Previous Page  173 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 173 / 404 Next Page
Page Background

VILLABYERNES BLAD

"SU

Mr. M

T orsdag d<n $. Jun )

1M7

) Bou!Mon, uoveftruWen ) Kwa)Ke( og Vetsmag, pr.

kg BO Øre.

Ekstrafin KaWefars m. Æg pr. %kg 50 0.

Prima Hakkebøf pr. %kg.

!ij(3!inHnnt€}!aMr€^t P^jMikaenf 5 ><!$0 !? 1 iWir.

. . 70 0.

B e ^ s t e ^ T a r e p ^ Bemærk Priserne i Vinduet!

HonRoyBpvoj

4 3 e

T e ! t HeM. $ ¿g 7<

Slagtermester.

Jæ g eM b op g AHé 35r

T eH Ordrup 1041.

HeMempHanddsbask.

S t r s M ^ d v e ^ M 9

Pwge modtagea Ml Forrantning.

Laan ydea. — Veiler diakonterea.

Ma!Bank íorHeüerapogOngQ

o. Niefsen —OentoMe

Gentofte Hovedgade 29

TM. GuHoK.

13

.

4 4 3

.

4 4 3

-G nm d la g tlSM . - TIL G .r*.k.

13

.

4 4 3 .4 4 3

T øm m e rh a n d e l

o g B y g n ia g sm a te r ia te r .

HeHerup K!ubs Hote! og Restaurant

strandvejen 203

ioia/rr ft/ Aiedrr og 5rMa^rr tndlt/ 230 Couvrria.

D a n M g H o n o e r t f r a K l . S —1 2 .

p i e t o y

T e l e f n H e l l e m p 3 2 1 0 —3 2 1 ? .

B ad ehæ tte r .

3441. SdfMMlv.J 1^3.

H d !# ru p

8

y g # p !.J# ao rr.tah tg . T#!f. Halratp

Levtrandor (il Forbrugdortalng

Ordrup Auto

Ordrup 930

Ordrup 140

Mordra Birks narste LiitaMiaanirai.

Nye 6 cyl. „Pondae** Vo^sm.

HeM. Bi!.Co.

TakrlMU. aadM d ..

G rn n d ( .k .(!

40

Ø r#

HeM. 1718.

T !ef H Irwp

3315.

T A K S T B J L E N .

a e a u J .J 137

—^ W ye C h e v P o L e tv o g n e , ee—

kno —30 «o u n J .r O ro.k.(<& .i.

] A a b e n D a g o g M a t ]

T .k .( .n b .r .g .M i r . ludadgniBg..

Adaea-eem.

J . W .te rv a l.

Kongelysbilen

GentoAe 1077

Nye Essex Vogne.

K w .r D .a

N .(.

Afho!dshjemmets LMtebü

O rd w p ra J

74

.

T .M . O rd ru p

3336

.

JagBrshBfgBMcBiitmt

(ved Jrgeracotg Hotel)

1 0 0 2

TM. G .u (o R .

Nye Vogne udiejea med og uden Fwer.

oiekarsei ud( Ait til rimet. Priaer.

O en to fte

Hotel-BH.

Tlf. Gentofte Í 0 3 3

^

^ '

„Opsigtvækkende"

8om vore Læsere vil have erfare!

genriem Dagspressen har Kjøben-

havns Alhtsfaad udnævnt Reserve­

læge ved Amtssygehuset Dr. med.

F. WulfY til Overlæge ved Kjøben­

havns Amtssygehus paa Nyelands-

vej. Ved denne Udn^ævnelse forbi-

giH Amtsraadet Sundhedsstyrelsens

og Amtsiægens Indstilling^, idet dis­

se havde indstillet Reservelæge ved

Bispebjerg Hospital, Dr. med. Poul

Iversen, til Embedet. ^Berlingske

Tidende" og „Kjøbenhavns Amts

Sociai-Demokrat" betegner saaledes

Udnævnelsen som „opsigtsvækken­

de" , og yBerlingskc Tidende" har i

Anledning af Amtsraadets Afgørel­

se haft en Samtale med Sundheds­

styrelsens Konsulent,

Professor

Overlæge'S. Monrad, der udtaler:

— Jeg fastholder, at vor Indstilling

Sommer-Frakker 28 Kr

Enestaaende THbud!

Et Parti meget elegante -

FmkkM

&CM)pi!fs

.uig.. tor

ca. ^^2

Strandwej 86, 1. Sat

(ved Hellerup T^lotgrjemM).

T .io fd u H o b

1036

og

3

M

6

.

!$(00 i^tjofeir

feaiiseres til P riser uden Konkurrence.

En De!

ScmiMr-Ptisvarsr

sæiges til meget lave Priser.

lai at IT ES ! ! IBS !?jat

1 14

(GI

1

n dl ir

0

m m

s .

WaHgcde-øewtofte F. D. F.$4. Sports

og FødseisdagsfesL

Ovennævnt. Forening, atom Sporte- og F.dMbd.gafe.t Mev etter i Aer en

Sukcee. Vejret ver godt,- og det ver et feetiigt Skue, de om Morgenen de men-

ge Gteater fre Kiebenhevn, Frederikaberg, Ordrup og Holte Mev modteget

uden for Vengede Kirke. Efter Pereden Mev der hoidt en kort Morgenendegt

i Kirken, hvor Kreefereren, Peator Tb. Jekobaen, telte. Derefter mercherede

heie Afdelingen ned pee Tjernegeerdaakolena Sportapleda, hvor de indledende

Konkurrencer tog deree Begyndelae. Kl. 11}{ blev der blaaat ef til Middag, og

et Øjeblik efter ver de menge Drenge apredt rundt om i Gentofte og Vengede

boa gæatfri Værter. Ki. 2 aemledea men etter pee Gentofte Kirketorv, og kort

efter ver de ce. 350 Drenge med atort Orkeater i Spidaen pee Vej til Sporta-

pledacn, hvor ælve Featen fendt Sted. Der ver Liv og Humer over det hele.

Tilakuerne, menge Beboere fre Gentofte og Vengede, fulgte Konkurrencen med

ator Intereaae og Klepaelver. Kl. 6 ver Konkurrencerne forbi, og efter et heve

apiat til Aften mercherede men til Vengede Kirkepleda. Her fendt den efalut-

tende Feet Sted. Efter Tele og Mnaik blev Reanltetet læet op ef en ef

Dommerne, og det viate aig, et „K. 9" etter i Aer ver blevet Nr. 1 med 14

Point, mena „Ordrup og Vengede-Gentofte" atod lige i Point (10</,), men ved

Lodtrækning blev Ordrup Nr. 2. Efter et Præmierne ver uddelt og Fleget

teget drog men til Benegeerden, hvor men tog Afaked med Gæaterne.

og at man

var den retfærdigste,

burde have fulgt den.

Naar Professor Monrad taler om

Retfærdighedshensyn, er det anta­

gelig med Henblik paa, at Dr. WuHI

har mindre Anciennetet end Dr.

Poui Iversen. Til Gengæld ha r Dr.

Wulff faaet en Del af sin Uddan­

nelse paa Amtssygehuset hos Over­

læge Axel Jørgensen og er saaledes

indlevet i Afdehngens .gode Tradi­

tioner. Paa Amtssygehuset, hvor

Dr. Wulff siden November 1924 har

været Reservelæge, er hans Ud­

nævnelse blevet hilst med stor

Glæde. Den nya Overlæge har vidst

Maade, hvorpaa han rent menne­

skeligt forstaar at behandle Patien­

terne.

Man synes saaledes kun at have

Grund til Tilfredshed med det af

Amtsraadet trufne Valg.

Fra ForretnmgaverJenen.

ikke alene .vød sin faglige Dygtig-

hed^ men ogsaa ved den udmærkede

Hummer og Rejer.

Firmaet Oacov F fcdirtfluan, Fiakehu-

aet Nr.

1

, Heiierup, her aom Speciefe

fine Hummer og Rejer. Doauden farer

Forretningen eUe Sæaonena Fiakeaorter

i fine og udaegte Kvaliteter.

Vognen kerer ad Strandvejen til

Rungated hver Dag KJ. M, og Vereme

a t - gøra^ ^siy^ ^ualm indelig afholdt, lEsn beatillea gennem Tlf. Hell. 13ÜB og

l303.„.Ordrer ekapederea omgaaende og

til Dagene billigate Pria

HusM at

Gentofte Grundier# og Kommunalforening

varetager Derea Inteteeaer 1 alb Heaaeender

8b!d Dem ¡nd $båtø.

G L. Ibaenave) 19. Hf. Gentofte 477

Stiftet 5. Febr. 1896.

Amtsraadet giver

„en Hæse".

I Kjebenhavna Amteraadamede for­

leden Dag anmodede Gentofte Kommu-

nalbeatyrelse om Tiladelae til at aælge

en Parcel paa ca. 800 m* til Afaglegaarde

Sogne Menighedaraad til Opferelae af en

Præatebolig for en Kebeaum af Kr. 2,66

pr. Kv.-Alen og aaaledee, at Kebeaummen

afviklea i Lebet af 41 Aar.

Hr. JoMpAaen bemærkede hertil: —

Hnaet er omtrent færdigt. Kan vi ikke

Havegnis-PeHestMi

M u rm a te

rlaler.

C. F. Gæhæ , KygeaevleAMé 44.

hÆ. 1 8 7 ^

Teiefon Heti

J)live fri for den Siaga Andragender, der

jo kun er en Formaag.

Amtmanden avarede: — 1 Henhold

til Landkommunalloven akal Amtaraadeta

Samtykke indbentea. Jeg forealaar, at

vi giver Tilladeiaen, men aamtidig udtaier

vor Beklagelse over, at Andragendet er

indaendt ti! Amtsraadet paa et aaa aent

Tidapunkt.

Det vedtogea.

tFødehjcnimet ,,lTagesminde"f

Fotogra/ /da og Gustav Hrogti.

Den ansete praktiserende Jordemoder

F'rk. Fanny FieAn har, aom ovenataaen-

de Fotografi viaer, indrettet et fuldt mo­

derne Fadehjem paa Tagøamindevej (ved

Maltegaardavej). Fedehjemmet modtager

Baraclpatienter for en moderat Pria, og

der gives en i aiie Maader go<l og aani-

tær Pieje. Fadehjemmet ataar under

Sundhedaatyrelaena Kontrol med egen

faat Lægap.dng kan de Patienter, der

onaker det, faa den Læge, de aelv fore­

trækker. T Stueetagen findes Fodeatuen,

dsr knn hrngsa nnder aelve Fsdslen, anmt

Bnraelatuarne, indrettet aom Enevtarel-

ae, Toaenga- eiier Treacnga-Værelaer. Pen

1. Sal findea der Værelaer for dem, der;

enaker at tilbringe en Tid pan Fedehjem­

met inden Fedaien. Aite Værelaerne er

lyae, store og luftige. Til Fet ehjemmeS

harer en dejlig ator, gammel Have, hvor

Patienterne kan åpaaers ugenert. Frk.

Fiehns Fedohjem er meget ægt, aidate

Aar talte (len 128 PAtfSnMrl** Frekenen

har paa Grund af ain omfattende Prakaie

kun den everate Ledelae af Hjemmet, til

hvilket der er knyttet en Økonoma, u4<

dannede Sygeplejesker aamt Hnaaeais