Previous Page  186 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 186 / 404 Next Page
Page Background

Centra!vann#an!a^g

O. Caap#fMn, Såfandvaj 106 ()ndu6(r!0yen)

T .M am

31M

Mvåt Tdcfan .f(er KL é

25M

A!t vedrørende Centratvarme og Badeantaeg

Foto K!ubben.

a t M H d v a l ^ 0 6 . - MabhaM f - T ! f . H ø l M p tO O O .

SptcüJforrt^ätng i Poto og Ljederv*fer.

!!g<t AteMé# tof *!t Aåaat#tayb^&.

F A d å f a a i < a ! a K i M ^ d a T c o n a ^ .

N^evotdgade 2j ved Nwwpwt.

lysteact, darhar

s v j g b t . ^

Det VM ve! begrundet, <^t Otérrete-

ea^ferer Aabjern Sm itt for ny!ig

Gentofte KonKnuna!beetyre!ae frem

drog. den Uro, Hjorth-Degenkolve Be

dtngerier her fremhe!dt { Gentofte

¡Kommune under Heneyn t!!, e t den

Bevieion, eotn her evigtet ted Revieio-

&en e i Hjæ!pekaeeeae Aegmeheb, er

dea eemtae i hvie He&ad, Retieionea

uf Kommnneae Regaekeb er !egt.

I Gentofte Kommune her men,

heed den kommune!# Bevie!on en

geer, indfort et emrHg System, eom

y! etedee her eneet for ahe!d!gt. Det

e r dette, a t man Aar „Afatet/freret"

<fe ta ÆetMorer ag defvM eet den #ne

!??et/rar ud a / -ypr'ffet/

Zaten Aresrer ta f?ew'#orer. f a am

Hr&e;det, ta am ¡dnewarrt. dfen det

runde ag gade frtn e fp , den eterre Ae-

¡tryggefre, der fsgger Aem, s Atedet /a r

e t /regge drheyd^ é FnAeftmandr-

Aennd, Anr Genta/te yammunatheetg-

Men her gjort den ene ef de to Re-

yieoretüHnger .!enn#t og beeet den

eeed en eteteevtorieeret Revieor. Fam-

itédtg Aar man /rftaget den anden Fe

vfaar, eam er ufannet, /a r en meget

vmeentf^ D d a / det drAe/de, der ret-

iteftg ^oaAmfer Aam eom Aammunaf

¡gerfear,

J^oren indeho!der in tet om Hono­

r e r ti! Raridoaen, ügeaom der ikke

foraiiggar nogat !orhjem!at Krev om

apanie! Uddena!ea boa dam, der vm!-

gaa ti! Rarieor. Hvervet er et Mbc-

geriigt Ombud", eom ken peeieegges

enhver Borger, K tinde eom Mend, i

Kommunen.

At an ertorieeret Ravieor, d. v. e.

an Mead, eom her gjo rt Revision ti!

„F e g ", i denne Forbindeiee er et fore

trmhke eeiv for en dygtig, eemvittig

hedefuid, regnskebskyndig Borger er

mutige Men det mee eaeee for gen-

eke forkeateiigt, et men overieder den

evtorieerede Revisor afene det Arbej­

de, der peehviier dem begge.

AiMtehthHibnwce

i Benh^SeK^mmnune.

TngniMggr ft! d#f prnjgRigrgde Bor

gorhjgw vod Ordrup JogtvoJ.

Som det fremgeer ef omateeende

Annonce, indbyder Beetyreieoa for

„Borgerhjemmet i Gentofte Kommune"

Arkitekter i Gentofte Kogfmune tii et

deitege i en Konkurrence om Tegnin­

ger ti! Opfareise nf et Borgerhjem pee

Foreningene Grund ved Ordrup Jegt-

Der er nedeet et Bedammeieaeud-

veig, beateeende ef de tre Beetyreiees

medientmer Direktor Ffoo FaeatuMea

(Foreningens Formend), Tommer-

hendier FfeAardt /eoeee og Murer-

maater FaMf Faereen eemt et Mediem

ef Kommuneibeatyreisen, Murermester

A r. Larsen, Arkitekt & (7. Larsen som

Reprsésentent for „Akedemiak Arki­

tektforening" og Arkitekt, Bygninge

inepektor Lfesur/eA Hansen som Re­

præsentant for „Densk Arkitektfor­

ening".

Af de indkomne Forsieg præmieres

de tre bedste med henholdsvis 1000 Kr.,

#00 Kr. og SOOKr.

Angeeends Tidspunktet for Teg­

ningernes Indlevering henvises ti! An^

noncen.

S. H. TBMBEM

S t r a n d v e j I d S

Kærse! ov#r#!t i CentoA# KoaMBoae og # J Str#advvj#a.

Assa Mmssns Bos-, P#pif- "OMsoMthosdo!

Hpid sgasadnv^ 7 (v#d Ordrupvap

Oadaæp 60#

Aå!e Sommerens Myheder ! UMeralup

- #lort Udva!g ! b!M!g Fer!e!eMure. -

for disse Menne^er været den ef-

gørsnds, og torathnsat er f r e Bomaoer-

opboid geeet over ti! Heieerobeboeise.

At Lysthuset, der oprindelig ver ti!-

tmnkt som Sommerophold, ikke særlig

sgnsr s!g for vo rt Vintarkiime, ar da

fiaste ve! enige om, men men her sagt

e t indrette sig pee bedste Meede —

mad Bekiædning ef Huset udvendigt

og Isolering indvendigt — sagt et

gere Ophoidet see iunt som muiigt i

Vintertiden og derefter ventet pee, et

bedre T i d e r s k u i d e bringe det Hjem

frem, som eiie Smeefoik drømmer om

et biive Besidder ef.

Bygmiugsevtoritetarne repræsente­

rer imidlertid Loven, og den kender

ikke Dramme, man kun Reeii^atar, der

diase Tiifæide virker noget brnteit.

Selv om Lov e t Lov, og Lov eke! hoi-

des, hevde men dog ensket — med de

fortviv!ede Tider, vi er inde i — et en

Afgare!se ef denne Seg ver bievet ud­

skudt endnu ea Tid, det viide jo ti!

enhver Tid være i Kommunene Heead

et tege Segen op, neer Tiderne bedre-

de sig iidt.

Det er imidiertid vort

Heeb, e t Kommunen vii hendie iem-

peiigt over for disee Menneeker, og

ivor Næetekæriighsd og Loven ken

forenes, de ikke e t gave Livet mere be­

sværligt få r dem end hajst aadveadigt.

Foreningen — der hM steeet noget

Stempe med Seiget ef Grunde — ske!

opiyea, e t men ifa!geForhendiing msd

Gentofte

Kommune

ken eæigé G run­

dene med Tiiiedeise ti! e t bygge med

det semme — dog se!vfa!ge!ig ioviig

Bebyggeise — ueasat e t Kioeker og

Veje endnu ikke er i Orden. Kioekerno

vi! i nær Frem tid biive iegt ved Kom­

munen# Forecste!tning. Foreningen,

der her et Vejfond pee 20,000 Kr., vi!

see sn ert som muiigt søge e t fee sine

Veje bregt i endelig Orden, og hermed

skuide men være under fu!dt betryg­

gende Fofhoid.

Der findes pee Areeiet 27B Perce!

!er, hvoref de BOOer so!gt. De ni Spe-

kuintion er udeinkket fm de reeterw-

de Grunde, ken mna eæige disee ti!

P riser fre 00 ti! JOO Øre [+; B Øre pr.

Kv. A!en ti! Vejfond, og Grundene

sæigee mod en mindre ugentlig

De# er sar Dp/n##efee, a# de# noA

eAal lyAAee a# a# nan ifaafe#; If # eAaAe

ennde H/em under /We FarAoM #tf

Fmaa/alA pan podA ap lempeMpe ]Fsf.

Aaar.

F##^^yreIeleæ /o r iF n ap ep a ard ^

Gruf!de/ev/o#wnfnp.

KvindeMgeliaproere

i fsrügSituatio!.

, Ved O-Tiden i Ssndegs Aftes kam en

Kepreniagsbesd „bemendst" msd C De

mer reends ep !sngs Kysten pse Vej

hiem tn HeHerup Lystbeedehevn. Men

den sydastüga Knüng sprsjteds den ene

Ss indenbords efter den enden, eg ti!

sidst havde den spinHe Kaproningsbaad

tagst see meget Vend ind, st Damerne

!kka tnrde fortsætte, men satte Skuden

paa Lsnd udfor Grosserer Chsries 0!aens

X.Den hvide F!ip") ViHehsve nordfor

Sknvshaved B!ektricitetsva)rk.

Weg!e unge Mænd, som observerede

Sitastionen fre Skovsboved Hevn, roede

ti! Hjæ!p med en aterre Besd. Dsmerne

ver imidiertid forkomne og vssdo kom-

met i Land, hvorefter de spsserede op

ti! Heveon for et modtage deres Baad,

som de unge Mennesker ver gaaet !

Gang med at bugsere.

F^a Havnen, hvor der havde ssm!et

sig on De! Mennesker, kunde man !m!d-

fortid se, e t de unge M#snd !kke mag-

tede at re Resden op mod Vind og

Se, og Motofbaaden ,Fu!ton", som not-

op havda været ude for e t bjssrge Syv.

meteren „Tranoe" med fisskket Stersej!,!

msette pee ny i!e t!! Aesistenoe. Ferst

nu !ykkedss det et bringe det heis freist

! Hava.

Da vaade ag forkomne Damer havde

!m!d!srtid ringet efter an Bi! sg korte

hism i don, efter at Grosserer Rmsf

FArans, dar bor paa ViHa „Kopton" vod

Havnen havdo strammet dom op nod en

baardt /iitrssngt !i!!s Forfriskniag.

Storkes gik

paa Lpverne.

I SU Cirkus i KlborfsM ! Westfsian

kom sa Stork forisdsa ved sa Hændsiss

ind i Lavsbarot, hvor den ovsrfsMt Viid-

dyrsas, ndan at disse gjorde noget For

sag paa a t forsvars sig. Dyretssmmaren

maatta shsbs Laverne nd af Barst, og

daa ksskks Stork Møv a!ens paa Va!-

piadsan.

En Ejendoms-UdstHMng

¡ ,,Pot¡t¡ken"s Hus.

Bt 0erRm!pMæ!tt far Bjgndnrngmgrkedgf.

H O T B L

Tasæbnk S traædv^

æsse n^yaehavass.

70 vJmanterrdo Vstrsiser Aa Kr. 3 . ^

t!dL CostnapaMts.

CharioMeniundn Farvahnnda),

yssgavæborg AU* 3 ! .

Tæåæian O rdrup ! 2 7 3 .

Mop-Oiie, Pudsecreme i !ææ Vasgt.

AUe kendte Mærker i Lnkiamtn føres.

6nmi!ejer!oret!mgM

SmgBgBBfiensVMtakvar-

tér Yamgete-Bentofte.

I Aniodning af don Uro, som i det

sidsto Aar er rejst om Snogsgaardons

Jorder i Gentofte med Hensyn ti) Fcg-

flytning og Nedrivning af Parcsiejer-

nes Huse, tiiiader Bestyrelsen for

ovennssvnto Forening sig a t bedo den

højtærede Redaktion om Piad# for fol­

gende:

Snogegaarden b!ev i 1019 købt af

et Konsortium, der samtidig solgte

Arsaierne tii den Forening, der nu

eksisterer under Navnet „Snogegaar

dene V iiiakvarter". Foreningens Med­

lemmer, der hovedsagelig bestaar af

Arbejdere, Tjencstcmænd o. lign., har

fait sig i!do bsrert af de Artikler, som

i den senere Tid har fundet Vej tii

Pressen angaaonde Forholdet meiicm

Kommunene Byggeavtoriteter og de

Paroeiejere, hvis Huse ikke opfylder

de Krav, Kommunen etiiier ti! Rei-

aarebeboelee i Gentofte. Ltesere, smn

ikke kender Paroeiforeningene Ar

bejds, kunde derved tænkes a t !ade sig

skræntme fra a t kebe Parosüer, hvil­

ket der efter vor Mening aideies ingen

Grund er tii. De Paroeiejere,, som

Kommunen har forbudt a t benytte de-

ree Hue# ti! He!aarsbeboe!ee, er for

eterete Delen Ofre for de sidste Aarin-

gere daarüge Tider. Det har ^ r in d e -

!ig været Hensigten med Tiden, naar

Veje og K k aker !aa i faet Leje, da a t

skabe sig et Hjem i friere og sundere

Omgiveiser end dem, Storbyen byder

paa. Tiderne har imidiertid tvunget

disse Fo!k ti! enten a t opgive deres Bo*

pæ! i Byen stier iade Paroeiien i Stik­

ken. Kærligheden ^ii den pidsj^ jtM

Mandag den K Jn ii aabnee i PoW

(fAeue Hus paa Raadhaepiadaen den

førets permaMote F/efMiooM-ydetff-

Map.

Dot sr Homsigten her a t skabe" st

fast Gaieri af BiMeder og Tegninger

af Ejendomme, eom er tii Salg, et

!#snge savnet Centraipunkt i Ejen

donæmarkodet, hvor Hælgere og Kø­

bere !et vi! kunne finde hinanden.

Enhver, der har søgt Ejendom, vM,

hvor besværligt det er a t køre rundt

og tage de mange forskeiiige Ejendom­

me i Øjesyn. Det er en iang Vej, in­

den man omsider finder den Vi!!a, det

Hus siler den Grund, man søger.

Annoncerne i Ejendomø-Sidsn er

hør en stor Hjælp, men en Annonce er

dog nsermeet det fornødne Vink. Det

er foret, naar man modtager de nær­

mere Oplysninger og ser s t Biilede af

Ejendommen, a t man kan danne sig et

Hkøn over, hvorvidt man vii køre nd

og tage den averterede Ejendom i

Øjesyn.

Dette Savn vi! Poft#fAene Ejen-

dome-Udøtiihng øøge a t afhjæipe. Ved

a t indsamle Biliedor og udetiiie disse

ledsaget af eaa udføriige Oplysninger

som muiigt vii vi tiivejsbringe et saa

omfattende Materiale, at den, der sø­

ger Ejendom, ikke gaar forgæves, og

for de Sagførere og Mæglerfirmaer,

der beskæftiger sig med Ejendomshan-

døi, vii Udstiiiingso ogsaa Mive en

stor Hjæip, idet de her dels kan nd-

stiiie Billeder af Ejendomme, som ds

øsiv haø t u 6a!g, dMs keæ daaoe sig

et Skøn over, hvad der fra p riv at Side

udbydes.

Den aimindeiige Peag^naphed , der

har skabt store .Vandceligbeder ogsaa

for Ejøndosnøhandøiea, vi! være en

Spore mere for aiis Ejsndomsinteres-

ssrsde ti! a t vise denne Udøtiiiing In ­

teresse. Den eneste Vej ti! a t sæige er,

a t saa mangs som muiigt faar at vide,

a t den paagæideade Ejendom er ti!

Sa!g, og dette Maai, der jo kun naas

gennem Avertering, vii pø s virksom

Maade biive understøttet af en oRent-

iig tiigængeiig Udstiiiing af Biiieder,

Kort og Pianer, biiagt med de for­

nødne Oplysninger og med Henvis­

ning tii, gennem hvilken Sagfører,

Mæglerfirma eller Person Ejendom­

men udbydes.

Udstillingen aabaes som nævnt den

4. Ju ii. Den holdes aaben hver Dag

i Tiden Kiokken 10—4.

Anmeideisøf om Deitageise i Udstii-

iingøa kan fra i Morgen indsendes ti!

PoKtfAene Hus, Raadhuspiadeen, un­

der Mærket: „PoLttAeae perwuaeaie

eiier pr. Teie-

foa åMl, læka! 80, hvor Interesserede

vi! kunne faa alle Oplysninger.

Oe(B^KteBge

ForandnigerafVejname.

Vi har modtaget felgende:

Var det ikke muligt, øt det kande

blive forhindret med øt løve om pøø ølle

do Vejnøvne, som omtølt i sidste Kr. øf

Villøbyemes Blød.

Der se Indskrænkninger og Nedskss-

ringer i ølle Leder og Kønter, eg søø

komme med søødøn emUdgift, som det vil

Mive for Høøndværkere sg Handlende

pøa nævnte Veje, alle Stempler og Tryk-

sager gøres ubrugelige for øt stmre Post-

vsssnet for øt eMde e t Pør Breve om

Aøret retur. Lød de Breve gøø 1 Køk-

ketovnen, hvor der ikke er skrevet 8iø-

tionsnøvn og lød oe beholde vore gømle

Vejnøvne.

Ea, der er sMpef mis/oraefef med aævafe

PoraastoMaiap.

Der skrives endvidsrø ti! os:

Som møngsøørig Beboer øf Kongelys­

vej tUløder jeg mig pøø .'et kraftigste øt

protestere mod den pøøtæakte,

snød.en

-

digs Forøndring øf Vejens Nøvn til Gea-

toftegødø, hvød der i ølmindMigt Om­

dømme vil bøsøvø døo noget nf den bmd-

Mge Idyl, som hviler over „Blomsterkvør^

teret". Desuden hør Kongslysvsj jo Møt

ikke Kørøkter øf Gøde, søø øt Køvnet

<Vøø øf den Grund synes gøaske umoti­

veret.

Ligeledes vil det sikkert forekomme

de fleste ønstedeligt øt opkølde Vejs ef­

ter kirkeligs Hsjtider, som Pøøske- og

Pinsevej. — Hvød om møn derefter fort-

søtte med Triwitøtisvej, Døøbsvej eller

Kødvervej o. ø v.

;å. g. J .

benhøvn V.

Tlf. Central 2719. Dø

indmeldte Deltagere vil i Ugen forud

for Mødet faa tilsendt Besked oM

Rejsen.

7. D . JFypoanf,

HsUerupvs) 84. Tlf. Helrup 1400„

Spo it

Uroen i Bentoftc

Kommnne.

En Sagkyndig U)ka)d8B far ai gen.

nemgea Forretnlngtgengen for

Kontmænene Adminietretione-

grene.

.Under ovtnstaaende Overskrift !æ-

( i G aar i PoNftAen.*

I Anledning af Hjorth-Degenkoivs

Bedragerier mod Gentofte Kommu­

nes Hjælpekasse anmodede „Gentof­

te Kommunes Skatteborgerforsniag"

Kommunalbestyreieen om a t give Of­

fentligheden Oplysning om, hvorledes

Bedragerierns kunde have fundet Sted

ubemærket over et saa langt Tidarum,

som Taien var om. I T ileiutaing hsr-

til fremhævede Overretæagfører As-

Ijern Sm itt i Kommunaibestyreisene

paaføigende Mede, a t Sagen havde

fremkaldt stor Uro blandt Kommu­

nene Borgers, fordi den samme Revi-

sion, der havde svigtet ved Hjæipekae

sene Regnskab, var overdraget Revi­

sionen af Kossssænnens Regndcab.

Det vides ogsaa, a t de samvirkende

Kommunøiforeninger i Kommunen

hør haft en fortrolig Sammenkomst

med Kommnnaibeetyneisena Flertals­

gruppe ti! Drøftelse af Kommunens

Administrationsforhold.

Nu har Kommunalbestyrelsen ved

taget a t antage es! Sagkyndig tii a t

foretage en Undersøgelse, om det in­

døn for dø forskøllåge Administra-

tionegrenes Forretningsgang er mu­

ligt øt træSs

00

Ordning tjenendø ti!

a t tiivejøbringø størrø Hikkørhed, Or-

den og OverskuøHghød.

Fra F(WTctnmguwrdencn.

Vi henleder Lsæernes Opmærksomhed

paa, a t man 1 „Foto-Klnbbea" i Klub-

hnsøt kan faa alt, hvad der vesrersr Fo­

tografiapparater Og de dertil herønde

Utensilier. Ali) Amatørarbejds, som Frsm-

kaldelse og Hgn. udfsrss i Foto-Klubhsn,

der er Filta! af det ansete Firma „Belgisk

Import-Compagni" yed Nerreport.

„En wanhetUget

HetUgdom".

„Aalborg Amtstidende" hør spurgt

SU Række Mænd og Kvinder om deres

Syn pøø dst svigs Problem: Madpapir

i Skovene. Biskop Chr. Ludwigs i

Aøiborg svarer:

Min Barndom og Ungdom hør jeg

ievet i to øf vort Lands skønneste

Skovegne og har rige Minder derfra.

Nu kommer jeg næsten øidrig i Sko­

ven. Der mangler mig bøøde Tid og

Røød og navnlig Lyst. En Skov, hvor

Mennesker møder op i Bøistøds og lar­

mer og skriger, nedtrømper Hindbær-

krøttene og Bregnekiyngerne og samler

sig tæ t om moderne „Pavilloner" og

løver Køkkenmøddinger øf Papir,

Æggeskaller osv. — dst er for mig som

en vanhelliget Helligdom.

Jeg vdd endnu dn Egn her i Landet,

hvor det er anderledes, og hvor jeg

hør tilb rag t herlige Ferier. Hvor den

er,

jeS nødigt sige offentligt. Den

køn tid s nok blive opdaget og ødelagt.

OtteOage^HüjsMe

Dø jeg er blevet anmodet om atter

i Aar a t oplyse Hdt om Sommerferie

paa Højskole, ska! jeg med Glæde i

Korthed meddele, a t disse Møder vi!

forme sig som nævnt i mine Artikler

fra tidligere Aar. Betalingen er som

Tør 25 Kr. pr. Deltager, dog maa man

selv medbringe Sengetøj

klæder.

'

Nærmere Underretning gives gerne

af undertegnede.

Møderne afholdes i Aar paa føl-

gende 12 Skoler:

Kerteminde: Mandag den 18.—25. Juli.

Redkilde (Men) <Søndag døn 31. Juli ti!

7. Avgust.

Bors t Søndag dsn 31. JuH til 7. Avgust.

Stevns: Mandag den 1.—8. Avgust.

Ubberup: Mandag døn 1.—8. Avgust.

Frsdørikaborg) Tirsdag d. 2 .-9 . Avgust.

Ry: Søndag den 7.—14. Avgust.

Vinding (Vøjls): Søndag den 7.—14.

Avgust.

VestMrk (Vsjle): Tirsdag den 9.—18.

Avgust.

Ollørup: Torsdag den 11.—18. Avgust.

Bornholm: Søndag dsn 14.—21. Avgust.

Roskilde: Mandag den 15.—22. Avguøt.

Indmeldelser s!rer ti! H r. Fahr!-

kan t H. P. Jensen, Uraniavej 13, Kje-

ArnMd Jeæeen vsskher Opmterkaomhe*^

Af ds fsm H. 1. K.'ers, som var blerøå

udtaget til a t spille paa de udvalgte

FælledklubhoM, maatte Kirkhrad nælde

Afbud paa Grund af Sygdom; men de

andre fire gjorde deree Skyldighed og

styrkede de forskellige Rækker. Specielt

AmoM Jsnstn, H. 1. K.e store venstre

Back, havde i Sendøgs ea god Dag mod

døt udmærkede svenske Hold frø Løndø-

kronø. E t førende kjsbenhøvnsk Blød

fandt sig endog foranlediget ti! øt søns-

mønllgns ham med Niels M id d e l^ , Dørs-

marks berømteste Fodboldspiller gsansse

Tldsrræ. „Sømme Løb, srunme Omtanke

1 SplUøtl" skrivør Biødøt. — Tü Lykkø,

Arnold Jørrsøa]

Eroa.

Skoweeme Msw Prewirreene FodboM-

msetre.

Rfisr Sejren over Fynboerne abe! Skotæ

eeme p#M) Sendag ap))!a Shtikæmpa«

otn D#Mæwærban)aatara)mbat mod B. SS.

Fodboldkøm^n

en Skovs i Skovshoyed i 6eæ<

dags meBss

erne og „BoMMobMd

øf 19W frø Odense ovsrvtsrsideø øf eS

Tusind Tilskuere og lededes øf Fodbold

dommeren Rømek*. En piskende Rega

generede Spillet m e^ t.

Skovserne vandt lædtrssknirrgsrr. Fyæ<

boerne gav derefter Bolden op og havde

tU øt begyrrdø med en Overiegenhede-

period^ hvorunder de soorede et Mani

ved Midtermønden i Angrebsrækkers

Ereufr Jra rra . Imidlertid spillede Skovserne sig op og rettede adskillige farlige

Angreb pøn det fynske Mnøl. Omsider lyk-

es det Skovhoveds fortræRelige centre høifbøck HrlømiA TAoøuM at ndlig-

ne ved et Frispark lørmt nde frø Banen-

Paa 8!atn:ngen øf HtJvlegen kom

Odermeøræme igen foran, idet Kreutn

Jensen pøø ny scorede for sin Ktub.

Imidiertid tilkendtes Skovserne umiddelbart herefter øt Straffespark, og Helmuth Thomas naaede ved øt kraftigt Skud

at bringe Balance i Maalregnskabet, fec

Halvlegen sluttede.

2. Hnlwteg.

Bolden var i anden Halvleg ikke f

Spil mere end et Par Minnter, fer Skovø-

hoveds Eipurd MeMrr !eb ea Bold op pøæ

venstre Fiej og centrede, hvorefter B*m-

Aord MøHfr og Airs! GéiHø satte BoMsa

i Mani. Skovshoved stod herefter med tre

Maa! mod to, og dette blev Kampens en-

dslige Resnltøt. Odenseønsrne havde et

Par Gønge Chancer for øt udligne, men

Udligningen kom ikke. Skovshoved

havde ødskiiiig flere Chancer for øt forege

deres Maaløntø!, idst ds mod Kampens

Slutning høvds de 88—70 Procent øf Spil-

let — men der skete intet.

FiHblskgmpeæ em Dgnmærkemeeter-

ebstbet peæ Send#ig.

Endelig støør vi over for den sidste

Tnrneringskamp 1 indeværende Ssseoa.

Pøø Sendsg Kl. IK medes 1 Idrætsparken i Kjebenhøvn Vinderen øf den kje-

benhavnske Turnering, -Boldklubben øf

1893", og Vinderen øf Provinsens Turnering. Skovshoved. „B. 93" er Favorit,

mM det hør den været fer og ø ilig e^

Fre Juniorsmee Række.

og Høønd- j Oentofts-Vengeds e!og ! Sendege HoMe

i Siutkempe#!.

„Gentofte^Vøngede Idrætsforening"!

hør. son: tidligere omtølt, sejret i Nordre

Brrks Jnniorturnering 1 indeværende

Forøør; og Resultatet sammenlagt med

^ n l ^ t e t frø sidste Efterøør hør skabt

<Mn Situation, at Foreningen stear med

14 Joints iigesom „HolteIdrætsforening".

Den endelige Kamp mellem disee For-

øntngers Hold fandt Sted 1 Sendøgs pøø

FodMldbønsn i Lyngby og resulterede !

en betydelig Sejr for Gentofte-Vøngede-

Folkene pøø 7 Møøl mod 0.

Møølene scorsdee ved Kef og VSMem

ICuAfmenn samt Gori EWA GLsn.

Gen^fte-Vøngede nyder herefter den

Ære at havs vundet Tnrneriagsn i tre

pøø hinøa^n følende Sæsoner. Holdet,

dér

né!t ¡génAém- h^vdé én

tærljg g ^ venstre Side i Kaf

og

Konssn.

Rnodvod IdræfsAluA er indbudt ti! et

B^destævne ferstkommende Sendsg

E ftey iddM K!. 4 i Cørisbe^Pøvillonen

ved Strandvejen.

Stævnet er arrangeret øf Atletklubbeg

„Dø^^;', Der bUver ialt 13 Kampe.