Previous Page  174 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 174 / 404 Next Page
Page Background

1P27

{

TAARB JEK HOTBL

--------—

M , M # D w A HVMt.

70 ^tmontMwdw V^e!;sbw

Kt. 3 . ^

modt*KM (M WÁ . p^. D<g m#J VaMbt,

H tyh ah ) Og yo#Mdag<Mta!#T for !ndm 3M Kuvert

ov^ 38.

C. HofhtMXH, tidl. CpemopoMte.

WELMAM JBMSBM

A^L ^ --- A

A-----^

___A —UMo

W___

Repuradonér udforet —!nrUHåMon af W. G og Bad.

BaauagaM^MeJ 3A

-

C ^ ^ k A a 3 7 ^

Huåk Te!efoa<Nr., da def iMse aiaar Telefonbogen.

<. t). TEMBEM

F A F V e y å A A e m . T e ^ y e n e m i n c

a31^M^^í^lr€^^ jUM

TeM. n .H . ! 3 3 y .

Karse! oygfglt f Gentofte ^Ko^^MauBe og ee! Strendyejeo.

ChartoKentunda Faryohandot,

Mop-Oüa, PudsecMme Ü!— Vsagi.

A!!e kendte Mærker ! LaManJu føres.

Tetefon Hetrup 3095.

Fedavarar, Charoutar) A Paa!eg.

Stndenom VejtræerneiHamhroesAt!e.

SEM mad Garanti for fineate Kvabtetor. Hver Fredag hjemmeiavet abatrafin

B b d ^ d d t Pravar gratie fra 4—5 E

ftm.Thf

oMum 6m#r og Oat, Baauvaia Kon-

aawea) Sgatda! Vdprovianteaing af

8a.og

Skovture. Ovår 40 Aara M uring.

Okaarvér. Frav mine hjwnmelavede k

ogte S

kinker.

Med Hejagteiae

H. Jarganaan, Strandvej 188 C.

Et )iv)!gt Made ! 8a!en paa Pregaard.

0!H )MWn!Mn3tBRfWÍSMW

! Bantoth! .

Et Made af Gentofte Kommuna!-

bestyretee.

I Anledning af Hjorth-Degenkoiva

Bedragerier, biev der forieden Dag i

e t af Gentofte KommunalbaatyreiM af-

hoidt Made givet en Frematiiling af,

hvoriades Kommunens Kaaaa og Begn-

akabavreaen er ordnet, iigeeom Formen

for Ind- og Udbetaiinger biev demon-

atraret af Kommunena Overboghoider,

H r. Ffmer. Samtidig biev der tii de

tiiatadeværende kommunaie Reviaorar

rettet forakettige Spergamaa!.

Medet iededea af Rektor A'aMted,

du Formunden, Oberat ParEov, vur

forhindret i ut være ti! Stede, og

Kaaatformunden, Juatitaaekretaer To!d-

berg, !ige!e!dea var fraværende.

BMniten„Ly!#y-Jag9rs-

¡Mrg-FtMcpaptfet".

I Gentofte Kommnne har man op­

rettet en Tro!!eyrute, aom er ti! ator

Giæde, ae!v'om man oprijtdelig havde

tænkt aig noget andet,; nean!ig an

Sporvajdinje med Ti!a!utning ti!J!^nja

S paa Lyngbyvej i Kjobenhavn.

Tto!!eyiinjan er oprettet uden Hen-

ayn ti!, at man paa Forhaand var k!ar

Over, a t den vi!de give at atort aar!igt

[Gnderskud.

Der ar an anden Trafik!inja i

Kommunen,

nemiig Biiruten fra

Lyngby, gennem Jægersborg og Btrn-

storffs Vi!!akvarter ad Jægersborg

A!M ti! ^F iuspapiret". '

Denne Tværlinje, som ogssa har sin

Berettigelse og er ti! Glæde for mange

uf Kommunens Beboere, drives som

p rivut Foretagende, og Kommunen

har ingen Udgift af den.

Men det er i dette Tilfælde ikke

Kommunen nok. Kommunalbestyrelsen

kræver gennem Vejafgift en aaa ator

Fortjeneste af denne Rute, at det ikke

kan betale sig for Koncessionshaveren

Ut opretholde den, og den vil rime

ligvis, nuur Sommeren er forbi, blive

nedlagt for stedse.

Det vil være meget beklageligt, hvis

det sker.

Her er en Opgave at tage op for

det nye Medlem af Kommunalbestyrel­

sen, Hr. Furre, der har .Bopæl i Jæ­

gersborg, i den Del af Kommunen, som

er særlig interesseret i Tværlinjens

Bevarelse. Vi henstiller til Hr. Farre

a t havs sin Opmærksomhed henvendt

paa Sagen.

Fræ ForretningivcrJencn.

FurrsfHlHgaowsrtagstss.

Bagermester Asge Petersen har over­

taget Bageriet, Ordrnpvej 94. Hr. Pe-

tersen garanterer 1. Klaaeea Bageri af

Bræf og Kager.

Llvutg Markudugg bgf fujrgg.

og det kan gerse nden store Udgif­

ter, idet ^Jernhanepavillonen" i Char-

lottenlnnd serverer M. a. en udsegt Di­

ner med diverse Vine til yderst billige

Priser. Seiskebslokaierne er særligt eg­

nede ti! Afholdelse af store Selskaber

saasom Konfirmation, Bryiiup, Jubi-

læum m. m.

Telf.-Kumer er Ordrup 87 og 1124.

A/g (kuntofte Trikotage* og Dngeri-

magueiH.

I Anledning ef en Trykfejl i Annon-

eeu mæf<Mee, at nssvnte Firmas Inde-

havæ er Fru C. Lund.

TB Bkdeoæoonen. 3y ootw!

Det æt

kaabe aelv. Mannfakturhnset ,Techau",

Lindegaardavej 21, ferer et meget stort

Udvalg i Badeartikier, og ved Keb af

Badefrott4 faar De Meneter gratie. — Se

Annoncen i Bladet.

!Er<!ettet at tfare

Det er ikke svært a t lære a t flyve,

hvis man skal domme efter, hvad en

ung sunerikansk Dame, Miss Beeeie

Davie fra Brooklyn har præsteret.

Hun kom, fortæller de amerikanske

Blade, forleden Dag billigt ti! et

Aeroplan, skaffede sig bn Haandbog i

Flyvning, anbragte sig i Forersædet

og gik paa Vingtrns. Hun kona nsd i

god Behold efter en 20 Minnters Fly­

vetur og bestod umiddelbart efter en

Ekeumination i Flyvningens Teori og

Praksis med Glane.

Tennisturneringer! puu PhiotoruweL

Vejrgudern. har set mildt til Ar­

rangementet paa Phistersvej i de sidste

Dage, hvilket da ogsaa i Forening med

det meget ferste Klasæs Tennisspil, der

er Mevut bedt pas, har lokket et telrigt

PoMikum ned i det idylliske Bporteen-

Ti! Mandag Aften er felgende Rækker

afgjort:

BcH# f, oaken Herr# Single:

P. Henriksen vandt over Veleehon-

Rasmeseen 8—0, 8—8, 8—-3. Det ver Te-

beren, der i Semifinelen overraskende

besejrede Ulrich, fordi denne i Tillid til

sin nden Tvivl fortrinlige Træningstil­

stand bed sig selv tre hasrde Kampe

R rU e fV, aaken Mis:ed DouMe:

Frk. Gondi! ^ Hr. Henriksen besej­

rede Ægteparret Sperling 8—2, 8—2.

Det var en Kamp, der netop viste ses

stor Forskel 1 Styrkeforholdet, som Tel­

lene enc^^*', "g ^ lokelpatriotiske

Sympetitilkendegiveiser fre Publikums

Side blev da ogsaa sparsommere og spar­

sommere. alt eftersom Kampen skred

frem. Rn loyal Hyldest blev efter Sejren

det dygtige Per til Del.

Askk# Vf/, H. f. K. Msslsrskaksf i

Hsrrs DouMs.'

Hsnning iarssn <t Alf Hilsson vendt

nden Kamp over Leth A Lnndgaard. Her

skete der det beklagelige, at Lundgaard

glemte ethvert Hensyn til Makker og

Pnbliknm og scratchede nden at angive

nogen plavsibel Grund. I en indledende

Kamp retfærdiggjorde imidlertid det nye

Mesterpar Værdigheden ved a t borteli­

minere det gamle Mesterpar Brandt-

Sperling saa let som med 8—2, 8—3.

Bcskks LU, H. f. K. Mssfsrskubsf !

Junior Single:

Koi/#r Hislssn vendt over Anker Chri­

stensen 8—1, 8—2. Sejrherren viste en

smuk Stil og her store Udviklingsmulig­

heder.

Kempene, der er spület pea Afslut­

ningsdagen, i Tirsdags, skal vi komme

tilbage til 1 nrsste Numer.

Hson.

„OentoWe-Vangede tdrætuforenlrrg"

tuMe elH FokuBruwrp 1 Weluttrghurg.

^Gentofte Vangede Idrætsforening"

var i Aar paa Pinsetnr til Sverige, hvor

Foreningen anden Pinsedag udkæmpede

en Fodboldkamp i Helsingborg mod

BoldMuhben nStattena".

„Aattens"! hsr to Gange tidligere

vundens en^værksat lille Turnering om

en Pokal, udsat al en af .Gentofte Vangede Idrætsforening" s Velyndere. Desværre for rore Sportsfolk gik Svenskerne hen og sejrede ogsaa denne Gang og

fik dermed Pokalen til priyat Eje.

åplBMu Qprrg.

Spillet formede aig paa den Muade, at

Gentofte Vangede aahnede Scoringen ved

Carl Bvoprssa, og derefter akiftedea Parterne til at faa Maal — saa snart Qen-

tofte-Vangede havde scoret, fik Sven-

skerne Lejlighed til a t udligne, indtil

H a lv l^ n sluttede med fire Maal mod

t#u j) ^ v u r uf 'Gentoftu-Xaaged^

Cleatefte Kommunes tekniske Ud­

valg havde forleden Aften indbudt

Villuejemu ved Humbroe# A114 til et

Mede i Salen paa Øregaard. Det var i

Anledning af, a t 91 af 23 Villaejere

ved Vejen er utilfredee med den af

Kommunalbestyrelsen trufne Beslut­

ning om at lade de to Rækker af de

fire Trærækker paa Vejen fjerne, hvad

Komnnalbeetyrelsen anser for nødven­

dig for a t give de tilbageblivende to

Rækher gode Vækstbetingelser. — Af

Kommunalbestyrelsens Medlemmer var

kun mødt Formanden for ^Teknisk

Udvalg", Hr. Arkitekt Paul Petersen,

og de utilfredse Villaejere var repræ­

senteret ved de tre Beboere ved Vejen,

som hidtil har været deres Talsmænd.

Det var de Herrer Skibereder A. P.

Møller, Kaptajn Speerschneider og

Kaptajn J. Stæckel, og de tre Herrer

var ogsaa ved denne Lejlighed ener­

giske og veltalende Talsmænd for Be­

varelsen af AH4en i sin nuværende

Skikkelse.

KosHtWMngfbggfyretMn h a r Anawp-

rgf ogMg for- AosnfHpnd# Blægtas^.

A r k i t ^ Pou! Peiersæs bød velkom­

men og udtalte, a t det gjorde Kommu­

nalbestyrelsen ondt, hvis den skulde

handle imod Ønsket hos Beboerne ved

Vejen; næn man maatte tage i Be

tragtning, at Kommnnalbeetyreleen,

som havde Ansvaret for Vejen, maatte

handle, saa at den kunde forsvare det,

ikke blot for Kommunens Beboere i

det hele taget, menf tillige for kom

mende Slægter.

-^-dCommunegartner, Lektor C. Aændf,

eom derefter blev givet Ordet af Hr.

P. Petersen, indledede næd e t erklære,

at han alene hevde det feglige Anever

for den Pien, Kommunalbeetyreleen

fnstemmig hevde givet Tilslutning, og

eom gik ud pea a t fjerne de to Træ­

rækker, eom ver nærmest Haverne. —

Det vnr en tvingende Nødvendighed,

for e t de evrige Træer kunde faa saa-

danae Vækstbetingelser, a t do kunde

udfolde sig og bevares i den Skenbed,

som Lindetræer kan frembyde. Ham-

broee A114 var vietnok den eneste Vej

i Gentofte Kommune, der var anlagt

saaledee, at Træerne kunde komme ti!

deres fulde Udfoldelse. Hr. B readt

frensviete derefter en Mængde Lysbil-

leder, gennem hvilke hen bl. a. eegte

at paavise, hvor ilde man handler mod

Træer, over for hvilke man paa et for

sent Tidspunkt skrider ind for a t give

Sol og Luft ti! Vejen, hvor de staar.

Og det kan ikke nsegtes, a t f. Eka de

nøgne Træstammer paa Lemcheevej

frembød et trist Skue. Paa den anden

Side er dog heldigvis dette sørgelige

Syn Virkeligheden fjernt, idet AH4en

paa Lemchesvej er meget smuk. efter

at Træerne i sin Tid blsv saa k raftig t

beskaa ret-

.V!!

bryde

Kemmunetbeetyreleen

Serv ltu tem e?"

Under den følgende Diskussion ud­

talte Kaptajn ¿"peersewctrfer, a t de af

de Herrer Paul Petersen og Brandt

fremsatte Udtalelser ikke i nogen

Maade havde ændret hans Syn paa

Sagen. Man vilde ved a t fjerne de to

Trærækker berøve Beboerne ved Vejen

den daglige Glæde, de havde af den

smukke AH& Det var tillige øa Urøt-

færdighed imod Beboerne, eom havde

købt Grande ved Vejen i den trygge

Forvisning, a t der var Sefvitnter,

oom aikrede Bevarelsen af A!!4en i

dens nuvserende Skikelse.

K unstm alv d^sHer JørMøæ maatte

paa den lokale Naturfrednings Vegaø

advare imod a t gribe voldelig ind over

for Vejen imod Beboernes Ønske. —

Dønne Udtalelse foranledigede rPro-

feeeor Kr. Rørdams Fme, der som ene

Dame var ti! Stede, ti! rrt proteeterø

imod, a t Beboerne ved Vejen var Mod­

standere af Træerneå Fjernelse. Det

var ikke Tilfældet, erklærede Fruen

og fortsatte med et længO^re Forsvar

for Trssernes Bevarelse. E fter a t Hr.

Møller Jensen omsider havde frem­

sat nogle afsluttende Bemærkninger,

fremkom Kaptajn Støckel med en

energisk Protest imod Rigtigheden af

F ru Rørdams Paastand, a t Beboerne

ved Vejen ikke var imod Træernøs

Fjernelse. — Jeg har, sagde K ap taj­

nen, fra 21 af de ved Vejen boende

23 Grundejere Mandat ti! a t protø-

etere mod Traærnee Fjernelse. At

Træerne skulde berøre Haverne ved

Vejene Nordende So! og Luft, kunde

Kaptajnen heller ikke erkende. — I

min Have, fortsatte han, er en saa

kraftig Vegetation, som man overho­

vedet kan ønske sig.

Centra)varmean!æg

O- Ca9p#n#n,

(RnduaMbyan)

TeMøæ HøHøsræp 33M

Pdvst Id efon efter KL A HøMeøæp 3393

A!t vadrarende Cantra!varnie o ? Badean!aeg

Alle RepsTsBener udføres

Tnbrsd gMdø

SejtsportsBOter.

Bøgen ! Børo!"

Skiherøder P. A. åføHsr kende

tænke sig, a t man i hvert F ald indtil

videre stillede Sagen I Bero. — Lad

Trtsømøy adtafte BkibøFedøren, blive

etaaende, saa længe dø faktisk ikke

tager Skade deraf, og giv i Mellem­

tiden Beboernø Lejlighed ti! a t raad-

føre sig mød deres Konsulent om Sø-

gene endelige Ordning.

Professor P ryts maatte som Forst­

mand anbefale st slutte sig ti! Pisnen

om a t fjerne de to Trærsskker. Det

var grsneke nødvendigt for a t de til­

bageværende Træer kunde opnas de­

res fulde Skønhed. Men til Gengæld

vilde man da ogsaa kunde vente s t

fe s døn ænukkøsts LindøsJlt, man

knndø tænke sig.

Profssor Hr. Hørdørrs beklsgede, s t

men havde undladt at indbyde ham

ti! det Møde, hvor de andre Grund­

ejere ved Vejen havde været samlet

for a t tage Stilling ti! Komunalbeety-

releene Beslutning om a t fjerne

Trteernø Men det skyldtes, a t man

vidste, hsn sluttede sig ^i! Kommn-

nalbeetyrelsens Plan.

Sekretær

i Forretningsudvalget

for Dansk Naturfrednings Landsfor­

ening, Havearkitekt Hørsneøn maatte

slutte sig ti! Professor Pryts.

V!) A. P. MeHøre Hengfitting blive

toget til PelgoT

Efter endnu en lang Rækks Bs-

mærkninger slntteds Mødet, uden s t

dø fremsatte Udtalelser blev givet

samlet Udtryk gennem Resolution el.

lign. Men man tø r dog vistnok for­

vente, a t Komunalbestyrsløen i T il­

slutning til Skibsreder A. P . Møllers

Udtalelser vil bestemme sig for a t

stille det omstridte Spørgsmaal, hvori

hele Hellerup cr interesseret, i Børo

foreløbig.

Det ene sf Svenskernes Mas! fsidt pss

et Strsffeapsrk, som Gentoftø-Vsngeds

Spilleren Knud Petersen vsr uheldig at

komme ti! at foraarsage. Da to andre

svenske Mssl burde have været afværget af Gentofte-Vangede Maalmanden;

men denne fandt ferst 1 anden Halvleg

rigtig sig selv og afværgede nu adskillige svenske Angreb.

Imidlertid fik Svenskerne alligevel

sendt to Bolde 1 det dsnske Net 1 anden

Halvleg, medens Danskerne Ikke fik Lejlighed ti! at score. Den svenske Sejr blev

w ^ ^ ^ P '^ fw n M a M u M d t,

Gentoftø^Vsngede-Back'en dags Ps-

fersen, var bn af Banens hedste Mænd,

ligesom Centrehalfback, Hfner Rasmussen, havde en god Dag. Flejhalfbtmks

lig bamærkede man her den fra Junior-^

holdet fornylig oprykkede Ha/ HuM-

mann, der spillede fortræffeligt.

Tachtkonstmkter, Arkitekt og Knnst-

maler Oscar DaMsfrsm, Hellørup, har til

,KongeHg danak Yøehtklnb "s Byggefor­

ening konstrneret en ny Kapaejler af den

popnlssøø nordiske Toogtyvøkvadrøtmeter-

klasse.

Byggeforøningon høvd# Indbndt et

større Selskab af aejlsportsintsrsøssredé

Damer og Horror for at overvsero gtabel-

afløbningoH.

V

Farts/sAondelcr.

Skibsreder A. P. Jfsller, Hellerup,

har solgt sin Lystekonnert, ,Caronna I I " ,

ti! an italiensk Rigmand.

— Asalstertt Per StccHcA, HeHernp,

har solgt ain kendta Tredivakvadratmeter

,Gu!d" til Urms^gar F. Fssfsr, Kjeben-

havn.

— Forhenværende Kebmand A. HHc-

goard, Heüernp, har solgt sin Motorbsurd

ti! Fabrikant Louis Jfaay, Lynssa.

— Vekselerar Aaøs PÅilip, Bkovshoved,

har i Malma kebt en elegant Motoryaeht,

,8eagnU ", der nn stationerer 1 Skovsho­

ved Havn.

44

Røspe/dsms.

Seapejderskibet ,WiUemoea" har 1 den

sidste Maaneds Tid henligget i Skovs­

hoved Hsvn, hver den er blevet mslet og

har faaet hængt Takkelagen op. Sespej-

derakibots Skippor or ligeaom i Fjor Fi­

skor Emil Jensen, Skovshoved.

I Fredags blev ^Wiüomoee" bugseret

ndon for Havnen ti! ain Fortojning for

Sommeren. Seepejderne provianterede og

fyldte fersk Vsnd i Lerdsgs. Om Afte-

nen ssttes sea Sejlene for ferste Osng 1

So^uner, og 18—90 Søspejdere stod med

^WiUemoes". s ^ psm efter Kege Bugt

pea Pinsetnr under Kommendo af stud.

mag. Aaøs Broby.

4T

Vædde!?bene

¡ Mampenborg.

Lørktpur vinder Poksdøn.

Rn øfor Dng.

Endelig fik Kampenborgbanen ded

fortjente HØtore" Dag. Allerede fra Trø-

tiden var BernstorCFsvej og Vilvordevej 4n

lang Række Vogne, der i Sneglefart kørte mod Banen i Ordrup Moae, og dø

Flaget faldt for ferste Leb, var der saa

mange Mennesker, som paa en god Der-

bydag. Dagens store Begivenhed var Pokal-

leb og her sejrede efter Forventning Fru

Gorm Raamnæena smukke Hingst Lsrk-

spuv redet sf Jockey A. Thiøme.

For Træner Allen var Sejren særlig

stor, fordi onde Tunger i tængere Tid har

fortalt, at Hingsten var halt. Nej, den

var saa sandelig ikke halt. Den prsa-

sterede et saa smukt PokaUeb, som for-

Isngee ksn.

tbm komdoc¡IMo! —

Kongen ventedes forleden ti! jjtn

sønderjyske Landsby Sommersted.

Forstanderen paa Alderdomsasylet

i Byen spurgte i den Anledning en af

da gamla Koner, om hun vidste, hvil­

ken dansk Mand der nu vilde beære

Sommersted med et Besøg.

— Næ. det v4d a da virkelig ikke,

svarede Konen.

— Jo, det v^d du sikkert, Dorthe,

det er ham, som du hver Dag kan se

Billedet af paa dine Tændstikker!

— Næ, nu har a ald rig hørt saa

galt, udbrød den gamle Kone. Kom­

mer Tordenskjold virkelig ti! Sommer-

s ^ ^ l

ContraModetsHi

for BeotofmKommunes

Hamietsiorenmger.

Døf MfUgø Detøgørøtrwødø.

gkowøømøø Qoffggøføø f kampsno om

DMmarkømøøførøkahøt ) FodhøM.

Paa Søndag K!. 10¡^ ska! „Skovsho-

vod Idrætsforening"s Fodboldhold udkæmpe sin Fodboldkamp mod Fodboldmosteren for Lolland-Falster, „Boldklub-

bon af 1901" fra Nykøbing,

Falstringerae er som bekendt Skovser-

nee vssrste Konkurrent. To Gange tidligere har Skovseene staadt som Sjesl-

landsmestre og slaaet Bomhoimerne, for

kunde ikke rigtig gere sig gældende, derefter selv at bliv# slaaet ud af F<d-

hvosimod F<^Øfoø ya^ ref) goda, navsr-jstringema.

'

Det aarlige Delegeretmøde i „Cen­

tralledelsen for Gentofte Kommunes

Handelsforeninger" forleden Aften i

„Hellerup Klub" dirigeredes af Groø-

serør G. HnyefsSo/f-<ycAfnMff.

Formanden, Slagtermester Jes r e ­

serven aflagde for Forsamlingen, som

bestod af Bestyrelsesmedlemmerne fra

de 4 Handelsforeninger, en omfatten­

de Beretning om do mango forskollige

Sager, som var behandlet i Aarats

Løb, og om de Resultater der var op-

naaet.

Enkelte af Beretningens Dele blev

indgaaende drøftet, og hele Beretnin-

gen bnstemmigt godkendt. En Dø! nye

Sager blev behrmdlet, hvorefter Næst­

formanden, Købmand Folmer MoS-

SAsassen forel agdø Regnskabet.

Mødet sluttede med et interesaant

Foredrag af Formanden om „Han­

delsstandens Kaar i Kjøbenhavn i døt

18.—17. Aarhundrødø", og Resten af

Aftenen tilbragtes med et fornøjeligt

Samvær.

'

P aa et senere afholdt Bestyrelsen

møde genvalgtes Slagtørmeøtør Jss Pe-

Sørsøø ti! Formand og Købmand PoL

mør AfaSSAMMSøn til Næstforrdand, mo­

dens Købmand Hofyør FrødørtAsen

valgtes ti! Kasserer og Legetøjshand­

ler Mi U. TAormfn ti! Sekretær.

Ti! Medlemmer af Handelsakolefor-

eningona Bestyrøløe genvalgtøa Redak­

tør H . Afolm og Købmand 0 . HM/søw,

Qpntpftø.

RøøuMater.

TrcücAory Hondicop 2000 Kr. 2000 m

Nr. 1 Egebæk Stuttøi^s f. H. ^v ind 88

kg (BuHock). Nr. 9 Fostret, 88 kg

(Bhnrgold). Nr. 3 Gin, 84 kg (Riekabv).

Sikkert med 1 Lg. — 1 ^ Lg. Tid

9:13*/,. Odde 1,89. PI. H — 11.

Frtuoepe kom bedst af og forte for

Gin og Øivind. Ved Dæmningen kpmf

Fostret frem og holdt sig i Spidsen ^;en-

nem Indløbet, indtil Øivind kom forb: og

sejrede sikket.

Jnniløb. 9000 Kr. — 950 m — 2aarige.

Nr. 1 Kammørherreindø G. Howden-Ren-

nenkamps f. Hp. „Valencia"^ 82 kg

(BuÜock), Nr. 9 „Tordail", 88}^ kg

(Adams), Nr. 3 „Alma", 88H kg (H„

TMemo).

Let med 9 Lg. — 1 Lg. — Tid 88^

Sak. TI Odd# 3,97, PI. 19, IL ;4. .

Fra god S tart fører „AmøriAan"* fof

Carlsminde". Favoriten „Tordsil" kom

ferst frem fød Svinget, „HVOr den kOM*'^'

i Spidsen, trækkende „Valeneis" med sig.

1 Oplabet lykkes det „Valencia" at faa

indvendig Plads og sejra let med to

Længder.

Taarbæk Hurdleleb. 9000 Kr. — 3900

Meter. Nr. k Mr. Mirrors hf. V. „Egg

Gless", 87}^ (L. Alien). Nr. 9 „Synoo-

pate", 88 kg (Hartwich), Nr. 3 „ l ^ n g

Man", 89 kg (Pren).

Let med 3 1^. — 4 Lg. Tid S Min,

86 Sek. — Odde 4,08, Pi. 17. lA-

Fra S tart til Maal vsr Løbet „Egg

Glsæs". „Yonng Man" kom godt af, men

maatte ovorlado Feringen til „Egg

Glass", der uden Kamp beholdt Spidsen

af Feltet.

ToAoMsA. 6000 Kr. og Ærespr. 1800

Meter. Nr. 1 Fru Gorm Rasmussens br.

H. „Larkspur ", 88H kg (H. Thieme).

Nr. 9 „Baiaton", 88^ (Thorngven), Nr.

3 „Finlfy Hero", 89H (Adams).

Sikkert med 1 Lg. — flere Lg. Tid Ü

Min. 54)4 Sek. — Odds 2J17, P!. 13,

I ^ I LFpitet kom gmlt sf med ¿^Baiston" I

Spidsen. Den ferer stadig og hoider sig

gennem Opiebet tii Tribunespringet, hvor

„Larkspur " faar Piads ved Stængerne og

gaar let forbi. „Baiaton " var da færdig,

det var udelukkende Distancen, der

„dræbte" den. „Finlfy Hero" gik et ualmindeligt smukt Leb, derimod sknBeda

„Lifter" meget, men der maS tages Hensyn til den heje Vtsgt.

Salpslsb. 1700 Kr. — 1600 Meter. Nr.

1 Hr. B. Johanssons f. Hp. „Ingeborg",

86 kg (Thorngren), Nr. 9 „Petev Simple".

60 kg (Bullock), Nr. 3 ^Ibis", 56)^-

(Gray). Sikkert med

Lg. — H Lg. — Tid

I, 42. — Odds 8,26, P!. 24, 29.

„Ingeborg" gik fra Starten i Spidsen

og holdt sig L o ^ t igennem. „Cut Glam "<

og „Peter Simple" forsogta Angreb, men

begge mislykkedes.

Ved Avktionen blev „Ingeborg" tilbage-

kabt for 3080 Kr.

BsHsrsdløA. 1700 Kr. — 9900 Meter.

Nr. 1 Mon. Inconni, Hr. Detlef Jergen-

eens og Paul Sarauve f. H. „Fandango",

81H kg (P. Gray), Nr. 9 „Le P re e ^ e " ,

67H kg (H. Thieme), Nr. 3 „Wfuta

Moon", 69H kg (Dawson).

I ^ m ^ G æ e l ^ . — 2 1^. — T ^

9 Min. 30*/, Sek. — Odde 9,36, P!. 19,

98, 19. „Laihla" ferer lidt langt frsmma for

„Fandango" og „Molon". „Fandango")

er 1 Indlebet i Spidsen, „Lsdhla" falder

tilbage, OK „White Moon" forsøKer et

Fremsted, dog til ingen Nytte. „Fan-

dango" sejrer uden Kamp og rykker der.

med atter frem blandt Derby-Chancerne.

GAWsliatMborp Handicap. 9000 Kr. —

1900 Meter. Nr. i Kapt. Ifopee br. Hp.

„Cute Laee", 81 kg (C. Løvbefg), Nr. 9

„Amadouenr", 48H kg (H. Thieme), Nr.

3 „Pinch of Snulf", 87)^ kg (P. Gray).

Hoved efter Kamp 1 Lg. Tid 1 Min.

18% Sek. — Odds 12,19, PI. 38, 42, 19.

„Falk " kom som altid godt af og ferer

for „Amadouour " og Pinen of SnuC".

I

Oplobot kom „Cuto Lae " fri af Fahot. og

eHor on drabelig Oplebekamp naaede den

foret gennem Maalet, dog kun med Ho-

ved. — Der fortsættee paa Lerdag uied et

Program, en Sendag værdig. Blandt an-

det faar man en Del Derbyheete at ee I

Løbene. Alle de evenske Deltagere vil benytte eig af Lejligheden,

Indøn Derbyet skal løbes, til en nytttg Galop.

DrvAy JøiA.