Previous Page  185 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 185 / 404 Next Page
Page Background

VILLABYERNES BLAB

Mr. a#.

Torsdag den 23. Junf.

I W

K U L Ø R T E H A V E L A M R E R

? K r m .^ p r

o o

BOG. & FOTOHALLEN

m H . M S 5 .

8& am Jv .J 9 6 . H eM nm p .

]

Mterxp HandetsbanR.

S t M u a d v e i i W

Penge modtages tit Forrentning.

Laan ydes. — Vexler diskonteres.

LoMlBank ior Heilenp ogOmegn

o. Nielsen —Gentofte

Gentofte Hovedgade 29

TTL

4 9 3 .9 9 3 - CrundUgt Í854 - TM. C H d o h .!3 .4 9 3 .9 9 3

Tømmerhandel

og Bygningsmaterialer.

^ S t a t s a n s t a ! t e n fo r L iv s fo rs ik r in g . A

ZaMGå#

aromtareds AmadatL

BMMH# P r a e n n ie r . SMha< SwMwadbaaaMHg t* . S MååL

Hovedaeent fot Gtntohe Kommune: A . Pookoi, Hertumnnwej 3. Tii. He... 134!

Kontor for !nd< o^ UdbemUng M m ^ Ie ^ i:^ *f Fowtkrtr^er:

t

t o. c )

H.å!oe<V HomdofobmA. Strandvejen 149. letefon HeU. 1801 og 1802.

OrdfUDAuto

Ordrup 930

Ordrup 140

Hofdm Birh w r d e LHteMtcentral.

Nye 6 cyL „Pontiac** Vogne.

HeM. B i!.Co .

ToÊMÎeHÊ# nadoalte.

Gemndtebet! 40 Øre

He!L 1 7 18 .

Hïakstbiten

nye Chevroletvo){ne med Ubt.

Heirup2850

H o H e m p B H c e n t r a k .

A tM dvn J 447

Gmndtalot

har uforandret .ine gamle Telefonnumre

e.M Modal

lahama:

Æfbod)

N y . ChavTolat

Alle Vogne er forsynede

49Ï7.

eterure.

Heiriip2628

A . lØRGEWSEW.

R w t g e ï y w M k n

G en toA e 1 0 7 7

Nye Essex Vogne.

D a g og Wni.

Afhoidshjemmets Liiiebi!

Oedempv^ 79.

Teåi. O e Jw p 1336.

jagorshofgBHcontiot

(ved Jregers^rg Hotel)

TIL GentoSe i v 8 Z

Nye Vogne udlejea med og uden Farer

L Sholehirael udt. Alt ttl rtmel. Priaer.

GentoPto

H o t e R -B H .

TM G ø n t ø f t ø i O B B

Meningsisst!

Gentofte Kommunes tekniske

Udvsl^ her af Hensyn til fremsat

Ønske fra Kjøbenhavns m. fl. ind-

atillet til Kommunalbestyrelsen, at

man giver ca. tredive Veje i Kom­

munen nye Navne. Det forekom­

mer

06

,

at disse Navneforandrin­

ger, som Gentofte Kommune ret

hyppig ør ude for, er ganske for-

kastelige. Kommunerne inden for

Storkjøbenhavn har for at undgaa

Porvekslinger den Overenskomst at

søge at undgaa. at Gader og Veje i

disse Kommuner faar samme Navn

øller Navne, det kan give Anled­

ning til Forvekslinger. Det kan

være godt og rigtigt, vel at mærke,

naar det gælder nye Veje; men det

forekommer oe rigtignok, at de

Veje i Gentofte, der én Gang har

Navne, bør beholde disse, selv om

der i Kjøbenhavns Kommune eller

paa Frederiksberg er Gader og

Veje med samme eller lignende

Navnø. Vi kan ikke indse, at Fa-

Føn for Forveksling kan være saa

stor, fordi der f. Eks. i Gentofte og

.paa Frederiksberg findes to Veje

med samme Navn. Den enes Post­

adresse er Hellerup, den andens

Frederiksberg. Væn Folk til at

skrive Adresser omhyggeligt og

iseseligt, ligesom det i det hele taget

sr en god Vane her i Livet at være

ØBshyggelig og nøjagtig med, hvad

t'sn foretager sig. Skriver man

h!ot den rigtige Postadresse tyde-

kan der, eller i hvert Fald bør

*^sr, ikke ske Fejltagelser. Paa den

s*^<l6n Side forekommer det os, at

at fo ra n ^ øt gammelt Xøj-

navn aabner man Muligheder for

langt større Misforstaaelser og Fejl­

tagelser i det lange Tidsrum, inden

det nye Navn indgaar i den almin­

delige Bevidsthed. Og det er i flere

Henseender en Kalamitet for Bebo­

erne, naar man forandrer Navnet

paa Vejen, ved hvilken de bor. Og

saa maa man jo rigtignok sige, at

det er ofte nogle frygtelige Vejnav­

ne, man finder paa. Hvad mener

man vel om saadanne nu foreslaae-

de nye Navne som Vindestræde,

Paaskevej, Pinsevej. Her er vi^enig

med Oberst Parkov, naar han i

Kommunalbestyrelsen henledte Op­

mærksomheden paa Navne paa

kendte Personer, der har boet i

Kommunen, og ved deres Virksom-

hed gjort sig fortjent af Kommu­

nen eller maaske hele Landet. Og

her vil da blive Navne nok at væl­

ge imellem. Navne, som det vil

være smukt paa den Maade at be­

vare for Efterverdenen.

E t f l o t K o r p s .

Landmandsbanken

Hellerup Afdeling.

Telafon Hetierup 930 & )973.

KoHtorHdt 10—3 8. S*/;—6^/§. Lørdag 10—2 6.

Strandvej SO.

A!!e Bankforretninger udføres.

BoEør 1 forskellige Størrelser udlejes. Vørdl<

pakker modtages forseglet til O p b e v a r i n g .

SttaRer tl4 GentoHa Kommane modSageø.

HeHerup Kfubs Hole! og Restaurant

strandvejen 203

Lokafer tff Aiøder og Sefskaher mdtif 230 Couverts.

DacMc Koncert tre K!. a-tZ.

T ø i e to n H ø U ø w p aZ Í6—3ZtT.

BadMln, 8!ú!l)bw. BtSuMnd, Bitdfkabw, Btdthjslm).

Hatleeap Sygeptajaaowøftdng. T ^ f. Hahap Ï442. S h aadvaf 433.

Leverandof tH FoTbrugsforenlngen.

Cvswtør ørkner wt klMedet at en AtdeMng at Wetterupa tttnke PoWt) ) dets

nye klædeWge aommerunttorm.

TeMø! He!rup 30 9 5 . Strv.: 138 c.

Hana Jørganaassa aChafcntarla

Flaesk ?Mlas, Ost ag Snar. — FedevsM eg tloasetrM

A4t med Garanti for prima Kvaliteter. Hjemmelavet Skildpadde hver Fredag.

Rover udleveres grads mellem 4—3.

(Over 40 Aars Erfaring i Faget).

Med Højagtelse

H. Jargaaa ea .

HYRStE at

Gentofte Grundejer, og Kommunalforerrirsg

.

varetager Deres Interesser 1 alle Henseender

Me!d Dem ind etretie.

G L. Ibsensvej 19. Hf. Gentofte 427

Süftet 5. Febr. 1893.

Hawenws-PeWMtMt

Murmatørlalar.

Z

C. F. G asha, Rygaasda A04 99. Z

Telefon Hatt. 4970.

Ordrup S1S6

M y S T . 4 § .

Mñr

LEO KLEDAL

n :4 4 p n in q ^ ^ H o v ø d b a d . O n d u R a tlo n 4 n t u n o m a a H J ø m .

Ordrup SÍSS.

Verdens stflrete

SMMing.

Et amerikansk Magasin har stiliat

Spargsmaaiet; , Hvilken ar dsn starsta

Stilling i Verden?" og svarer selv: Stil-

iingan som Direktar tor Canadian Pa-

oitio Railway.

Denna Stilling indehaves at Mr. Ed­

ward H. Peetty, der hegyndta med en

Pg^en af 3 Doilar. Nn kontrolarar han

en Virksomhed, der omfatter; 30,000

milee Jemhane, Hoteller til en Vrerdi af

8 Mil!. Pnnd Starting, en Dampekibeflaa-

da paa 88 Dampere med 438,000 Ton,

Millionar af Acres Land, Kulminer, Sav-

mellar, Komoentraler, Afvandingsanlssg

samt 100 forskeliige andre Virksomheder

med <4 Passwala p& oyes 400,OOtfMand.

Dyrehavsbnkken.

Vejret har ikke heganstiget Dyre­

havshakken i Aar — men det synea at

blive bedre, og hele Kjebenhavn vil vel

valfarte til Kirsten Piiis Kilde, som

det nu har vssret Skik gennem mange

Generationer. Og Dyrehavshakken for­

tjener denne aariiga Valfart, der ar

Stemning ovar Bakken, mest i de lune

Hverdagsaftener — men ogsaa om Ban­

dagen, naar Foikestrammen fra Nord <g

Syd og Veet synea levende Floder og

Bsekke, der aile munder ud i Dyrehavens

Kildesa. Der er Stemning over Bakken

— ogsaa i de marke Aftener og de lyse

Nsstter — nasr Skovvejen bliver befolket

med tusinde levende Lygter og — naar

Øresunds Maa og rade, grenns og hvide

klare Lanterner faar Sestre og Bredre

inde paa den merke Strandvej — en

Sang af skingre Klokkeklemt, en Sang

af Sommer — udover det blanke Ørsannd,

der ligger farvestraalende som et Spek­

trum — spejiende Himiens Blaat og

Grent og Gult — og de hvide Stjerner.

Der er Eventyr over Bakken — noget

som at gammalt Sagn om TroMfsf, dar

lever i Hajen. Jeg hnsker 1. Pinsedag

deroppe, da var det, at Forastiliingen

om Eventyr^ fersta Gang grab mig

Dat var jo Haliigdagsfred, og ingan Mu­

sik maatta spille — man alt rarta sig al­

ligevel med et sssrt fortryllet, vrimlende

Liv. Karrusellerne gik — men lydlsst og

uden en Tone, og Kastegyngerne flaj —

men dadsstiile, tavse, — de store Orgier

med de mserkeiige Forsiringer og Piber

stod lukkede og stumme — og i Restau­

rationerne, hvor I.ivet myldrede — men

uden en Lyd — laa .fass-Bandenes Ban­

joer og Saxofoner som tavse Minder fra

en Fortid, hvor Menneekebeden foruden

at se ogsaa kunde hare. Og forglemte et

Barn, et nskyldigt Barn, sig i den Grad,

at det truttede i 4n af de lange Legetajs-

trompeter — gay; Tone fra sig — saa Mr

alle sammen, de redeste Ansigter blev hvi-

de som Sne — som var det en af Helvedes

Haner, der galede — og befol det hele

Spageri at gaa 1 Jorden og forsvinde.

Herlig er Stremmen ad Bakkens Ho­

vedgade en Sendag Eftermiddag i knal­

dende Se! og under granne Trsser. Oven­

fra — fra en Flyver eller fra selve den

Maa Himmel — maa vi sa dejlige ud, vi

vrimlende Menneskebarn. En Flod maa

vi ligne — mad ilende Beiger og stadige

StrAmhvirvlsr — vi brydes mod Isksga-

bodhnss Skør, kan ikke komme videre

— men rives saa msd og glider over i den

ilaada Stram, skutpmar op mod Ratseh-

banens Klippetop elisr skytter ind i Ra-

stanratioaarnss ksiige Grotter vad Bred­

den. Eller en Mark med Blomster lig-

nw vi, der stadig dukksr sig og nejsr sig

for Bisssten — se Strsahattenes stora,

gule Blomster, sa Ballonernes rsde og

blaa — og sommetider plukker Himlen

en af disse store, rade og blaa Blomster

— og ssstter dem i sin lysablaa Frakke.

Saa er der en lilie, grsn Plante, der grss-

der nede i Marken — for man tog jo

dans Blomst fra den.

Herlig er Trssngslen paa Bakken en

Sandag Eftermiddag. Oh ja, vor gamle

Ven Oehlensrhlager — sagde han ikke:

— Jeg har altid haft en Lmngsel — efter

saadsn en Trsrngsel — man kommer de

smukke Piger saa nssr! — Heriig er

Trsengslen paa Bakken) Herlig har den

vseret i over hundrede Aar, og herlig sr

den endnu, fnd i Bakkens Hvile maa

enhver, ind i Kramers Cirkus maa en­

hver — og alia nnge Piger maa sa Kvin­

den uden Hoved. JEfun ksn klara sig —

setv under fien vssrsta Barbersirejke. For

Tiden kukker Gagen i de gamle Trseer,

og Skovduerne kurrer — men ogsaa

kvidrer, og Dnn.!sAMfsn har sin

gode Tid — paa Bakken.

Paul Fslner.

Or. Hindhede og

Raakosten.

Dr. Hindhede plejer at kalde Lse-

gernes gængse Anskuelser for: M<^cn

officielle Uvidenhed" — Lsegfolketa

Meninger, som meat er hygget paa E r­

faringer, regner han for „Vrøvl".

A*r det saa slemt, a t der i en — i

alt væsentligt uangribelig Bog (i 1. Op­

lag af den) staar en „vrøvlet" Sæt­

ning. hvor Fejlen er

elenventær,

at eth)rert større Skolebarn kan op­

dage den og konstatere, a t den ikke

kan gøre en Kat Fortræd — maaske

højst kan irritere nogle videnskabelige

udtørrede Nerver)

E r det ikke meget værre at ud­

sprede en Kalorie Lære, som, naar den

bliver prædikat fra alle Landets Huæ

moderskoler og praktiseret, nok skal

hidrage til at ødelægge Folks i For­

vejen tyndslidte Nerver)

De 4000 Kalorier skal jo nemlig om­

sættes, det skal der K raft til. Nerve­

kraft. Det bliver derfor den vitale

Reservekraft, dét gaar ud over.

Det er netop (/effe, der er Raako-

steas Fortrin, den skannet Netyekra(-

ten, da der skal anvendes mindre

„K raft" til at fordøje Føden, naar

den er raa, fordi „Saltene" ikke ved

Kogning er koagulerede og Vitamin­

virkningen desuden er bibeholdt.

Dr. H.s Eksperiment med et ganske

unormalt „Foder" af groft Hvede­

brød og Plantemargarine i S Maane-

der er jo bare et Bevis paa, at den

menneskelige Organisme er utrolig ud­

holdende og Aoa indstilles naturstri­

digt uden at gaa i Staa.

Men efter dette vidunderlige viden­

skabelige Fund ( t) naivt a t tro, at Hr.

Madsen (Forsøgsmandea) straks kan

fordøje Raakpst, efter a t hans For­

døjelse først er forkvaklet ved en Kost,

der er ensidig og ganske forbryderisk

imod Naturens Love — er unægtelig

at tro paa Mirakler og beviser, at Vi-

demskabsmænds „Viden" ikke altid

duer i Praksis.

„UdensAa&eLpf Frøvf" er aff :/ef,

som tAAe er dyppet poa Fidea om Ga­

turen# Zote, ^ r . D r./

At Tygning er saa vigtigt, er, fordi

Mundspytsafterne derved kommer i

Funktion; alf skal tygges godt, da

Fordøjelsen begynder i Munden. Dr.

Hindhede har jo heller ikke renonceret

paa sine kære, ved Kogningen udvan­

dede Kartofler, selv om der ingen Ben

var i dem!

Hvorfor kun tygge Brødet, og hvil-

ket Barn eller Voksen kan i vore Dagø

tygge H Aar gammelt B rød) Rr Tæn­

dernes Ernæring ikke afhængig a i

Blodets Sammensætning) Blodet maø

have de Mineraler i eig, som Tænder­

ne skal ernæres af (f. Ekø. Fluor).

I organisk Tilstand findes de ikkø

i Dr. H.s bagte Brød, fordi Livsøam-

menhængen, som er af poiær Natur og

Oprindelse, er brudt. Det er dette

sidste, som Dr. H. ikke Aan forstM ,

og som han derfor betegner som

„Frase" 1

Dr. H. skriver, han har ekeperL

menteret med Raakost i Aarevis, hvor-

naar bliver han mon færdig) Vi an­

dre behøver kun faa Maaneder for a t

opnas det eneste Bevis, der har Værdi,

for os selv, nemlig: E rfarinf^n s sget<

Den nye lille Bog: „Raakosten i

den videnskabelige Vægtskaal", ud­

givet af Boringvad, er en Samling af

Lægeudtalelser; der er over 60 Læger,

der i den holdet paa den „levende"*

Fede. Professor Trumpps Artikel

kan enhver bedømme selv; den tagen

Grunden væk frø hele den officielle

Ernæringsvidenskah, og han skrivec

om „den overalt ophængte vildledende

Kalnrietabel".

Desværre tillader Pladsen ikke Ci­

tater, men hver Sætning burde citeres

i Sandhedens og Sundhedens Interesse,

LøMøn.

Fra Hellerup Sportspark.

Hellerup fdratte-A'lwh har i Kebenh

1933—37 deltaget med firs Seniorhold,

hold med en ønkMt Undtagelse har he

Ovenstaaende Billede ør fra den sid

med yalby paa Banea vød Phiateravej

avne Boldspil-Unions ordinære Turnering

hvoraf det fjerde, der deltog som 3. R.

staaet af gamle FørsteholdsspiHeee.

ste Tumeringskaasp, som Holdet tpiUø^)

og vandt med 8 Maal mod 3,