodeo BoBy Dopaarte

C)p d< Ntuøei

BILLEDER

K U n S T S A L E N

Mons Frand sen.

Mæfagaa*: -SModM)oda44

6E8I0FTE B!06RAFTEATER

GeætoHøgodø ZB

TIL CøoioBe Z93

2. Fimaedag: Stor Peaaoteee

KL 4 - 6 30 - 9

Tlradag, Onadag og loradag KL 6,30—9

Verdens eterete Fiim

BEN mm

Efter Lev!a Wat ate a Romam

En Fottæltlng fra Kriati T1&

1 Hovedrollen:

Ramon Novarro

Se Søalaget og den atoralaaede

Væddekørae! 1 Aatlochlaa Arena

E oF Lm aH ø bæ rM u

JægersborgRüdeTeater

Torad, og Fred aidate Gang KLTogBíí

Fole Negrt!

!^ote! tmtjiiriii!

2. Pinaedag Kl.

Lillian Glah og Lara Hanaaon

¡)o¡ MMmM)!)) ¡¡(tíái

Hverdage R! 7 og B*/^—kun 4 Dage.

HeUerup Teatef.

Toredeg og Fredev 2U 7 og B

„Jemfrnens sidste Chaece*

!

DcdBKcaytm, Ltoyd Ha^MBog

LooiBC FåZBodå BB. 0.

Rdr. Nta a,W)R)RBB)fBTSOBB** OgSSAMBBCt mOfBOm!

Pieaelereeg eg 1. Fieee6eg er Teatret lakket

a. Hnædæ K'.

oa !

Og ØOBtMk åt UgBB Ki, 0'/^—7*jA e

koørnSo FÜm

^Qen rede Øunono^

Då dæn. FÜm æ

AKor« Coyehot

æ

prwmå Aøvø 30 Øæ, t. M. TO, åooåøv

Ft

t^tC. tn

å.!tTååtåt t Notdw BMt, hvotdåt

tUtå

opbrø.åå

Fot!y.!å!ååwbåt

L* lursdae og Fredag Kl .,10 og 9.L

aamt Mandag den 6 juni Kl 9,l0, 7,10

og 9,10 aldate Opførelae af

Czarda!yrsi!nden.

Lørdag og Søndag Ingen Foreailltlng.

Uradag og efterfølgende Dage Kl. 7,10

og 9,lo

KLOVNEN.

1Hovedrollerne MeaarlcedeFéreody

Kertoø Bett og GBete Bheaøo

laceaeaat af A W. Sandberg

EN DANSK VERDENSSUCCES.

Billettelefon Hat! 3ZZZ