Previous Page  187 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 187 / 404 Next Page
Page Background

1927

!ï /L1/!E

]R^

Bzmks. Soiufwktt

r, B!om!ttf]wMMr m

. m. i XuMbten (EMoUth).

LAMBKKG.CT

^TRMd^

C!cnt v

ej 69. Kabenhavm. —

H h T*g* 230.

Riag

K#*a!(^g.

_______

U d^)M ag .a, G!Md<v<J 6$.

I

Kor< Samarit^rforening" hol-

VÏLLABYERNES BLAD

Mandag A t n d s? d$ m s .n

starra 0va!aa vad Kongaportan paa Dyra-

havavej. En Nybygning ar deivia atyrtát

aamman, ag Samaritarna vH taga aig af

da Tüakadekomna. Dr. BacAar ril dar-

aftar kritiaara Arbajdat.

BadahMan! BaMMgaaa Haa, Baadhaa-

píadaaa.

!^adaMAr! VaM. Harntanraa.

TracíTaa Fannfddag M—M. T d f. MU .

BAapadÉMaa! gUraadvat M.

<^mBOBC& nsadtagaá T t!ï. C ta b a l M il.

Paa ídbanda Anaoncar givaa Rabat.

Bardan# THbnd.

Annaatar ti! dat nnnnaat fatgaada Montar

tnodtagaa tadM! Onadag Formiddag Ri.

i

TaiagranthaUan, StrandvaJ M, og EkapadiHo-

aan. PoiitibaBa Roa. Tdf. Cantrai gSU.

Havne eg Hoter.

Wun gaar at Otad.

Hnn gaar at Stad, hairt frygiaom og

halvt kaah,

for din 8ky!d aar hnn tappart a!t i Meda,

bon amiiar !idt — og atrygar Taaran

VM^,

og aiidar aina Hmndar ru og rada.

Hon naavnar i ain Ban dit Navn for ham,

p!at ikka handaa Tro vad Synd og Skam.

Hun gaar at Stad — din Van, din Viv,

og vantar dig mad Haab mod Frygt

darhjemma,

man gannam handaa kyaka Kya og Ord

akai dn faa Traat, naar Dadan vi! dig

akraamma.

Dad handaa Biüad avmva for din Fod,

naar Lyatana Fiamma Mnaaar i dit Biod.

Hun gaar at Stad — aaa attark, aaa

atoit, aaa fri,

og handaa Hjarta maa du udait aja.

Man ar din Garning gjort, din Strid

aaa naadaa ! Gnda Tima adara Vaja.

Bavar for handaa Sky!d dit Skjoid, djt

N ^ n

og !arg din Manddom fraiat i handaa

Favn.

Af Stand BaMin i

,Frad. Amt^ Avia".

Vi ar anmodet om at optaga faiganda:

,1 Aniadning af dan andaiiga Udlod­

ning til Sparema i naHamp BanA, hvor­

ved det dwn tilkommende Belab er kra-

diteret paa Konto 1 MaHarvp Handalr-

bonA, anmoder Likvidationen de Sparere,

der endnu ikke har barigtigat Udlodnin­

gen, om af Henayn til Likvidationena Af-

alutning anarest muligt at henvende aig

paa CaHarnp NondelibanAa Kontor for

at meddala forneden Kvittering til Brl-

lamp BonA".

Maleren Em. Grauanpoard, der for ny­

lig ar vendt hjem til Charlottenlund fra

an Stndierajae til Schveia og Bayern,

medbragte en Mængde Billeder, aom han

til Efteraaret agter at udatille. Den

danske Kunstners Arbejder har vakt Op­

mærksomhed i Udlandet, ,The Studio"

bringer aaaledes i sidste Numer en Repro­

duktion af et af hans starre Arbejder, led­

saget af an meget venlig Omtale.

Msaighadsroadsts Dvatrvp-ZndsamNng

shakes nu sluttet. Derfor bedes mulige

nye Bidrag indbetalt i en nær Fremtid.

Hidtil er der indkommet ea. 2700 Kr. En

Fortegnelse over Bidragydere og Bidrag

ar fremlagt hos undertegnede, Ahlmanna

AM M, hver Begnedag fra Mandag 27.

yami til Lsrdag 27. Joii Ki. 2—6.

C. 7 . Pryfs.

Yghaigataa.

Maa vi paa Hellernp Menighedsplejee

Vegne bringe de Herrer Bilejere, der aaa

elskværdigt stillede deres Vogne til Raa-

digbed for vore Gamle, en Afirtelip ToA.

Den store Venlighed og Forstaaelse, de

Herrer udviste imod vore Gamle, ger en

saadan Tpr endnu mere vellykket og

amuk for alle Parter.

Hjerteiig Tak.

Bsrter Karoline.

Laura Jesr.

Menighedsplejen i Hellerup takkes for

den herlige Skovtur, vi Gamle fik. Lige­

ledes en Tak til Bilejerne, som stillede

med Bilerne til oe. Endnu en Gang Tak.

P eCM ^ ^

Gentofte Kommunalbestyrelse afholder

ordinært Mede paa Tirsdag.

Kunstmaler Afeller-JenseA ensker paa

Grund af ain stærka Optagethed at ned­

lægge Hvervet som Formand for den

lokale Naturkomit^ for Gentofte Kom­

mune. Det lykkedes at bevæge Hr.

MeMsr-Jsneen til at fungere Sommeren

over.

Hans Efterfelger menes at ville blive

Overretssagferer Purk eller Skovrider

Mavlensen-Loreen. Det er i evrigt Ho­

vedbestyrelsen for Danmarks Naturfred-

ningsforening, som efter Indstilling fra

den lokale Komité ndpeger Formanden.

OuldbryllMp.

Fra Gentofte skrives til os;

LoAtnann BrinA og Hustru, Brogaard,

fejrer i Dag, Torsdag, deres Guldbryllup.

For ca. 30 Aar siden kom Brinks fra

Vendsysse! og bosatte sig i Gentofte, hvor

da i Aarenes Leb ved deres heie Færd

har gjort sig agtede og afholdte. Brink

var i ain Tid med tii at stifte Brugs­

foreningen i Vangede og har paa mange

Maader lagt sin Interesse for Dagen for

de Mennesker, han kom i Berering med.

Brinka har aldrig fornægtet deres jyake

Oprindelse og kan stadig glæde sig over

et godt Hnmer og Helbred, og der er al

Grund til at enske, at de endnu 1 mange

Aar maa færdes blandt Barn og gode

Venner.

Ekstra THbud.

D i v a n e r m e d H o m s t r e t D am a s k ^ B o ls te r 3 8 K r.

S p i r a i a e n g e f r a K r. 9 , 8 3 .

QmMeÉnd

Sogneraadsfo!-mand, Redakter Ifil-

mann har af Skibsreder IfiMp C. K. Han­

sen kebt en 7000 Kv.-Alen ator Villa­

grund ved Mosegaarden i Sorgenfrigaard-

kvarteret.

Snedkermester H. H. CAristensen,

Hellerup, fylder paa Lerdag 50 Aar.

SAorsAoced Biopro/teoter flytter i

den nærmeste Fremtid til Skovshove<j

Hotel, hvis store Sal ombygges og indret­

tes tit Biografteater.

Frk. Inpa Janfo/^, Datter af Grosserer

Jantoft, Hetierup, og stud. jur. Iftl/red

Jensen, Sen af Snedkermester Wiiiiam

Jensen.

— Frk. Emmy .4nAerst;'erne .tmsfrup.

Datter af afdede Kebmand 0!e Amstrup,

Heilemp, og Fuldmægtig J fa t Gfams-

A/ery, Esbjerg.

Slagtermeater V. W. Sander, HeU#-

mp, fylder I Dag, Torsdag, 00 Aar.

I ^Træhusene" ved Mesehejvej 1 Or­

drup afholdtes i Mandags Aftes en stor,

smnk Fest. Den afholdtes af , Træhuse­

ne" a nuværende Beboere, Ingenier Hof/-

don Holm og hana Bredra, Sennama ai

den beremte Profesaor Hons Holes, 1 An­

ledning af, a t det var 100-Aarsdagen for

Familien Holma Overtagelse af dette

karakteriatiske, smnkke og idyttiska Byg

ningskompleks.

Paa „Vilvorde" afholdes i Aften stor

8t. Hansfest. Den er af privat Karak­

ter, vssaentiig for Skolens Elever og nær­

meste Venner, hvorfor man beder os med­

dele, at Haven i Aften er lukket for Of­

fentligheden fra Kl. 0.

Som omtalt af oa paagreb Sporvejs-

kondukter IFul^sAsrp, Strandvej 98, en

Dag paa Bemstorffsvej et Par lebske

Heste, idet han aprang ud fra Spor­

vognen og standsede Hestene, der kom

farende i viidt Leb. Hr. Wuldsherg har

nu i den Anledning modtaget en Belen-

ning paa 300 Kr. af „Carnegies Beien-

ningsfond for Heltemod".

Relenningsfondet har endvidere tildeit

Temrer Af. ScAuff:, Taarbæk, og Skipper

C. A. Pftsrssn, Sorgenfri, en Beienning

paa 600 Kr. for udvist Heitemod. De to

Afænd gik den 21. Juni i Fjor ud fra

Taarbæk Havn i en lille Alotorhaad og

reddede et Par unge Mennesker, som fra

Taarbæk Havn var drevet ttl Sos i en

Baad, de ikke forstod at manevrere.

HeMsrup Bfoa Kors afholder Mode

Mandag den 27. ds. med Kaffe og Opta-

gelseafeat. Frn r. <1. Osten indleder. Post­

bud Olsen slutter. Alle er velkomne.

De to flinke, unge Orgeispiilere Frk.

Marie H;ortA og Hr. Piyyo Olsen, der

gjorde sig fordelagtigt bemærkede ved

*n Kirkekoncert i Ordrup Kirke, har be-

staaet Afgangspreven for Organister ved

*^t kgl. danske Musikkonservatorium.

^Kgo er uddannede af Organist Arel

^rttnn, Ordrup Kirkea Organist.

— eg bedst og btUigst at bage

2

og hogo Radon samt opvanoo Htesn

]

tagsst RftorHgomgor staar Raat stod

!

^ tovsroo stod t, t oHor t Wns og

2 * ^ sU o v . Mogot sodsaMo Foraarsprltbr.

Afanufakturhandler H. O. IVtHumsen,

Gentofte, fyi(ier i Morgen, Fredag, 60

Aar.

Hr. Redaktor!

Som bekendt finder der ingen Brev-

ombæring Sted om Sondagen, og man

skuide derfor tro, at man kunde faa an­

kommen Brevpost udleveeret, naar man

oelv hentede' den, hvilket dog ikke iader

sig gere uden for postabonnerede Avisers

Vedkommenede. Aian forbavses unægte-

ligt ovor, a t dot danske Generaipostdirek-

torat i sin postaie Visdom bar dekreteret

noget saa absurd, der er ganske i Strid

med Postiovens Aand og Bogstav, for

ikke at tale om, at det er ulovmedholde­

ligt at udlevere en Del af en Afands Post

og tilbageholde den vigtigste De! deraf

i 24 Timer. Det kan ve! ikke ventes, at

dette mærkelige Kineseri straks Miver

ophævet, men alt for længe skulde det

nådig vare, inden man kan faa sin Brev­

post udieorevet, naar man ger Postvsesnet

den Tjeneste se!v at hente den.

Deres ærhedige

Forrotniny.!ntafKf.

Vaskeriejer Jens Pedersen, Chariob

tenlund, fylder den 26. Juni 60 Aar.

Af Qentoffb Komwunaa iRndakandfa

ekspederet mig paa denne mindre appe­

titlige Afaade.

Endvidere sagde han, at han gerne vil­

de have de unge Piger i Butiken skuide

have Kappe paa; men det lod ikke til, at

han havde Afagt ti! at gennemfare dette.

Men kunde ikke Sundhedskommissio­

nen gennemføre dette Krav over for aite

de pagekiippede Damer i Bagerbutikerne.

Boghandicr Ludr. FoldAy ksn paa

Sondag den 26. ds. fejre 25 Aars Jubi-

iæum som Boghandler i Hellernp. Hr.

Voldby kom for 25 Aar siden fra Frede­

riksberg, hvor ban tidiigere var etabie-

ret, ti! Hellerup, netop i den Periode, da

denne Byde! for Alvor tog Vækst, og Hr.

Voldbys Forretning udviklede sig med

Hellernp, saa at hans Boghandel stedse

har indtaget en smuk Position biandt de

stediige Forretninger i denne Branche.

Samtidig har Hr. Voldhy ved sin ret­

linede Færd vundet et anset Navn Mandt

sine Afedborgere.

Dr. Bintowy i Helierup er bortrejst i

en Afaaned. Doktorens Praksis beserges

af de Herrer KuAa og SfAtsJle.

,K!ampenborg Kajak- og Kanokiub"

holder i Aften St. Hans-Fest paa Klub­

stationen. Kl. 7H startes den traditio-

nelie Fæilesroning ti! Strandmallen, hvor

der drikkes Te. Selskabet vender tilbage

Kl. 9, hvorefter der tændes et mægtigt

Bas!, og Kl. 10 afhrændes Fyrværker!.

Dr. L. 4nAersen, Charlottenlund, er

rejst ti! Østrig for at tilse derværende

Patienter.

Qanfofta Sæwgforanlng

vi! i Lighed med tidligere Aar synge i

Gentofte Folkepark i Aften, St. Hans

Aften, fra Kl. 8—9. Derefter har Ho­

telejer Godf/vsAsea inviteret Sangerae

ti! KaBehord paa Geatofte Hotel (i Til­

fælde af godt Vejr ! Haven). Her vi!

Sangforeningen atter synge nogle Sange,

og der arrangerea endvidere et lille 8om-

merba! for Foreningens Afedlemmer,

Venner og Bekendte. Adgangen ti! Ha­

ven og ti! Ballet er gratis, hvorfor For­

eningen venter, at mange vil komme tii

Stede.

BlofsarAtfrU TAorraM Jeryensea.

Slotsarkitekt TAorroM Jerysnsen, der i

an Aarrække har boet paa Viggo Rothes

A'^ej i Chariotteniund, runder paa Mandag

den 27. Juni de 60 Aar. Slotsarkitekten,

der i 1906 blev overdraget at opfere Chri­

stiansborg Slot, stod i sin Tid for Opfe-

relsen af Hellerup Kirke, ligeaom han

har bygget en Alængde andre kendte Kir­

ker i Stor-Kjebenbavn, saaledes Fribavna-

kirken, Rroraonskirken, Nathanaetskir-

ken m. fl. Af andre Byggeforetagender,

som ligeledes skyldes hsm, kan nævnea

Østerbros Posthus, Skagens Badehotel,

Sporvejscentralen paa Raadhusplsdsen

o. s.

V .

Hr. Thorvald Jergensen, der i

1893 fik Akademiets Guldmedalje, ud­

nævntes til kgl. Bygningsinspektor 1911.

Blandt de mange Foreninger og Kommis­

sioner, hvori den landskendte Charlotten-

Inndborger har Sæde, maa anføres Gen­

tofte Kommunes Bedemniclspsudvalg, 1

hvilket hsn er Formand.

Oimpmits litlüM-, Oplfsnlin:-

,

0

Í MMMMitrlmlitplutrMn

(Enkefrn 1. T. Andersen)

tilbyder billig Assistance. Kontortid lO-'

4, Mandag og Torsdag tillige 7—9 Aften

* * ' . 4

*

Anemonevej 42. Tlf. QantaWa 112.

En kendt Borger heder os optage fei-

gende;

Giv Damerne i Bagerbutikerne Kap­

pe paa!

Det hændte for et Par Dage siden, st

jeg skulde købe et A'ranskbrod, og derfor

gik jeg ind tit en af vore størresBagcre

her i Kommunen.

1 Butiken blev jeg modtaget af en ung

P'KO, og da jeg bad om et Franskbred,

tog den ungo Pige og ferte sin Haand op

ti! Hovedet og glattede sit Haar med

Inderfladen af sin Haand, og fra denne

intime Berøring med det fedtede Haar

greb hun med samme Haand ned om det

Bred, han vilde sælge til mig. Da jeg saa

denne ahygiejniske Behandling af Bra­

dât, sagde jeg: ^Tak, jeg skal ingen Bred

have efter den Behandling," og den unge

Pige kikkede forbavset paa mig uden

Spor af Anelse om, hvad hun havde gjort.

Derefter gik jeg tit et Brødudsatg i

Nærheden, og da jeg atter passerede den

først omtalte Bagerforretning, stod den

unge Pige i Døren, nu sammen med en

Veninde, og i Trods gentog hun Bevse-

geisen med at glatte paa sit Haar.

Dagen efter talte jeg med den paa-

gældendø Bagermester, der beklagede det

skete, og ved et Uheld kom hsn til at

rebe, at det var hans Datter, der havde

Landinspektør F. D. .Vafler, Helle­

rup, fylder døn 26. Juni 60 Aar.

InJyooede -EytesAaAer.'

Frk. ^!?na ^AorocAod, Datter af Gros­

serer S. Skorochod. Strandvej, og Gros­

serer 71. SaæufevHs, Vesterbrogsde.

F^k^ Gudrun Vtefsen, Datter af Enke­

frn'Johanne Nielsen, og Prokurist 7're-

Aen TAiefH, Sen af Direkter O. Thielst,

Oen alora ggrUga Fugleahydning

1 Qenlolte,

tom „Gentofte Grundejer- og Kommunal­

forening" lader afholde, er berammet til

paa Onsdag d. 29. ds. i Gentofte Hotels

Have. Angaaende Programmet for Dagen

henvises ti! omstaaende Annonce. Vi skal

dog tilfeje, a t indeværende Aars Fugie-

konge vil Mive afhentet paa sin Bopæl

med Afusik, og at Gevinterne er udstillede

: „Afagasin da Nord"a Vinduer.

Bitieder af ældgamle Kalkmalerier. ,Bi-

folket" er en morsom Artikel, rigt illu­

streret med Billeder fra det lille, flittige

Folks dagHge Liv, og derefter følger en

broget Dobbeltside fra Dyrehavsbakken.

Tii Serien af smukke Hjem fejes Kam­

merjunker de Neergaard og Frues skøn­

ne Hjem psa Tøiiese Siot. Endvidere er

der en interessant Artikel med Illustra­

tioner fra en SelvrævskFarm. — Engelske

Damers Sportsridt. — Furry Day i Corn-

vall.

Fhv. Restanrater ? an s Fsdsricn,

Chariotteniund, fylder den 27. Juni 70

Aar.

Oan fornærmallga Raktame.

Henry Adfers Rekiamebureau har som

bekendt som Rekiame for et Biigummi-

firma opstiiict paa Ræveskovbakkens

Skraaning ud imod Lyngbyvej den hæs­

ligste Kæmpefigur, forestiliende et For­

tidsuhyre, som rækker sites Forbitrelse,

fordi den paa den skændigste Afaade van­

daliserer hele det omliggende skanne

Landskab. Det er saaiedes ikke usand-

syniigt, at den virker stik imod sin Be­

stemmelse. Ejeren af Jordlodden, AIu-

rermester Roersen, som har lejet Jorden

ud ti! Hr. Henry Adler, har forgæves

søgt at faa det modbydelige Alonstrum

fjernet og har bl. a. nægtet at modtage

Jordiejen; men Henry Adier henholder

sig til, at han har lejet Arealet paa fem

.Aar, og vil ikke høre Tale om Fjernelse

af det skæmmende Uhyre. Den lokale Na­

turfredningskomité for Gentofte Kony^

mune, hvis Formand er Kunstmaier Val­

ler Jensen, har nu veJlayel at anmode

„Danmarks Naturfredningsforening" om

at tage sig af Sagen.

Foreningen Folkedansens Fremme gi­

ver Opvisning i Foikedans paa Frilands-

Afuseet ved Lyngby Sendag d. 26. Juni

Kl. 4. Museets almindelige Entré er gæl­

dende.

Professor P. C. HoaseAots har af Gen­

tofte Kommune kebt en Parcel paa ca.

4000 Kv.-Al. af Christiansholms Jorder.

Et Par unge Alennesker, der 1 Man­

dags Aftes spaserede i Øregaardsparken,

herte pludselig en klagende Lyd. De gik

efter Lyden og saa da en Dame rejse sig

op fra en Bænk, men pludseiig faide til-

bage igen. Falcks Ambulance blev re­

kvireret, og den Syge blev kørt til Gen­

tofte Sygehus. Ved Ankomsten hertil var

hnn ded af en Hjertelammelse.

Den Afdede var Frn Frandsen,

Strandvej Nr. 136.

Gasværksarbejder Ols Haa.!cn, Helle­

rup, fylder den 26. Juni 60 Aar.

PilloAysmes Blad bedes optage føl­

gende:

Paa „Kildostien", som gaar fra

Baunegaardsvejen tii Bernstorffsvejen

langs Kildøskoven

og Tennisbanen,

staar et Skilt for begge Ender :

„Gangsti, Cykling fqrbudt". — Alen

det btydcr Cyklisterne sig fejt om. Hør

kører Cykiister i hundredvis tii megen

Grue for os gaaende. Cykiistørne ringer

blot, og ssa maa man se at komme af

Vejen

ofte ringer de ikke engang —

og for nervese Folk er det til megen

Gene. Jeg vi! paa manges Vegne henstille

ti! Myndighederne i Gentofte, at der bli­

ver posteret en civil Betjent enkeltoDage

i Ugen for at faa dette stoppet — even­

tuelt lade Cyklisterne betaie en Bede, det

vil nok hjælpe. Afed megen Tak for 0[)-

tagelsen.

Deres ærbedige

SptMercnds.

„Tidras Kvinder" for denne Uge ind­

leder med et smukt Alidsommerhitlede og

et St. Hsns-Digt af Asge Hermann, der­

efter kommer en Samtale med den for-

henværende danske Alinister i Siam,

Kammerjunker Frits Cramer om Kvin­

derne i Siam, samt nogls interessante

Afurermester Aays Je/sen hsr sf Gen­

tofte Kommune kebt cs. 2900 Kv.-Al. af

Eigaardens Jorder.

„Palmehaven" afholder 1 Aften St.

Hansfest med Dans i den store Festsal.

h'ru Auyusí .Andersen har ved Ejen­

domshandler Aage Frandsen, Hellerup,

solgt sin ViUa, Kragers Allé 3, Hellerup,

til Grosserer Ernst SeAerer, Kjøbenhavn.

Fru Letrensfetn bar ved samme solgt

sin Villa, A. N. Hansens Allé 33, Helle­

rup, til Konsul Helrnrd, Kjøbenhavn.

Benlrire Fru K. 7.arsen Sfensred har

ved Ejendomshandler Afurermester Ghr.

Basmussen & Co., Afatthæusgsde 18, solgt

Villaen, Jacoh.svej 20, Gentofte, til Damp-

skibsfører C. tv. GoBAardf, Kjøbenhavn.

JtrysrsAory Affés TMfrr

opfører endnu faa Dage — Søndag abso­

lut sidste Gang — Verdenssukees'en

Kfotnen. Faa Film har i en Grad som

denne fundet et begejstret Publikum;

det er glædeligt at se, at man saaledes

værdsætter dansk Arbejde.

Fra Afandag opføres Elinor Glyns

„Alin Dronning" (ikke at forveksle med

„Hans Dronning" af samme Forfatter­

inde) modPEfennor Boardman og Conrad

Nagrf. Elinor GI) ns Bøger og Film er

altid sikre paa et stort og beundrende

Publikum. Foran Filmen vises A'wn-

yrssrrs oy Coft.! Efarf, .tfl/fe Gades A/od-

^ ^ ^ c i A m m ^ ^ o g An^Hs

mann, Barets Fenu.'.

opfører i Dag sidste Gang „Doiken".

Denne Film kunde ogsaa hedde „Alario-

netterne" ; thi deu handler om en Italie­

ner, der i New York har et Alarionet-

teater, mon selv bliver et af det store

Verdenskrigsskuøspils Afarionetter, og da

han døv vender hjem fra Frontens Ræds­

ler, erfarer han, at hans hedste Acn har

villet forlokke hans Hustru. Den store

Scene er den, hvori han piudselig faar

Hørelsen tiihage og derved opdager ten-

nens Forræderi. Alen Mørket spredea og

alt ender lyst for den brave Toni — AliF

ton Silis — og hans elskede -Angela, der

spilles af Gertrude Olmstead.

1 Atorgen (Fredagl og følgende Aft-

"C — sidste Gang Søndag — opføres „De

røde Djævle", hvori Vid'tnderhelten

Res" samt en Alængde Indianere med­

virker. Alaudag Aften har Teatret Pre­

mière paa „Seulven", efter Jack Loudons

( Í ! o

ïng. S. Andresen,

LN!# FtræJgMvaJ 7, (HmtL

Traga pos. 9 - t) Form. og 4—4 tft.

OvAeøø M. 9 FoøB.—to Ffterm.

berømte Roman. Til denne Film har Cen^

suren forbudt Barn under 16 Aar Adgango

Cento/te Btoyro/teater

opfører Ugen ud den atore danske Filma-

sukees „Klovnen". Denne FHm, aom vel

nok reprægenterer Højdepunktet af. hvad

daÆsk Film formaar, er ti! Troda for, at

Filmen har gaact et halvt Aar i Kino-Pa^

læet, atadig et Trækplaster for de Teatre,

aom nu spiller den. Og den har den Egen­

skab, at det Publikum, som har set dcH

en Gang, gerne ser den en Gang til.

Fra Alandag opføres „Den glade Enke\

en Filmatisering sf den kendte Operette,

og med den yndede Jo/<w Cdberf i Hovod-

roUen.

SfraKd-Tsafrel

opforer sidste Gang i Dag, Torsdag, den

udmærkede Fiim, „Sorte Ørd*. Fredag

tii Søndag inki. opførea „En jaget Kvin­

de", med rfen berømte Corrinne Griffith i

Hovedroilen. Handlingen foregaar 1 Ka­

nadas Ødemarker, og er fuld af Spæn­

ding. 1 „Korpsets Hett" — en Beretning

om AianJsmod og Farer, genser man den

populære og sympatiske Raiph Lewis.

Mandag har Teatret Première paa en

Fiimatisering af Arthur Schnitslera „El-

skovsleg". Fiimen er i sin Tid Mevet ind-

spiilct af „Nordisk Fiims Co." med Pal-

lander i HovedroUcn; men er nu i den

tyske Bearbejdeise fuidstændig modernise­

ret og giver i en stilsikker og kultiveret

Iscenesættelse et fortrædeligt Udtryk foF

Forfatterens Tanke, haaret frem af Eee-

lyn Boll, som den gamle Musikers Dat­

ter, og Louis Lerc/t, som den unge Stu­

dent. Filmen havde en meget ator Suk-

cea paa Palads Tealrel, der i Ugevis sam-

iede et stort interesseret Publikum paa

denne Film.

— Handa upt

— Det kan jog ikke. Min Seleatro^

er sprunget !

F O R ^ Ÿ $ T E L å E R

3

1 Aften

2(. Hnnefoet med Onne

<Palmehaven.

Gratie Entré.

ûyrehavsbakken

Stor Set. Hansfest

6entofte B!ograf^8a^er

Gentoftegade 2!.

Hf. Gentofte 293.

Paa Grund af stor Tilstrømning opføres

Sæaonessa efarete Saheeø!

K t o v n e n

endM Fredae, L æ d ^ og Sondag,

Fredag og Lørdag Kl 7 og 9,

Søndag Kl. 4'/s. 6'/s og 8'/,.

Mandag den 27. Juni KL 7 og S,45t

Den g!ade Enke

LystsptmoAkter

_______ Forhedt Éoy Bern

JagersborgAt!ósTeater.

[Hver Aften—Send absolut sidste G*n)^

Hverdage Kt. 7 og9. Send KL 7 og9.

Ktovnen

Mreedy, 2erine 2ell og ene4e Ektmu!.

Fra Mand. til Torsd ind. KL 7 ogS'.'e

E h n o rG ^ ^

Min Oronning

(tkke at forveksle m 'Hans

Dron

ninga)

I samt Nuageaeerå oe Cotia

Sr.rt

. Mille

I

Gadaa Ankomst til Antrika

og A

nnette

Kallermaon, Haveta Vanna

H e t t e p u p T e a t e r .

! Dag. ntdate Dag, Kl 7 og S*/.:

MUtonSMtaietaf

hans M e s te rv æ rk e r'tt^ tA e a C n

Fredag og Loadag Kl 6'/,-7'Í4-9.

Sondag KL4-;!/4-6'/,-7'/<-9 Et stor.

slaaet bkuesptl t 6 Akter med Vidunder.

' „DeUd! ajatie".

En MæMde Indianere medvirker.

Mandag<1 27 tilToradagink! Kl 7ogS'/,

„SMlvee" „IHl hersen"

h- forbodt U.m «ndat tS A.t

Torsdag Kl. 7,10 og 9,10, sidste Dag

Soefe

Fredag tii bøtrdag tnd.

EN lAGET KVINDE

med Corinna Griffith i Hovedroller

Kofpneta Heh.

f H u v e ^ ^ ^ n R d p h M ^ ^

Mandag den 27. Première

E ! $ k o v $ ! e g ,

Skue'pil i 7 Akter eftet Arthur Schnita

1er a nLiebelels, med hvelin Hott og

Louis Lerch i Hovedroiietne

Forestilling: Hverdage Kl 7.t0o^9.!0.

Søndag Kl. 3.m 7,10 og 9,t0.

Bille.telefon efter 6.X) Helt. 3222