Previous Page  175 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 175 / 404 Next Page
Page Background

v n A A B Y B R N E S m3%D

M t

Mm* S*d!*r...............................Kr.

D<rk ir* ................................... ^

StäBM ÍM ................................. ^

!ÜMM)tàMc for Dåme................

KwdMåtHtrm íor H ^ r t ...............

OrMtMi tagthk !ú e Jt............... ^

BáctMa! *Ro(M*......................... ^

Fo fhM ........................................

SáJeí msd H rom Q tdn ............. %

HMadpumptr......... .................. %

Nys CyMtr!

MaJ<ht,

jm t L M B H U R C Y

Mwtp

Stor, rvKT FodpMpe.................. Kr. 1S!

Pt& ltr pr.

^

HMmdtng pr. P*r....................... ^

CyHtl*k pr. D*.. íort.................. ^

CyMtoMe pe F L ........................ ^

L y ^ t e ^ ....................................... ^

KtoMte mtd Irt!ÍMl¡n;............... ^

Kjolamort, M rte........................ ^

G*5tlí)knng................................ ^

CtlL S ty r ...:............................... ^

he!t íorte, mtd ^ Aow GoMaH K r. ! 0 3 . -

3 Mdr. roMMo ÍMmtamt.

B - B M W * . S T R A N D V B J M .

Í.75 3.7^ 1.63 Î.83L23 2 J! Î0.00 3.23 4J0 0.63

L63 0.33

0.20

0.20

A!2A33 0.63L23 3XM

- K o í c s -

Atttd btlMgste NoteWng.

S a n d —G en s —P e rR e s tn n .

Btrustofffsrejens BfimdseMoffcíomx,

Bade-nástyr.

C m n M o i i B a d e h æ t t e r &a 4 0 0 ^ e .

^ O R Í 3 ^

Chaf!oMen!und.

Fra Sangerstaavnet ¡ Lyngby 2. Pinsedag.

ker af BeothoTon og Griog, MgcHom der

Mivar afmngat fleratammige Sanga m. m.

^Fjarda Dragonregiment" afholder

den 19. Juni Sammenkomst paa Garder-

husarkasernen, hvor Frokosten indtages,

og hvor der vit finde en Opvisning Sted

af Regimentet.

Dagen vH slutte med FspHeaopvisning

og Bal i , Bronshej Tivoli '.

Proeeeetoaen med taageretavnetg Praeldent, A.

o.

Meyer, ! Bptdeen paa Vej

tu

„Worake Skor

IM etore Sangeretsevne i Lyngby g. Pineedag forløb i alle Maader eaa fellyldcet og under saa etor en Til­

slutning og Interesse fra Publikums Side, a t man tør forvente, at det vil blive gentaget ad Aare.

VILLABYERNES BLAD

FeUtåkeaa Høs,

atadseø.

asdaktpr! Vstd. Hsrtsaassø.

TTøgss FonnUMsg 1Ù—M. Tstf. M it.

aaspeattteø: atrøødvst ee.

Aanoscsr modtages Tstf. Csotrst S51t.

Pas tebsnds Aanontsr gtvss Rahst.

V erta øa Tttkød.

AmooBosf tu det nærmest fetgends Mumet

modtages tndU! Onsdag Formtddag g!, e^^ t

TatsgramhaUsn, Strandvej M, og BtspedtUo-

øsn. PoMtUtsns Hna Tetf. Centret S6H.

Havne og Meter.

Vi er det blade Ler i Liveta Hænder

og formes bedst af Modganga tunge

Drag,

og hssrdaa aikreat gennem Nederlag

og arres langsomt under Tidens Tænder.

Dog stundom klapper Lykken vory

Kinder

eg smiler for an Tims Fursn bort.

^ Da Issnes alt, som stivned og blev haardt,

Foraarstebrud gennem Sjælen rinder.

SopAus Aficàuülts.

Pastor NenWk Vsdsl, Viborg, er kal­

det til Kaldskapellan i Hellerup. Pastor

Vede!, hvis Forældre er bosiddende 1Gen­

tofte, var, som det vil erindree af vor

Omtale for nylig af Menighedsraadsts

Indstilling, Mindretallsts Kandidat, mtn

Mev ved den ekriftlige Afstemning ind­

stillet som Nr. 1 med 8 Stemmer.

Partikulier N. S. Bønds, Hellerup,

fylder i Dag den 9. Juni 80 Aar.

Kl. IH . Kl. 3 taler Frk. Si<rk og Kl. 7H

Miaaionær TAsif fra Indien.

PoHovader

17H<s Afayav, Datter af Ingesdar

Otto Meyer, Charlottenlnnd, og den be-

rsmte Tennimpillesr Ktnor U^b-icA.

Frk. Kisa AAHarp, Datter af Fabri­

kant Ahlberg, Gentofte — Reviaor, atnd.

med. Avne JfoAv, Sen af Proprietær

Mohr, Slangerup.

Fhv. Ksbmand Zonta VtAfov Afodsaa,

Charlottenland, ^Ider den 14. Juni 66

Aar.

Poftrsst.

Kekkenchef S. K. CArtaftansan, Gen­

tofte, fylder i Morgen Fredag 60 Aar.

i Henhold til Lov om Tvangsakkord

udenfor Konknrs har „Provinahandala-

kammeret" paa Indatilling af De kje-

benbavnske Handelaforeningera Fælles­

repræsentation valgt Kebmand Foitnar;

JfoffAtassan og Slagtermeater Jaa Pafar-

aaa aom henholdsvia Medlem og Supple-

ant til det nedsatte Udvalg for Reta-

kreaen i „Nordre Birk".

Sporvejsfunktionær H. C. Ntafaaa,

Hellerup, fylder i Dag Torsdag 60 Aar.

HaMarup Bioa Kora afholder Msde

Afandag Aft^n i Menighedshuset. Gros­

serer .4Hin taler og synger. Alle er vel­

komne.

Malerinden Fru fnjyeAorp IVannar-

tcoM, HMlerup, er taget paa Studierejse

til Paris.

Gentofte KommanalbeetyrMse afholder

mdinssrt Mede paa Tirsdatg.

^ Kjebenhavne Amte Skoleraad har i

Skrivelse af 9. Maj bevilget RMttor ved

Oregaard Gymnasium Jsna Krurupa An-

segning om Afsked fra 31. Juli i Aar at

regne og fastsat hane Pension til 6000

Kr. aarlig.

Grosserer Al/r. Heymonn og Sester,

Frk. DortAeo Rsymonn, er vmsdt hjem

til Hellerup fra deres Rejse til Jemea-

Vognmand Carl Jsaaan, Strandvej

141, viste Tirsdag den 3. Juni Berne-

hjemmet „Ove Hohlenbergs Minde",

Hellerupvej, den Elskværdighed gratis

at kere dem ned til Sommerlejren „Ed­

gars Minde", en Mil Nord for Køge i

6 af sine smukke Vogne. Turen forleb i

alle Maader udmærket og behageligt.

Typograf Niels Jensen, Charlotten­

lnnd, fylder i Morgen FredaR^ 76 Aar.

Hjernegrundea af Aurehejs gamle

Have ved Strandvejen er solgt til Mu­

rermester Carl Rastnussen, som agter at

opføre en Ejendom med Bntiker og Lej­

ligheder. Kebesnmmen er efter Forly­

dende 69,600 Kroner. Arealet er lidt

over 3000 Kv.-Al.

Ingeniør K. J . D. Jørgensen, Char-

lottenlund, fylder Lerdag den 11. ds. 60

Aar.

Tandlæge H/. Alcar, CAarlolfenlund.

Tandlæge H;. Altar fylder i Morgen,

Fredag, 60 Aar. Tandlæge Alvar har

været boeid(^pnde i Charlottenlnnd, hvor

han har en smuk Villa paa Dalgaevej,

siden 1926 og har her erhvervet en me­

get betydelig Praksis.

Hr. Alvar, der tidligere var prak­

tiserende Tandlæge i Kjebenhavn, har

i de sidste ti Aar været Censor i

Tandfyldning ved Tandlssgeskolen, og er

Medlem af „Kjebenhavns Tandlægefor.

ening"s Bestyrelse.

Arbmd. N. JT. AfatAiesen, Hellerup,

fylder paa Lordag 60 Aar.

Urkaaemager C. V. SeidenAerg, Hel­

lerup, fylder den 14. Juni 65 Aar.

Pensioneret Stationsforstander Carl

J . SAot har ved Ejendomshandler Aage

Frandsen, Helierup, solgt sin Villa,

Vældegaardsvej 15, Gentofte, til fhv.

Ølhandler Knud Hansen, Kjebenhavn.

Hofelgæsier i HeMerup i Pinsen.

I „Hellerup Klub" s Hotel & Pensionat

boede i Pinsen felgende Gæster: Direktor

Cari Dreyer med Hustru, Bern og Tje­

nerskab; Fräulein K. NeuAig, Bonn a.

Rhein; Fräulein Dor. ZeujAen, Bonn a.

Rhein; Hr. P rit: Afandry, Gerichtsasses­

sor, Berlin; Airs. Kotnuel IFoodltarfer,

New York; Mrs. Clarewee A. KmtfA,

Washington, U. S. A.; Hr. liggo Hold,

Mekaniker, Hobro; Hr. Fran: Ze#ntann,

Kebmand, Kein; Fräulein SihyHe HüfA,

Kein; Hr. Pfarrer Offo IfinHer, Berlin;

Hr. Lærer BernAard Didder, Berlin.

Genfo/íe Bíogro/feafer.

Paa Grnnd af den store Sukces fort­

sætter Teatret Ugen ud, samt Sendag

med Pnsgtfilmen „Ben Hnr".

Mandag Aften har Teatret Premiere

paa „Kejseren af Portugalien" efter

Sslnta ZagevM/s beremte Roman.

Det er lykkedes Iscenesætteren Vicfor

S)5sfr5m at skabe en fortræffelig Film

E t glimrende Filmsstof giver denne dramatiske Bog om den gamle, til sidst

sindssyge Fader, der Aar nd og *Aar ind

venter paa sin Datter, som er draget ind

til den store By. Hans Aand er formør­

ket, da Datteren og — Skegen endelig

^n d e r hjem i al sin Pragt for at fri de

gamle nd af deres trælse Kaar. Faderen

tror, a t hnn er Kejserinde, men Moderen

græmmes. Til sidst efter Faderens Ded

forenes Datteren med sin Ungdomsel­

skede.

spille Konsedie. Syv mnntre Akter med

em Antydning af moralsk Alvor og med

en meget vittig Slntning. Corinne Grif.

fith er den nnge Dame og klarer baade

det lystige og det seriese med elegant Ru­

tine, og Tom Moore er morsom som en

Orkesterjanitschar, der trommer sig hen-

dss Hjerte til.

Bírand-Tcaírsf

opfører endnn fire Dage — Sendag

sidste Dag „Nordisk Films Co."s store

Snkces: „Klovnen". Det er en Oplevelse

a t se denne Film, spillet af fremtrssden-

de Kræfter, og i en Iscenesættelse, som

kun sjælden ses. Fra Mandag staar

CAarlis CAapMn paa Programmet 1 sin

beremte Film „Gevær paa Skulder".

Desuden opføres for ferste Gang en mor­

som Farco „Charleeton-Pigen".

TtH-tæk.

— Hvornaar tror De, at dette Tog

kommer til Helsingør?

— Det er ikke godt at vide, for nu er

det i alt Fald paa Vej til Vordingborg!

Gudstjenester og Møder.

HeUerup Kirke.

Bøndop dsa 1?. Juni. Kl. 10 og 2:

Pastor Knudsen.

Meøålgeklrken.

Bøndap den f i. Juni. Kl. 10: Pastor

TAoniny. Skriftemaal 9,40.

Kl. 2: Pastor V. CArisfsnsen.

Ordrup Kirke.

Prcday den 10. Juni. Kl. 10: Alter-

gangsgndstjeneste ved Pastor BcA^øniny-

J epeen.

¿iøndoy den ly. Juni. Kl. 10 og Kl. 2;

Provst AfuncA. Skriftesnaal

Time fer.

F O R L Y S T E L S E R

ViEddMm

Klsmpenbotg.

t ø ø d ^ !M 4

HJALMAR AWDKRSKMO DAMOIMQ.

o!nb. Hnsk paa Lerdea den U . de. Hetsäabe-

Ua Hammenkomst med Midnatekaharet og

Bal i Palmehaven.

m

B!ack-BoMom

danses nu hver Affen 1

y#anbanmpævI!!oaøm. L SaL

Nyt Parketgulv.

ChartoHentdedPatmehave

-= K o n c e r t :K : .—

[Htadtn.leradå<é!attdaHBaøak))tmH!Na*

Ordrup K. F. U. H.

Menighedshuset, Hyldegaards Tværvej 1,

Hovedafdelingen Mandag Kl. 8, Ungdoms Afdi. (13—17-aarige) Torsdag Af-

______

ten K!. 7H.

Katolsk $t. Androaa Kirke, Ordrup.

-S'enday den IJ. Juni (H. Trefoldig-

hedsfest). Gudstj. 6}^, 8 (Bsrnekomm.),

10 (Vincensmede) og 7 Aften.

Onsdag den 16. Juni. Medreforning 9.

Torsdag den 16. Juni (Corpus Chri­

sti). Gndstj. 6)^, 8, 10 og 7 ^ Aften.

Taarbaak Kirke.

Bendag den 16. Juni. Kl. 10: Pastor

Brend Hauge. Skriftemaal K!. 9 ^ .

JægereAorg AiMe Teater

opferer Torsdag sidste Gang den pragt-

fnlde Film „Det flammende Bogstav" med

ZiHian OiaA og Zars Hanaeon.

Fra Fredag ti! Sendag inkl. opferer

Teatret paa flere Opfordringer Fyrfaam

og Btrogne/ilmen „Ole Op/indera Ojyer "

med den brændende Melle. Det anses for

at være den bedste af alle Laufilmene.

Fra Mandag byder Teatret paa Propa­

gandafitmen „Menneskehedens Svøbe",

der rnndt om i Verden har væaet opfert

et umaadeligt Antal Gange, og som har

haft og vil faa en enestaaende Betydning.

Det er „Foreningen til KeuMygdommenes

Bekæmpelse", der har bragt Filmen frem,

og det er i Betragtning af Filmens fore­

byggende og belærende Egenskaber, at

Myndighederne har fritaget den for den

40 pCt.s oFrlystelseeskat, for at den kan

naa nd til Befolkningen i sterst mulig Ud­

strækning. ^

„Bloa Kors" afholder Skovtur til

Dyrehaven ved Springforbi Sendag den

12^ Jnnl. Taler af Prsssterne CAarlss

Nielsen og H. HomAscA. Solosang af

Riie-Christensen. Hornorkestret ledes af

Hr. B. Keislgaard. Kjebenhavns og

Nordsjællands Krssforbund indbyder alle.

Messisskirkens Blaa Kors afholder

A4øde Mandag den 13. Kl. 8 Aften. Pa­

stor Thaning taler. Alle er velkomne.

Ydre Mission afholder Udsalg i

thania"

i

Gentofte i Dsg, T«rs'l"g '

„Be-

n 9

Koncert pan Gentofte Hotel.

Frelsens Hærs Stabemnsikkorps af­

holder stor Musik- og Sang-Gudstjeneste

paa Gentofte Hotel Lerdag den 11. Juni,

Kl. 8 Aften.

Musikkorpset har rejst 1 ca. 3 Aar

1 Danmark og Sverige. Aftenen byder

paa Marcher, Potpourrier, Sang, Stryge-

mnsik og Korsang. Orkestret spiller Styk-

Q m ttM K M K M - . O p if tn lm -

ût HKMmMnpturM)!

(Enkefru 1. T. Andersen)

tilbyder billig Assistance. Kontortid 10—

4, Mandag og Torsdag tiilige 7—9 Aften.

Anemonevej 42. Tlf. Gentofte tH .

HeMerup Tealer

fortsætter med „Den rede Kimono

Ugen ud og sidste Gang Sendag. Filmen,

som omhandler et Kapitel af den hvide

Siavehandeis Historie, Sandheden om den

hvide Siavehandei fremstillet paa Grund­

lag af de kaliforniske Forhersprotokoller,

gives til nedsatte Priser. Fiimen har

overalt vakt meget stor Opmærksomhed

og er rundt i Verden set af utallige Men-

utaker.

Mandag Aften har Teatret Première

pv) „ tjaalne Giseder". Det er et Lyst-

sp 1, dss handler om en Pianistinde i en

Mnsilitandei, og oih, hvorledes hnn viser

en Teaterdirektør, der efterstræber hen­

de og hendes Søster, at hnn ogsaa kan

R a d i o

geæptsMe MedSsøsespøsesSn

Mmt sUs tes# Dsh.

Uat!stses<)ssT oø BspsfsMoa <f Appssstst Mæ!

<J tskatwt VsjtadBhte.

AMæøwteSeeee eøleøee

Ing. S. Andresen,

H n * F fø JoM v o J 7 , €A a rL

TnGåfMpFM.

Fona. og ^ 4 tfL

*

M. ^ Fona.—iOCFtena.

H A V E V A S E R p

Bænke, Solursokler. BiomsterksMsr m. m. i Kunststen (EtgoMth).

LAMBKRG.PETKKGEN.

Glenlevei 69, København. — Til. lag s 230.

Ring efteg Kofatog.

Boéæg UdøGMåægaæ, G!eætew^ M.

T A K S t C E L S E R

Vor hlerteUøste Tak for ndvist Opmærksomhed ved vort SetvbryUnp oø BryUup.

go^øer Jsassu oø Hustru. BuberS Jeasea oe

Hustru. Rysas^rds AUé St.

T

Yi tillader os ad Henne Vej a t bringe

vor oprigtige Tak tii enhver, som paa

forskeiiig Maade viste os Opmærksomhed

ved vort Bryilup. Ingeborg og Henry

Ohrletensen, Skovshoved.

eEHUFTE BW6RAFTE1TER

Gentoftegade 7R

HL CentoHe 2M

Fredag og Lørdag KL 6,30 & 9

Søndag K!. 4. 6.30 & 9

Gøssndet paa den øtoøe Sssheeø

iortaaettee wt

h e le

Ugen ssd sned

B E N H U R

Mandag d. 13. Juni Kl. 7 & 8,43

P R EM IE R E

En aF Sæsonens skønneste Film

Kejseren af

PortugaMen

efter S e lm a L a g e v l ø f a

berømte Roman af samme Navn

Iscenesat a den ssore svenske Instruktør

VIKTOR bJØSTROM .

! Hovedrollerne:

Lon tlhaæey & Movmø Shaaver

ANÍSTeater.

Torsd. sidste Dag — Lillian Gish og

Lars Hansson i øDet Høsæsnende

Bogøtøwe — Fra Fredag til Søndag

incL Kl. 4—3t/g—7 og 8*/^

Fyrtaamet og Bivognen

0!e OpHndRfs OHRr

(den bedste af alle LauRlmene)

Fra Mand. KL 7 og 8*/s (Kua faa Dage)

IMenBRSkRhRdRüsSïR^

fkua for Voksne)

Denne Film — der forevlaea af Fon

eningen tHKønssygdommenes Bekægw

pefse — er af Myndighederne irttanet

for den 40% Forlystelsesakat BlMet#

priserne (Teatrets egentlige) er saa<

ledes kun: 70 Øre og 1 Kr.

O F F 1 C ! E L T

Qentoila KommunalbeplyralM

afholder Mede Tirsdag den 14. Juni !

1927. K!. 6 Eftm.

ON '

AfEpærnng.

Det bekendtgøres, at Gladsaxevej paa

Strækningen fra Søborg Hovedgade til

Stjerneborgs Allé er spærret for Gennemkørsel fra Torsdag den 2. Juni d. A. og

indtil videre paa Grund af Kloakarbejde.

Færdslen henvises til Stjerneborgs A116.

Gentofte Kommunalbeetyrelee, den

31. Maj 1927. H. Pærkov.

V. A.

Vestergaard.ON

Det bekendtgereø, at L. T!. Bruunsvej

fra Raadhusvej til Rolighedsvej og Elle-

vadsvej fra L. E. Brnnnsvej til Rolighedsvej paa Grund af Kloakarbejder er spærret for Kørsel fra D. D. indtil videre.

Gentofte Kommunolbeetyretoe, den

4. Juni 1927.H. Pærkov.

Georg

Hansen.ON

Hetterup Teater.

Torsdag, Frtdaa og Lerdag KL 6*/.—

7% -9 og Søndag abeeiet eMeta åeø

KL 4 -3 '/,-6 '/,-7 '/4 og 9.

Den af Autoriteterne for Forlystelses*

Skat fritagne Film

^Den rade Kimono**

m ^ e t øeJøøstø M a e v ( 30-70-100)

tn Ftimå])# b.T t. Mw.i ttng. M<n øMt..

Mandae d. t3 )uni bl Torsdag Incl

KL b'/;-7t/.—9 Amerikas skørmrste

Film med (lorinne CriNtth 1 Hovedr.

„Stiaaine 6iæder.**

Opfører Ugen ud —Søndag sidste Dag

KLOVNEN

Den pragtfulde danske StorBlm.

med de rtraudy, Karina Bel! og

Gøsta Ekman.

Mandag bl Torsdag incl.

Chariie ChapMn

1 hatss overdaadig morsomme Film

BevæfpaaStaidar.

Chagløaton<Plgøæ-

Farce.

Foresbllirrg Hverdage Kl 7,10 og 9,10

Sendag Kl. 3,10 —7,10 og 9 10.

Telefon efter 6,30 Hel! 3222.

¡

EJEND OMME

]

H G R BK ., MOMKRWk V IL L A ,

6—7 Væmioer, Hirækning Hnitømp—Klampen-

borg. enskm tilk .b a BUiet m rk. 1016 modt.

V illabyerne. Blad.

B

ByggetæsM), O m p rlo rito rin g o r,

Kredit- og Hypoteklaan ordnæ . Bkødør. Købekontrakter og alle andre Doknaæntw ud-

fæ rdlgæ . Sagferer William H anæ n. Korrgelyo-

yel !5. Telt. Gentofte 640.

B

p - J eg s a g e r 1 d enn e Uge —

En Villa 1 Hellerup med 7 Værelser, 1 k 2 Pigeværelset.

Absolut gammel Have. Købesum indbi 73.O00 Kr.

En Villa 1 Klampenborg 1 Karieme Indbl 33,000 Kr.

A a g e F rand sen .

TRt HøR 2GR2^

TaNtlbays A114 14

TRt HøM 2RH

Jeg seger ¡ denne Uge

. en herskabelig Villa 1 Hellerup eller Charlobenlund med 7 * fTfstøss og

7 FRgøwsmøRøør. alle Bekvemmellghedør, gi. Have, Købesum 30 Indb! 70.000

Kr. Stor Udbe¿llng.

Mø Jensen,

] TM Ogdeæp R473

Sophæø RøæNRMwg) 3. ChL

TRR. O ø jgæ , R473