Previous Page  183 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 183 / 404 Next Page
Page Background

... .

JM7

^TUABYB t?ME

8

'BMMy

\

Raako^t

'

N^J^ F rn Aåtrid LsMen km ikke

klippe fre Yntviet yed ek <ige ,T ryk-

jteji". Btetningen:

MTeorierne om KvæletaHete og Æg-

gehvideetoNernee aarlige Rigdom pM

¡Næringweite i koncentreret Form"'

kr og b ! iw Vrer!, hved enten men

metter Kv^letof i Bnkeitte! eller Fler-

{te!. Kvmietof og Æggehvidestof inde­

holder netnriigvis ikke Nssringsseite.

)En Deme, der frekender grovt Bred

livgivende og energigivende EgenAe-

her, kea jeg ikke indlede mig pee et

diskutere med. For fiere Aer siden

jod jeg Z unge Mssnd leve i 8 Meene-

!der eiCne pee grovt Hvedebrød og

[Plentemergerine.

De befendt sig

iaeimindeligt godt ved den Kost. De

de gik over ti! ren Beekost — F rugter

hg Nødder o. s. v. — befendt de sig

ikke nær see godt, hvilket i høj Qred

forbavsede dem se!v.

For X Aer siden ver jeg i Schweis

for et finde Aersegen ti!, e t Beboerne

i en vis Bjergde! næsten ingen dsmr-

iige Tænder, havde. Aersegen ver

Sikkert den, et de som Hovedkost

hrugte noget stenheerdt Brød, som

hun bagtes Z Gange om Aeret ved me­

get høj yerm s. '^ e g mødte pee Geden

S unge Piger i Tyverne og fik Lov et

SS Tændsme. A!!s g havde

SZ

skin

nende hvjds^ Tænder uden et Ha!.

Hvis de derimod havde levet ved F ra

Astrid Lessens Klisterbrød, tø r jeg

næsten garantere for, et de ikke hav­

de h e ft ea sund Tand.

Jeg her eksperimenteret med Rae-

kost i eerevis, men jeg er ikke færdig

endnu. Neer jeg kommer, støtter jeg

mig pee grundige Undersøgelser. Jeg

heder Fraser og vi! derfor ikke disku­

tere mere med F ru A. L.

if . HsndAedø.

PS. Med den af F ru A. L. citerede

Prof. Trumpp er jeg i Praksis væsentr

lig enig. Hen anbefaler slet ikke ren

Reekost. Hans Ideel er sn Kost, be^

stenende ef ^dfOYbrød, re e Frugt,

ree og kogt Gemyse, Ris, Kartofler,

Suppe uden Kødbouillon, Mælk i mo­

derate Mængder, enkle Melspiser, Kød

højst to Gange om Ugen i smee Por­

tioner som Nydelsesmiddel." Det pas­

ser lige akkurat til Hindhedes Koge­

bog. T. advarer meget stærkt mod

blødt svampet Brød. Brød skal være

groft og haardbegt for e t give Tæn­

derne Arbejde, mener hen ligesom

jeg. At men sammen med Brød spiser

ree Gulerødder, re e Frugt, er kun

godt.

F o d b o ! d .

SiuduMnp om ProvinMnesiarskAboÉ

SæmJæg Jern 19. de. KL 1^/, f NStovrehovød Idrsstøpnrk.

uB1909", 0d)HMliontra„StuwhowdMratsiownlng".

Enlrt: Voksne f K r. og Bæøa 50 Øre.

Vangede og Úmegns Sygekasse

Paa Foranledning af Kassens Revisorer indkaldes alle Medlemebøger til Revi­

sion pae Kontoret. Begerne vil blive afhentet af Inkassetoreme fra Fredag den

17. dø. mod Udlevering ef Legiotimetionsbevie til Bmg overfor Keseens Læger og

----------,-------------^

__________________________ Oestyrelsøn.

rropforeningen NB.

TraM?Mri!$!(o!!M Burnehavc,

Duntrfetdts A)M $. Indm^dalser til j.

September modtegee Indtil 90. Jnni dag-

lig Ki. 9—1 af Lederen,

Frøken Johanne Høygaard Mieleen,

________ De forenede Skoler.

PACKARD KØRggKOLK

VM De tære tn r tist oø bMUgt. henvend Dnm

da ttl erfaren Lærer. Teii. Helme M7 eller

Centrnl IMIO. Tm ffee pereonUg æellem

ti-1.

HeMefup

AntomobM.

kæreekole.

Grundig Undervisning i

so b "

'

Aulom bilkørsei og Teori.

Aege Henckel.

nFiate si&te Model — Enetimer.

SbanJpatkavej 16, 2. Uf. Heimp 2627 y.

Ir. personlig 12—1.

anndeedeleeøhøn He%o!ead, eæ.

Ttd

Henle Thyeeeen.Nlæ

3dl. AH.

U.

All. Aldre.

H.11.2241. Proør.aOpl. HJl.iSX (3-S).

Svømmeundervianing.

A. Sander's Svemmsskole.

Hellerup Sebadeanstalt.

Undervisning hele Dagen.

U

PR!VAT BØRNEHAVE

Efter endt Uddannelse 1 Udlandet begynder jeg første September en privat Børnehave 1 Viilaen Duntsfeldta AH6 17. Indmeldelser modtages 1 Juni Maaned efter

den 10. TræCea daglig mellem 4—6 Eftermiddag. Else Knudsen.

U

r P R < V A T F Æ L L E a a K O L E - )

(H E L L E R U P R E A L R K O L E )

Hellerupvtj !1. Uf. Gentofte 63 eLHell.

733 X, modtager Indmeldelser ti! det nye

Skoleaar paa Skolen hver Skoledag fra

2. Ml Underskolen, eksamensfri 6 KL

og 7. KL, samt Børnehave.

_______________ 1. Chråatøæe

JM l/k II i! t! ;K ICIIJE

Elever modtages 1 Tegning og Maling.

Otie . AkvareL

JOHANNES NIELBEN

Atelieret: Sanntesvej 32 . Jægersborg.

TræHes d^ ig 3—3.

S v øm m e -6 ym n a e t !k u n d e rv ! e n !n g

Undervisning af Svømmelærer Y. E. Balle og

Gymnastiktærer L Brisson.

BøJøøæøbaHeB HfrøædveJ !70 (ligefor Traverbanevei) Chørl.Meælæmd.

J æ g e r s b o r g R i d e s k o R e

ved Køptøjn P f ChrføHøaøess.

Underv. for Begyn^re og Viderekomne.(Skoteridning, Jagtsprlngningk

y!.*'*^**'**^' tension for Rideheste.

^ n Statd og Ridehus: Ibstrupgaard (tæt ved Kasernen).

^ M v a t Bopæt: Jægersborg Atti 8!. lægersborg. Telefon Gjentofte 222.

R i d e u n d e r v i s n i n g

Heøte å Pessøfoæ og TMaMalssg øææst Ussdeøvløætææ i æaø-a--

E. C. M!e!sen.

Københavns Tattena!!.

¡,.y.d

A l""*

" 'r""*"

Lad B ø rn en e tøøre a l avøm n te .

C h a r lo tte n lu n d a S ø b a d e a r ia ta lt.

K n u d C h r fæ lo f f e ræ e n ,

eksm Gymnastik, og Svømmelærer.

Lærer v. Øregaari Gymnasium.

TIL Heiøsv 2795.

Skemsær til Aneøgning om Koafirms:-

Honendetyr til Efteraaret, kan afheatea

ladtil 98. Jnni hoa: Chr. Kandaea, Hyl-

dagaardavøj M, Charlottenland, E. Meyer,

Teglgaardaveij 8, Charlottenlnnd, O. Chri-

etlaaeen, Jægorvangea Z7, Gentofte, Chr.

Petersen, SloteallJ 10, Klampenborg.

Beøtyrøløess.

WALHAA AMMAåtMå hAMAtna.

otnb. Hoak paa LevUasr Jon

11

. da Betatabæ

&^pååæ!SææL

Mtdnaiekabaret ^

C

O F F ) C ! E L T

Brudeu&tyrEÍegat.

bekendtgørea herved, s!t Udi

J

D Ø D E

Vor ksarø, eltopofrende Fades- og Bed-

stefadør, forhasiværende Maakinmeater

paa Bes-nstorff Slot

Em!!C!¡r!$tBM8!!,

aov atiitø hen Onsdag Morgen.

Paa Bøskøndea og Bømabøma Vegne

Mtelølgnø Ohrlølønøøn,

Eigaardsvøj Z9, 1., Ordmp.

Finn og Tørkøst.

T A K H Q E L B E R

Døt ø o

ø ø ii

styrs-

løgatot for den tjenende Almneklsæse 1

Lyngby, Gentofte og Sellorod Sogne 1

Aar tildeles et Brudepar i Gentofte

Kommune.

Ifelgø Fundateesæ Beetemmelser sksd

AneøMrue hetø til den tjenende Kiaeee

1 vedkommende Kommune. Brudgommen

være fyldt 9* Aar og Bruden 29 Aar, en

af dem have tjent mindet 6 Aar psæ eet

Sted, lig ^m de begge maa nave et

uplettet Rygte og have udviet Sparsommelighed.

Ansøgninger om Legatet indaendee til

nndert. Kommunalbostyrelae, Raadhu-

aet Charlottenlnnd, inden den 90. Juni

d. A. Gentofte Kommnnsdbeetyrelse, den 8.

Juni d. A.W. PArkow.

E. Ericbeen.

Hjertelig Tak for udviet Opmserkeom-

hed ved vort Solvbryliup.

W: Andørwn og MuMfu,

Heahøttevej 11, 9.

B P R O Q

T v B k U n d # r v ! B n ! n g

af indf. Lærerinde (Berllnerinde). Prak

Og letfattelig Metode. Gerne 1Hjemmene

ElæRoWbøLllvsaerdsA114L23. ULHøL3n3

Sek

F ra n s k . !ta ! ien sk .

Parie

Florene.

F s n B oL ø tte K n n d ,

Strandvej IM. Tlf. Helr lOltv. Tr.b.l9-Z.

EngMsh

M U B t K O O B A " C

convereaUon and leøeona Mrs. Roe, Hyl-

degaardsvej 4A TræCeø efter Aftale. Telt

Ordrup 166A

U

3

Charlotte Heuser

Udd.veddetkgl Musikkonservatorium

Ktaverundervisning

Gøæloftegade 4 **"'TH. OøæL U 4 5 .

[

K lL lf^lf(tER

D aa sk Sygsp^e^eraad8 Bureau

Næh

CaaHoMøæhsædaøej 14. TM. HaLL :5 4 .

Dag.

o g u d s ø n d e r S y g ø p lø jø r a k e r

_______ 1 k o r t e Beaæg A g Kr.

MELLERUP SYQEPLEJEEUREAU

anviser nddannode Sygeptojerskor, Husmoderhjætp i Sygdomstitfætde, Barsetpteje

og Aftenvagt.

Frk. EHøsi Pørsæln. Uf. Hett. 1345. — Fru V. Krøtbhø. Uf. Central 14666.

Jordemoder

TFrh E . M oH e ra p -T h e im ø c n .

forhv, Reeervejordemoder ved Rlgshoepl-

talet, hoepitsJeudd. Sygeplejreeke,

Skovlæet C, Studiebyen.

T e4 f. H e H EË84.

FCBPEËJE

L :

11-3.

Uf. Ordr. 223Í

Frss Olga KæønervOløess.

elæem. Fodlæge,

Ellevadsvej 4 (ved Rot ghedsvej)

OVERDYRLÆGE ABTRUR,

Strandvoj 140. Uf. Holmp 9779. Trætfee

Hvordage 19—1 og 1 Reglen 6—7. Dl

T A M D L J E G E R

Tæ n d lseg e F m 5. O om th .

Ejgeardevej 39.

Tetf Ordrup 9!66

D2

îanjtzü frtttt.LinttctmMwit.

TeglgaarslaveJ ! 1 A . Zkovstteved

Tetefon O rdrup 2463.

Træffes iO-3 og efter Aftate.

gnøMsø at brune oø hvide ïtaMeneve t!

^ pr. Htk. JForhen Liiie OMøndveJ iS ^

Hyrdwej !. Teft. Heirup MS7.

CHMTKRF1KU>.E<#BLKR.

Atts Mebi.r ndferse e ttv ZestMMng yderet

Uigt. Mobeipoistrer J. V. Jsæobsen, LtUevej

. Gentott.. Tstr. Byess M07 v.

g

b. „

BEBíETEfMtnd.Jur. HEfm.LEuMdcgn

Ny Vestergade 19, 1. Ttf. Centr. 19066

Keb og Salg sd Ejendomme. Incaaeo m m.

BOVEV7ERELBE,

erkmefarvet, nye KrelhsuMømsulraaaer, er

billigt tilsalg straks. KsM! Oøbøvørøø.

MøWerupvøJ 4, 4. tb. Totf. Høir. 1449 x.

Alt Duøfodor, Hønøo- & Kyll.-Fødør.

(Hejeete Vdmærbelse og GnidmodsUMo) i vel-

rensede KvaMtetevarer tM sMlerbUtirste Dage-

priaer. Tilberee trit overalt. HoUandehe Meile . Hovedopleø oø Udsaig, Vognmeøergade !.

Tetf. Nyes !lí!.

ÏB

KylHngør, ÆlHngør, QæøMngør.

Fra Der. s^t Landets Avitcentrer oø bedsto

Kontroihenserier sæiøee deøiiø rsæerene,

...................

neennde oø iivskrattiøe Kyilinøer, ÆlUnøer og

Gseelinøer af torebeUløe Racer. ^ UdetiUiaøe-

vindueroe. HoUsmdebe Meilee Hovedopieø l)ø

Udsaiø. Voønmeøerøade !. Telt. Byen Ü1!.

l^ØdøøtødsigøkrlHglør anbefatee. Pm

Børjeeonø Hjemmebageri,

AH6 3, 1. Hell. 1916 v.

Nordbanø 6

Billigt Fodtøj.

kan De købe mange Steder; men De kan

fsæ 1. Kl.s prima Fodtøj til særlig billige

Priser hos J. Stmostøøs),

Jægersborg Allé 6.

Leverandør til Varalotteriot. K8

B r o g B P!dtn49 e Ø e r F ty g e å

ønskes tilkøbs kontant Telefon Amager

1608 vegs._____________________

K

Gode Materier betates

med højeste Prla.

h. Hett. 879 y.

Strandparkøvej L A K

6404 BYEN. DBDSBO, MELE HJEM,

enkeite Mebler. Mnsiktnstmmenter. Dame-,

Herre- oø Bomeøarderobo, Fodtej. Gardiner,

PoToeissn, Deøer. Materier oø Kekkenudstyr.

PuKørksuwrø ryddøø.

Modln, Btudiøøtrædø 88.

Tetefon Byen 4SM.

liAkAB

Bt bragt. bødBt# FabrikRt. ælnaø büUgt

Viggo ABUup. atrandvaj 1V7.

IW y .

M4TOROYKÀ å n L é å å

Znøeiek. S)t HM. Øiotevøl M.

M

696.

KAMO

3 k 4 Pors. Kano til Balg. Tlf. Ordrgg

HUB T)L BALd

Bøliggoahod paa Strandvojon, boøtase<

ende sd 9 Væreleer og Køkken. Henvendelse Strandvej 240, Skovshoved.

K8

n oprotetsæesidø Asætædeovn

Tilbehør eamt et etserkt Zinklædekar billigt til Stdg. Kirkevej 29. T ^ . Or-

drnp 804.

K8

g ïnnsnTBÂWM ïvucwT

psen, moderne, ssalgee billigt,

vognsmagasinet, Hellernpvej 3.

Stmw. irtt! Of PCftftM!

haveø altid paa Lages. Fragt og Flytning

beaørgea. TLf. Ordrup 9636. Christensen.

tIBMertit Fensitmt

Billøb mrk. — S 611 til Pol.

t)afttptiiem)t)t6m!nt MfM.

Billet mrk. — 8 619 til Politikesi.

S[)tMt!t(}l)))6tM)!l)!MfM.

Billet mrk. — 8 613 til Politiken.

&)nm(}tM!Mt)t6men! sRct.

Barne- K8

Billet mrk. — S 614 tit Piditiken. K8

m. er biiUøt til Baiø. M f . Heiiemp OM.

___________________

KH

tmpwzKREre! DEBtcfrEkka,

Garbioord. 6t. 4!. ikke bruøt, eseløee for 50 Mr.

Heirup MM s.

M9

ViiUaEÆQ AF HELAAhEKOMiROL

MiøMsestøende !yee Hneeer oø br. ItsUiesære

eseløee. HkoløveJ S. Teif. Gentofte S$:. eik-

HA

KAKKELOVME

Ifoøte trode Ovne samt en Maa esasUJereø

HJern^amin. DeømbrsHtder. biUiøt til Dalø

Indi, af Oeotralv. Geeeonevei IS. Teif.

Hell. 1578.

ådETRÆ s MÉRRáSKRtVEáÓRD

Skabe,

9mhre Vej M. Gentofte Mt.

næd

eom nyt. til Baiø billiøt. OieMB

SE HER!

Meøet fordeleøtiøt Meb kan opnasæ, et komplet t VærMesre Moblemect. beeteaende af

Eøetrsæ Bpieeetne, Birketrseemalet Boveværei-

ee

00

Lyeekroner med meøet mere skal eseløee ømndet ptæ Bortrejea øvt. kan Lejliøhø.

d e n ; .............................. .............

medfeiøe omkring 1. Oktober. Biiiet mrk.

10!7 reodt. VUiabyevnee Biad, Hellerup.

LUKKET FORD VAREEIL,

god BUæd. eseiøee meget büUgb. Pereenkar-

Kseeri. Teif. Heimp

!H6

s. ____________

MS

SOHÆFERMVAL^, 5 MDR., HUM,

DRAVHUMD,

fla Btamtavle. bUtigt Ml Balg. Nieleen, Ben-

derøaardevei 70.

gg

Hsm. sort. med brun Tegning, ca. S tii S Mdr.,

enekee til Kebe, ca. Z5 til M Hr. Tlf. Or-

drup 1407._____________________________

H4

åwMsht tAffølfønnøt Klæwør

MAHOQMt PtAMO KUM ZOO KR.

Ht iiile, taffelformet Hahogni-Hiaver, .

euk Stand, er Ml Baiø for Mø Hr. Taarbsek

Strandvej M. Boghandelen.

HB

f *L åÅLå

Zn ny, ssnnk Hakkeiovnsekærm. faldt Mæ

hoøniramnæ næd broderet Hlseda enskee eoiøt.

Henriettevej 4. 1. BsU.___________

X8

MAVEMBBL^

bastndlavede^ nedssUte Prleer. Sten

øaarde Afid M, 1.

XH

ÉjLDQ RokOKO HJëRMÉMf^A

tilealø. Henninøeene AU4 IS.

HB

ÈM stMQER tRABMVRAAj^jMB

billigt ti! Belø. Zlvindevej M.__________ HB

Pigecyklo og fritatstaende Kosnfnr esiC

gea. Rygsærde AIM 107, efter 6.

áambue-áestg

K8

T 7

_ med Madrae 10

atrandvøj Z, Laraen.________

KS

^ 3od , ^tliig K aja^ tsl åaig. Øbro 1367.

n god, brugt Dameoykie MUig Ml Baløl

Jerøeneeså, Jssøereborø AUS SØ.

&

Zn fin Bekikkert og et

West Pocket sseiøee biliigt. ^ reed íu eX fY u í

* Heimp ÏM4. _________

S^y^ynet ia ja k eæigee billigt, f if . Hel-

lenap IBSH.

x ,Hs

äobberbndeovn

Moderne Hakkeiovae ö g ____________ _

sæiøee bUUøt gründet paa Oentmlvanaeind-

Issø. Heneinøeene AUS tS.

HS

næd Indieøte BroneetnoMver billiøt tii Balg,

M5 Kr. Gndmnevej M. 1.. Chariotteninnd.

WAkMBLaVMB T*L

*AL4.

En stor oø on æindro, billigt. Bernhardte-HH

V4R BR jvATt.----------------

Zt Parti afpaeeede Damaek Hastndkiæder

eamt Bervietter eæigee biiiiøt i halvt og helt

Daa Bstmme Sted er en Hevre^ oø DemæHet-

ejer. i god Btand næd Ramme, t'l Bstig. Ro-

eenfeldte AUS 10, Oentofta________________HB

aue gamle Xakkeiovnc, Xomfarer. MaJC

ner heben liøemeøet hvilken Bland.

Li.

Jern.

mi, FTeeker. Klude, Avieer, Byø-

MetaL Gummi,

ningematerialer, MeMef. Klæder oev. Pniber-

kasnre remmee Marekandleer og Prodnktfor-

retninøest. Jeembanøyej M. Z. WUdt. Særetø

Forretning her pea Piedeee. Vore BUer kerer

ovmalt, <Jt afheniea Telefoabeeked modtsæer

Ordmp M50

" C --------

gud eom ny engelek. biae. eftagëB î

, e, et Heneenue næd Hegnegeard, hsen

ekiUee i Fleder, buee Sø HenaLeeekur fomø-

Barnevogn

den eamt SS unge rigtlægøetede Hglæggere sæ

Haa^ S5 H ylllng^ bUligt tU Balg.

Hyldegaardevej Sø.__________

ø n

i ^ane ^bmn Itallea^ ), 5 Gnid WyanÆC

tee og 5 Plymouth Booke fepreøieda i fuld

Jglsegning) eæigee eemiet eller delA Helmg

Dnehna beneehn! !g

----------- — ---------

EylUngehnse

læhegaard Ml Balg. Teif. HeU. 0.

* lB t---------

med

l^eddetrsee Hesreekrivebord UT

Bedelen g. 1. tv. Trssffee efter Hl. 1.

- j y ---------------

5sselhæer,

Dner, Kaniner,

vej, Gentofta

FBK

HB

ÆlUnøer, Rena kylUagerl

Tjemeøasudes:. Brogaarde-

HB

t.EJl.!(:i4]E[3llR

¡MtiWs ísm iiM í) ¡¡istfjsrbfMHf

L Æ G E R

L/EGE POUL PAGH R)EE,

Erichsonsvej 3 (nær Torvet), Gentofte.

Te!f. Gentofte 668.

Trseffeø 1—9 og Torsdag Aften 7—8.

Tandtzge F. Kaaber

CafBMBgtøj^j^(HeUeni^Tshstgrænsg)

)LHsitgsafd, htjlM)

Tnsstæevaægøæ 8, 1., ChasH.

D Y R L Æ G E R

U M D E R V ! E M ) M G

Ridning i Dyrehaven.

Fortanens 8t^d. Telt. Lyngby 73

Btr. 1400. Berider Erholt.

]

1?

C a r F L i n d b o y

) !

Eloam, Oryanht.

Klaveø, OvgeL TenH,

DuafBfeMta AM4 5*

Telefon Høltup 204S y.

M f Ms HÊss^Bbærx N cb ræC tF , K!a^

vsøundørvisuing 9 Kr. Timen, ^ r f n

B8BB8 AlCMstnúrfsshB AMé 58 . T !f .

O r d F a p M .

U

Lær Klaverspil ttos

piført Jespersen. JohhnneveJ 8. (3)arl.

Axet Bruun,

Klaver, OrgunM V. Ordrup K!rhø. Beg

Orgal,

Fredenevøj 44,

og

?M;n.

Uf. Ordrup 469. Viderah.

VjoHn

lagaborg TranaåUsar__________ _

_Aaoettevt( 4. Telefon Ordrup 34C

o o Kå8<w#p48n4<#rv!M-

n ! n c e

- ^bgyndøyg og Viderekomna Braaævøij

^Charløitonlund.

U

Jibver. AgnssCatling,

Beadix, Egøhajvøji?,

Tr. 34-1. TelL Ordrup 177C

Vadear

Kåssø

Ilf. Hølf.929y

!

Fra priva! Badehus

gives HwææssssBtsssJæsnrlBsshsg.

Frk. BdE W4HUH4, Annssvej 32.

.____

Uf. Hell. 1282.

T estalæw veJ 8

(ved Cnsflotfeulund Ststioa)

TM O rdm p 78Ë.

10—3. Anden Ud efter Aftate.

Ordrup 2373. Iif?d. &Fred. 6 - 7 Aft

før gygøkøøøøBiødtøææør Tøødtægø-

førøBingøBg 8y)ø)æøsø(økstør.

TsndhBge AxcifSdersNi,

Ehovøfwwød atrsMSdvøj ZÏ

4

A.

(vie-A-via Skovshoved Hotei).

Konsuttation 11—4. Tirsdsig og Fredag

tittige 6—8. Ttf. Ordrup 9078.

Frattnttnareksamen.

5)c Foræss. PTBølåABåæBørhnrBssB,

forh. Deckers Kursus

og Lang A Hjorts Kursus.

Uanftgadø 29. Tstf. 6479. 2M -3 samt

Ursds

"

Ursdsg og FrsdM Aften 6M—7.

Menighedåbumehave

KØB OG SALG

i Magiegaardå Sogn

Efter Sommerterien aabnes en Fre

!

f

^'r beisk

Bernehave 1 MeesiaskirkaaøMenighedshus

(Hartmannsvej 46), daglig aaben 10—9.

Betaling 8 Kr. mdl. IndmJdelser kan ska

til Lederen, exam. Bernelærerinde Frk.

Agnete Bireh, som træges i Børnehaven

Ursdag og Fredag fra 9—8. Teif. Heirup

Johø. M etterup,

Prof., Dr. ohiL,

Formd. f. Menigbedsraadet.

EMU ThBHlng,

¡epræet.

O rund

Sogn

H p g!w44

tu

Reai- øg MøMømskole-Etøvør. Hønv. øf.

tar 7. K. E. Hansen. EUiaorsvej 17

U

HJALMAR AMbEREhMh hvøMME-

unØewjsaUæ for Bom, Damer og

Herrer

paa

^ e a n æ a ls e n .(kxlea^. Strandvej SØS. (Sf!æ-

s e a ^

Lærer paa Helgoland

for P. øS).

s T i M S ? ' r - " -

]

C H A R L O T T E N L U N D

B R Æ N D S E L S C O M P A G N t

VXD H .F AAQ4AHD

KONTOR : KÆQER8BORQ ALLÉ 2 2 , "- TELEFON O R D R U P 2 4 3 0 .

K U L , K O K S , B R Æ N D E & B R t K E T T E R

Vethoidt Spiseetne og Sovevæietse øæl-

gea Fredag. Kildegaardavej 9. Heirup

9397.

ROMMERMØBLER

Elfenbensfarvet Spisestuemebter er bil-

tig til Salg. Strandvej 377. Ordrup 1996.

E t dobbeit Birketræs Soveværelse billigt

M: Salg. Tlf. Hell. 2381.

KS

Nog!e brugte CyHer,

istMdeatte, Dame-, Herre- og Beme-

oykler, sætges bittigt. Cykteforretningen

^Tubai Ka:n", Lindegaardsvej 11. Tetf.

Linoienm

1

S to r t U d v a lg . E in ig e P ø l

Ssgkyadlg Faalægatag.

BüsBaggsLímahttmAMü

6 KroaprlssBeæøæade 6

Teletisæ 3 1 3 ^ 3 0 2 3

een# Mtnørng, M gp# gp. nt

V. Z. Hnuthe Vej 10* TøM. Heirup i7!.

.PP"*! * " " "O T R DAMEOYKLER

tu Balg Jom,hergvej Í5. Hid.

HB

En god Dsmo-Cyldo tllM lg. M

Kr. P r. Alexandrlnoo Allé S, 1. ih .

R WVH T A L .)å --------------

leverøg hver Dag i Gentoftø. tit bittigste

Friø. BestiUiuger modtagse inden 10

Førmidd^, ti! Løvøylag somma Dag. Tlf.

Gøatofte)3()2.

Kg

Kout.) LiUevej 5, Gentofte. Ttf. GenL Sti

575. Indm. modL Vejleda. ydes. Hontingsat

Hr. i.50 aarllg. Skriv ikks nndsr paa fri-

vUiig Overenskomst om Lejeforhejeisst

OPLAGSPLADS

Borvitntfri Plads paa Ordrupvsj M! Lsja

Ordmp Temmsrhandel. Ordropvej 74

— B A ñA ó lÉ T )L ¡L e je

Lt

Jacobosng

2485.

AU4 1. Tstofon HsUorupLt

C A R A Q E -U D L E JM W a -

Tetf. Hetrup 2Qj.

Skat De leje eUer ndleje, søg da

H tliffU l M t. B ø ltilø n tø r,

Røhekhavøj 47, Et.

— Tøløfon Møttørtfp 9666. —

Lt

1 PRIVAT HJEM

kan Hørrs altsr Dame faa et næbt. Værelse,

eventuelt med Pension. tUleje straks eller 1

Juli. Adgang tU Have og Altan. Hellempvel

45.. 5. th. Tdf. Hdmp iSOS.

Vt

HlMbåA 9 vÆBhLåERS

Lajlighed Mllaje straks for enlige Folk. Hagens AU 4tA _______________________

Lt

2 MéBL. VÆRELSER,

det ene et Altanværelse,

Herre. Teif. Heimp 1515.

MUeje for en

Vt

WéBL "VnBÉLåK M B EM MEhhE

tiUeje. BtrendparkeveJ 54. Btnen th.

OAhAGE

billigt Mlleje. Baunegaardsvej 45, Gentofte.

lefo;

Te n Gentofte 45t.

Lt

VÆRELSE,

fint næbteret. Adgang Mt Telefon. Ml Leje.

! Minutes- Ml Sporvogn. Btsngaards A114 M. i.

DLLE 2 VÆRELSERS LÉJD&HEBT

med Hakken og Brændselsmm MUeje for en-

tlge Folk. i5. Avgust. Ordmphejvej 5.

Godt Bytte.

Cotåfgægel.. fog Plyfæfssg og eveæd.

MæMor ææfæo.

Haveo t Solrig 3 Vær. Lcßtghcd. Pigs.

væreite. Bad. Aliga, btltlg

Bægeo: Leje. Øsietbto ved Vibenshus

3 4 4 Vær. Lejlighed med

Badeværelse og moderne Be.

kvemmeligheder j Helierup.

Stor Godtggirelse elier '/g

Leje kan udbetales, aaar Byb

ningea kan ske inden 13. luH.

Billet mtk !03S modt Vjtls.

byernes Blsd. Strandvej ^

He"l llerup.

HOS EMUG DAME

stort tomt Gadeværelse ledigt i.

dannet Herre, næd eUer odsæ

Btrandvaj I47. i. th.

Juli far

Peosioo.

Vt

Vmeh). Værelse tU Leje for enlig Damé.

BMandparksvej 54, Bt. tv.

VS

Viha i Orntefte bliver 1 Værelw ,

randa. Have. tU Leje Okt. Xlyttodsg. helsS

enlige. Billet mrk. 1055 modt. Vitlabyemee

Blad.

vg

_ BollysS Værelse metrPsñsióñ*fsäe*büUgt't

Villahjem. Have. Tetsfon. MargreteveJ 7.

Ét nmbleret Værelse Ml LoLje for so rolig

Herre t. Juli. Strandvej ScTl.

VS

*** * mebiæret Væretsé

nsed lukket Veranda i Juli—Avgust. Tlf.

OmmpM^

yg

For enlige, roiige Lnjeee

Hgbed. evætt. ! Vær.

5 Vær.s Lej-

- ----- med AAyM# Mi Kek-

kesM tedig ti! i. JnU eamt 1 næbL Væmlee.

AnemoneveJ 4t E^gfku Andersen.

Vs

Ef

V6M4)S4

msd KEhKsn

4i! Leje. Ordrupvej 132.

9302.

Telefon Ordrup

_______________ VØ

Et stofi tomt V46fs!S4,

Centralvarme, Adgang til Bad og Kokken, egen Indgang. Uf. Heliernp

9061

V .

Meliem 4—7.

EM GOD SOLRtO

Værelaee Lejtighed, 2. Sal, er strakd

til Leje i Boligforeningen Tranegaarden

(ogstæ for Tilflyttere.) Andersen, Trane-

gaardsvej 68, 3. tb.

Ltt

Bn eotrig og fritbetiggende 3 Værei-

eers Lejtighed med Pigekammer, event.

Have, kan faae til Leje. Indskud Kr.

1096. Leje Kr. 1161. Henvendeise til

Worm, Tranegaardsvej 48, 1.

LT

Garage-Udiejning 20 Kr

Estersvej 16, ved Tnborgvej.

t . 8 s !s V jH stsjüg hed , S trsnGvsj

Nr. 162 ved Chariottenlnnds Takstgrænse

' Leje straks. Henvendeise metlem 10—6.

" WMhVÆMhåT. HåLLåAD^.

ti!

! gode. solrige, tomme Vær. Mt Leje for ms

eller : Damer i fast BMlllng. Centralvarme-

Bad. HogegaS. Adgang Mt Bebade. Telt. Helt.

5K5 s. efter 5

t,g

MKLLhRÜ^ A v t BÓÜAkóHTóR

anviser gratis enkelte Vær., mebterede ellse

unæMesede. med ell. a. Pension. Bebekkavaj

"t.

LS

*

VÆRELSE TIL LÉJh.

MeblersS GaAeværstse med Bot og ogen Ind-

Msg straks Ml Leje. Fredensvej 4A Stuen th.

Bn

gang

respektabel Kvinde, som emssrer sig

Husgerning oU. Ugn. kan faa ot godt Væ-

s omtrent gratis og Arbsdde em b t Dage

Dgem. Qersonevej 55. Oisst ______ ^ V g

Zt stort, iyst, tomt Yæretse ms4 Osatrel-

ved

reis

kern

L

M! Teiefon og Badeværeisa

DamA

varma ag Adi

a faae h U l^

ss: ama. Ordrup 1S14.

Zv Brunna Vøj M.________

^ A y ,!* " "

!A40 slra K evsn!

tuelt Adgang Mi Hekkan. Ftëdeo.-vej

5

i. gj.

Stort næbiarat Væreæa tu Laja vaJ TrôC

layvognams IhtdastaMoa. Jægsstsussa IS. V.

Jansan .___________________

iíaMaret Væreise Mi

Leja.

KranJvej

H!

Som OvergangBled fra HaapltA) øller K llnih kan tilbydes Ophold

i Gentoftevilla. hygeplejerske. P ris ca. 1 5 0 - ^ Kr. p r. Md.

Nogle

enkelte dannede Damer eller Herrer kan faa M ^ ag e'b^iaStl Pension,

eventuelt OlMt- Telefon jGlentof(e S88.

A-

*

, j

Í4

! -