Previous Page  179 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 179 / 404 Next Page
Page Background

VRLABYERNES BLAD

Mr. M.

Toredag den H . Jun!.

^M7

K a l v e f ä r s m e d Æ g

iSi<C)

^ # # #

F i n e , a u k k e p s a i t e d e , t .her fransk

n y p e g e d e S k i n k e p i Mønster

t^^h^Rn . . . . pn

kg

M e d i e t e p p e i æ , p e p t i B o n iH o n , uovertruffen i Kvalitet og Velsmag pr.

kg . , .

Ø^e.

n - M . . .

................................................. ................................................................................. ..........

^

g , „

!

B en næ rk y r i s e r n e i VindnEet.

æ

Ekstrañnt h j e m m e i a v e t F a a i æ g d x d O y F

1 K f .

E k e t r a H n H a n n b u p g g e p p y g .

Stor Delikatesse.

Bed$te Varef.

P o u ! O l s e n

S ia g te rm e a te p .

Laveete PWeer.

T ! t H . M e . . T

H e l l e r n p v e i

4 ^ 3

— J æ g e r s b o r g A l l é

3 5

T ! ! O r d F . p M

4

s

Ordrup-Chartottentund Bank,

laagawboag AH# 3 ! .

Frn^tw:

'

ejentoMe og Omegne Bank,

G ea toé agede Í 4 .

Bkovehéwed Bank,

Renten af Indtaan 4 à 4^¡4 "[op. a.

!tentï!n !îf lldlaatn (!^ta p. tk

HeMerup Ktube Hôte) og Reetaurant

Sirandvejen 203

lo le ie r h t Nieder cy ^eM a^er mdtt/ 2 J0 Couvert!.

6i() iPLiitTiS J 4bil

D sg l ig k o n c e r t i r s k ! . 3 - Í 3 .

) l e f o !

T e le fon H e llerup 3315-3317 .

B a d e h æ t t e r .

H J lw t p Syg

#p4.Je

*ow.!.4ag. T#åf. Haïretp 244a. a t^ ^ d v e j 434.

Le

yerandør tt! Forbrugdorentngea

NordajæHanda Sporveje.

Det meddeles herved, at det fra og med den !3 Jun! d. A forsøgsvis

vi! Mive etabteret en Omnibus.Drift meüem Gentofte Stat)onsp!ads og Hjw.

net af Lyngbyvej og Brogaardsv^.

Angaaende K.retider og Takster kan a!!e Op!ysnioger faas hos Kon.

duktmeme paa Omnibusserne.

Wordsjaüands EteMricitets-

OQSporvej: AMte:e!:!tab.

Vaakeriat FrM4!ighed, Kongana Lyngby.

Ordrup Auto

Ordrup 930

Ordrup 440

Nordre Birits største LMiebBceotrai.

PM on Englod tmt uden for Kon-

gesre Lyngby byggedo i AMot 1M7 d .

vsorendo Teg!vserksforp.gtor Joppo

Olsen ot !i!!o straatsekkot Hus, og hor

grundiagdes i .! Boskedenhod Lnnd-

VMkeriet

nFrcdtighod".

Medens

Jeppe Olsen fortsatte sin Virksomhed

paa Tegivserket ved Jsrgersborg, b!ev

det hans dygtige og initiativrige Hu­

stru, F ru Bengta Olsen, som i Lobet

af faa Aar med utræ ttelig Flid og Ud

holdenhed løste den vanskelige Op­

gave a t arbejde Vaskeriet op fra en

ubetydelig Begyndelse til en solid og

anset Bedrift.

I 18M overtog Ægteparrets næst

ældste Son, Cari Olsen, Driften af

VMlwiet, som han sammen med sin

Hustru F ru Olivia Olsen med stor

Dygtighed ledede indtil Aarhundredo-

skiftet. Det overtoges derefter af

den yngste af Sønnerne, den nuvæ­

rende Ejer, Gerhard Olsen, som i For­

ening med sin Hustru, F ru Vilhelmi-

ne Olsen, har fortsat Virksomheden

under de gode Traditioner, saa a t Va­

skeriet „Fredlighed", der i disse "Dage

kan fejre BO Aara Jubilæum, ikke blot

er et af de ældste Vaskerier i Nord­

sjælland, men tillige en af de største

og mest ansete Virksomheder i sin

Branche.

O. Nfefsen - Oentofte

GentoRe Hovedgade 29

T4L GeatoMe 4 3 .4 9 3 .9 9 3 —Grundlagt ISiL —T li. Gsøtohe 4 3 .4 9 3 .9 9 3

Tømmerhande!

og Bygningsmaieriafer.

r * — Sbzdermester Hieis Jensen

R V É .iy e J ? S , G . n 4 . # t e .

T<#.

5 3 8 .

9 (6 Aar hos H. A. Colberg — 40 Aar i Magasin dn Nord) anbefaler sig med aK

]

Herre- og Dameskræderi.

R

F r . å s a . r . R i 4 . 4 r . a t . r og B p .r4 .4 r.g ^< .æ .

H Foraadnnger udføres.

Stof modtages til Forarbejdning.

TB^JHMl. 2439 — Hø44w.pv.J 3. - T ii. HM4. 2439.

Mon(crång ai VåMaar

og Rcafauradoncr.

BMBgafa PHaar. - Godt og goMdf Afbejda.

Hjortt) Begenkotv

afskediges.

Hett. BiLCo.

Ta4retwse

.M4ø.Me.

G randiahetr 40 Orø

HeM.

1718

.

! Framb Luksusbil

w , . u . . .M T . . . . - ,

H e l ) . 3 0 0 7 .

¡t Tahstbüen

nye Chevroletvosne med Uhr.

G ra ad ian it 40 Øøø

n o ]

KongeíysbÜen

GentoAe

1077

I Nye Essex Vogne.

K .æ .r D a g

M .L

JagMs)iereBitceetra!

(ved Jæger^org Hotel)

i

T)i. GøatoHø

I r yp!!''* udlejes med og uden Fører

..SsQ'ekørsel udt Ali jtl rimet. Priser .

Ordruphajbüen

Ordfupvej t32

O r i r a i t

554

Forglag om hano Embodoo Opolag

og Booatteloo glvof Anledning 41

en oter Debat.

Afhotdshjemmet: UMebi!

OgdrapvgJ 79.

Tøli. O rd rap 2336.

Raakost

Ordrupwejens Bi!

T!f. Ordrup 2231.

Demonstrsiion. Film og Foredrag ¿ 22.

J uni Kl. SiIjømegaardsskoten, Gentofte

Grstis Adgsag

Havegres-Pertesten

Murmatorlalar.

^

iyå^ftfdøAHd

99

,

Telefon Hø44. 4970.

I Gentofte Kommunalbestyrelses

Møde i Forgaars Aftes forelaa fra

Adminiatratioasudvalget Indstilling

om a t afskedige H jorth Degenkolv

uden Pension. Formanden for Raa

det, Hr. Parkov, anbefalede Indstil-

Hn^m

Hr. dsAjsra <ymtM vilde benytte

Lejligheden til at udtale, at han

fandt, at Kommunalbestyrelsen i

Henhold til Skatteborgerforeningens

Henvendelse til Raadet snarest burde

give Kommunens Borgere Oplysning

om, hvorledes den kommunale Revi­

sion af Hjælpekassen har fundet

S ^ ^

Formandea syntes, a t Kommunal­

bestyrelsen vanskelig kunde tage den

Sag op saa længe Forhøreno over

Hjorth Degenkolv ikke var afslut­

tede.

Administrationsudvalgets Indstil­

ling vedtoges derefter Enstemmigt.

Hr. Par4ov foreslog dernæst at

opslaa Embedet som Ekspeditioasse

kretær og præcisere, at ^ a n ønskede

det besat med en ju ridisk Kandidat

eller en statøvidenskabelig Kandidat,

som hayde Kendskab ti! Arbejdet ved

social Forsorg.

Hr.

spurgte, om det over­

hovedet var nødvendigt at besætte

dsn op ihap^g j) giiJliag, pg a n

4

det hele taget ikke kunde spares Per­

sonale saave! inden for Administra­

tionsudvalget s om

Forsørgelsesud

vM ^^

Formanden fandt det hævet over

al Tvivl, at Embedet som Ekspedi­

tionssekretær ikke kunde øparea

Hr. Ær. Larsen kunde enske at ud­

skyde Sagen, da der kunde være Tale

om en Omlægning af Arbejdet inden

for den sociale Forvaltning og bl. a.

henlægge en De! under økonomisk

Forvaltning.

Formanden maatte fraraade at

følge Hr. Kr. Larsen og vilde i hvert

Fald ikke paatage sig Ansvaret for

at nedlægge Embedet som Ekspedi-

^onsM^^:æn

Hr. Jfof/erup ønskede at frem

hæve at hans Udtalelser kun maatte

opfattes som en Forespørgsel.

Hr. Zf/tfA/efd vilde fraraade en­

hver Tanke om Indakrænkning af

Personalet indenfor social Forvalt­

ning. Hr. Blichfeld beklagede den

Tendens, der sporedes for a t svække

social Forvaltning.

Formanden troede, a t Hr. Blioh-

feld saa Spøgelser. De fremkomne

Ønsker om Besparelser og eventuel

Omlægning var sikkert kun Udtryk

for Sparebestræbelser i al Alminde-

Under den fortsatte Diskussion ud­

talte Hr. deAjern ÆmsM i et længere

Indlæg, at dot var en almindelig Op­

fattelse, a t Administrationen i Gen­

tofte Kommune var forholdsvis langt

dyrere end i andre Kommuner. Der

var Grund til i Tilslutning ti! de

Herrer Kr. Larsens og Mpllerups Ud-

iA tatw A4 ta g . PN

HndeFMgøjM,

J u v e ! e r - BsM- SMi - PM- Ti))

Stort Udvalg 1 Faatgav

Repsrationer -, Fereetvnino

Cø Mønniche

Cø444øøaøvøJ 42, 4 (v Takstgrænsen) T4t. Hø4æ. 2233 y

SMBRFORREÏRIWBEW UM0E6AARBER

L in d e g s u e r d a v a J B 4.

a a b n e s

T elæ f. Ordrup IB .

1 4) í h f .

Smør, Æg, MøegøHaø, K

44

tø, Møwaøtøde, Choåsolødø.

___

_______ Ærbødlgst B eA ræ d rr.

Tleti.: !Je!rM{) !50i)f). Strv^: 43i8

Hanø Jargæaaøaa rsChærcutørlæ

Fineste Psslæg, Osi og Søtør. — Fedevsret eg 4Coøservee

Alt

med Garanti for prima Kvaiiteter. Hjemmelavet Skildpadde hver Fredag.

Frover udleveres gratis metiem 4-S. '

(Over to Aars Erfaring i Faget).

Med Højagtelse

H .

J ø r g e t t ø e m .

: R t

Gentofte Grundejer# og Kommunalforening

varetager Deres Interesser i alle Henseender

Me!d Dem ind straks.

______

C L Ibsensvej !9. Ttf. Gentofte 427

Stiftet 3. Febr. Í896.

om en Besparelse indenfor Admini­

strationen i at Almindelighed ikke

var mulig.

Frk. IFeaterpaislrd mindede om, at

det ikke havde været den nedsatte

Sparekommisaiou rryligt at give An­

visning paa indskrænkning af Kom­

munens Embedsmænd.

Forslaget om at opslaa Embedet

som Ekspeditionssekretær vedtoget,

efter at et af Hr. Ær. Larsen fremsat

Forslag om at udskyde Embedets Op­

slag var forkastet med 10 Stemmer

mod 2 (Larsen og Jfof/erMp/ Asbjørn

<ywtt( stemte ikke.

KaBebrærtderiet „R oyal",

Hjørnet af Fredenbvej og Hyldegaards-

vej har skiftet Ejer, idet Hr. Liitjens

har overtaget det og anbefaler sig til

Publikum med forskeiiige Sorter Kaffe

til meget biliige Priser. Desuden fører

Forretningen et stort Udvaig i Bisquit

og Konfekture. Vi henviser ti! Annon-

C M i , V ^ ø H ^ m \

Fra Forretnmg!verdcnen.

Oamøfrlaøring.

Frk. Lissy Jensen er flyttet ti! Lin-

degaardsvej 48 og anbefaier sig med ait

vedrerende Damefrisering, Onduiation

m. m. baøde ude og hjemme. Tlfs-Nr. ør

Ordrup

Oykier paa Ratøbøtaling

Cykieforretningen .Tuba! Kain", hvis

Indehaver er Hr. Chr. Larsen, Linde-

gaardsvej 11, anbefaier sit store Udvaig

i fine engeiske Cykier samt af eget Fa­

brikat ti! meget moderate Priser. Des­

uden ferer Forretningen øit i Radio,

iigesom der forefindes et stort Repara-

tionsværksted. Forretningens Tif.-Nr. er

Ordrup 635. Vi henviser tii Annoncea

under Køb og Saig.

Til Badeøsøøonøs!, 3y æ tv .

Det er økonomisk at sy sin Badekaabø

selv. Manufakturbuvt ,Tachan", Linde-

gaardavej 21, fører et meget stort Ud­

valg i Bødeartikler, og ved Keb af Bade-

frottd faar De Møaster grøt()),

Hg

Annoaoøa 1 BladøL

ii