Previous Page  181 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 181 / 404 Next Page
Page Background

I W

vnJABYBRNM B tM )

JH Lm lL — JKL o ] k a t

- ! ï ] p a a ) ! a a i &

A dd biUigste Notering.

Sand - G ru s - yen^eston .

Bcrnsíoffísvejens Brændseisforreining, L!!y{Æ ?

2

i"

H A V E V A S E R ,

B^nke, So!uraoHer. BtomsterkaMer m. m i Kuaatstea ÍErKOÜth).

LAM6BKG.PKTBMKN.

^

^

. C!en(evej 69. Kabenhavn. — H t. Tag^ 230.

Rhtg .Hna Kntniog. __________________ Bonag UdattMå.,..^

M

K#b nat!

Mye CyMer Kr. 75.00.

EngetaM CyMee, h .h w * . Kr. !25.

B..torhMdHatg to r HMd.t.

KATEBETAUNG - 3 BMr regoM KaotMt.

K ed h o d F a gm a n d en .

Haitanp CyMe-Bara, Strandvaj 86. Hatrap

VtLLABYERNES BLAD

n .d .h r)# .: f.M tthe.a H.a, ttrMMUt.a^

r t.a # ..

Rtdajttpr: VaM. HarmoruM.

Tr-area Formiddag 10—tt. Telf. M il.

BhorodlOon: a tr..dvo t M

Annoncor modtagaa Ttlf. Contra! M il.

Faa !#btnda Annoncer givet Rabat.

trorlang T tH .d .

Annoncer ti! de! nærmet! faigende Nnmer

tnodtaget indtii Ontdag Formiddag Ri. !S4 i

Teiegramhaiien, Strandvej 00, og Ektpediiio-

nen. PoiMibent Hut. Teif. Centrai MU.

Havne og Meter.

Der gtmr over Bjerge og Date

tit fjerneete, gtemtette Krog

en Tusindaara Kærtighedatate

paa atte de tnmmende Sprog.

Den ttremmer taa gammet tom Vinden

udover at Jorderigt Ned

og ttryger med Svating om Kinden,

der brænder i Spændingent Gted.

Og ttenker tig Soten i Havet

og fryter hvert tovende Kryb,

da vaagner dog Kærtighedakravet

hot Angaten i Hjerternet Dyb.

Og vit vi det trodte og kvtate

og gw^e det haanligt til Vind,

da hli'r vi kmn frytende Sjæte,

ak^nt klttdt i det tykkette Bkin&

Men vil vi det hæge og tkole,

da faar vi en Fæatning af Trett.

Da gaar vi tom Sole om Sole

paa Verdent dem merkeate Kytt.

H. Bevgtftdf.

Areal. Kommunatbeetyretaen har avarot,

at man vil tilbyde Settkabet paa nærmere

faataatte Vitkaar at leje det paagætdende

Areal.

Den gamle atræbaomme, fhv. Jem-

banearbejder IVtelt AndrotMon, Sevej 2,

Gentofte, fylder i Dag 70 Aar.

Kebmand Ccrlu/ Afepelvonji og Ha­

ttru, Richetieas Allé 7, Hellerup, fejrer

derea Selvbryltup Mandag den 20. Jnni.

BajpMet WSpctptis.

C a . liX) S ik r . p r im a B a d e k a a b e r , f o r d e l a g t i g t i n d k ø b t ,

r e a lis e re s i d is s e D a g e .

(harioii^nM

%Det Danske Kutkompagni

V6mmm!.6m66m6 4B (Jor kt Paaaagek T!6. CmaBrmå B B id

Bedste-Ku! og Koks tor HMshotdninger.

Beatiliinger modtagaa a<

H. F. Jacobsen, Woraswoj13, Ch!. T!t.Ordrup2244

Et Hundrede Aar.

Repræeentånt IV. S. Patarvan, Chatiot-

tonlnnd, fylder i Dag 60 Aar.

MRterakola ) Jmgeråborg.

Maleren JoAannaa yialaan er flyttet

til Gentofte Kommune og har i eit ny-

opferte Atelier, Sannteavej 32, aabnet en

Malertkole.

Fitker TAorvaM C. yialaan, Skovtho-

ved, fylder i Morgen 60 Aar.

— ----

Som det fremgaar af omstaaende Med-

deiette fra „Nordtjællandt Sporveje", er

der fra i Dag fortegtvis etableret Omni-

but-Drift mellem Gentofte Stationaplada

og Hjarnet af Lyngbyvej og Brogaarda-

vej.

Frk. Fl^a ¿íranaaon. Datter af Vekael-

lerer Em. Svensaon, viedea i Gaar t Hel­

lerup Kirke til Groaaerer Svan-Erik

Afunck. Middag i Hellerup Klubhus.

Gentoft. Kommunalbeetyrelae har i

medenanfwte Orden indstillet til det le­

dige Embede som Rektor ved Øregaard

Gymnasium:

Kr. 1. Narlu/ AfsHar, Gentofte.

- 2. TA. C. TAora, Kjebenhsvn.

- 3. V. A. C. Janaan, Helsinger.

- 4. Jacob Rondrup, Senderborg.

V 6. R. Af. Janaan, Senderborg.

Til et Adjunktembede ved Øregaard

Gymnaaium har Kommunalbestyrelsen

indstillet :

Kr. 1. Afoyaaa Lund, Kjebenhsvn.

- 2. Gunnar Brama, Kjebenhsvn.

- 3. Poul Galla, Kjebenhsvn.

Groeeerer F. W. Graiba, Charlotten-

!nnd, ^Ider i Morgen, Fredag, 66 Aar.

Skoledir^tionen har udnævnt 41ika-

rerne ved Gentofte Kommunes Skolevæ­

sen Gar! JoAannaa Kialaan og Svand Aapa-

aan til Timelærere og BtrfAa JoAanna Pa-

faraan som Timelærerinde fra 1. Juli

d. ^

Grosserer T. T. Kialaan, H^erup, fyl

der i Morgen 66 Aar.

,Kjebenhavns Amte Sogneraatdsfot^

entag", hvis Formand er Redakter Wtl-

mann, afholder Generalforsamling i Her­

lev Kro den 27. Jnni. Efter Generalfor-

samlingen holder Biblioteksdirekter TA.

Dsaainp Foredrag om ^Bibliot^svæsnet

i Landkommaaeme", hvot^aa Deltagerne

foretager Udflugt til Seborg og Glad-

eakse.

Kontorchef R. C. J . PaleA, Hellerup,

fylder paa Lerdag 66 Aar.

,A /8. Hellerup Klub" har andraget

komiaanea om Tilladelse til at benytte

6000 Kv..Al. af det Vest for Selskabets

Ejendom ved Øregaards Allé beliggende

tees

^ ------- - s e Ssdst c biitigst

"*Ss se boss Madsn samt opvarme smsn

***; lasen ICfteritentneer staar Msai ntsd

4er tsvsres sssd t. P etter ! Btns oe

^"seasUer. Meget nsdtatts Forsartprieer.

Forlovede.

Frk. Ofta Kjsleea, Datter af Handels­

rejsende S. Kjelsen, Charlottenlnnd, og

Hr. S tat Afadeen, Sen af fhv. Kebmand

Louis Madsen, A^harlottenlund.

Frk Elna Caspereen, Hellerup, og Fa­

brikant Vippo C. Kissen, Kjsbenhavn.

Arbejdsmand Laur. P. Eerensen har

af Gentofte Kommune erholdt et Gratiale

paa en Maaneds Len i Anledning af, at

han den 1. Juni havde været beskæftiget

i Kommunens Tjeneste i 26 Aar.

Smed K. P. Jsrpensen, Gentofte, fyl­

der paa Sendag den 19. Juni 60 Aar.

Direkter Ole Rund#, Hellerup, har

kebt den nye Bsad af Toogtyvemeter-

Klassen, som , Foreningen ti! Bygning

af Yachts" har ladet bygge i Roskilde

efter Tegning af Arkitekt Oscar DaAl-

Kakkelovnsbfænde fra Dyrehaven.

BaaMüinger mothstgaa stf

H F. Jacobsen. Norasvej !3, Charloüenlnnd. TU Ord 2244

puerile RruAn. Der deltog en halv Snes

Elever. At det ikke kunde være Virtuo­

ser, der udæskede Publikums og Kriti­

ken. Dom, siger sig selv, idet Eleverne

saa godt som alle befandt sig paa de

ferste Trin op ad den tange, stejle Mu­

sik-Stige, som det tager mange Aar at

naa til Vejrs paa; men de velvalgte

Smaastykker klaredes gennemgaaende til­

fredsstillende. Den lille Tage Bjern spil­

lede Bertinis Staccato-Etnde sikkert og

rebede gode Evner. Kamon og Vitham

var to Smaadrenge, som med sterste Al­

vor gik op i de dem betroede Opgaver.

Grethe, Dina, Svend, Annette, Henning

o. s.

V.

stred tappert for at bidrage til

et godt Resultat i Smaastykker af Leh­

mann, Funchs, C. H. Glass, Sebytte etc.

Programmet omfattede tillige firehændige

Stykker, hvortil Bassen spilledes af den

nydelige Frk. Elpu RruAn, Fru Villi

Bruhns Kiece.

Enkefru Johanne FoHmann, Hellerup.

Enkefru JoAatine FoJfmanft, boen­

de Strandparksvej 34^ Hellerup, fyl­

der i Dag Hundrede Aar. Hvorledes

ser en Hundredaarig ud, vil man

spørge, lignsr ovtnstaaende Billede

eller er det taget for mange Aar si­

den! Hertil maa vi svare: Billedet

er taget for kort Tid siden og ligner

fortræCeligt.

Den

ungdommelige

hundredaarige Dame modtog oe for et

P ar Dage siden i sit smukke Hjem,

hvor Livets Solskin er de gode Følel­

ser, det milde Stnd, de rene Tanker.

Sammen med to prægtige Døtre lever

F ru Foltmann et rigt aandeligt Liv

' paa denne skønne Plet, hvorfra der

er en overordentlig skøn Udsigt over

Hellerup S tranapark og det blaa

Sun& Lykkelig-: er de tre for hinan-

rsmt af den, der vilde knnne have knust

et Menneeke.

^

den, som altid har været sammen. Og

dags i det bltksttlle Vejr ned t Øregaards . . .

,

^

.

Parken nær H.vtglbyg.ing.n o , v a k te '"

ikke ringe Bestyrtelse blandt de Spa-j*^ ***^^

Hundrede Aar uden at være

serende i Parken. Heldigvie blev ingen syg og aSældig.

F ru Foltmann ser ikke alene rask

og godt ud, men kan gaa ganske godt.

Hun glæder sig nu til a t komme ned t

Haven i Sommervarmen.

Hendes

Hørelse er fortræCelig; hun kan der

imod ikke mere se a t læse; men med

etørate Interesse følger Fruen med

alle Begivenheder gennem eine Døtres

Højtlsesning. Hendes kæreste Lek­

ture er teosofiske Skrifter, og hun in-

I Gaar, Oadag, viedee Komma Folmer

Rsreneea, Datter af Fiskehandler Søren­

sen, Kakskov, til Slagter Herman JoAon-

eett, Hellernp.

Fhv. Distriktslæge H. F. Arnfr, Hel­

lerap, fylder den 21. Jnni 86 Aar.

BRMkost-DemonstrMMon pM Tjørns-

gaurds-Skoten.

Hinstitntet for Ernæringskunst" af­

holder Onsdag den 23. Jnni Kl. 8 — i

Tjørnegaardsskolen i Gentofte — Fore­

drag om Raakost i Forbindelse med Film

og praktisk Demonstration af Sommersa-

Arbejdsmand Peder CAnefeneen, Hel­

lerup, fylder paa Lørdag 76 Aar.

Grundet paa det store Afholdsmede

paa Grøndalssletten holdes der intet Afø-

de i Charlottenlund Blaa Kors Onsdag d.

22. ds.

Manufakturhandlar F. P. JocoAeea,

Skovshoved, fylder den 22. Juni 60 Aar.

Hellerup Rloo Kor# afholder Møde

Mandag Aften Kl. 8 i Menighedshuset.

Kordegn Andersen, Taarbæk, taler. Alle

er velkomne.

^ ^ ....

Gentofte Kommunalbestyrelse har

vedtaget at anmode Sagferer J. Afimer,

der efter Ønske er udtraadt af Kommu-

tereserer sig stærkt for Teosofiens nye

Verdenslærer, Krishnamurti. —Jeg

vil da rigtignok hsabe, siger hun til

oe, at jeg maa opleve at høre ham og

Annis Beeant, naar de kommer hertil.

8aa vel hun som hendes to Døtrø ør

Medlemmer

af

den teosofiske Loge

„Stjernen i Øst' .

F ru Foltmann bar varme ungdom­

melige Hænder, hvilket jo er meget

sjældent hos gamle Mennesker, og

netop tyder paa et godt Blodomløb,

saa det er meget muligt, at Fruen vil

opleve mange Fødselsdage endnu.

Den gamle elskelige Dame siger ttl

os: — Naar jeg tænker tilbage, for-

staar jeg ikke, hvor Aarene er blevet

af, det hele er gaaet saa hurtigt. Jeg

Jiar fra mit sjette Aar boet i Kjøben-

havn og blev gift der. Vi boede i Ky

boder; min Mand var Haandværker

ved Holmen; det gav ikke store Ind

tægter; men vi var meget nøjsomme.

I en Del Aar havde jeg for øvrigt en

lille Forretning. Vi var g ift i 51 Aar,

saa døde min Mand, han blev kun 80

Aar. Jeg har lavet megen Mad i min

Tid, efter Madam Mangors Kogebog.

Men nu har vi været Vegetarer i 28

Aar, og vor sunde Levemaade har vi.

næst Gud, a t takke for vort gode Hel­

bred alle tre, slutter den gamle elske

lige Dame.

Jægersborg AH4s Teater

opferer endnu ganske faa Dage — Søn­

dag absolut sidste Dag — „Menneske­

hedens Svøbe". Faa Film har haft saa

mægtigt et Tilløb af Publikum som den­

ne, men faa Fiim er ogsaa blevet anbe­

falet saa varmt. Alan lægger Afærke til,

at Forlystelsesskatten er ophævet for

denne Films Vedkommende, og kun Tea-

trete egne Priser — *0 Øre og 1 Krone

— erlægges. Fra Afandag opføres .Kor­

disk Films Co.s Verdenssukces Klovnen,

com med Gdslo EÅwtons, Karina Delle

og Théâtre fraçais fornemste Kraft, den

vidunderlige Skuespiller Feraudye ene-

staaende Spil er blevet en Begivenhed.

A. IV. Randbery er Aleeter for Iscene­

sættelsen.

Gang

nalbestyrelsen, om vedblivende at være

Medlem af Bestyrelsen for .A /8. Helle­

rup Klub" og af Byggeudvalget for

Gentofte Statsskole, indtil de paagæl­

dende Valgperioder ndleber.

Pens. Kaptajn T. F. Afsllpoovd, Hel­

lerup, fylder den 21. Juni 76 Aar.

Ititam-, Opfyinipp-

ÛÏ MMhMnptmrMo

(Enkøfrn i. T. Andersen)

tilbyder billig Assistance. Kontortid 10—

4, Mandag og Torsdag tillige 7—9 Aften

Anemonevej 43. Tlf. Qøntvfte !!B.

Ved UdsRtget for ydre Mleelon

i Betania, Gentofte, biev følgende Kr.

udtrukne; Slumretæppe 394. Kaffedug

423. Bordleber 363. Skammel a 460. Di­

vanpude 416. Stores 298. Kaffedug 14.

Sofapude 466. Skammel b 170. Pude 28.

Kagefad 123. Kaffedug 99.

Genstandene kan afhentes i Betania,

Gentofte.

Pensionist P. J . Pedersen, Chariot

tenlund, fylder den 20. Juni 70 Aar.

Gentofte Kommune fæües Forbrændings­

anstalt for Dagrenovation.

Fabrikant Hjalmar Christensen (Hel­

lerup Afaskinsnedkeri), Strandvej 66, fyl­

der den 25. Juni 60 Aar.

I .Chardlottenlund Palmehave" af­

holdes i Aften Carden party med Bal og

Optræden af Skuespiller Ludvig A'afAan-

sen.

Bryggeriarbejder J . H. Jørgensen,

Hellerup, fylder den 20. Juni 60 Aar.

Messiaskirkens Blaa Kors afholder

Mede Mandag den 20. Kl. 8 Aften. Pæ

stor TAaning taler. Alle er velkomne.

Gentofte Kommunalbestyrelse har

vedtaget at rette Forespørgsel til Glad-

saxe og Lyngby-Taarbæk Sognpraad om,

disse Kommuner eventuelt maatte være

Qømoftø Btaa Kors

holder i Aften Kl. 8 Friluftsmede ved

Vangede Kirke. Grosserer Rieper-Holm

taler. .Aldersro Kirkes Sangkor" synger.

Søndag den 19. Kl. 4 opferer .8 t.

Knuds Legene" paa Festpladsen ved Fri­

landsmuseet ved Folevad (Lyngby) det

gamle middeladerlige Spil om Knud

Lavard.

Foreningen mod det videnskabelige

Dyrplageri afholder Medlemsmøde i Mor­

gen, Fredag den 17. Juni 1927 Kl. 8, i

.K . F. U. K .", Lille Kannikestrsede 6.

Hetterup Tester

opferer i Dag, Torsdag, sidste

.Stjaaine Giæder".

I Aiorgen, Fredag, og følgende Af­

tener — sidste Gang Søndag — opiares

Lystspillet .K rig og Kærlighed". Det

giver Ruster Keafon Lejlighed til at

boltre sig i Hovedrolien som en Slags

militærisk Dummepeter. Filmen foregi

ver at vise en Episode af Krigen mellem

de amerikanske Nord- og Sydstater

1861, og Buster spilier naturligvis en

afgeronde og samtidig særdeles komisk

Rolle ved Sydstaternes Sejr over Nord­

staterne. Ved en tilsyneladende nfrivil­

lig Komik og de barokke Situationer,

hvori Buster bringer sig selv og andre,

ger han stor Lykke.

Afandag Aften har Teatret Première

paa Skuespillet .Dolken", hvor Aftlfon

RtHs udfører Hovedrollen.

BtrRnd.TøRtret

opfører Ugen nd, Sendag sidste Dag,

sit store, fortrædelige Program, hvoraf

særlig .Gevær paa Skulder" med CAarlte

CAaphn bør fremhæves. Denne vidunder­

lige Kunstner har heri en af sine mest

morsomme Roller. Afandag har Teatret

Première paa det store Skuespil .Sorte

Ørn" med Rod la Roege 1 Hovedrollen.

Hkvprpwø.

Fru Vtllt RruAns Afusikinstitut af­

holdt 1 Sendags Elevprøve for Forsko-

interewerede i Etablering af

øn

med ]lene Elever, der uadervteee af F ^ . Afar

R a d i o

UBdéT8#g$ÍMr oj^ ÜBpaMfion åf App4få(#t Mm*

Ing. S. Andresen,

LÜ!#

7, Chæf!.

TTBÉfMp$n. 9-!)

og 4-4 Eh.

E J E M D O M M E

Byggelaan, Omprioriteringer,

Kredit- oe Hypotektaan ordnes. Skeder, Kø-

bekontrakter oø atte andre Dokumenter nd-

færdiaes Saøferer Wiitiam Hansen. Konaetys-

rej 25. Tetf. Gentofte 549.

R

Det er en Fiim om stærke primitive Fø­

lelser, om Had og Kærlighed, i en Ram­

me af bevægede Scener og sken Natur.

Fruen efter et Skændsmaai: — Da

jeg giftede mig med dig, vidste jeg ikke,

du var en saadan Kryster. Jeg troede,

du var en modig Aland 1

Herren.' — Ja, det samme syntes og­

saa aile andre i —

Centofto Biografteater

op ferer Fredag, Lerdag og Sendag

„Yngste Løjtnant" med Rataon Kovorro

i HovedroHen.

.Yngste Løjtnant" er en Hymne ti!

Amerikas Marine, til Officerernes Tap­

perhed, Ridderiighed og andre Gentie-

man-Egenskaber. Alen i Fitmen anven­

des de unge Kadetter ganske vist over­

vejende i Lystspiiieta og den lette Ko­

miks Tjeneste, og for at opnaa en dra­

matisk Afslutning ben^-tteø et af Fiaa-

dens Krigsskibe tii AfstraEeise af en

Civilist, der har vitiet reve en Løjtnants

Udkaarue.

Løjtnanten er Ramon Aorarro, som

her ndfoider et yderst indtagende Lune.

Filmen er kvik og morsom, frisk og for-

nøjelig, og der er Humør over hele døt

store Kadetkorps. Blandt Afedlemmernø

af Korpset finder man .den fregnede

Dreng" IVeeley Rarry, som nu er blevet

voksen. Han har baade Fregnerne og sine

Gavtyveejne i Behold.

Afandag Aften har Teatret Premikre

paa den store Fiimssukcee .Klovnen"

med C6efa Ekman, Earfn Bell og De

FéroucAy i Hovedrollerne.

F O R L Y S T E L S E R

VzddBhh

Sæadeg Kt. 4

DerbV .

CitarioMettittndPaimshaw

^ Koncert

¡Tirsdag..etadaa6 SøttattHDiMittgttiKi 'Hatj

] Aften

G arJea Peaty uaeJ Bts! tM 8U. 3

t P^atehøyess.

SkaeepRlea Ladyty Methssaeea.

6E8TQFÍE BiaeRAFTEHER

Geætottegade 36

Tlf GearaAe 343

Fredag og Lordag K!. 7.13 & 8.43

S ø n ^ KL 4. 3.30. 7 & 8.30

Øjebi'kkets populæreste Skuespiller

RAMÓN WOVARRO

(Ben Hurs Etetemte Fremstiller)

Y N O S T E L Ø J T N A N T

Optaart paa U. S.

Marineskole i

Annapotis under Medvirkning af over

2000 Kadetter

Manda: d. .0. Juni Kt 7 & 9

den store danske Fitmsukees

KLOVNEN

Hovedrot etne udføtes af de fremragende Skuesp) itere

COSTA EEMAN - f^ttlNA BELL

DE FEKAUDY

[Ja

2

ar!bargAitdaTeater.

t^rdnu faa Dage - Søndag sidste Gang

Menneskehedens Svebe

Kun for Voksne.

Denne Film—der forevises af Forenin#

gentil Kønssygdommenes Bekæmpetse

- - e r af Mvndighederne 4itaget for

den 40«,)) Forlystetsesskat. — Billet#

priserne (Teatrets egentlige) 70 Øre

-

og 1 Kr.

Fra Mandag KL 7

K!ovnen

Fdrattdy, Køritte Eøit og Maia Ekmæt.

Hetterup Teater.

1 Dag Totsdag sidste Dag KL 6'/,—

7',4 og 9 Cøritttte grtffilh i hendes

bedste Fiim

s . S t j a a ! m e C H æ d e p *

Fredag og Lørdag KL 6'/y-7*/4 og 9

Søndag Ki. 4-S '/4-6'/,-7'/4 og 9 Sæ.

sonens beds e i^tsp ti i 8 Akter

„ K r i i y OH K æ r l f a h e d *

En Film. der kan sætte Lattermuskleme

i Bcvjcgetse.

MjnoA? d. 20de td Torsdag ind. Kt

7

Mitton Sitt; ! det berømte

Skuespil i 8 Akter

Torsdag. Fredag o

g Lør

dag KL 7,10 og

9.10 og Søndag Kl

3.tC

- 7,10 og 9,10.

det store Program

BeværpaaStratder.

(Cherlie ChepBss) og

Drengen, der b!ew HeK.

Skuespti i 6 Akter, samt

ClsealeøroH'Ptgess.

.

F ^ ^ ^ A A k ^ r

Mandag til Torsd. inet Kl 7,10 og 9,t(

Sorte Ørn

Skuespil i 7 Akter ' -

! HovedroHep: R(sJ fe Roaæsse.

Telefon ira 6,30 Hell. 322c.