Previous Page  182 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 182 / 404 Next Page
Page Background

r^laJLHJBP^^!^MM^:e^ !!í3!!y

M 2 7

! H

VORE HFEM

H T

UL

Vi! De heve S É O f C h h M f t i g C K y M i B ^ C F mae De fodre med

Rosengaard$b!and!ng Mf. 1 &1 A-

Kraftige, levedygtige Kyllinger (ren Race)

sælges, 75 Øre pr. Stk.

Beioe min Forretning og ee mine Reddmber. BMveo &o 55 Øee p t. M u

Tetefbn C . 5 ! å .

C Mndoea, Rooeogeerde« é .

Grmadiogt <S5R

V a sk e r ie t „ S v a n e n "

Catüsensvej 5. - Te!f. Hatrup M5.

Spaciatttat: Harratinaad op Hat Damataj.

indleeering:

TU. Be!mp2615.

T!f.

Ordmp 1315.

y ø d e h i e n n n e t

JoM leT gT o j a a , € aag le5 tem !m n* .

S o ^ ^ y a a C h n O f , n<Mp¡te!eud& Sygeplejereke,

ygHomÉer moOtagrog ffa MO K f.

Spaedabara modgagaa ! Maja.

TU Ordmp 1315,

DeresBadekaabe

2Ve

Bedefrotti, 110 cm bredt

Vad Kab a f R ía!. Maaatar grada.

Ah f BadaardMar

Manwfakiwrhuset Tachaw

LdadagaarJavaJ í t — T tt Otdrap 2H9,

Privat Fødehjem

S ig r id BlUa,

Kamma Marauaaan,

prektieerende Jordemedm,

ierbr. Reeertejordem. pee Rigehoepitetet.

hf^itetenddenoet Sygeptejereke.

Har!iMM!ve¡ 23 — HtHcrop ^ ToM. Hetrup 1964.

H g g e s to te

Petaea deaoår Pahedhad

n/ Arm 7.50Oolao m/ Arm 0.00

m/ Arm og FodetytAe H ,0 0

!et et peeeatte enhver Stol 5 ,5 0 -7 50

Ikke jemetel eom meter Betrakket

Matarleeeo HaveaeaMae............................ 35 og 60 Kr. pr. Stk

Chr. Jensen,

laaakea Glaa< og Udatyral

OrdeapvaJ 100

Hf Ordrap $6

Giv KyUingerne

Weldings

Universai KyHingefoder

aaa Irlraa da badal

Farhandlaa a# Malhamdtara

ag Kabmeand araaall.

ReparatiOHs-SystM

Stopper Stmmper, !eppar Linned, alt

hoMee vediige. Lettere Kjoler og Om-

iorendring. A!t hentee og bringer

O rd rap 011.

Agaaa Chrlaleaaaa, Biriaderej 5.

= Kjo!e-Sa!onen

5 lete Kle Se!on i Deme. S. Borne.

5

k)o!rr eemt Se!ekebekjo!er.

P SmrUg Afdaltag for O ra rla j lo r

5

Daeaar & B ara.

E

Telf Crntofte 129.

g

K a a rm l n d a v e j B4

5

Goatofla

T m n r m m u m m m m n n e n m e ä

.Tynúe Smathn.^

Damernes Pryd

bringer ¡ettere og mere tvangfri

Gang

UfejlberLge Reeu!teter for eaadenne

opneee ved epecie! Behendbng hoe

fMkM Biriht JWIMMD,

exam. Fodiage og Sygeplcjereke

fmgaraborg AH6 76 '.

TK. O rd rap 1073, Cker!ottee!aad.

RaMi mod Sommerti!ens

inseMpiager.

y # d Sommervarmen konunag ía -

eaktarne og dryppar mzdayUdaa )a

Draaba M alurl 1 Sommargladaa.

Vtwal ar aB Myggoné a l aadgaa, do

or ovar a!l og meget naeviea, og derea

Beaag markoe langa aftar, a^ da bar

forladt oa.

Myggeatik ar aaa akle, ford! de

k!ar, og heri ügger den Faro, a t man

river Hu! paa Hudea, hvorvad der

dannoe et aabeat Saar, eom kan b l i^

formrenet a i Neg!ena Man undgaar

K!oen, hvie man bm!der en Draabe

Glyoerin paa Stikket e!ler endnu

bodre, hvia man vaaker Stedet med

Saltvand og bageiter panaler det med

Pebermynto- eüer Mentho!olia Da

Forebyggelae er bodre end Knr, kan

man i hvert Fald til Déla holda da

emaa Piageaandar borla, hvia man

vaaker de meat ndeatta Stoder — og

det er ismr Anklen — med Kamfer e!-

!er en eüer anden etmrktduftende Oüe.

Myreetik er irriterende, men min-

dre a!minde!ige. Man kan hindre, at

de k!or, hvia man atraka hm!dar an

Smu!a Sp rit paa det bidto Sted.

„Brandmmnd" er en ator Plage for do

floate Badende, aom kan blive halt

„åkoldeda" af Modet med de rode

Dyr. En Smule Olivenolie eller Ed­

dike vi! atraka hjælpe. Endnu en

Slaga ^Stik" horer Sommeren li!, idet

man ofte, iaær naar man ar Mart tyn­

de Silkeatromper, adaættar aig for a t

blive „brændt" af Brændenælder. E t

knuat Syreblad eller et ra a t ovarakaa-

rat Log vil atraka lindre den avienda

Smarte, naar Saften gnidea over det

brændte 6te&

Storat Ængatelaa nærer da flaate

for Hvepaa- og Biatik. Da kan være

farlige, hvia der ar kommet Gifta ind

i Saaret eller hvia man ar blevet over­

faldet af en hol Biaværm, man allara

er Saareoe ret ufarlige om end ret

smertefulde. E t Omalag af Ammo­

niak eller atærkt, koldt Sodavand vi!

ret hu rtig t fordele Smerterne — ar

man derimod blevet bidt i Tungen el­

ler Munden, .hvilket let kan eke, hvia

man ar kommet til a t bida i an F rugt,

hvori der har været gemt an Hvapa,

bor man atraka aoga Lægehjælp. Man

maa huaka, a t Biorne aom Regal aftar-

ladar derea Brod i Saaret, hvorfor

denne om muligt maa tagea ud med en

ateriliaeret Naa! og Saaret klemtnea

godt ud.

Bab!esSa!onen"

Dame- og Bøfneifieof

TrM6H6WH6H L TW. Ordrup W4.

Etegant Friaaring af aaavat

langt aom kort Haar.

fvM Btraohnæf.

Raad og Vink.

Daraom Magen ar brændt paa.

Maar Vaakatojat ar gult.

Hvidt Taj, aom ar blevet gulligt, kan

blive klart 1 Farven, hvia man kommer

en Taakafnld Vinaten i Vaakevandat. Lad

det gule Taj ligge i Blad 1 dette Vand

Natten ovar, g vaak dot derefter paa al

mindelig Via.

Dat er em elem Opdagelee, naar man

eer, a t Stegen ar bræmdt paa, dog kan

man redde Staged paa falgemde Maada:

Dam aorta Skorpe akærea helt af, og

Stegem læggee derpaa i kogemde Vand, i

hvilket dem laagtomt koger f 10—15 Mi

SommerVaHæpper

i meget store, flette

Praktiske til Sommerhuse

brug.

Slk 2292

Mfinstre.

og Lejr-

Disse Vattæpper er udstillede

iForretningensVinduer mod Strand­

vejen.

Sendes i Udvalg overalt.

: S. J. Bomh.l

= Hetterup =

= s trandv e j 169 E

S

He!nfp !!Mu.

5

iG^na y

Bteip IHi. n . JHkRi

]p

B Ü S ^ ^ ä ^ { IH. He!!. 766. .HeNerupwej4.-T!f. HeH. 766. e

Gm.i.R.n.g.nu

,m

^ THbMdQtw! paa Bygaingaatbajda. j{ TSiEsr

Vadde!)lhene ved

K!ampenborg.

Lardag dan t t . Jun).

I et atrnalende Foraommervejr, der

hevdo lokket et ret etort Pnblikum til Ba­

nen i Klampenborg, afholdte# den eidate

y<eddeiebedag inden den atore Dag, Der­

byet, der lehee paa Sendag.

For de eveneke Derbykandidater Mev

IRoekildelob betragtet eom det eidete eto-

re Arbejde inden Kampen om „Det Maa

Baand ", men vi maa — deeværre for

Svenskerne — sige at knn 4n enkelt Heet,

Morgan, viete eig fra en nogenlunde hæ­

derlig Side. De tre andre evenake 3aari-

ge, Sommervitle, Princepe og Pong beted

Intet eom helet og vii ikke i Derbyet

kunne faa nogen Betydning. Derimod

tnaa der abeoint regnee med Morgan.

Den gik trevent fra Start, viete In-

^en eærlig Lyet ti! at beetille noget, og

da l.ebete ferete Tredjedel var gaaet,

blev den etærkt paaredet af ein Stald-

kamerat Sommerville.

Dm

*t

ge Hingeten i Baianoa igen, var Sagen

afgjort, men Jockey Murch prevede dog

et skrap Galop, der gav Morgan en 6te

Plade, hvad der tegner godt for Morgane

Derby.

Dncdomsleb. Saarige 9000 Kr. — 950

Meter.

1) Grevinde EHeabeth Moltkee br.

Hp. Galiina 59H. (Rickaby) H Suiiteima

(59 (P. Gray) IH Pantredent 49}^

(Shurgold.) Flere Lg. — 9 Lg. Tid 68}^

Sek. Odde 3:79 PI. 16—15. Vinderen tii-

bagekebtee af Ejerinden for 3050 Kr.

Fra hnrtig Start var Suiiteima i Spid-

een og holdt eig ti! den gamle Bane. Her

kom Galiina frem med Stængerne og gik

overlegent gennem Maalet eom Vinder.

Alma eknffede noget.

RosftMe Handicap 9000 Kr. — 9200

Meter.

1. Egebæk Stntterie f. H. Handicap

56 (BuHock). IL Tggdraeii 64(Shurgo!d).

IH. White Moon 64 (Riekaly.) 1)^ Lg.

— I Lg. Tid 9,39'/,, Odde 9,38, PI.

19,94,15.

Efter et Utal af falaka Barter gaar

Feltet ef, det vil elge Shimmy gaar inden

for Flagetæægenæa og har dermed die-

kvatificeret eig eeiv. I Spidsen var etrak*

Pong, men den overgav hurtig Feringen

ti! Princepe, der holdt Spideen ti! Ople-

bet, hvor Handicap, Lifter og Yggdraei!

kom op. For Lifter var Sagen for vaneke-

m , de 63 kg tyngede den og den maatfe

overlade Tredjepladsen ti! White Moon.

Den i Lebet etærkt generede og paared-

ne Morgan naaede kun en Femteplade.

Valbpieb. 1700 Kr. — 1400 Meter.

1. M. Patrick'e Sk. V. Amadoneur 57

(L. Allen). II. Peter Simple 58 (BuHock).

III. Molon 61H (Grey) 1 Lg. — 9 Lg.

Tid l,29'/„ Odda 7,77, PI. 16-19-94.

Fra Start ti! Mea! var Sagan afgjort

af deh farende Amadoneur. Peter Simple

foreegte et Fremeted, men afvietee let.

Hawkemar under Shurgold eaa et Øjeblik

faretruende ud, men den mæ tte afgive

ein Plade til den lidt eent kommende Mo­

lon.

Haefeed HurdfrAondfcap. 1700 Kr.

— 9S00 Meter. 1. Moneieur Inconnu, Hr.

Detlef Jhrgeneen og Paul Sarauv br. H.

Sea Llon 63 (O. Haneen.) II. Prine 63)^

(M. Hartvieh). III. Golden Bonble 69

(Rickaby) Hale mange Lg. Tid 3,96. Odde

18,50, Pi. 43—30—14.

Strake efter Starten red Archety pæ

Egg Glaee, der bragtee tii Faid. Senere

faldt Archery paa eamme Sted. Feitet

fertee i haard Pace af Golden Bonble, der

dog efter eidete Hurdle maatte overlade

Sagen ti! Sea Lion og Prine.

yrcoarsAondieap. 1700 Kr. — 1600 m

1. Hr. P. Thoreene br. Hp. Nanette

56)^ (Thorngren). II. Wembley 57 (P.

Gray). III. Pinch of Swiff 68 (Shnr-

goid) Hate — Haie. Tid l,44'/„ Odde

4,40, PI. 99,17.

Miee Martin kom godt fra S tart og

gik fiinkt til Indiebet, hvor Kræfterne

ver færdige. Her kom Retamer, Wembley

og Pinch of Swiff frem med Nanette lidt

langt tilbage. Denne eidete kom feret ved

Tribunen, men naaede dog en knap Sejr

Kaviåfodieb. 1700 Kr. -r—1800 Meter.

1. Fro Gorm Raemneeeae br. Hp.

Larkspur 65H (H. Firenoe.) II. Ørneun­

gen 46)^ (8. Andersen.) Hale — mange

Lg. Tid 9 M. I-. Odde 1,59, PI. 16-90.

Lavender kom fra Start i Spideen, men

beted intet, derimod gik Ørneungen for-

beveende godt ti! Larkspur, der mæ tte

yde alt for at eejre med Hele.

Paa Sendag lobea altaæ Darbyet,

Aarete store Feet inden for „Dansk He-

eteeport"„

^ Derby Joeh.

T a p e te r

i 200 fotskcilige Monetre. eævel i billige eom lyemgte med GerenK for

Holdbarhed

FotograRelee AetlMer. tehæfehe MateHahroMn ogReagmingsartiMm

i etorste og biiligste Udvalg hoe

— . . .

Geofø Re!chs EM.

Thorkild Lamen, Cand pharm.

MorgtefheweJ ^ (Hj. af Strandvejen)

T e lt Hehrap 775.

Frk. G e r d a N i e t s e n s

fotogsreSeKe AteMee

Mofiewet) 7 (ved Takstgrænsen Streædwej SO

KarsMedfHBke Portratter.

Copier.

BornobiModor.

Alt fotograSslc Arbejde udfores ogsaa for Amatoren

B e n 3 ^ E o t o - B o ^ B o n .

Tlf Hel! 367 st

' De utitfreds med Deres Vask

SM ring op tu Hellerup Dampvaskeri, og Da vH opnaa ah,

hvad De onaker. —Vor Vaak af ManchatHnned er den fineate

i Kobenhavn. — Gardiner behandlea med ator Omhu.

Huaholdnlngavaak, akaanaomt behandlet, tH billig Sneaeprla,

He!!orup Dampvaskeri.______

Kebeeæve. Ordrea. KXæ a'e tu ra. teeoe

^ HvKe. Lyeaby. OfeeSefM. -

Veae eveteK

Kyetee f UeegeS—t. ------- ^ -----_

^

. . . . .

erdre emeree. TeSet. HeUop eæ -tsaa. Ryaeeræ AUe H.

.

K a H o —B i o q u R —C o n f e c i u r g

ETUtsHn LaltsMKsBo.........................

Í.BO

H

Ægts siåbisH B!oFgMøMui...................

.........

..!

yiØSStS jRFSbiSødlag.eee.e .......................................!

Stort Udvalg i Blsquit og Confekture.

Ka Fin fTOllØsAsBs. .aaaoaa e aaae aaa 2BB

Flø Hnsbo1da!aKS^Øs..e............. 2JB

A!i pr. Mb !ig.

nntev. Bæ snart dette Vand farves

markt, kan man skifte det om med friskt

kogende Vand. Ved denne Kogning bort-

fjemee den brændte Smag. Dwpæ bru­

ner man p æ ny Smer, bruner Stegen i

dette, hælder kogende Vand, i hvilket er

opleet noget Ked-Eketrakt, over, og ste­

ger Stegen færdig. Den vil ikke have

tabt det mindste 1 yeisanag.

VotkttkfndhændtktF.

yaekeakindhandakar

væhæ 1

varmt — men dog ikke /<w varmt —

Sæbevand. Det er bedet a t taga Haad-

ekema p æ Hænderne og gnide dem imod

Sæbevand af aamme Temperatur eom den

femte. Spred dem ud p æ et Haandkiæ-

de og vrid dem forsigtigt i dettn Der­

efter hænges de ud ti! Terring 1 det Fri.

Det er bedet a t trække Handskerne p æ

en Gang, fer de er helt terre.

Vaadt Fadder.

Naar vi i det Frie har paadraget oe

væde Fedder, begynder der, aæ snart

vi kommer ind i et varmt Værelse med ter

Luft, en betydelig Fordamprring. Naar

man af sin Fodbekiædning knn har gjort

tre Lod Uid gennemvaadt, eæ fordrer

Vandet deri lige eæ megen Varrrre ti!

sin Fordampning, eom der behevee for at

ophede et halvt Pond Væd fra Nnlgra-

den ti! Kogepunktet, eller mere end der

kunde smelte s4 halvt Pund la.

Hvor ligegyldige eæ end mange Men

neeker er over for væde Fedder, vilde

de dog afgjort veegre aig, naar man for­

langte af dem, a t de skulde benytte deres

Fedder til a t opvarme en ti! Fordamp^

aingen svarende Mængde Varrd, eiler til

at smelte en tilsvarende Mærrgde le, og

de ger ^ogT Gründen det eamme, næ r

de vægrer eig ved at skifte Fodbeklæd

ning onder Paaeknd af, a t den Smule

Vaadhed ikke ger det allermindste.

Hvorledea Damerne med de tyndeaalede,

udringede Sko klarer Fngtigheden i regn­

fulde Dage, stæ r for mig eom en Gæde.

Med mine tykeaalede Stevier har jeg

knapt nok været garderet mod den sid­

ste Tids megen Væde.

Vandrinarmaadsn.

Spis Ikke friskbagt Brod!

Friskbagt Bred er ikke blot nprofita­

belt i en Husholdning, fordi det altid in­

deholder et Overskud af Vand, og derved

en unyttig Væg^formering, og fordi det

for hurtigt ekæree op, men det er ogeæ

usundt, fordi det i sin Mede, eiaetieke og

klæbrige Tilstand ikka lader eig ^gge

tiietrækkeligt og derved kommer til at

bebyrde Mavesaften med et alt for stort

Arbejde.

Citrondrik.

T il e t Glaa Vand brugea Saften a¡4

Citron og dertil aættee efter Æehag

lid t Honning eller Sukker. Foruden

at det er den aundeete Drik, er det og-

aaa den billigete, idet en Citron kdh

ater 7—6 Øre eller mindre. M a i SoCF

mertiden barde denne Drik nydee !

ethvert Hjmn, det vilde tillige befo4^

dre Slaakheden Og Skanhadem, ida)

intet ex gaa rensende <ona pikcpn.

TH onhvor FiokoruÉ

bor der ogeaa altid aerveree CitroHb

Naar man kan give 9—6 Kr. ud til F ^

sken, hvorfor aaa ikke da 7—6 Øre

mere ti! an Citron. Det er dog denna^

der aætter Kronen paa Værket, kag

Ratten, baade med Hensyn til Udse­

ende og Velsmag. Men Citronen mag

ikke akæree i Skiver, da Saften aag

ikke kan afprceeee. Derimod akærea

den i Stykker ved Halvering pag

tværa. Det er da let a t preaae Styk­

kerne aammen, aaa al Saften konumeg

ud.

Ti! Agurkeggiai, Tomgtagiaf og

KartoHatggiM m. m.

bar der ligeledes anvendes Citronaafg

i Stedet for den skadelige Eddtka.

Naar man betænker, a t denne aidatg

ikke alene gar Salaterne afordejelige,

roen desuden fortærer Blodet, er dena

Friabillighed kan ilde bevendt. Ci*

tronaaften derimod letter FordojeL

aen, gavner Blodet og amager dea*

uden bedre.

MB. Anvend CHvonoaft, ikke 0!-

tronayro.

C itronsaft kan opbevares paa fal*

gende Maada: Citronerne ligger nogle

Dage i Stuevarme, hvorpaa de akæree

over, Saften preaaee ad og filtreres,

kommes paa rene amaa Flasker, lidt

Olivenolie hældes forsigtigt oven pag

Saften, hvorpaa Flaskerne tilprop*

pea. N aar Saften aka! bruges, taget

Olien af med lidt ren VaK

BrugCitronsafti vifeste

Bifstraimfng.

F rug t iaær om Morgenen aamt aom

Afslutning paa Maaltiderne vilda ud­

rette Vidundere for den almindelige

8undhedati!atan& Iaær burde Oitro

ner anvendes i langt aterre Udstræk­

ning, end Tilfældet er.

„Kaviar".

Som bekendt er det Stereos Æg, der

efter en eærlig Behandling forvendlee

tii den eæ yndede Spise Keviar. At For­

handlerne altid med et stort Skilt g;er

Folk opmærksomme pæ , at det er æg;te

Kaviar, kaa maaake og^eæ være nedvea-

digt. For nylig har de hollandske Myn­

digheder ataadaet aa Fabrik, der frem*

stillede „Kaviar" — af Sagogtrya. Fc*^5

tilberedtes en Aaajoa-Art og med Tileæt-

aiag af Salt og Krydderier en I*age, hvori

Fisken kogtes. Med denne Suppe behand­

ledea darpæ Sagogrynene, aom Fabriken

selv freaMtillede i passende Bterreleer, og

sluttelig fik Produktet en tilpas gronMg

Farve. Smagen skal have været ganske

den eamme.