Previous Page  171 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 171 / 404 Next Page
Page Background

!W

VMABYZNNM muSD

VtEddebh

' KLunpwborg

KL 4# PohaMwb

P<*— H VMb*.a.

' ^ dsttUiag *f

AtsM!

a ! e r )e r

tdtMuaJfytj & —Twbjtk.

Dågig

10

-

6

.

UNDERV)SW)N

6

Rebekka Peieraena SykuTaua,

VMeeJ ! i , Gea*oi*e,

Gea*oM< $44^

K aw ee DeaM bee haee a i ey h t!t *in Garderobe !am! montere L*mpe*kar<M.

y ^ r ete. God og grundig Undervisning efter moderne Pfindp. §iaoeå&m,

veM 'eyning. 20 Aere Erfaring. !4 Aar Haandgemingeiarerinde v. bommunaie

Ungdomekutsue. Smaa Priaer. Smaa Ho!d

Fra i. Aprt! ogeaa Aftenhold.

Svamme- og Bymnasüttonúorvísníng.

Undervianing af $veaame!arer y. K. BeMa og GymnaaiiMaerer L. B tieeea.

BadMOüMoHBtnodyoj !70 (ügoíof Iroyorhooyoj)Chofiotoiond.

M h fB H fm 4ab eT a Behtr#4egs

t n

aebae A ïe xm n d rtn e a AMé HR. T!P

W ________________

B

Kla

!verunderv!$!Wng.

ladm. modtågee fra At i—! og 5—d

Teii H. 16W.

Viadukt ABd

Bl

Charlotte Heuser

j Ud& ved det kgi Musikkonaervatorium

KtawerunderviMiM

doMagaJa 4. TM. GaaA 1W3.

indbey

Ekaam, Organist.

kUavag, Oggaå. Taeai,

DamtafafAta AM 3 '

Telefon Heirup

y.

ÏÎ

J a e g e y a b o T c R i d e a k o R e

ved Kaytaja pT

'-**-agea

Underv. for Begyndere og Viderekomne (Skoieridning. iagtapringntng).

Tilridning, Pension for Rideheste

Staid og Ridehua: ibetnspgaard (tat ved Kasernen).

Privat Bopai: Jagersborg AUt Si, fiagersborg. laiefon Gjentofta 222

H ideundepvisnings

Haate i Passabsa og TMgidssåag aasat Uadasrviasaåstg f N

T af¿ Oadessp RR30.

E . C . M ! # ! a # w .

K ø b e n h a v n a T a U ø f a a ! .

NB. Det bemarkas, at min Siaid i Taarbaab ae Byttat di Kiassspastborg,

__________________iiga ved Sporvogn og Station.

Præiiminareksamet).

Hk# P o a a a . RygsM sM ånaarharana,

fork. Deekara Ktsraua

og Lang A Hjorta Kuraua

Lianeagada A TaM. S47B

a aa¡

^ s d a g og. Fradaa Aftan sH—^7.

P M

7

SvømmenndcrvMniny.

mt

A. Bandar's Bvsmmaakoia.

HaUarnp Babadaanatait.

Badarvianiag heia Pagan.

PAOKARQ KBRMKOLH

Vti Do tsars hnrtiat oe biUiet, hanvand Dam

d ^ tti setaraa Lsaear. TaM.Hatmp MT aUar

*

paraossUe mattam

U

Oaatrat tSOtO.

H -t.

Trmifaa

Undarvianing givaa i Knipiiag, Fiiahng,

HadJro og andre finara Haand-

ggmmai

arbajdar.

Agnss Awê^gfgup,

Btrandvaj 13BA, 4.

Taif. Hairup Í617.

TS

5

ña!g*C

91

!HnHp*gnfM

tii Raai- og Maiiamakoia-Eiavar. Henv. ef-

tae 7. K. E. Hanaan, EMinoravej 17

U

T4nRåMnd#nff$n)Rg <hs)tM.

BiBat mad Pris d! Foraaravej S3. T!f.

Ordrup 1S7B.

U

PmVATUWDKRVHWtMO

En Eiav (Dreng eiiar Piga) kan aitar

Stpmmarfarian komma tii at isaaa privat

agnanan mad aa Dreng i A Kleeee. Man

hedaa henvende eig tii Frn H. de Nniiy

Bwwn, Anrebejvej A TeM. SSOS

PR tVAT BØRMEHAVK

Efter andt Uddannaiae i Udiandat begynder jag ierata Septambar aa privet Bar-

nahave i Viiieea Dunizfeidta Aité 17 ind-

maMeiser modtagaa i Juni Maened efter

den iO Trmffee dagtig meiiem 4—S Ef-

termiddag. E!ee Knudeen

U

SvømmeundBrvMning

Snr Damer og Bern paa Chariotteniund

Badeanatah er beond t 4. t. Juni undor

Ledets sf Erk. Auguetn Boivig. Pro-

gram ved Henv. tii Tif. Ordrttp StO U

Ridning ! Dyrehaven.

ortuneae ^ i d . Tif. Lyngby 73 og

F

SïammetiitiiMïisiiingM

pee Reananaeana Bobadeassetssit

n

^

___________

BtraodveJ )70, begynder Onsdag

den i. Juni.

Anne

___Eeidsse MBBae.

Teiefon Ordtup 20)2.

HeBetup iKK!i

Grundig i Undervisning i

Automubtikorsti og Teori.

vCM

Aage Hemeba).

apiai* sidste Modei — Enetimer.

Strædpatha^ej iA !- l i f Haimp 2S27 y

Tr. personlig i2—i

Fra privat

ivaa åvpstse

Badehus

mia

rviassissg^

Eine Hepsspe. Aanasvej 32.

Tif. Hett Í2S2

Svammenadervisaiag

Heüe up Sobadeansiait aMaagena

bag. Oeadag daa R. Jsad Ei 7 Riergan.

Et apL sreep. Teiefon He!r. 5!.

gaaebadpaaetatst Habataae. §#.

vsd

^ ¡ a v a m a ^ g , a ^ ^ n L s N b a e a

AUsAiAs.

Wstt.wt.

rsast.aopt. WsH.!aaa(!-D.

Axel Bruun,

Kiavar, Orgpniet w. Ordrup Kirke. Bag.

OrgaJ,

Predettenej 44,

og

Taon.______ Tif. Ordrup 4S!. Vidarak.

V!oURR

Rpgaboeg Trnssahjsnr Haaanppeap,

Anoettava) 4. Telefon Ordrup 540.

W k e ts ^ #H <H4kwoyMssdos'v)o-

n!n^Ra

Bagyndara og Vidarakomna Bramavai

S. Chariottaniuni

fj

Kiaver. AgnesCaning,

Eiav af Prof. Victor BandLr, Egahejvaj 17.

CharL Tr. 12—i. Taif. Ordmp 1770.

IHee ^^denr

SUnvaes

(Hav af Fea Aassa eSaakssæe)

RepTPdara OP YRdagehnptpa

]

Fraderikkavej 2 A*'. Tif. Heir.92yy.)

B R R O a

* * T y n k U n d e f v ! e n ! n g

af indi LpvetindefBariinerinda). Prak

og ietfatteiig Matoda. Gema 1Hjemmena

nbaRMtk^Tpaa.daA!!4R23.T!LHetJH3

Ü

1

c ]

!ti)

Fransk, italiensk.

FgH B oR e tta immds

BtrandvajlSS Tif. Hair 1014v. Ti. b. it-g

EngMsh

oonvaraatioD and iaaaona. Mra Roe^ HyL

dagaardavej 4A Trmffaa aftar Aftala Tdt

Ordmp IS&A

U3

F ran sk

Tyak

R e J o e f o r b R F ^ d ^ y a ^

KossvereetRop,

Epppsenefotberes

ved ettam. Faglarerinde, der har ahp

deret i Frankrig og Tyskland. tanA

phi! ERRep Fe*aépep, Magiamoaevel 23,

Chariotteniund T!f Helrun iS42

UMOEOViSM. ) EMOELEK OO TYEK

for Bagyndara og Vtdaaakoesne gtaaa. Ova^

paM^aar udfaraa. Ordmp IMS. BM nora^

SI. Th. tbaah.

E N G E L S K

r

Uedetrieelngee geeeptegee

j Messeiee Copgip, M A . (CamMdge)

[ UndervtsningSassistentvedUniverattetet

^ Dtmhfeldia A114 4. TeW Eeirpp

^

\

i !ept

]

bri

j

ini

!

dm S ! ^ J

F O R E M R W Q E R

angforeningema „ØrBSond" fra

Ekovahovad og „Owarbyaa Min-

fra Ordrup

^

indbyder harved aine Rdedtammef med Fe-

miiie tii Fs^iaesammenkooaat f Raeten-

rent ,Lottenboyg" i Lyngby 7. Piaaedeg

efter AfsintMingpn nf det atom Ban#ar.

atmvne eamnm Stad-

Medkurve medbrissgee.

Eeetyreleeme

L Æ 0 E R

hrtnd.M(}r:Mri,

Tandiaga F. Kaaber

feppRpupveJ E

(red^Mrlotteniund Station)

TRf Ordgpp 7 4 !.

ÙVÊRBŸàLÆOEA

8

TRù?r

Btmndvaj 140. Tif. Hairup 3773. Trsaifee

Hvardaga 13—1 og i itegian 6—7.

Dl

Lsit FfH. !ianiciis-H!MM

er kartreRet i Juni MpaneE.

Rrpkeie beeargee pf

Or. pted. Augwet Petereen, Dr. irgene

Maiier og Dr. Roeing-Eohow.

" C d R i T

POUL PAQH R !8E ,

Erieheanavo) S (naar Torvat), Gentofte.

T^f. Gentofte 6^.

Trsaffaa 1—3 og Torsdag Aften 7—8.

T A W D L Æ Q E R

TsntsdRsage F r n ! . nko rph .

Ejgagrdavaj S3.

Taif. Ordmp 316S

03

Cereiieere) 3 (HeBerup Taksigrsens

TU. SSateap WS.

J

"K. Haagaard,

Tesspperapsgep R, R.. CbaeL

iO-3. Anden Tid efter Aftaie.

Ordmp 2373. Tirsd.&Frad.6-7Aft

fer Sygehefeemedieauper Tasdkpge-

feteeiegena Sygatmaaeiekeler.

TmiMæge Axe! PetMsen,

EkowehawMt atrpstdwej 33S A.

(via-k-via Bkovabovad Hotei).

Konauitation H—4. Tiradag og Fredag

tiUige S -S . Tif. Ordmp 3076.

Ttsillaft FrsH.LlnOolmk))t.

TegRgaertRpueJ RRA.

Telefon Ovdeup 2443.

TmC ^ iO—^o^M iM

TANDLÆGE MULVAD,

W. A. OiPueene Ve) t t .

Oentwfte Teif. HS.

Trmff. Mend, Onsd, Torad, og Fredag

Aften 6)^—SM, aamt Sendag Form. 0—10.

[

R(

01

B ()t

3

iSikiJG!

]

JgrgMWo!!!s MøbetadstiHing

TH Hab. 1348

HeRReepyrej R3.

TH Hair. R348

Stort Lager af fprdiga MpMapsasst ae pg Lph essppspbiae.

UsagptgeRMSPaaoder fra 33 Kr.

Vprksied for Reparationer og Oppoiering.

Udlejning af Stola og Borde samt Sioiefiaining besergea.

ZS MUe auMmppe. eS aSaet, sundt

tenavai t«. S4- i*- Fmdae meU. ^

M BT

Hjpl<!an'nntta BSraetrssåaonsoode

TM. Haimp M7 s.

For an nne Piea ar fatgaada bitUet ui

M e ' ! aya. uidaa gJoiar. S Hntta oe ! ^

Sae Pr. !7. Sbovshovadvaj H. i.

Be

_____evat i gtrempaatonnine æ Rap!

Uon nf Monad, aaeaa i Ktnasvanborp.

ta7s

Ordrup

Ttf.

M

T u H Ovn assteaa. Bnnshof, Vttns Bartn

AUd !. TUif. Ordrup ISTS.

OaSa m !*Tida ItnUanaT Rur

Manda, yndunoara. !5 øra. Hot

Rhoda

^ i r íM b i - i s Msne Mille tB'TBë. - -

vandaiaa Ut Tm Ktansan. Kreyaeami A SkoTn

ndvai ! vad

na

Han.

Ö3

Bn Dai bmetn Klssdntnesatyhhar i a

Stand. Ut forahaUtea Atdra. ae Mt Sate Fra-

dae ne

Lardee Mardbnna AHd M rad Bam-

atorfavai

M

T n bmgt bipaayhta, 7—tt Aar. ae bUUet

ate. HaMampvaj !A .

t.

M . earaasaao.

m

En Barbtaa. Bradda t.M m. av bitUet tti

gate. Taif. Haitamp MTt.

^

KB

neaerna'

t Ktsadaat T3HC

a. Bo

S t o r t S a n g e r s tæ v n e

eikoidea ef NneEee

r. Aebejdeepppgfbeesshsgeea

125

Sångeve

! N o r o R o S t t o v v o d L o U o s k b o r g a L y s s g b y #

Mppdeg Je p A fssp, 2. PINBEDAG

med Aimareh i Protesaion fra Lyngby^orv Kl. 4 Fum prpcia

Aabningataia af Præsidenten tor Stævnet

Hr Folketingsmand A . C . M pypr.

Solist: Hr. Opetasangtr J o h p . E Johæappss.

i2 .^lands Orkester under Ledelse at Musikditekter ved Gården,

Hr. T h . D y rlng .

Overdirigent: Hr. Cantor LonRp CRæuPpn.

Billetter a 73 Øre for Voksne og 23 Øre or Børn faas hos Sangerne

samt ved Indgangen tii Festpiadsen. som sabnes Kl 3';,.

Houadhaptymlpap

H. L K. ! Etore Tennisturnering paa PhiåterEvej

Testniskampa hvor Dag fra Kl. 4 Eftm. SemifinaiaJ^ng Finaler flerdag og Ran

dag.

Deitagelaa af bl. a. Dantnarksmesteron E. Ulrich, Haarikaan og Kineh

Entre: SOØra. Finaladagan Kr. 1,00.

E J E N D O M M E

SommarvUla !H S a lg næ r

strandvejen oa Ordmp Station. ! Vtereieer og

Kabben. W. C. eemt en meaet emnS æidre

Have. 4000 Kv. ateo. Kabeentn bun iS,SaS Kr.

Wærmere ved M. Jemen. Sophne Bnuditsvej ).

Chariotteniund. Teif. Ordmp i47t.

We

Hefslmlicll! VU!, HtUtrip.

0—7—8 Væraiaea*, i^eettralvarmo, Halt,

stor Bpisaatua. ator Hava, kabaa mod

atorro Udbetaling. Pru OiPuaen, Tp-

gpnsvaj 4S. Taif. Tpgp Mi S_________

Vtiipen Wnlmegpprdavsj 10,

Ordmp. tii Sate eiiee tt! Laja. S Varetear

oe Kammer, montaras Badavar., aoiaat Have

tiee vad Station as Sporvasn. Laoss<sde M.

Ta)f. Vaiby IMT.________

B

Vtiipsp åøMpldPnpswa) S,

Ordmp. itea vad PtstUoa, 1 Stb. 4 V a re Laj

tiphad. Stnea. iaåp. Ut Sats. H.OOO Hr. en der Ejendomabyid, avt. tit Laja. Harmara

!*nm adr M. Teif. Vatby tWf.

H

Byggsippp, Ompriørksringsv,

Hradit os Hypotaktaaa ordnee. Skader. Ha-

behontrabtar op aiie andre Dohumanter nd-

fardiser. Sasferer Wttiiam Haneen. Honpeiyt

vej

!5.

Teif. Gentofte MS.

g

StHue og mindre V

modtages i Kommission iil fordelagtigt og

M sssaem

Mntth

!!aer og Ejendomme

hurtigt Salg ved

Chs Rpptppss ap A Co

essspgada 1$. Vaatav B3B7

KUNtKER

H ^ W A T F Æ H e K Ø Ø K O L E - ,

(OeLLKHUPMAË.0KOH)

HelierupveJ

31

. I lf Gentofte b) et. Heti.

CL f

Indmeldelser tit det nye

Skoteser nee Skolen hver SkolSdeg ifhd

til Underskolen, eksamensf^ KL

Bg 7. K l. samt Bamehave.

-

______! CheRafepesp.

M U g R K OG E A N G

Dønak Sygøplejeføada Bureau

Nat.

CpasltsMaæRaædpuaJ R4 TH. HaU. 234.

Dag.

o g u d s p n d a r S y g p p tø jp rp k p r

RJpgnplaJa_______ I k o r t p B epøg A 2 Kr.

mu.wup åvawhujtBueeu)

anviaer uddanneda Rygaptajarskér, Huamoderhjplp i Rygdomatitfælde, Baraalplaja

og Aftenvagt.

Prk. Eitew Perntif! Tif. Hall 1^44. — Fru V. Krpkhe. Tif. Central 14M6

Jordsmoiler

^ Lar Klaverspil liM

Jwpeyeea. JoksMøve) A EUsL

k r h . E . MtsRløFuw-TRsonsaøn

fnrbv Reaervejortiemoder ved Rigshospi

talet. heapiiatsudd. Bygeplejraake.

Skovieset B. Htudiebyen

TøM . ERpRR. E !0 4

E

T O W L Ë J e

H -3.

Tif. Ordr. 2232.

Fws Olgp gLsetsspeOlaap

elmam. Fodlæge,

Eltevadavej 4 (vad Eaigkedsvej)

!

____

j

Menigbedasygepiejeraken i Gentofte cf

¡pea Ornad af asarlige Forhold bortrajet

Sæd OMfs^å Jnni og

.

S. tv., matieea

rd op S istoia, to Sanpa

htïüst. Bababtmvej ^

KB

t rundt Bord. 1 4o. StaPopnl. i^obbavhadaf]

Ui!a Bord. t 0]

-

- - -

i B

, Øyapaetei. i Baneoiabab. i

haveebeenb. forebaMip Dynar, e itaiteneba

Eyiitnpsv. ! Mdr.. i nana mad S KyUtnpar.

fDapa. SasnmaHed babaa ait baaeeret tnp^

borpvaj W. Tetr. Hat!. SOeS.

M

PretemaM Spaji-BefiaSa-Haaners

aaeiM fae i*0 1&. Baadbaavaj tt.

5 3 .

Ba n e w ø ep en Dataaaebia

tm n ^ ep aeiSmebtnp MtMpS

Ttk Eeeta Vaj S. S. tv.

' * ' " Itahkalovñ*^

"Ha¡^

tü Sais. Hest.M

1 Èamfar. t k tm iovu SC Mp. Babatan-

dap. Bametaefftaaj MO.

K4

Haaa, ttattaaa

ea aæeitn

star, ÆiUnpar. Hyt-

itnper. Kaaioar.

Oaat.ap

sæipaa. Tjamapaar

dan. Oantafta.

KS

CHEOTENFRELD M#01 EN.

Atta Mabier ndferas aftar Beetüiing ydarst

btUigt. Mabtipoi.irar J. V. Jaanbaen, Hitawd

S4. Gentofte. Teif. Byen sasf v.__________ 4

TTÄvTY

f. ayøo å

nrnir

TtL áALÓ*

t Haveforeninpan Mapiepaard vad HarUnanha-

vej. Teif. Haimp StU.

M

TAÆ&MVMAåKtME,"

badata Mærnba, bnn itds bmpt. ar U! S < ^

Straadvaj 140 B, (Paan tv.

KohherEpdeøwH pted Tilhehpr,

leabab, Pomaieenaebab sead Giaadara op tra

Sbaffar. Tapviadaa U! Tepitap. Pateoieama

ovna. KnrvAnffar^ Mabomibaffat, Jemaanp

op Dynar eeeipae. Sophna Bauditn Vaj M. Or-

dmp Wr, forindan S eftor T.

KS

AMui¿MUNbåMVALOr

Han. Schæfaeafetamninp. t% Md., tU å a ^ tav

15 Br øreanndptaj SS Teif. Ordmp SW

Por KowdMori og Konfekturs

etor ny Gmaovn tæipee MiitpS paa Gmnd

af Oentraivarmaindiæp. Sophna Baodita V.J

15. far 5 eftar 7. Ordmp 507.

iCS

--------- MÅ*rå2BiAUU åMlTSEg----------

AkkELóVM å W L W

sad emob Babbaiavn, Pria 4P für. HaUa-

mp 111.

BB

åÆLaeå åiLUOTr

1 Spaj! 1 B fd ^amm a 4Sx54, t ftth agag.

t 3skU4ah

Meta! Fmoriaenns,

t

Steypedaeu. SM V oit 5.S0 m aUibae Stod tå!

gaemBæder. Pl!aa!!4 S. Chartotteninnd.

—*T— V—'

m M e—e—rsme—^tewen^-

é M

'¿y RtavMhah e¡B¡¿ THW

Bropnardevaj 55. Gentafta <45._______

BS

a É ] a

.

t l L EALd

Ba Batojar mad Bamma 15 Br., an Dabbm

vopn saad Dynar 15 Br. Ta!f. HaUarnp <7<.

rrwuTTTnrnrnmevROr

1 pad Stand. a n !M MHipt Otae d jiltyi^

Antrup, SUrandvej

Hafrup S7TS.

MY OITAR M KR

ænnb. eealpaa. Tatf. Oedrap 7 « .

5 bviJa Sange mad Spiralbund, i taabopni.

pat. Sajier, 1 eort Harravnraieeebard. firban

tat. 1 Splatnaiysabrona m. m Ut M p Bao

n-anardevaj ti. Farratoinpan. Taif Gantaf.

M

K. ! B. op iyea boi

Kr LiUa Stmndvaj 17

had Ean^ ^rRlylb^^^

Udplaatalnpi^ordaaobbar.

HaUerup

brinpae

5155

Sveæp. iR 8ik R

Haimp M5._______ KS

Æp, Dværpbana

KabnrbareUlba^

BS

a ita pamia Babbrtovne, Bemforer, Meabt-

orr babéé, itpemepet hvilben Stand. Gi. Jern,

Mete!, Gnmmi, fleeber. Binde, Avieer, Byp-

trtnpematerlaiier, Mabier, Bimder aev. Poiter-

bamra rpmmee. 54ersbaodleer aa Prodobtfar-

retningen, Jembanevej IB B. Wiidt. Starete

Porretnlnp bar pea Piedsen. Vore Biter barer

ovrmit, aK afheotea. Tetefonbaebed modtsper

Drdmp 5554.

Bopens, aorta Mtnarba. S5 Øra pr. Stk

C. V. E Bnntbe Vej 14. Teif. Hetmp 175.

kepaeep af bmne ap bvida Itaitenera 55

øra pr. Stb. (Forhån Liita Strandvej i< Ai

Hyrdevaj 5. Teif. Heirup ÏM7.

BS

WaLfóTtüEl--

Safa op 5 Stata, eæipae. Bethersvej 45, 1 tb

tMMÆAMEAEtkhAkkHr

KS

æpta Garbitoord, St. 45. ibbe bmpt. har boetet

15$. tteipee far bajv Prie. Teif. Heimp !M4 v.

ELaMåtEA

-

ALtÅNkASSå.

5tt Meter, tii Snip. Cathrioavej 15. Heimp.

OnggsmtP KyMingar aæmt Rugemg

ad æpta bmne Itaiienere eæipee biiiipt. Fi-

*

B rio^

naete Afetamninp

oveeait. Ordmp S4!5. Heiaarebontrat.

ôN E E Ÿ E E E fE L E å a E A !

prant Baffeitæder. haj Ryp. eamt 3 Btubetaie,

Mahopni op Baffeiiæder, Ut Saip. Teif. Ordmp 1704.

KS

t E h u a t ffAVEEAAÅPLV KØBES.

Saborp 107.

KS

EAUaTEA'EWEvaaW

eætpaa 10 Br. Bamavapnemapaeloet. Haiie

mpvaj 5.

BS

NŸLAatËaa,

EHE.—

brinpae. Fm Bapaiie Haneari. Tatf. Dr-

dmp 445.

KS

ENEkEE k å å t.-----

Miia Borridarbard, ibba rundt

Borvi. Heimp 54M.

(pamaBS

TfUEDESYMASKtME,

bmpt. eæipee far 10 Br. Bænnindaeaj 11,

Gantofta.

BS

TWUWktWaEhAÙT,

Starraiea 44—44. op 5 Modatbjoiar fra flium

nidna. eamt an Da! Fodtaj, 5!, op an Da! for^

ebaiilpa Dapitp- op Spieeatnemabtar tii Sai¡

Hyidapaardevaj 14

hÚEAfEQ f)L SALO

Hvida Itaiianara op R. 7. R.. fina Stammor

op riptiæppanda. TnSarpveJ 74. TaM. Heimg

5141.

warnr

At^ f^kLAAWSKáMTEOL

Riptiæppenda iyea Sumar op br. Itaitenera

eæipee. Sbaiavej 4. Teif. Gantofta 455. eib-

reet 15—i.

WEHKEMOBLEK

U1 Saip. Stanpaarde Alia 54. 1. Tatf. 5750

i QÓDE ERW & tÉ EAMEaVkLÉR

tii Saip Jomeborpvej 15, B id____________ KS

LEOEEtL

En iidt bmpt anebae Ut an Dranp paa 4 -7

Aar. Teif. Haiiamp H44.

KS

SM fELUWOER, STERSTE RACE,

14 Dana. 40 øra. ibba Maabina. eæipae. Hiiie

iapde

' *

rad e !57. Teif. Gadthaah 4055

KS

SPiSESTMEMOELEMEMT

Bt etort. mepet vaiboidt Bpatræe Spieeetaa

neabtament. haetaaanda af BnlFat. Dæbbetaje.

abab. etatb Pnieebard. 4 Anrattarbarda op 15

Stoja rnad Oyldenlædarebatræb. ar mepat bti-

MptlfTMp. ToMT^mp Mt;

^ S&

45,OM EupbotwpkMttPF

eæipae A 5 Kr. pr. iOO. Bropaardavej 55. Gan-

tofte. Teif. Gentofto 445

BS

4 kALKUMER, AOUEQOERE,

tnUET

Bn emnb. tiiia Robaad Ut 4 b 5 Fere., ny

atter mepet iidt bmpt, tU at opbejea, babea

pe. kontant. Tttbnd med Opiyenlnper. Biiiat

mrb .Vedbæk" — L 5t4 Biadata Kantor,

Baadhnepiadeen

KS

4 LAMMEE EAUA s*s k å .,

nyt tfabapm. mad iæmpae op Spaiar. TW.

Ordmp 755

Msgs! f!n gsmmg! V!o))n

BS

ar bitiig ti! Raig paa goda Viikaar. naar

Handai ban aba anaraat. Hanvandaiaa

attar 7, Etiinoravaj Î7.____________K-8

Dapiigatua og Naddatræabord aæigM ma-

get biiiigt. Taiefon Ordrup 1*32._________

Rmuk, opratat. Naddatræa-kiavar eæi-

gaa b iiiigt.

Kan afdragaa.

Hanaan,

Htrnndeajan S89 A, Rbovehovad.

K S

En orig. HnmSat fybta bi!t. tii Snig.

4S.00. Tatf. Haii. 879 y.

RCH

----------------2 A M L W ; ----------------

1 Eg, 1 agamaiat Fyr, 8 Hyidar hvap,

ti! Saig. Dr.

H ^ n 3 ^ x. KR

ar tii Saig. Tif. Hairup 1883.

K8

ë ¡¡(kkgnstggsFFgpgFEttongr

nda og inda, magat biiiigt. Ha!!. AM p.

ELAAÏËkVLLiMôe^

aeeigea. Forpagtar O. Bach, Moaaaiid,

Chariottaninnd.

K8

Yste- og KMfigrtnEg^gr

Ha!!. 468 x.____________________ M

åagfEreFSERMtJoF. Hgrm.LsMrtdggK

Ny Veatargada 19, 1. Tif. Gantr. 13086.

Kab og Ra!g af Ejaudomma. lacamo m m.

SÆLGES

En Varandadar, am Fornatadar, 3 ptarra

ug 8 mindra Yindua^ 3 Forpatavindnar,

1 Tagvindue eæigee. Tif. Gantofta 339.

u M A U C É -

bommode 36 Kr. Raparationar ndfpraa.

Snadbarværketadat, Vaidemarpvaj 34.

---------

kN EåHÆPgH^4uNø.—

9 Maaneder, atueron, moget amuk, vagtpom,

tii Sa)g, avant, byttap mad Varor. TaiafonKS

S Ô V E V Æ ^ iR Ë H e ,

orbmafarvet, nya Kraihaaremadraaeer, ar

biiiigt tiieaig atrakå. Kan opbavåirss.

HsMsrupvs) 4, d. Mi. Tsif. Hoir. 54SS x.

BCEM M e s

M!tigc TiíoEd.

Kiars SpRgpiæpppr ti! oypp 2 U M

Soagp ti Paru m/ VævoiajR Stk.

VætJf iS.00-23.00.

Qpal Dasip LiBBsd. ChaBdoM

og BpBkïædor, Modpíayvpy S tk. At***

Opai Chasdaar og BpaHatdof ^OE

mod BtoBdor. Stk.

Opal KombinatioBP og hvida

MoUa Kombloatioaa m/ Bjondar 2 p S

Stk

Opai og MoHa Natkjûipt i Sao fSdS

Rottp Kvaiitpipr, Stk

Madapoiam og Cambrioh Kooie

biaatioBa i maget Bae Kvai. Stk * * *

Fiera Hundrede Par

S p o F i M f r ø m p o r

Mi Born fra 4 Mi !4 Aar...........

Pns /br aMøATr.

Diaae gode og biiiige StrøB)p<f «

udaMiiede i vore HJotme<kabe.

^ 444444444444444 444444M

iiS. J. Bsfch

.1

i H eiterup s

=Strandvej lo9 :

Heimp !!*<

<44444444444444444444 4<

Nog!e brugte CyMer

iataadaatta. Dama-, Harra- og Ba 5 pfnae

eykiar, aaaigaa biiiigt. CybMorratniagaE

TnbtJ Kain", Lindagaardavsj

Ordrup 836.

K8

SM4 RVEM. DOOERO, MELE MdEM,

aobaita MoMar. Muatbinetnunantar,

Harra- op BomosarSarobo, FeMtaj, G a^

Poraaiæa. Bapor, Malaelar a s Bobbaand

PuRsyk4Mny< ryaRdss.

RRsdftt. EMadiastyæds SS.

_____________Tmafon Byen <404.

Ø rw gE PU ssso o U æ r H y g o E

PBphas Mikabå koatbBt. Taipfoa Amagas

i808 VOSA

RE

ikwie ShSeher beides

mad bpjaata Pria Straatipatbsvp) i, 3Í.

t. k HaiL S79 y.

______________ M

Biiiigt Fodtøj

kan Do kobo manga Stodarj mah Da kag

Rao 1. Kl.a prima Fadtaj bif amtMg

Priaas boa

d. EÍM4G4)SG<4,

JmgarabopgAiRSd.

Laoarandar tü VamRoetoh o!. 5 F

E n Ü aa PrimaaoadavogB'

Rtabahkavo) 4P, 3. tv.

Fodtøj,

b S R!y. P s n y ,

EbosBogap. '

BrugteKakkelovne

!g Komfurer kabex tii hojeMe Pria.

AAaætao oaaooRA

o

Ko R t R e a R o o mo

Mo g o s Ræ ,

.ttttsfiswj

5

.

Rast.iM 5

.

Den danabe Gp<aoo!oo<æoohåpm aAuBe

too indxMiiee !et Mt Kiipniag af Græm

kaater. Sparer Tid og Arbejde.

Aoaaotkoæoha Gpmo,!a«æaoRdæep

med og uden Kugieiejer.

JohmaeaTafia<jSL

343 Jaagaoohopg AH4 23 349

Linoïenm

H stopt UdooRg. MRRtga Pptoap

2

Sagbyndig Paabngai^

C. Ri

1

i. ftiisBMMSLigoisamAMs.

s Hroæpptæoaæogada 4.

Taiatoæ 3R32A 3023.

L E d U G W E D E R

Kent.) Lttlavaj 5, Gaatofta. Tit. Gant.

eS)

ao

— -----------

.

-

574. !a<m. ma<A Vajladn. ySaa. BoaUapeob

flf- l.M aariip. Sbrtv Ibha unSar paa frt.

viitip Ovoranebamet om Lajatarhajaim i

! det bedste forretnincekwarter

i Char!otten!un(t (ved Magaotn du Nord) Mtver

ttt Btteraaret 2 nytndrettede Butiker tt! Leje.

Tegninger tii Bfteroyn.

Fa O rtm ann -M !e!

2

e n .

Jaegersborg Aiié 21. Chariotteniund.