Previous Page  184 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 184 / 404 Next Page
Page Background

VHLLABYEPNES MAD

!9 2 7

a 0 G E s

n n t !^40^

T !)

f! n #

L #j-

H ) ^ d # r å M t#

L<

i H S H e r u p .

Pr. 40-50,000 Kr.. Mg. Udb. 10-15,000 Kr.

^M<d! * a#w, Uw ^ r. §. O. M55.13729.

i& w toM # a v t o r iM r e d e B o !)a ü io n (o r ,

Violvej 18, Teil. Genlofte 134, seger mange

Lejligheder 1 alle Sterrelser._________ \ T^e

Mdre, roHg bem e eeger en tre Vterelews

LejHgbed med Fieevmrelee. h ^ tt 1. Bal 1

Villa, i Lebet af Bommeren eller Efteraaret.

!a ll mrb. 101! modt. Vlllabyemee Blad,

Btrandvel M.

la

ROUQT nOTKPAR

den Bern eeser ! 4 * Vmreleere LeJUshed

0 Oktober Flyttedag. BUlet mrh. 101! Yilla-

byernee Blad, Hellemp.___________________M

5 oH er 6 V < 8re§$er8 L e j t t g h e d

med moderne Bekvemmeligheder paa en

Fereteeal foran i Hellerup, MM til

Leje straks eller senere af en solid Dame. Billet mrkt. 1023 modtager Villa-

lyei^nee Blad, Strandvej 96.

T)L OKTOBKR,

eveotnelt fer. eeeee af rolig FamlUe (knn

Voksne) 4 4 ! vureieer med Pigekammer,

aeer Takelgrmnsen. Med OpglT^ee af Prle

BUlet mrk. — W 517, Bladets Kontor, Baad-

huepladeen________________________________la

HKLAARSBKBOKLSK

Paa Btrtekningen Btraadvejen, Charlotteo-

Innd. KLunpenborg, Ordmp segm til i. Bep-

tember eller Oktober en god ! Vmreleere Lejlighed. Enlige Folk. Telefon Btrand 4M v, fra

!—t, eller Billet mrk. — B 507 tU PoUtlken.

Rt! 3^Vmye!gera L ejlig h ed 1 WellerMp

eegee for nogle Maaneder eller eveotnelt Len-

gere. Bült mrk. — B SM tU Politiken. Baad-

nmi^^imn.________________________________^

Bt delvis mebl. Vserelse, eventuelt

med Pension,

Mgee

i ChaHottemlund (ved

Stoppested) fra 15. Avgust af Leererinde.

Bill. mrk. 1026 modt. Villabyevnee Blad,

, Strandvejen 96.

_______________ VS

! mebl. Væreleor,' med eller uden Kekkan,

Btneo, helet VlUa. eegee af ! aldre Damer

fra 5. JnlL PrL pr. Md., Gentofte, Lyngby,

Kyeten near Kjebenhavn. Billet mrk. 10!!

VUtabyeroee Blad, Hellemp.______________Ls

1 eller ! Vmretsers Lejlighed eegee af ungt

Ægtepar. Billet mrk. 10!4 modt. VlUabyer-

aee Blad._________________________________ Ve

En to Vgreleere Lejlighed med

Keaaen

ee-

gee etrake etl eeoere Hellemp ell. Omegn.

Partner Joh. Boeemp, Trored, Vedbeek.

Til Wteraaret eager et aldre Ægtepar en

! 4 4 Væreleere Lejlighed, helet 1 Villa- BUlet mrk. 10!5 modi- Vlllabyemee

Blad.

Strandvej 04._____________________

Le

L e j i i c h e d

Enlig Enkefrue (67 Aar), rolig og

solid I^jer, eager 2, event. 3 Veer.e moderne Lejlighed i Gentofte, Ordrup,

Charlotteniund elier Hellemp, Oktober

Flyttedag eller tidligere. Billet mrkt.

904 modt. Annoncebureauet, Nerre-

vold 62.

Ls

LEJLtOHtp 406EÉ JÜU

2—3 å 4 Vesr.s helst med Bad. Svane-

mallen, Hellerup) Charlotteniund, gerne

i Villa. Familie uden Bern. Hillered 7A

__________________________________________ U

3

1 Gentofte til 1. September, hvor Tilladelse for Tilflyttere haves. Kun 8 Voksne. Adr. O. Harsengo, Dortheavej 4,

K age

Lb

VTCCÄ

6 4 6 Værelser i Charlotteniund eller

Ordrup enskee til Leje. Billet mrk. — 8

609 til Politiken-

Le

Vtsreleer, veleeebterede^ hyggsMge, belst egen

ladgang. nden etter med 1. Kl.e Pension, eegee tu f. Avg.. eventuelt JnU. 1 Hellemp af

Gentleman. Billet mA . 10!! modt- YUia-

byernee Biad. Hellerup.

Le

) bRDRUP

eller Charlotteniund eegee enareet en mindre

Lejllgbed, helet med Garage. BUlet mrk. 10!

modt. Anton Andereene Boghandel. Charlot-

tenlund.

Le

----------- ---------------------------------------

! mebl. Veereleer og Have enekee tU Leje

for ca. ! Maaneder. BUlet mrk. 101 modt.

Anton Andereene Boghandel, (.harlottentund.

---------------------- MåCCH R W :--------------------

En enlig Herre eeger enareet en ! 4 4 Vee-

releere Lejlighed. Henvendelse Vedel, Bro-

gaardevej !. Telf. Gentofe 1045.

Le

GUD SØGES

En Dreng med egen Cykle kan faa

Beskæftigelse hver Dag m^lem Kl. lOU

og IH- 4 Kr. ugentlig. Billet mrkt.

6370 modtager Folkets Avis' Kontor,

i'rederiksborggade 1.

P t

FORM)DDAGSP!GÉ

antages til 1. Juli. Hyldegaards Tværvej

H.______________________________ F t

ijt^UJWG SØGES

Som saadnn kan en flink og opvakt

ung Mand faa Plads straks i en i Hellerup beliggende 1. Klasses Colonial-, Vin-

og Delikatesseforretning. Billet mikt-

1027 modt. Villabyernes Blad, Strandvej 96.

P t

MUStKALSk

ung Pige fra et godt Hjem kan faa Sti^

ling i en 1. Klasses Musikhandel fra

9—2. Tiltrædelse 1. Juli. Maanedlig Gage 60 Kr. Selvskreven Billet modtages

under Billet mrkt. 1031 til Villabyernes

Blad, Strandvejen 96.

P t

ENEPIGE

sund, rask, dygtig og velanbefalet,

Mges

I. Juli. 3 Voksne. Bankbestyrer Schow,

Valdemarsvej 7, Charlotteniund. Tlf.

Ordmp 626. Personlig efter 1.

P t

PORMtDDAGS^tGE

til stuepigegerning,

Mges

fra 8-2.

Len 40 Kr. Fri hver Onsdag og hver-

anden Sendag. Ellinorsvej 7, Chhrlotten-

Enepige.

Bom saadan kan en paalid^ig Pige,

der aamtidjg er dygtig til Madlavning,

faa em god Plads hos Fm Berg, Hennk

Herta Vej 23, Charlotteniund.

F t

RW PUW Q UWQ P tA E

kan faa PisUs straks. Andersen. Btatlonsvej

5. Vedbæk. Tetf. Vedbæk !00.

^

BARNRSTUEPlAÉ.

En fiink og proper Bamestnepige segss f.

JuU f ViUa, Centralvarme, varmt Vand. Maa

kunne servere. Bofus Bandits Vej 1!. Ordmp

MMO RMRPIQR.

RT HLHWGE R

TS)ef< dm pM ^

En pæn ung Pige, proper tU Hnsgwning,

.Jendskab tU Madlavning, seges tU

LUie Btrandvej 4. Heii. 14!7.________

BUD

antages strakt. Jægersborg AU4t Mejeri.

s. Frederiktsn, Ordmpvej H!.

Pt

RMRPIQR,

fUnk tu Husgerning og Madlavning, seges.

Knn Voksne. Telf. Ordmp !M.

Pt

<4)DLERTtDtQ PORMfDDAQBHJÆLP

entket straka Ootgaarsvej !. Telf. Helmp

UM

M

PiRW, UMQ P)QE,

som kan kere Tur og pasee ! Bem fra Kl.

i—7, kan faa Plads straks. Henvendelse

Kiosken, Btrandvej 7!. Telf. Heimp l!i!.

FORM!DDAQSHJÆLP

f nM PLæ

SM m ^ T ^m ^

TH. HU8QERM!MQ

eegee straks eiler 1. JnU en pæn. nng Pige,

der kan ligge hjemme. V. Hansen, Blotsvej

iO. Charlotteniund.

1^

— T K E p ! n T ? A n n rw B E B —

fra iO Morgen tU iO Aften. Heov. Vognmand

Larsen, Fortnnvej !.

Pt

UMQ P!E T!L REMQØRIWQ,

Bygang eller andet forefaldende Arbejde ved

Forretning, faar etraks stadig vellonnet

Plads, maa helst bo Bkovshoved eller Ordmp.

Billet mrk. i(M5, Viliabyemes Blad. Helle-

r^L

^

----------------- W T iM fM A A P td E -------------

seges til i. Juli. Anettevej !. Ordmp !!M.

f^ormiddagspige seges stra ia Fogh, Fre-

derikkevej ! A. Bandagen fri.___________ Pt

En ganske ung Pige. som kan iiggn hjeml

me, eeges. Teiefon Ordmp !!9.__________ Pt

tn ung Pige, ikke under !5 Aar, dygtig tU

Madlavning cg Hnsgerning, seges. 4 Voksne.

GLAWDEDE

Pt

En danårnt, nng Pige kan faa LandophoH

og on mindre Len mod at gere Husgerningen

i et iiiie Bommerhns ved GiUeieje fra Bint-

ningen af JnU tii 15. Avg. Koiesen. Gentofte-

gade i!, Gentofte.

Pt

ENEP!GE ^

Hink og paaüdeüg, s<y han daglig

Afadiavning, seges ti! 1. senest 16. Ju-

)i af mindre Familie i Charlotteniund.

Ajfgen Frihed. Billet mrkt. — S 696

tii Politiken, RaadhusptadMn.

P t

UWG PtGE

seges straks til lettere Husgerning og

Pasning af 2 Bern, 4 og 8 Aar. Bro-

gaardsrej 29, Gentofte.

P t

— F 0 w r n i T * ^ * n a å B A M i

En forretningsvant ung Dame antages 1. Juli til Frugtforrstning i Ordrup.

Anlæfatinger og Lanfordring udbedea.

Biiiat mrkt. 1029 modt. VillabyernesPt

------ R ü in r n nm n y r

s e ^ straks gmndet paa Bygdom. God Laa.

M f. Ordrup 14iA

P

4

Bampwaskehet „Rawnaborg"

(Gustav Rasmussen)

T e lt Gentofte 62.

Telf. Gentofte 62

Møbe!t Éygnmgs &mventaf Sneaker)

o . V. S A U N T E

îasgagebogg AM4 S og Fgesfaeavaf t , C h arto ttaeh tad .

Telefsg Ordrap IMK -

Hf. HsH. Í770y aH.g K!. 6 ERm.

GJEWTOFTE IMMIABE & UMBEMMABAStN

Stor Sending af Baby Artikler Uge hjemkommen —ogsaa meget

e ^ g a n ^

Nyheder 1Jempers, Veale, Terklæder, Fyjamag, Nafdragfer og Forklæder.

Ah f Trikotage til Damer og Bemsamt SmeeHng, alf Hl HlllgsfeDagsprle.

XorseHer og KorseleMer fra Durafne Hansen.

Et Parti coul. */t uldne engelske Dame Strømper pr. Far 2,25.

C . L U N D

Koage!yeveJ 2 A . — Amdeleheeet — Telefon Nr.! 912 .

Caa rt nier h!ar!T!siB!^,

Speciale: Plæner anlægges efter engelsk

Plæner sisas med Le og Maskine

Privat 2714 y.

og skotsk Metode og Stenhejssnlæ^

Ft

Hf.

Ordrup

2645.

Kogning og Servering tilbydes. Fru

Christenson, Trsnegssrdsvej 60, 2. THf.

HeU. 2931.

Pe

AFTEMBEBKjRFTlQELgE

segss ved BeLksber. Opvsskning og Bervering

eiier Ugaende. Henvendeise Henriettevej 4, 1.

Bsi. Meiisr.

Ps

HÅVh ØWgKEB AT HéLDE

for Bommeren. Fint snbefsiet. Christensen,

Btrsadvejea 14!, Btueo, Heiiemp.

bAMEFRlSERlMQ

Vng Pige. i! Asr, seger Pisds som vidstæ-

gssende Eiev. BUiet mrk. 10!! modt. VUisby-

emes Bisd, Btrsndvejen M._________________

Stlbydee i Hjemmene Byning 3 Kjoler,

Drengetej. Bepsrstioner. Hei. 5!4. Bkrift-

iigt Cigsrforretningea. Btrandvej 10!. Fm

Berensen._________________________________ M

En Kone seger ^ssk og Bengeriag. Tlf.

Bteaad 114! y._____________________________ ^

PsAiidellg ¿sm e seger Heekæftigelss, eatea

Assietsooe 1 Forretning. Inkassation, evt.

tu HJæip eg Vagt ved Bem eiier æidre Foik.

Besked modtagee TM. Ordr. 1447.__________ Pe

Bamvittighedsfnld, proper kone seger gode

Vaeke- og Beogeringseteder 1 ViUa Btrand-

vejskvarteret. Biii.

ntrk. 10!! modtager

VUiabyemee Biad, Heiiemp.______________ PB

En pmper, veianbefaJet. nng Pige tii den

1. Jnii eiier esnere. Vedel-Jensen, Btramd-

vsjen 14!. !.. Heiiemp.

Ps

RAMMET UWG ^IGE

ia n t til Herskabshus, onsker Eftermiddagen besat ved indvendig Husgerning

eller Bern. Billet mrkt. 1030 modt. Villabyernes Blad, Strandvej 96.

Ps

Vaskesteder seges. Frk. VotkerMn,

Weisesgade 6. Besked modtages. Telf.

Strand 1069 y.

Fs

SusbestyrerinJspiads seges i. JuU. Heaven-

delse Btrandvej !40 A eiier BiUet mrk. iOO

Bkovshoved Kiosk._________________________^

Vask og Btrygnint samt Rengering segssj

5 Kr. pr. Dag. BUl4t mrk. !7 modt. Geatof-

^ K ^ ^ .

Ps

En nng. rask Kone seger Vask og Benge-

ring. gode Referencer havss. BUlet mrk. 51

modt. Boghandelen, Hellempvei 5!.

Fs

--------------- BLAM å#A å*.—

Hng Pigs. !i Aar. fra pænt Hjsm, æ gsr tU

1. JuU lettere Plads i Huset, hvor Husmoderen deltsger i Gerningen. Biiist n rk. .Fiink

Pige* Viiiabyemes Biad, Heiiemp.

Ps

EM DYQTIQ KOME

seger Vask. B. M. Øbro 05! s.

Ps

f DggMsæag Hjaæt

Hovtdbsde

Haarfsrvning

Ondulation

Klipning

A

m m .

L ! z z y J e n D c n ,

LlnJsgssrJsvtj 48.

HeMerup transportabte

Kabben,

K e b a k k a v e i 4 4 .

D!nef

T y a n 4 p o f t a b ) e .

Dineg — Souper — Smarrebrod.

Kolde Anretninger.

8 Retter Middag bringee hver Deg.

Billige l*riser.

Tlf. HeU. 1986.

Frfgevme æedggite

n ). C E rfB tøm B øæ

Mawewandings-

Artik!er

Prfmæ GMmmiøftMuør

med 2 Indlæg.

8!ængøvognø, Vændkæntiør

Sprødør, Tærbhtø, SømKngøs

øÉykkø m. m. ! ø4or4 Udvæfg,

Johannes ToHe.

Jægeraborg AUé 23.

TeleÉ Ogffvøp 369.

KUNSrSALEN

Møtanondsan

eæeæé'f -akædøp!d!44.

Fr. a¡e!$en.

S k r æ d e r e t a b l i s s e m e n i

Rebebkavej 23.

Tæ læ f. H æ U ø p u p íT D D y .

#

Anbefaler sig med

1. Ht$H!U)sM!ri.

C e n t r a å k o k k e m

ior Jægersborg og Omegn.

VlUø øBøådtelyø, Skovvej 7.

Telf Ordrup 610.

f'/e-i^ /e

3.: Brun Suppe, Høns i Ciironsov!.

Af.; Frugtsuppe. Bsnkekød.

T ; Kørvelsuppe. Kalvesteg.

O.; Rlsgrod. Gratin m. Grønsagen

T : Gtynsuppe, for toren Kylltng.

F.; Urtesuppe, Rasout.

L ; Brødsuppe, siegt HomBsk.

Middag 7 Dage 1 PetA H Kr.,

Bgiægeø ovørøR.

Spiøøgæefev modtages. — Eeløk øbøs

ræiddøge leveres tilgføsøMgPrtø,ligesom

!ækkee!S)æøegøbsø4å,Løgkøgøgog tø.

K o g n in g o g S e r v e r i n g

tiib y d e ø ø n n ti M æ n e h e tø try g

n in g . F r u R o ø a Q u iø t, Cæ iiiøenø -

v e j ! 0 . ! . T i f H e i i. 2 8 4 7 y.

DAMER SY 8EU^

Prsvninr nnedvendig. Menstre skæres efter enhver JoutnsJ etter Tegning. Btof tiiskæres. Kjoter tttskæres fra Kr. !%. Etever

uddannes tit Direktricer. Systue og Hjemme-

syning. Fm Vatborg Maagensen, Bauntesvej

iO, Jægersborg. Teif. Gentofte ii77.

B

AMTOM HALDS VÆRKSTED

for Reparationer af Herrekiæder. Att vendse

og omsys. Strandvej 8!. Teif. Heii. !7! s.

B

! store Træer onskes fæidet. naar Træe,

tages som Betating. Vemmetofte Ait4 M.

Sommerkioier Hippeo

og proves for 6 Kr. Kjoler og Russerveste

eya

bill. Fru Mortensen, Jsegersborg

Allé 17, 3. Ord. 983. It)—2 og efter 6. B

-------------------

R H ? E K n n ^ -------------

i Damernes Hjem. Ondulation 1,26. Manicure 1,26. Klipning 1,(X). Telf. Ordrup

M81 inden Kl. 6 ._____________

B

KJOLER SYS

fikst og bUUgt. Ordmp Jagtvej 41, !. ih.

mAMCHETLtMNED,

Skjorter, Fitpper, Pyjamas og KiUer sys efter

Maai. Reparationer udfores samt Dame- og

BOmeiinned. Stoifsr modtages og havea Ote

B m u n ^ ^ ^ l ^ ^ T ^ ^ O ^ m p ^ M .

B

BLiKKEMMSLAQER,

Vand- og Gasarbejder udfores. A. BCiov-

Petersen. Jægersborg Aii4 41. Tlf. Ordrup

t4i<)_______________________________________ R

KAKKELOVME

renses, pndsee og opstittae. Fasge, Jomsborg-

vej 1!. i. Teif. Heimp 144!.________

B

QEMTOFTE TfL8KÆRER. OQ AY-

skole. Damer, sy selv. Prevning nntedvendig.

Menstrs leveres eftsr aUs Journaisr og Teg-

ningsr. TeJ tiiskærss og sys. Eisvsr uddannes

tit Direktricer. Bystae og Hjemmesyning. Tlf.

Gentofte 1177. Bauntesvej 1!, Bt.

Bi

tUmtUHMloitm,

LlndøEaørdavøj 34, Tif. Ordrup i44i.

1. Kl.e Haararbøjdø, Ondulation, al

Bkønhødaplgjg^ øMtig. M<ø!4gø.

RøpørøHonøg ndiøreø hngdgf op

b liig t.

UWG P tG E -

Kommode 36 Kr. Reparationer ndferee.

Snedkerværkstedet, Valdemarsvej 24. B

KRhSEL

med mindre Flytninger med H Tins BU 1

By og Land. Telf. Btrand 1140 v.

B

AOMMERaPRDJTMiMQ

med Larvegift og Nikotin ndferee ma. Teif.

9M, Gartner Larsen.______________________ B

Udefrisering, holdbar Ondulation, Xr.

1,50. Hellerup 1479._________________

AMTOM HALDS VÆRKSTED

for Reparationer af Herrekiæder. Att vendes

og omsys. Btrandvej !!, Telf. HeU. !7! s. Bt

jernbanepavnionen.

Telefon O rd rup 57 og H 2 4 .

Middagen levereø 1 Hjemmene.

2 Kuvett! 20 Kr. j 7 Dage

Ftedag. OkseSiet bemaiMrStikkelsbær.

grød m. Fløde.

Lørdag; Brødsuppe, Beufkarbonade m.

Æg.

Søndag; Kalveryg Gami, Hofdessert

Mandag; Hvid Sagosuppe, Katvefricasse.

Ttudag. Posteierm.Hummer ogAsparges

Høns m br Kartofl. og Kompot.

Onsdag. Suppe m. Boller. Oksebryst m.

Peberrodssauce

Torsdag: Wlenersnlfiel, Rabarbergtød

m Fløde.

Lækkert Smørrebrød leveres overa!)

m. i/s limes Var;el itidiil KL 1 Nat

for en Pris af 2! k 30 Øre Stykket

En Hat er tabt paa Btrækningen Constan

tia tu Takstgrænsen, bedes afleveret mod

Duser tU Modeforretningen, Btrandvel Ü7. B

Ait Maierarbejde udfares biUigt af Malersvend paa Timelon eltar Titbnd. riræste uafa-

rsisa. øbro !44! s Kl. 4,!!—7,M.____________ B

Gratis bortkaras HavaaJfaid, agen VognJ

hvor Havearbejde ndfara4 veianbafaiat. Gan-

tofta 104!.

B

Havegravning, l ère Év.^od. l^læoaslaar

ning. Le, Maskine. Ryvang !!0 !s ._________B

"Havemand, s^m elig, veianbefaJet, Fiæne-

siaaning, Hækkektipning, Gravning. Henriksen. Ordmp il!0. i.!5 Timen.

B

Kungtkllnknlng, Kummar rap. 1

Hjammana. Eftaraarsvaj 5.________________ B

Frlaarlrty 1 Dømamaa Wjam.

Moderate Priser. Teif. Ordmp !55.

CbMiottcBinnds MiddAgskekken

Indehaver: F ru B. Fafarøan

Bøggagavaj 9, Chøglottanlund

Usag kt/g-æ/. Telefon brdrup 2042.

Mandag; Grsekoieletter, Trifli.

Tirsdag; Fersken Suppe. Hjemmebagte

Tvebakker Fiske Ctoqueiter.

Onsdag; KalveBlet, Gemyse, Blomme,

grød m Fløde

Torsdag; Kørvelsuppe. Skinkegratin.

Fredag; Fisk m. Alayonnaise, Mør-

btadbøf.

Lørdag; Lam 1 Grønærter og Gule.

rødder. Ofronfromage.

Søndag: Flæskesteg, Salat, Lagkage

Middag 7 Dage 1 Pers. i l Kr„ 2 Pers.

21 Kr., 3 Pers 31,30 Øre — Br nges

overalt i Gentofte Kommune. Ret til

Forandring forbeholdeA

U d æ jn m a f .

Stole ogBorde ti! Seiskaber

SoRevDj Í. Helt. 735.

FO R 8M AA PENG E

repareres deres Cykle, saa den bliver pæn

og letgaaende. Afhentes. Tlf. Hell.

2028 y, eller Post til Værkstedet, Rebek-

kavej 22.

B

MY QARTMER.

Ait Havoarbsijda og Aniæg og Vadiigahoi-

daise udfaras af dygtig Gartner tU bUUga

Priser. Band at Brevkort og jeg kommer med

det sanune. Pool LnodqaIsL Mi

!L L. Yastgada-GætøRst

tnøpaaadg)^

ETDVSUQMtMQ

-------

Stor NUfisk. Øva! BaUanjng, HaK MHa.

H J E M M E T S

R E P A R A T Ø R E R

B U M T M A G E R E

HaMarup PalavArampgaaln, Btrandvej

8, Telf. Helr. 2396. Opbevaring af Pala-

værk. Reparationer odfarea amukt og

b^iigL

CENT R A L V A R ME

0 . Oaaparaan, Kontor og Værksted,

Strandvej 106, Tlf. Hell. 3228 fra Kl. 7H

Fm.—6. Far 7 og efter 6 HeU. 2692. HjR

CYKLEREPARATtOM

Lynghyvej 3S4.

Brdr. Chriatenaen. Gentofte 74

A W K J E R . E E V E R tW D E W ,

Gentofte 701.

Lyø - Kræft - RlHÆføtMfHE.

EtpvæuKør udløjøæ.

[

Svamt! Hofm, au t Installatør.

]

Ordrupvej 37 v/ Linie 13s Endestation!

!

Tlf. Ordrup 2333.

!

G A R T N E R E

Fræ, Læggekartofler, Leg og Knolde,

Urtø- og Blomsterplanter. Alt i Plantø-

skoleartikler. H. Waterstradt, Lyngbyvej 174. Strand 1861.

HBrdrn Deichmann. H

H TæffalbæysAUét Talaf. Otdræp 870. H

M U R E R E

HUSET HVtDTES

og rmarssaa

badst

ag billigst

a! Mnrsgma-

stør Hansen. Btigaardsvej Nr. L Telf. Half.

140! s.

M Ø B L E R

N. J . QræuænKæærJ^ Ftadanavaj L

Ordrup. Reparationer og Oppolaring tids

faraa aarnvittighadaialdt tU moderate Pv)

TaU. Ordmp 1617 og Strandvej 141. TalL

HelL 390 y.

P H 8 8 E A HUL S ØM

M. DøKm. E jv ån dæ v e j SD. Ordmp

2465 Plissé Hulaem. Knappar m m

Marlevej 10, Helr. 2110y,

ved Takstgrænsen Modema PUssé. Haf

Hnlaam, Maakinhroderi, Knappar, aamvitv

tighedefuJdt Arbejda.

SADELM. ATAPETSERERE

C. Btmhærdtæ EfM)., Ansøfd BnEü!,

Undagaardavaj

14

Otd. 18S. Mabalpol.

atring. Dakortdion.

S E N G E T Ø J ______

Djfnar dæmpransae. Manufaktnrhuset

Tachan, Lindegaardavej 21. Telf. Ordrup

3119.

HjR

6rasp!aner Mippes

Hævæt vødjfKæhojdææ,

MfMgæfæ Prfæær.

E. C. BERB, liiiaiisgartiitf.

^ Waysasgada M, 1.

Hyvaæ)) MMy. ^

GAS- A VAND

J. Ouatæv Janaana Eftf)., H. Wæg-

nar. Avt. Gas- og Vandmester. Strandvej

132. Tlf. Helrup 1467.

S KOMAGE R E

QABtTMER MARK.

Kygasrds AÜ4 (i!, Heiiemp. Ait Hsvesr-

bejoe. Vediigthoideiss eic. udføres efter Akkord eiier Timebetsiina. Levering af siie Pisn-

ter og Msierisier Ui Havs-Anissg. Teif. Heimp 154!

V.

Titbud, Owersiag og SKKsw

ti! Villaer m. m. grtis. Pmjektering og

Prioritering udfares biUigt. Telefon Tage

3936.

K L A V E R S T E MME R E

Oaeær Mellar, Ordmpvej 66, Ordmp

722. Stemninger og Reparationer.'Ref.:

Herm. N. Petersen A San.

S^hLF. ÓDÓRUP 2SSå

Kiavsrstemning og Reparationer ndfersa.

Fhv. mangeaarig InetmmenUnager, Homung

A Metier og Herm. N. Petereen. Oamiitus

Hansen, gtrandwsj !!! A.

L A M P E S K Æ R M E

Ældra Læmpaakærma repareraa og

istandsættea, saa da Miver som nya. Puder og PeUer monteres. Set. Petarsvej 1,

1. Tlf. Hellerup 3264

HjR

M A L E R E _____________

C. B. Mortensen, Kstrinswsj 3.

Telf HeU 2526_________________ H g

Mygssrd A Mlalaan, Hellerupve) 64.

Helrup 1400 og Helrup 846. Tilbud paa

alt Malerarbejda og Autolakering.

ME K AM t K E R E

V. KJeldaan,

Mekaniker.

BernstorEsvej 116, Hj. af Nordbana AU4.

D. D. P. A. Banrlntsnk.

ALBERT HOUBORG,

Jægersborg AUé 4L

Fodtøj, ny Façon. Reparationer billigst. Eget Værksted. Tlf. Ordrnp 1766.

Leverandør ti! Varelotteriat.

SKomsgarmat. V. Wlalaao,

Jernbanevej 13.

Spaalsl Vmrkatad for Djæmalmdar.

8 K R Æ D E R E

EMGUSH TAtLORtWG

AfaUar gUart Henean, ErloevaJ,

rationer. Presn im

ning saøvsi af I

Ring tii Teif. Beborg Sa7

anbefaier sig med Byning af Nyt som Rapa.

ng, kemis)

*

Herre^ som Damegasderobe.

lisk Rensning, Farv-

HJR.

RtWG TiL HELL. 939 Y

og faa Darea Taj istandgjort til Som-

marfarien. B. Koraen. Strandvej 134.

Ethvert ¿hedningsstykka kan reparai-

raa. Rensning, Oppreaning, Fogandrin-

ger. Frakker vandea. Jakkeaæt aya

amtikt og biUigL ReparationaværkstadeO

for Havre- ^ Dameakrædari, Linde-

gaardsvej S6. Tlf. Ordmp 2046. WerSwr^.

Mine Detnar og H arrari Grundig Op-

preaning af Dama- og Harregardarobe,

Skrmdar Hoim, Sfrendwaj 745, 7.

S N E D K E R E

Tetnrør- og S no dK o ro r^ jd o udfø-

raa aoUdt og biUigt Edv. Nialaaa, Eftar-

aaravej 6 Telefon Ordrup 1964

O P T i K A URE

Mr e )natmmenimagar,WUding. VtnterveJ

14. Ordmp !!!!. Reparationer ndferee. B4L

Uge Priser.

VALDEMARSVEJ 2*

bor den biUigste Snedker. Nyt Arbejde,

som Reparationer udfarea aolidt og biL

ligt. Forlang Tilbad. H. Jaaperaen. HjR

^ Ja A!mqu!st. **

Havagmø................ t Kr. pr. hL

P w ^ ^ s æ ................... 2 — a e

Strandøønd. Tlf Gentoita ! t 2 t .

A!t Badkerarbejde

nya Kar Raparationar udføraa

TIL GentaHa 177.

Sæl4M! f o r O v e r f o j 4!K K jo lØ -

a y n fn g . Land, Toftholma Alié 9. Telf

Ordrup 2278 Syning i Damernea Hjem

S A M O K A G E e

2 Bjr CA 1 Kilo. Daglig friakbagt. Va-

mma

BM^Uh^w

Strandvej 106. Industribyen Teif. Heimp

DM . Elise Mårtens & Ella Bastiansen.

gPtDEQÆDTKR MODT. T!L MtDDAQ

sæmt fu!d Pension. Nyvej 15. Ti!f. Gsat M7e

Havearbejde, Omforendring og Oprydnings-

arbaJds ndferee tU rimeiig Pria. Heir. !!!1.

Nieisen.

B

Tjæring og Tegpapdækning

aamt Tætning af Tage ndferee solidt og

hiiligt. Hellerup 1663.

B

ALT SYS!

SYSTUEN -EXPRES*

Hytdegaardsvej 62.

Hj. af Ordr. Jagtvej. Telf. Ordmp 1229

Gammelt forandres til nyt, Indlevering

til Farvning og Rensning. Leverandør

til Varelotteriet.

Alt i Manufaktur, Tricotage. HgrreUngeri

og Legetøj haves til btUigste Priser.

Alt 1 Reparation modtagea

KLINGENBERG

PERM BIL

vaskes, smeree og vediigehotdse pae Deree

egen Garagpiads. omhyggeUgt og bUUgt. Tif.

Heimp Ü5! y, meiiem Ki. 4—7.

B

Kogning.

Kogning tilbydea ved større og mindre

Seiskaber. Fineete Referencer. J . Løv-

green, Johannevej 2, Charl. Ordmp 466.

H venångr 4Hf SæTveråne tttbydææ

E m m æ Hethærff,

FrædænæveJ DD. T lf . O r d r . M 8 3

AKKUMULATORER OPLADES

hentes øg bringes. Radioiamper og Anode

batterier ievetes. Btod. poiyt. Cari Bohreder,

HovmarksveJ 4. T)f Gvdmp !07, inden Ki. Ü.

Qærtner Ntelaen, Sloteedo 74, S.,

ndferer aiie Biags Havearbejder, Nyaniæg,

Vediigehoideiser. Akkord eiier rimeiig T im e

betaiing. Teif. Nora 47! s.

B

LEJUaH.tSTAWMÆTTB*,

Hvidtning, Tapetsering eller Limfarve

samt alt Mrderarbejde tU biUigate Priser.

Teiefon; Hell. 2626._________________ B

^enejen, Éorei)e, Cher)otten!und,

modtager Gæster, fuid Pension eiisr Middsg.

VsmersveJ 10. Teif. Ordmp 1447.

/B

T jE P P S hA Ñ K M !W d ¡

nde og hjemme, Kakketovne rensee, al mindre Kersei bssergea J. Clausen, Ksætaale

vej !. Telf. Ordmp !!!1.

B

HHsBnwoT*^

Haarvask og Kiipning tilbydes 1 Damerass

Hjem, ogsaa om Benda

Teif. He)nm 5)! y

gen (Bemekilpnlng^

n H æ v e r æ tæ m n fü E

og Reparation, Klavamndervlanlng. C.

LoathA Bagoaiæygj 9. TaM. Gentofto 49L

Kogning og Servering tilbydeø. H.

Petersen, Dnntafeldta Allé 24_________

F!hse KJo!er,

Bl øer. Dameilnned gye emukt og biUigt.

F r n HL. K o h r fn ,

Strandparkevej 2. 1

Hehnp 962 g.

Draisiner

fra 11,60 Kr., med Gnmmi fra 14 Kr^

Legevogne og moderne engelake Dnkke-

vogne, Lebehjn! m. m. faaa bedst og billiget i 8porta-Legeteismag4:sinet, Jmgera-

borg AH4 36. Tlf. Ordrup 2171.

HesRdTfsek og S B y g n jn g

af Manehetlinned ndferea propert og

biUigt. Rehekkavej 23, 3. Sal. Tlf. Hel-

rnp 3262 y eller Heimp 726.

B

A!t i Kjo!er

eye. Ordmp Jagtvej 73.

B

g

JenstøvsveJ 1.

[AiUd büügst. Attid bedst.

g

H . 0 M .

Fam!Hen )Hjemmet

fotograferer eAbele

Helrup.73Ê

3 Kr. Urnen.

Traæøporfer. Flyfsthtgeg psøj l Tono

Vogn. Havøgræø løverøø MMg4

E. VDdf, jornbææøYoJ !3.

ChørloftønhanJ.

TøløfonbøøKød Ordvæp 2250.

Er der noaet ! Vejen

med Deres Garderobe, saa ring til Helr.

920 X. Strandvej 106. 1. KlA Shtæden

værksted. Tøjet hentes og bringes

LæCtførrlæg

Prøv Skovshoved Landvaskeri, Sophus

Baudit:vej 4 Husholdningsvask tU

blltigste Priser, Eneste Udføretse af

^^^^lanchetU nne^^^O rdruj^^^

Annoncer

Tdl.Helt.MM.

Tilbud gives

Redaktør FæåeL Hæraeæmoetæs

DegMadøt J*aHtikgm-g Tukkgd.