Previous Page  188 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 188 / 404 Next Page
Page Background

(WUABYBBNES BM D

!9Z7

t

HJEM

Vi D. h.„ s io re k rafüge KyHiager D.

Rosengaardsbtandtng Nr. i & i A.

KraMge, levedygtige KyiMmger (ren Race)

sælges, 75 Øre pr. Stk.

M v e . &a

ØM p^. H&.

T a 's t o a C . 3 ! S .

C . M a d a s a , R o H s a g a a r d s a &

! # f #

G!v Ky!Mngeme

W e l d i n g s

Universai KyHingefoder

M* Mvsa d# bad#*

FofhanuMaa a f MaHandtara

og KobntuamJ ovarah.

Et !yst SindOget goût

Hdbreû.

Hvoy tnangs har vs! egentlig gjort

$!g klart, hvor meget det lyse Bind be-

^yder for Sundhed og Velvære. Vi

kender jo alle til, hvilken Rolle det

kpiller for den syge, a t han kan be­

vare sit gode Ilnm er under Bygdom.

F o r ham skrider Helbredelsen langt

knrtigere og sikrere frem end for den

gnavne og fortrædelige, der kun feler

sin Smerte saa meget s te rra Gna-

genbed, Utaalmodighed, Vrede og

Sfisfornejelse bidrager kun til a t for

sinke Helbredelsen og gers Lidelsen

Sterre.

Men det lyse Sind har ikke alene

sin store Betydning, naar man er syg,

th i det er de fleste jo dog kun en kort

y id af hele deres Liv, det lyse Sind

Spiller den slJersterste Rolle under

Het daglige Livs Forhold. N aar man

Mr lyst p sa Livet og nærer Tro og

¡tHaah om det godes Fremgang, saa vi!

^ a a fele Glæden over Tilværelsen ri

gere og have bedre Forudsætninger

jfor a t kunne mede Modgang pg yan -

^ lig h e d e r med TiRidsfuldhed og be­

lejre dem^ th i det lyse Sind be^rder

Met ikke Letsindighed og Overfladisk-

ped. Selv meget alvorlige Mennesker,

Per h a r Blik og Bane for Livets Al

gor og Skyggesider, kan udmærket

godt eje e t lyst Sind, og saadanne

Msanesker virker a ltid forfriskende

Og opmuntrende paa deres Omgivelser.

C^saa for det rent legemlige Vel­

være har det lyse Sind en overor

dentlig stor Betydning. Glssden faar

Blodet ti! a t stramme raskere gennem

Aarerne og sætter alle Prpoesser i Le­

gemet i kraftig Virksomhed, medens

Sorg og Bekymring virker hemmende

pg nedtrykkende paa de forskellige

Organers Funktion. Dette er Kends­

gerninger, som enhver let kan bekræf­

te ved en Smule Iagttagelse i det dag­

lige Liv. Og nu er det saa heldigt, a t

¡det for en De! er en Vanesag, hvor­

v idt man skal være i Besiddelse af et

lyst Sind, eller om man skal gaa og

se merkt paa Tilværelsen. Hvis man

tned Forkærlighed lader sine Tanker

dvæle ved det sergelige, det ubehage­

lige, det nedtrykkende, saa er det gan­

ske naturligt, a t man efterhaanden

kommer ti! at se sort paa alting, idet

man giver det Udseende af, a t Livet

kun har en Bide, nemlig en Skygge-

Ten^ ¡ Skawshoved.

Sknvshoved Idrætsforenings Tennis-

Afdeling, der i Lebet af det sidste Par

Asr har gennemgaaet en stærk Udvik­

ling, haade hvad angaar Sterrelse og

Dygtighed, har netop i disse Dage afslut­

tet den aarlige Meeterskabstnmering

pas de smukke Baner ved Kreyersvej.

i Herre-Single sejrede Hr. Kjeld

Sandvad i Slutkamp over Hr. Moe-Lar-

sen (*—5, 8—C, C—0), medens Frk. R.

Brun blev Pame-Mester ved at beeejre

Frk. R. Fabrner (8—6, A—2). Double

Mestre blev K. Hermann—A. Tmelsen,

idet dette Par i Slutkampen beeejrede.

det unge Par Stremann—Sandvad efter

haard Kamp. Der er samtidig afholdt

en Handicap-Tnrnering med meget stor

Deltagelse. Vinder af denne Række blev

Hr. K. Sandvad ved Sejr i Siutkamp

over Hr. H. Hansen (6—3, 6—4).

Paa Lerdag Aften nddeles Præmierne

ved en Fest, der afholdee i Klubhnset

paa Kreyersvej. Der er Fællesspisning,

PuncheboMe, Dans og flere Overrsskelser,

*aa Aftenen tegner ti! a t Mive en vssr-

dig Afsiutning paa den store Turnering.

side. Mon selv om Livet her paa Jo r­

den or en Blanding af mørkt og lyst,

saa bør man ikke ovor det mørko

glemmo det lyse, thi der findes dog

meget, som kan vække vor Glæde, vor

Beundring, vor Taknemlighod og vor

Lyst til a t virke for gode og nyttige

Formaal. Man bør ikke dvæle ved den

mørke Bide af Livet længere, end det

kan være nyttig^ og godt, derimo#

skal man med Vidende og Vilje søge

!po^ Livete Solside og optage i ait

Sind og i eino Tanker lyee og gode

Indtryk, og man vil da være paa Yej

ti! a t besidde et lyst Bind.

Det lyse Bind hjælper pé lettere

^ c r Dagliglivets større og mindre

Ub^ageligheder. Den Husmoder f.

Eks., der ejer det lyse Sind og det

gode Humør, faar lang t lettere og

langt hurtigere Arbejdet fra Haanden

end den, der altid er gnaven og for

tvivlet over a lt det Arbejde, der hober

sig op om hende. Den første tager fat

nden a t tænke paa, hvor meget der er,

og uden a(t tænke paa, a t de huslige

Ærgrelser maaeke endog er temme­

lig rigelige, hun lader sig ikke kue, og

i Løbet af kort Tid faar hun udrettet

en utrolig Mængde. Og paa lignende

Maadø vil det gaa paa andre Felter,

døt lyse Sind vil vise sig a t være en

stor Støtte i det daglige Liv og en

uvurderlig Hjælp ti! Bevarelse af

Sundhedens kostelige S k a t

selv

DeresBadekaabe

75

2*/s m Bsdefrotti, 110 em bredt

Ved Mæb e i

Btænéter gratte.

IHN

ManuíakÉurhuset Tachau

L ta d a g a a r J e r a j 2 ! - T !L C trJ r o p 2H 9 .

OpwiiMiiga( BuMtitnien.

A t v M ^ G ^ k e r n æ M M d ^ h ^ ^

tegne som sn fortrssCelig, sand M ^

tioc, naar man haa Fodtøj paa, jder

ikke tü lad er Fngtigheden a t gaa igsn-

nem og slaa ind paa Fødderne. Hyp­

pig ser man Trappevaskersker med

tynde Sko staa og sjappe i yandet,

der løber ned ad Trinene. Hvorledes

de klarer sig for a t nndgaa ondt i

Hals og Tændsr bagefter, er en Gaade.

For at Gulvvask skal gaa behageligt,

maa Klude, Spand, Vand og Skrubbe

være lette at behandle. En god Klud,

en ren, let Spand og en Van'dhene, der

kan bruse kraftig t ned over Kluden,

som skal renses, er Lettelser, som be­

tyder en De! i det daglige Liv ved Ren­

gøringen.

Men nu kommer det ubehagelige

ved Gnlwaeken, det, eom for Hns-

medre og Hueaeeistenter virker af­

skrækkende og med Rette — Opvrid-

ning af Kludene og den fuldstændige

Rensning af disse. Det er en stor Ube­

hagelighed a t vride Klude op mange

Gange hver Dag, og det gaar nd over

Hænderne. Derfor er det ikke saa un­

derligt, at man i Reglen betragter

Gulvvask eom en Plage og ikke eom

Motion. Det ken dog lempes lid t ved

at skylle Kluden i mange Hold Vand,

før den vrides op, men 2—3 Opvrid

ninger maa alligevel til^ for at Klu­

den akal blive helt proper igem

En meget betydelig Lettelse kan

man imidlertid skaCe sig ved a t lade

Kluden passere Randen af Spanden,

medene man med venstre Haand hol­

der Hanken trykket godt fast Over

den, dette virker som em Slags Mini-

atnr-Vridemeekine, og man kan ved

a t gentage denne FremgangsT^sade

faa Kinden aaa pæn, a t der kun be­

høves en enkelt Opvridning. Det sli­

der ve! nok lidt paa Kluden, men spa­

rer aJtsaa paa Hænderne,

— —

A---------------------

HoMMyrerne senite!

Nyrerae har den Opgave a t fjerne

Salte, asTdividere de fotekeUige Rester

og ForrAndlingsprodukter fra Ægge­

hvide, Fardøjehen (Urinsyre, Urin­

stof o. s. *7.), fra LegesneL Derved at

den nedvendigø Rydsede Nearing —.

kam vi hjealpe vore Nyrer vsaeentlig i

M ^ h ^

imde I Forvejen indehoMer Slagger,

onudigt k sn skaame Nyrerne, ligesom

disse beaka<Rges i hej Clrad ved Op­

tagede a i (Rfte: Bly, Fosfor o. SL v.

Alvorlige Gifte findes

ogsaa i alkoho­

liske Drikke

Og

Tobak. Diasa Gifte

dræber lamgeomit, man aikkert det fi-

neete Ceilavsav.

Hvortedes motivirkes

SøvnjKhei!?

En kendt Læge giver følgende

Raad, som i msnge Tilfælde har viet

sig virksomme. Det er vigtigt a t be­

gynde straks, naar man har opdaget,

a t Søvnen vanskeligt indfinder sig;

thi en gammel Søvnløshed er det ahy­

re vanskeligt a t blive kvit.

Men det kommer nahurligvis aa

paa, hvoraf Sevaleaheden kommer,

om den let eller vanskeligt kan lade

aig kurere; Sorg, Bekymring for Ud­

kommet, Forlystelser, Te- og Kaffe­

drikning om Aftenen, langvarig NaA

tevaagen, ihærdige S tadier, Mange!

paa Legemsøvelser kan fremkalde

Søvnløshed.

For a t modvirke denne Lidelse an­

befales:

1. En ren Seng.

t Tilstrækkelig LsgsMsbhvægsilee i

Degens Løb ti! a t fremkalde en pae-

sende Grad af Træthed-

3. F risk og ikke fote yarm L u ft j

A At maa frigør sig foy jslyarligs

Bekymringer.

A A t man ikke gaay f ReaR pæd

fyldt Mave.

A En god Samvittighed.

mM aflåsgger ^

Brag a f wSovsmidler*'.

K a H e—B i a q u h —C o n f e c i u r e

EæwSs LtAæx K*S<................................ s SO S

Ægit

*1^ oSi*.................. S.40 j Ha Ma rMSa<ÜtaS,.....................

t.SO

Ha HtwhotSaiBM-Kng,......................

A!' pr. S,.

Ftaæn ]aaaMm<Has........... S.40

Stort Udvalg i Bisquit og Coafekture.

.- Hf.ordrupis

22

.

8. A t man v:rkelig er besluttet paa

a t ville opnas en god og lang Bevn og

har Tro paa, a t det skal lykkea.

Dersom man ingenting gør mod

Sevnløsheden, kan man paa Forhaand

være overbevist om, a t Sundheden

kommer ti! a t lide, Livsglæden for­

svinder, og en for tidlig Død frem-

skyndea. Hvis Sevnløsheden er* aaa

haardnakket, a t man ikke ved en for­

nuftig Fremgangamaade under de

vante Forhold kan faa Bugt med den,

da er der den Udvej tilbage, a t man

kan søge Hjælp for en eventuel alvor­

ligere Lidelse, som kan ligge ti! Grund

for Sevnløsheden, og faa denne helbre­

det, og Sevnløsheden yi! aaø dermed

forsvinda

Kokkenet.

TrouvlHo-Sgiat.

Kogte Redbeder, Kartofler og Trøfler skaarns i Skiver, fint ituskaarne

Salatblade, haardkogtc Æggeblommer,

sønderpreasede i Olie, Kørvel, finthakkede Bennepsagurker, Æggehvide,

stedt med Sardeller, knuste Sardiner,

Eddike.

TM.

V. E.

0

!sen

Lyngbyv^ 293

. . .

Centralvarme, Spildevandsanlæg

os Sanitære Instaiiationer.

Projektering og Beregning udfores.

TM. Gesstofte

898

FoHoBg T H b aA

BïomsierhaHen

OMørM ti! Rotwmtnwíddage.

Store, fine Oliven skrælles fra Ste­

nene, ndhledes et P a r Timer og ma-

riMres 2 Timer i Sherry eller Ma­

deira. De fyldes med en Ostecrbme af

Camembert- eller halvt Roquefort-Ost

og halvt Smør, som teres ti! Crhme.

P aa amaa firkantede Rugkiks udsprøj­

tes en Roset af rø rt Smør eller Oste-

erkme, hg midt i hver Roeet sættes en

fyldt Oliven.

Fadet garneres tned skøre Stilke af

smukke hvide Bladeelleri,

LoMMå-Ttørth.

Ka Tærteform belæggsa caed ht Lag

Dejg og bagea i 12 Minuter. To naodns

Bananer gnidee gennem en fin Sigte

og blendes med 2 Spiseskefulde Melis,

lidt S alt og 2 Æggehvider. Alt piskes

sammen, indtil det er let som Skum og

ganske stift, saa konunes nogle Draa-

ber Mandelessens og lidt C itronsaft L

Maesen kommes i Tærten og bages i

Ovn 20 A30 Minnter ved ikke for stærk

Varme, ti! Indholdet er fast og lyse-

bmnt. Tærten tages nd og afkøles.

Overfladen pyntes med et Lag Fløde­

skum og, om man vil, lid t RibsgeM og

hakkede Nødder.

Kayser

Broderier.

Direkte Salg til Private. Indtil

50

%

under almindelig Pria

BenMeldts AIM3A

H eüewv 2447.

Man bør i øvrigt altid sætte Datr

paa Etiketten. At man altid bør hav<

do vigtigste Hjælpemidler som Boy<

syre. Jod o. s. v. i sit Modioinakah,

parat til Brug, siger sig selv, ligesom

at prøvede, udmærkede Opekrifter bet

ligge i en Konvolut med tydelig Be­

tegnelse af, hvortil, hvorledes og hvot

meget man skal bruge disee.

Men gamle Recepter, somman ikke

har fuldkommen Vished for, at de S!i

brugbare i bestemte Tilfælde, bør kaø.

seres. Og laan aldrig Recepter ud.

Det kan blive til Skade for en, hvad

der kan gavne en andenj

Hksc H^odeMer.

FssfænfAnæ A b o n f.

Vi bringer hervsd en meget Bke RaKe

mode!, dea er af Maat, Bnt Fût med e

redt Flejlsbaand osnkrimg. Herovsr et

fæstet et Selvbaand. som er enoet op (

Snegleform f Pandea.

Ovsmstaasnds Mode! er fra GtmO!.

Roger.

Dea ær adfert f vinredt Fût, (emet ^

med aorte Saere, pg Baandet er af sort

Silka Dean# Mode! er ogeea smnk i sort

Flejl med aorte Silkebaaad og Lideer

MedícínsMahet.

Gem aldrig Medicin-Reeter! Medi­

cinen kan blive ganune! og virknings-

lee, og dette er værre end at ofre Penge

til ny Medicin, dersom man tilfældig­

vis skulde komme ti! at brage den sam­

me Slags igen.

Hy KanstsHke.

Paa on UdstiHing i New York er dor

Mevet prseeenteret PuNikum et ganske

nyt Fabrikat, aemlig ea Knnsteilke, eom

er saa Hg virkelig Silke, at selv en

Render skal have vanskehgt ved at se

Forskel.

CrApe de Chine, Taft, Foulard, Ma-

roqnin, som eUers vseves af Siikeormes

Spind, kaa nu fremetiUee i Kaastsilke,

dor farves i de skenaeste Farrer og i ea

Rigdom af Nnanoer, som muliggeres af ea

ay Opfindelse paa Farvningens Omraade.

Lette Flejler til Kjoler og tungere

StoFer til Kaaber er ogsaa fremme i den

nye Metode.

Og endelig anvendee Kuustsilke til

.Pelsvserk", som slaaende imitersr Leo.

pard, Gazelle og Maldvarp.

Fra ForretnmgMverdenen.

TH Bedesesseonen. Sy aelw!

Det er økonomisk at sy sin Badekaabe

eeiv. ,Aianufakturhuset T ^ b a a " , Lin-

degaardsvej 21, ferer et meget stort Ud­

valg i Badeartikler, og ved Keb af Bade-

frottd faar De Monster gratie. — Se An­

noncen i Bledet.

KyHingefoder.

Det er jo af stor Betydning ved Kyl-

lingeopdræt at anvende ea Foderblan­

ding, som giver Kyllingerne hurtig

Vækst og Modstandskraft. .Weldiugs

Universal-Kyllingefoder" er i ea Aar-

række blevet brugt med stort Held af

mange Kyllingeopdrsfttere, og det kan

ubetinget anbefales som ideelt.

Ifølge V. Stein's Analyse af 27.

April Í926 indeholder .Weldings Univer-

sai-KyUingefoder" 78,90 pCt. rene Næ-

ringsstoder, og da Prisen er meget bii-

1

*

2

, er det absolut det fordelagtigste F(^

der, man kan anvende ti! Kyllinger.

.Weldings Universal-Kyllingefoder"

forhandles af Kebmænd og Meihandlere

overalt i .Viliabyeme.

Medleferpetee.

Hakkebef, Kalvefars er en god og delt-

kat Middtgsret; og den er tilmed billig.

Disse V a.^ fgas j fineste og bedste Kva-

litet hoe Slagtermester Ponl Oleen, Hel-

lerupvej 43, og Jegersborg AH4 36. Al

Tilberedning foregaar paa den meat hy-

giejniske Afaade og garanterea tiUavet

ndelnkkende af 1. Kl.s Ked. Desnden

ferer Forretningen alt i Ked, Fleek og

Paalseg. Te!f.-Nr. er Heüerup 6 og 7

og Ordrnp 1036.

HuahMdnlngswask og Kesw!ek Tej-

rsnenlng.

Vaskeriet .Moderne", Jenalevsvej 1,

Charlottenlnnd, har ndvidet ain Forret^

ning ti! ogaaa at omfatta Hnaholdninge-

vask og kem. Tejrensning tii biiliga Pri-

ser, og Indehaveren, Hr. Chr. Lassen, ga-

garanterer !. Kl.e Behandling.

0

Derbydagen paa

Mampenhorg.

Kn svanok Ksjr.

Det Mev dog alligeve! — troda daar-

ligt Vejr — en .stör" Dag paa Klssm-

penborg ti! Derbyet i Sendags.

I Tneindvis stremmede Tilsknere ti!

Banen, og da Flaget faldt for ferste Leb,

var Banen tset besät.

Det Mev et af de .itore Leb" for

dansk Hestesport, ganske vist gik Sejren

tii den sveneke Morgan, men Lebet Mev

sh smnkt Leb med en go;d Pssoe, Fm

Starten sprang Fillis tii Faringen og

bavde den i skrap Paca i Spidsan tii

selve Kanipen begyndte, saa vssr den fær­

dig. Da Morgan i nseetsidste Sving kom

i Spidsen, var man helt klar over, at nn

skulde Sagen for Alvor afgøres, og den

blev det. I Ivetlebet kom Øivind fri

for .Klumpen" og forsegte et Par Gan-

FMende yrwMtHd,

dog

Morgan gik et Par Ganga nd ti! van­

stre, det saa næsten nd aom Krydsning,

men Øivind# Ejer, Hr. Gorm Rasmus-

Mn, indtog det sportslige Standpunkt

ikke at nedlsegge nogan Protest.

Som Tredjehest gik Brando at smnkt

Leb.

Raeuttæfen

Valdsmursisb, 2000 Kr. — 950 m. 1)

Fru (3orm Rasmussens br. Hp. America,

kg (Shnrgold), 2) Tordail 66)^ kg

(Adams), 3) Alma 66)( kg (Thiame).

Let med

Lg.— Lg. Tid 67,8 Sak.

Odds 3,68. PI. 17—13—26.

Amerioa var i Spidsen fra S tart og

holdt det gennem hele Lebet. Ferst i

sidste Øjebhk kom Tordaii fri af P iltet,

men naaede kun Andenpl.

Ørsmndsleb, 2000 Kr — 1600 m. 1)

M. Patrick s Cut Giass 64)( kg (L. Al­

len), 2) Jojo 64K (Adams), 3) Le Pre­

stige 68)i (Thieme). Sikkert med 1)^

Lø —IH Lg. Tid 1,43,4.

Odds 8,78. Pi. 16-30—27,

OuA Giass kom ! Spidssæ å en Start,

der efterlod Shimmy. Cntt Glass holdt

sig, Wembley blev gentagende Gange

forsøgt bragt frem, men forgævea. Jojo

gik at smnkt Leb, der lover godt for

Fremtiden. Vinderen solgtea til Hr. P.

de Nnlly Brown jr. for 2300 Kr.

Damemss ÆrerpræmM, Æreaprssmie

og 2400 Kr. — 2800 m. 1) Obers^sjt-

nant TrkgArdhs J . V. Goiden Bauble

74H kg (Baron Str6mfMdt), 2) Syneo-

pata 74 kg (Baron Bennett), 3) Irland

76 kg (Hr. E. Edstrand).

læt med mange Længder — mange

Længder. Tid 3 M. 26,2 Bek.

Odda 4,04. PI. 13—12—16.

Atter en Sejr fra Start. Jngen Kamp

om Se;ren, kun Pladaeme Mev der Kamp

om. Syncopate gik i øvrigt godt nok,

men dens Rytter gav den ingen Chano^

i Springene. Hr. Edstrand fik Mand

presset frem til tredje Hest.

Dansk Dsrby, 18,600 Kr. — 2400 m.

1) Løjtnant E. H. von Tamm'a f. H.

Morgan 68 kg (Riekaby), 2) Egehsak

Stutteri f. H. Øivind 68 kg (Bullock)

3) Hr. Berghoff br. H. Brando 68 kg

(Killick), 4) Oberstlejtnant TrkgArdh's

bn Hp. Princeps 66K kg (B. Persson).

1 Lg. efter Kamp — maaga Ig . — ^

Lg. Tid 2,89'/, .

OddA 6,07. PI. 18-11—18.

Referat sa ovenfor.

BmMforjyisb. Ærsspr. og 1400 Kr.

— 1800 m. 1) Hr. P. Mangh's br. V.

White Moon 74 ku (Hr. T. J8asson), 2)

Peter Simple 71)( kg (Prmlt. Bonneaen),

3) Fiery Cross 79H (Hr. E. Edstrand).

H Lg. after Kamp — 1 ^ Lg. Tid 2,08.

Odds 6,42. PI. 11—11—10.

Peter Simple ferer for Lioorioe og

White Moon. I Bvmget gear Licorice

frem i Spidsen og trmkker White Moon

med sig. Deane gaar frem og vinder

med K Lg.

Jnni Hondtcop, .^rsepr. og 2000 Kr.

— 1400 m. 1) Hr. P. do Nnlly Brown

jr. sk. H. FlnCy Hero 64 kg (Adams),

2) Cnte Lass 64^ kg (BnUock), 3) Agni

kg (Mnreh).

1 Lg. efter Kamp — K Lg. Tid

1.28.4.

Odds 2,80. PI. 16—19—78.

Answers kom godt op og var i Spid­

sen til Ipdlebet, hvor F in ^ Hero kom

frem. Den trak Cnte Lass med sig, men

holdt dog Sejren med 1 Lmngde.

Sorgsn/riisb, 1700 Kr. — 1800 m. 1)

Ritm. Clanson-Kaas f. H. Tggdrasil 67

kg (Shurgold), 2) Erla 60)4 kg (Bnl-

lock), 8) Scamper 60 kg (Thieme).

H Lg. efter Kamp —

Lg. Tid

1.67.4.

Odds 1,76. PI. 18-16.

JMm Wmm fM ^ ^ r S ^ m ^ r o g

Tggdrasil. Et OjebHk saaValore belt godt

nd, men det varede desvmrre ikka Issnge.

Tggdrasi! sajreda som ventet og Erls fik

en hssderlig Andenplsds.

Totalisatoromssstning Mev 111,049

Dsr6)( Jacks