Previous Page  180 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 180 / 404 Next Page
Page Background

yaUj^BYBKMta MMF

W^7

r

i

r ,

Centratvarmean^aeg

O . C a g p # r $ e n , $ É r a n d v e j M å ( < n d M # M b y e n )

T*Mém H tH tcm M M

Mvåt Ïtïtfom d ^ r K L é

Í5M

A!t vedrørende Centra!varme og Badean)aeg

A!lt RcpantMoncr udfarM

TUbud gtada

H. H. ÏB tM EW

F # r v # y i A A # n n . T a j y # m g ^ n i n g

S tMm dve j 155

TJt. H.M. 139y,

KxMil 0vM$h i G^ntoAe KommuM og ad !Aåndv<jtn.

Gentofte Kommnnaibestyreise

Modet den 14. Jun! 1M7.

nye ^Íetílem. Kommunelærer

indtog

Sagferer Mimere

— !F^<)to )í!!d!h)tMBin.

! s tran d v e j ZOS. — Kiubhueeh —TM. Hejrup i$09 .

]

Specieiforrefniag i Foto og Lædervarer.

5

Eget Atelier for alt Amatararbejde.

n

n m M a f M n ^ d i H M K n a i P o n T c o n i p .

n

Narrevoldgade 21 ved Narreport.

Lasesa!^eMentp.

Der findea Læaeaale i Gentofte og

Ordrup, men Hellerup tned eine 15,000

[lädbyggere har ingen, og adakillige af

^Kellerupe Beboere kunde eikkert e n t

eke a t gøre Brng af en let tilgængelig

Lteeeaal. Af en uimodsagt Artikel

^Villabyefnee Blad"* fremgaar det, a t

¡fadretteleen af en Læaeeal paa Øre-

gaard kaa finde Hted ædaæ !7dpi/t /o r

[Ko<æmæaaæ, Det ekal henligge et til

elræHteUgt Belab til det nævnte Fot-

tnaal, ng Biblioteket ekal have et rige­

lig t Antal Haendbeger^

Man epørger da uvilkaarligt: Hvem

tnbdvirket Segent Ellore mætte den

jo komme f Lava.,

Læeeealen tænkee indrettet 1e! eller

jo af Mueeumerummene i Stueetagen

paa Øregaari De mange intereeeante

¡Maleriet og Tegninger vilde være en

Pryd f Lokalerne, eom nn et fnlde af

¡Billeder, men nMnrMrkefoWbia. Hvem

kendet de faa Timer ugentlig, Mueeet

gr aaben! fot Beeagende! De Beeagen-

]dea Antal vi! rlmeligvie bUve tyve­

doblet,

Om

Mueeet

1

Forbindelse med

Biblfbteket daglig blivet tilgængelig

an Række Timer.

y i har herude et Bibliotek i en etil-

!u!d Bygning i en herlig ekan P ark —

Og e æ et Torneroee Mueeum. Hvie

dette kan blive vrrkeKp æbowf for

publikum ved at forenee med og give

p lad e fo t den i vor Bydel tiltrængte

Læeeeal — uden ny Bekostning — vil

¡Kommunens dyre Anskaffelse, Øre-

g æ rd , ved ein Beliggenhed, sin Ejen-

jdommelighed, ein henrivende Park og

ein yyffø !

blive et

Sted, eom vi herude kan være etolte af.

Hellerup, den IS. Jun i 1037,

Knud Borek,

Strandvej 109.

Aarsafststningpaa

GentofteKommunes Hande!$$ko!e.

I a Aar har Gentofte Kommunes

gtatekontroHerede Handcleekole be-

etaaet — og for femte Gang sendtes 8

Unge Elever, hvoraf 1 med Udmær­

kelse, ud i Livet.

Forrige Onsdag — den 8. Ju n i —

Samlodee Lærere og Elever, samt Med­

lemmer af Hellerup Handelsforening

i Maglegaardaskolen for a t sætte

Punktum for et heldigt og arbejd­

somt Skoleaar.

„Hellerup Hendeleforening"^ har

tnegen Ære af a t have oprettet denne

Skole for Kommunens Unge — der

eaaledee slipper for om Aftenen a t

tage den lange Vej ti! Byen; dobbelt

^ r e fordi Undervisningen her ude er

fu ld t p æ Højde med Købmandeeko-

løne i Kjebenhavn, eoarøre intensere

p a a Grund af et ringere Elevantal.

Handeleforeningene Formand, Groe-

eerer FnyeJsfe/f

bød Vel­

kommen og gav Ordet ti! Skolens ud­

mærkede Forstander, Skoleinspektør

Pfføra. Skoløinepøktøren gjordø He­

dø for Ekeamenereeultateme, der eyn-

teø a t ligge over det almindelige —

yettede nogle særlige Ord ti! Dimit­

tenderne og den ene med Udmærkelse

(Skolens første), takkede dem for de

ree Arbåjdt og g æ d t p nogle Ord

W d p æ Vejed'oia de j t ^ l , man her

sætte eig —- om den fortsatte Stræben

i Livet. Hf. Engeletoft Schmidt tog derefter atter Ordet for med en Præmieuddeling til Duksene og en enkelt

Flidspræmie at vise i hvor høj Grad

Handelsforeningen vidste at paaekøn-

nø Arbejdsomhed og Energi hos de

Unge. Han rettede hjertelige og menneskelige Ord til hver enkelt af de

nngø Dygtigheder; der vat megen

bunden Varme i hane Tale, eOmgiver

denne lille Højtidelighed et særlig

ssgte og nydeligt Præg.

Aftenen sluttede med en lille Feet

for de halvt Hundrede Elever. ^

i!!.

We^^kainng 3f KomimH-

nMsTjeiiestmMMih

Konjimj^üag.

I Gentofte KommunalbSefytelees

jiøde i Forgaare Aftes æmodede Ad-

minietrationsudvalget om Bemyndi-

geløe ti! efter fofudgæende Forhand­

ling med Kommunens Tjeneetemænde

Organisationer at nedsætte Konjunk-

turtillæget fo t Tjeneetemændena un ­

der Forudsætning af, a t Statens Tje-

neatemænds Konjunkturtilseg nedsæt-

tee fra 1. Juli. Udvalget foreelog der­

næst, a t Tidspunktet for Lønaedeæt'

teisene Ikrafttrssden senere vi! være

a t fastsætte af Kcmmunalbeetyrelsen,

medene Tjeaeetemændenet Løn dog vil

blive udbetalt fra 1. Ju li i Overene-

stemmelee med Nedskæringen. Men

beslutter da Kommunalbettyrelsen, a t

Nedskæringen føret ekal finde Sted

fra et senere Tidspunkt, vil Tjeneste-

mændene f æ refunderet, hvad de i

den mellemliggende Tid har fasst ud

betalt for lidt.

Frk. IVøstøryoard fandt, a t det vat

et for sto rt Hastværk, a t man begynd­

te a t arbejde med en Lov, der endnu

ikke var vedtaget. Man burde i hvert

Fald gas ti! virkelig fri Forhandling

næd Tjenestemændene, navnlig vedrø­

rende de Punkter, hvor der ikke var

avtomatisk Sammenhæng mellem Sta­

tens og Kommunens Tjenestemænds

Lønniger. Men man burde for øvrigt

ikkø tage Stiling ti! Sagen, forinden

man i Henhold til tidligerg Praksis

havde erfaret, hvorledes Kjøbenhavn

og Frøderikebørg stillede sig. Frøken

Westergaard foreslog Sagen underka­

stet to Behandlinger.

Formondeæ hævdede, a t der vilde

ikke eke noget i Realiteten, fordi man

fulgte den foreliggende Indstilling.

Man vilde jo kun reservere sig f^a l.

Ju li a t kunne betale Tjenøetemændene

efter en lavere Skala og eventuelt se­

nere tilbagebetale dem, hvad de even­

tuelt maatte have fasst udbetalt for

lidt.

Frøken IfMiøtyaarif bemærkede til

Formanden: Der er meget stor For­

ske! paa, hvad man gør, naar man

etaar med en skarpsleben Kniv foran

Halsen, og hvad tnan ger, n æ r man

etaar frit. En Kniv, der for øvrigt

l æ i den højtærødø Formands Hæ nd .

Adminietrationeudvplgete Indøtil-

liag vedtoges mød ti Stemmer. Frk.

IPøetøfgænd stemtø imod, medens

FøM. Anef^esæ og Æoubory undlod

Det

Farrø,

P lada

Justitssekretær PoMAery og Kom

munelærer BvanAoJm ÆM/sea fravæ

En Henstilling fra Overretssag

fører AeA^ørw BmiM om a t overføre

to P u a k ttr fra Dagsordenen (or det

lukkede Mede til d tt offentlige Møde

toges til Følge.

FormonJen bød Kommunelærer

Førre velkommen og meddelte, a t Hr.

Fafrø indtraadte i de Udvalg, hvori

Hr. Mimer havde haft Sæde — med

Undtagelse af „Teknisk Udvalg", i

hvilket Hr. Kr. ZorKu indtraadte i

Stedet for det ud træ d te Medlem, Hr.

Mimer.

Hr. Førrø takkede for Velkomst­

hilsenen, idet hsn udtalte, a t han ef­

ter bedste Evne skulde søge at udfylde

sit Hverv.

Dagsordenens mange Indstillinger

fra „Teknisk Udvalg" forelagdes af

dettes Formand, Hr. Poul Pøførsøn.

Fra FaraldrgkraMn wad Ekow8.

hgygd Skala

fo re læ

Andragende om Oprøttøløe af

on lete MøHemakoleklaeøe ved Skolen

fra 1. August 1937.

Andragendet var enstemmig anbe­

falet af Skovshoved Skoles Lærer-

raad, og Skolekommissionen, eom hav­

de Sagen til Behandling i Mødet den

18. Maj d. A., vedtog følgende!

„Skolekommieeionen beslutter, at

eæ frem t der ekal oprettes en ny Ræk­

ke Mellemekdleklaeeer, ekal denne

lægges ved Skovshoved Skole i Stedet

for dobbelt Række ved Ordrup Sko­

le."-

.Ved Skoleudvalgets Møde den H.

Maj var kun de Herrer Næeted og

Blichfeld til Stede.

Disøø indstillede, at Skolekommis­

sionens yedtagelse af 18. Maj tiltræ ­

des.

Indstillingen tiltræd tea.

Skovahowsd Sejlklub

androg om, a t Kommunen atter i Aar

vi! udsætte en Præmie til Klubbens

Kapsejlads.

E t F lertal af det tekniske Udvalg

(P au l Petersen, Houborg og V. An­

dersen) indstillede, s t Kommunalbe­

styrelsen efterkommer Anmodningen

og bevilger et Beløb af sædvanlig

Størrelse, oa. 100 Kr. E t Mindretsd

(K r. Larsen og Mollerup) indstillede

a t nægte Andragendet.

Hr. MoHerup knnde 1 Tilslutning til

tidligere Udtalelser vedrerendd lignende

Tilskud, ikke stemme for den foreliggen­

de Sag.

Andragendet bevilgedes med ti Stem­

mer mod tre: De Herrer Kr. Lurren,

AfoMerup oy drA/ørn .?mifA.

„Det tekniske Udvalg" indstillede,

at

der samtidig med Anlæget af Elle-

naoeevej paa 8 dr. Ellegaarda Jorder

foretagea en Regulering af denne Veje

Skæring med EHegaardsvej, eæledee

at

der sker en

UdvldelM af EHegaardtvej

p æ dette Sted.

Tiltraadtee.

Det tekniske Udvalg indstillede,

at der i indeværende Finaneaar fore­

tages

tbdakrmnknlngør af Vejwandingen

ved a t undlade a t vande Strandvejen

fra Hellerup ti) Constantia, hvor

Brolægningen er sat paa Beton, samt

ligeledes undlade Vanding p æ alle

Veje, der er forsynede med Overflade­

behandling og mere permanent Befæ­

stelse, undtagen Sporvejeetrækningen

p æ Hsllerupvej fra Strandvejen til

Viadukten og p æ Bernstorffsvej fra

Hellernpvej til Femvejen, hvor Bro^

lægningen er sat p æ Sand.

For Strandvejene Vedkommende,

hvor Kommunen i Følge Overens­

komst med Amtet er forpligtet til a t

foretage Vanding, maa Amtets TiUsr

delsa indhsates.

Døn aamlødø Bøaparelse analaas til

a t andrage ca. 10,000 Kr.

Hr. RMtA/eM gjorde gældshde, at de

Besparelser eom nn Mev foreelaaet, knn­

de være nndgaeet, naar man havde fulgt

bene Oruppea Forelå^ ved Mgningepro-

centene Fasteætteløe^

Formondea hævdede, a t de Spergs-

maa! ikke havde noget med hinenden at

gere. Det foreliggeade Forslag vat kun

Udtryk for Bnsket om at spare pæ alle

Omraader, hvor det var muligt.

Frk. Werferyourd mente, at Hr.

BHchfeM havde Ret. Frøkenen vilde eaa-

ledes erindre om, at man paa Forhænd

havde ekalperet Anlægendvalgete Udgif­

ter med 8D pCt.

IndsUUlngAM tiltråAdtea

Nyt Røglemønt for Skovahovod

Bakdohåwn. #

Sagen var opført paa Dagsordenen

for KommunalbestyrelsSnø Møde den

24. Maj 1937, men blev trukket tilbage

under Hensyn til, at der fo re læ en

Anmodning fra „Skovshoved Sejl­

klub" om, a t Forslaget maatte blive

forelagt Sejlklubben, inden det blev

forelagt Kommunalbeetyreleen.

Forslaget, der tidligere var til-

traadt af „Skovehoved Fiskeriforening", har nu været forelagt „Skovshoved Sejlklub" , der har henatillet,

at der j Havnereglementet indflettes,

at den nordre Mole er forbeholdt

Lyøtfartejer og den søndre Fisimfar-

tøjer, at dsr i § 8, næøtaidstø Stykke,

foretages den Forandring, at „Fiskefartøjer" ændres til „Fartøjer", samt

at der optages en Paragraf om, at

Motorbaadø akal beøejlø Havnen med

moderat Fark

„Det teknisåm Udvalg" kunde ikke

tiltræde Bejikiuhbene Henstillinger,

men foreslog, at Foretaget vedtoges i

den oprindelige Form.

yedtogee.

Fo)kek)rkeae Udgifter.

Det vedtoges at ligne 377,478 Er. pæ

FoBtekirkene Mediemmer til Dækaiag af

kirkelige Udgifter i indeværende Finane-

aar. Den kirketige Ligningeproceat Miver

i Henhold hertil 0,A

ÆniMng af Vejnavne

i Bentoft^ommune.

I Gentofte Kommunalbeetyreleee

Møde i Forgaare Aftes fo re læ fra

Kjøbenhavns Magistrats anden Afde­

ling Skrivelse med Henstilling om, a t

forskellige Vejnavne i Kommunen i

Henhold ti! tidligere mundtlige For-

handiinger ændres.

Henstiilingen omfatter føigende

N æ n ^

AAfMyounløM^, Aryløfrsafø, Bay-

yerrvø/,

CArirfmnrvø/ (Hellerup),

Bafyævøy, HamAro* AKJ, Ltæftty

Ho/Aøry* Fø/, JærnAanørø/, 'Korfanfø-

vø/, BaaAf Baæirrø/, PtføaRJ, Bkov-

yaa^føvø/, Ba/^vøy (Charlottenlund),

(?/øafo/fø .Vfaftowøvøy, Kviayøf, Bø-

yaar<f*vø/, FaMømararø/, BømAardr-

vø/, Btifov* ARJ, VoAannøvø/ (Helle­

rup), Kau^rrø/, BoKyAødrvø/, BoKy-

Aøif*

&(føvø;,

Bøn-før/yMafMføvø;,

Bføayaar-f* AfM og B*vø/.

„Det tekniske Udvalg", der har

været repræsenteret ved et Møde med

Kjøbenhavns, Frederiksberg, Glad-

saxe, Hvidovre, Rødovre og Taarnby

Kommuner samt Postvæsnet og .Yej-

vieerene Redaktion angaaende Revi­

sion af yej navne i disse Kommuner

af Hensyn til Navnelighed, hvorun­

der alle erklærede eig villige til et

Samarbejde herom, iadetillede, at

Henstillingen imødekonunee for sam t­

lige Navnes Vedkommende med Und­

tagelse af Hambroa AlM, Mitchelle-

etræde, Skovgaaidsvej og Søgaards-

vej, ti! hvilkø Navne der knytter aig

s æ stor lokal Interesse, a t man ikke

mener a t kunne g æ med til, a t Nav­

nene ændresL

For de øvrige Vejes Vedkommende

fo reslæ r „det tekniske Udvalg" føl­

gende njr Navne:

AABdyaønfse^ /ofændres ft) Volæersvej).

4*y!*fræd* fil Vindssfræd*.

Bøyy*t-*v*f fil Høsfvø).

Ckrisfinaseei (HeUørup) fil Biyæov*-

v*^

Dølyaseei W1 Zaapsnbsrysvsj.

lu d v . HolAeryøv*! fil OM tyuU sas*^.

M. Ruff a BfHlg.: C. Pateraan-

M k k a n ê t ê g ê f u g å u t 0 5 5 - q g V ên dm u êM lf

!n 5 (5 !!å t!o n 5 r a f W . C . d g B a d a v a b ra ta a r

Oaavaj Myt

50

m Mapafadonar

For!ang Tübud. T!f. Gentofte 292

åHtomobi! og MotorcyMe

Røpøøøfåossøø ssdføøøø.

Oyfgfnælæ J F O

d Rææærvædælæ*

Ladestation.

Zøfchøøæøæj E (HJ. ef Beunegserdsveß

HL GøæfoRø 745.

Lø P . B o n d t g o n .

TT]H[. .y Fî jMTas jE jsr

Aaf. Caa< og Vøadasøalef

O e n i f a t v a r m é o g a a n t t æ r a t a a t a M a M o n a r

Foølaæg TMbtsd

TM GøafoRø fM

d u a

Strygningvnd EjnMricite!

er def Itffesfe. realfgsfe og billigste.

imiUüUHüH

orøved

! vor Lempølorrefning føres kun prs

frsa&lemper, elekfrMke Strygejern. Kogekender, Kogeplader, Brødriste. Heen.

Varmeovne ssed KontroHaæper og Vend.

tørringsepparat^ Støvsugere,

fordamper, kvMts Vøwø

modøøøtø Pvfaøø

- ii e i. Ki s Febrikete ef: MetaL

e

___

t lh___

g lsk a f^aatøfuøhøttgøs a e

MordsjaMands Etoktricitetsvarbs

atøændvæj f5 5 .

HEIJLERUP.

TæH. Ræløup 1500.

M!!!aMH!!M!:!Un:t)!!!!l!tl)WMtttt0t:!t!!ta 5M a a a a a at!Mt!!MiWM!!!tWMMMt!MmMa

JevaAonevøf til Eaiyksdsvsf (Forlæaye!-

**o/ eksist. Føj..)

Koøtanievø) tit Levøprinyøvøj.

Krpyørø ABl til Lindor#s AMA

NørdAanø AlM ti! Høøyhrmindøvø)

(BørnøtofFøvø;—Fældøyoardøvøf.)

NørdAonø AHI til Fmøkkøyoordøv^

(Fældøyoørdøvøf—OrnøyoardøTøf.J

Nyvøf ti! B*tø/tøa.

Ole NuArøvøj til KløeAørsvøf.

Bt. Pouløvø! til Bokeløeef.

PMeoHl til Londlyøtvøf.

Bo/iøvøf fCkøMdettealuad) ti! Fmøvøf.

Bviøyøt (Btvækøiay ftøt-Veøt) ti! Bræ

Bviayøf (Btrækøiay BydNord) ti! Aføute-

yaardøvøf.

Voldømorøvøt ti! Friøerøvef.

BemAoødøvøf ti! BføøødAøføvæ.

BtMovs AM4 til Tvøvenyøa.

JeAonaøvøf (HøHørup) tMBvaaømølløv!/

-Ferløeøye&e øf ekøistøtends Vøf.)

Knudøvøf ti! Bny-noøøvøf.

RøliyAødsvøf til Paoskøvøf.

BeliyAødø Btdøeøf til Piøøøvøf.

Bendørjylloødøvøj ti!' Holpøvsesf fFev-

læøyøløø of økøiøtørøadø Føf.)

Btøayoordø AlM ti! Eooø AlM.

Byvø; ti! FiøkøAoHøa.

Endvidere iadseillødø Udvalgs!,

a4 den eksisterende Smakkegærdevej

omdøbes til So!h)emsvej, at Vejen fra

Gentofte Station ad den nuværende

Gentofte Statioaevej til Kirketorvet,

Qentoftegade, fra Kirketorvet til

Baunegærdsvej samt Kongelyevej

faar Navnet Gjentoftegade, at en De!

af den nuværende Gentoftegade, fra

Kirkepladsen ti! Jahneenev^j fær

Navnet Vældegærdsvej, samt at Ry­

vangs A114 føres helt ud til Hellerup-

vej, eæledee at Navnet Poethusvej

bortfalder.

Br. Poul Pøtørøøa foreslog, et Sagen

blev gjort til Geastand for to Behänd-

Unger, da der rimeligvis eævel fra Raa-

dete Medlemmer som fra Kommunens

Beboere vilde fremkomam Indvendinger

og ønsker.

Hr. 1. n. Andønsa syntes ikke cm

Navnene Ernaevej og Rigmorevej.

Fra Jontøøa syntes ikke om at opkal­

de Vejene efter kirkelig^ Hejtider.

Frk. Wøøtøryaord advarede ogese imod

at komme ind herpæ.

FovøMWMløø kunde tssnke eig at opkal­

de Veje efter Navne pæ kendte Perso­

ner, der havde heft Bopæl og virket 1

Kommunen.

Segen overgik ti! enden Behendling.

R))Mttp.B))r)!!ct))ml3B!lB()

ediovesee tor 5.M, Værd! !5,M, mod Anove<

rins at denne Annonce inden S Deøe eom Bæ

vie for veto ehetra primo peaieønede Brcdæ

rier eø biUiøste Frieer. Peaieønede Vefenre*

hordtæpper, Veionrsporiitrer, V^ionretaAeet-

evaeeiÿrsne. Veionrspnder. Under haive PrA

ser. Prima Kvaiiteier. Fiotteete^ oriøinaiø

Meneire. Kayeer, BmderUaøer^ DnmteSeidtø

aæ îsm p * *

AMSA mp sær.

Sport

Fodbold.

Mange M. t. K.'srs tned paa de ud*

valgts FssMedkMMtatd.

Til de ef Fssüedklubberee erreage-

rede Sommerkampe mod eveneke Elub-

!)er, Forsteds- og Provlnsklnbber, er der

udtaget et A- og B-Ho)d. Pea Fredag

den 17. de. skal e t HoM 1 Dden mod ud-

velgt Frederikebergbold pea Freder{kA

berge Stedioa ved Seaderjyllends AU4,

og pea Sondag den 19. de. epilier et A-

og et B-HeM mtd benhoMsvie Lands-

kroHs og et Provinshold, som men endnn

ikke har valgt Ved diese to Kampe ind-

leber dev tH Tllekueme Efterretalnger

om den daaek-eveaeke Laadsfodbold-

kampe Ferleb 1 Stockholm. Ikke mindre

end 8 HeHerup'ere er udtaget til at

spiUe 1 diese Kasope, nemüg: Alf Nüs-

soa, Maalmand; Arnold Jeneea, venstre

Baak;

Klrkland, h. Halfbak; Ejv.

Andersen, v. Wing og Mogene Lareea^

Centtefonrard.

5)tawaBowe4.Fag5aMtpmeme gaa

Vejen t)l Danmarkameeterakabet.

FtUetrlngeme tsdMe meg 9—4.

Det var 1 Bendags en etor Bportedag

1 Skovshoved. Et etort Pnbüknm havde

taget OpetHHng omkriag Fodboldbanene

Baore, da Skoveeme Kl. lOU stillede op

ti! Kamp mod „Boldklubben af 1901". frà

Nykebing F.

Efter jævnbyrdigt Spi! eoorede A^¡0f

CuAls for Bkevehoved Eanspeae fereta

Maal, da der var foslebet 38 Minoter,

Imtdlertid udligaede Wykebingenseme

et Kvarter eenere, saaledee at Halvlegea

eluttode med 4t Maa! til hver af Par.

terne.

I endea Halvleg overraekede Skoveer.

ne — ikke mindet de eejreeikre Falstrin.

æ r. Eftes 10 Minutes eoorede Besnkærd

Meller Skoveemee andet Maal, og oftec

andre 18 Min., bvnri Faletringerne hav.

de 'udfoldet vældige Kraftanstrengelser

natnrligvie ti! Beevær for Skovsvernee

Forsvar, ecorede Skovehoved for tredje

Geng (ved Ernst Serensen).

Horefter Mev det Bkoveerne, der Mev;

sejssikre, ornead Forventningerne dalede,

da Faletringerne efter pænt Spil nettede

ved et Hovedeted og derved ¿ e d e For-

skeMen i Maaianta! rings. Kort for Kam-

pene Blotning ecorede Ase! GuMe dog

Skovshovede fjerde Afea!, og fra dette

Tidspunkt reguedee Skovsernee Sejr for

Skovserno vandt saaledee Spillet med

fire Mes! mod to og har bermed kval).

ficeret eig til Finaiekampen om det dan-

eke Pro^nemeeterekeb i Fodbold. Den vil

antagelig Mive epiiiet i Korser eiier

Odense, Idet Modperten Miver ,Boid-

kiubben ef 1909" fra Odense, der er

Fynsmester og i donne sin Egenskab bar

slaaet Jyiiandsatesteren, Horeens.

Odeneeaneme konuner tu Skovehoved

paa Sendag.

Det meddeiee oe, et Finaiehempen !

Tnrnefiagea om det deaeke Provins,

meeterekeb er heniagt til Sportsanlæget

i Skovshoved og skal spilles paa Sendag.

Se omstaaende Annonce.

GuJ^tjeneEter og Møder.

Hellerup Kirke.

Bønday døn 19. Juni. Kl 10 og 2. Pa-

stor Lundtlød.

Meeslaøklrken.

Bøndøy døn 19. Juni. Peetor F. CArf-

øfønøøn. Kl. 2: Pastor TAaniny.

Ordrup Kirke.

Bønday døn 19. Juni. K!. 10 og KL

2: Provst Munck. Skrm. K Time fer.

Ordrup K. F. 0. K.

Menlghedehueet, Hyldegatude Tværvej 1,

Hovedafdelingen Alandag Kl. 8, Ungdoms Afdl. (18—17-aariga) Torsdag Af-

____

H n K L 7 ^ .

Katolek St. Andreae Klrkt, Ordrup.

Ffødøy døn 17. og tørday døn 19. Kl.

7 A/føn.

Bøndey døn 19. Gndetjeneste 8K,

9,

9 ( ^ w æ ^ ^ ^ d M M ^ M æ æ ) ^ 7 A ^

ten.

Mendeg døa 90. til Torad, den 98 hver

A ^ m 7 ^ .

Skowahaved Kirke.

Bønday døn 19. Juni. K!. 10: Paøtof

E.

E. Niøløen.

Taarkæk Kirke.

Bsnday døn 19. Juni. Kl. 10: Pesto!

Widdiny. Skriftemæl Kl. 9 ^ .

1