Previous Page  269 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 269 / 404 Next Page
Page Background

BLAD

Tortdag don

aoptombor.

stof cMkatesM - H a m b o f g e f r y g

M t H g t ,

Bedste Varer

H j e m m e t a v e t P a a t æ g

a x 5 0 g 1 ) i r .

Pou! Olsen

) P l r ! { i e f

S ! a g t e fm e $ t e r .

S e P r i s e r n e i V i n d u e t

F i n e s t e K a i v e f a r s r ø r t m e d Æ g 50 Øre pr. /, kg.

]

H e H e r u p v e i 4 3 . Te!f. Hetterup 6 og 7. — J æ g e r s b o r g A H é 3 5 . Te!f. Ordrup 1041.

OA RA MT !/ /

å!t Paa!ag tOwirkes al garanteret 1. K!.a h!aastemp!et Okse-, Ka!ve- og Lammekød samt 1. K!.s Orisetiask.

O b s e rv e r// ^ / /e Varerne opbeva res / r/e be /fem /te F r/g /r/a /re /fe /e a n /æ g f /e r /fu /c /^ .

- ^ -----

Mterep Handetsbank.

S t r a n d v e j i4 9 .

fange modtages ti! Forrentning,

i^aan ydes. — Ve ile r diskonteres.

L o h J Bank ior HeHernp og Omegn

^ S t a t s a n s t a j t e n fo r L ivsjforsikring . ^

BMikg# VM on ad .r.

Sn...w dh<# .H .g c . å Må)L K ..

Hoindågemt for Gtntofte Kommunt:

A.

P .dM l.

HAnatMMvtj

3. Hi. HtH )341^

koator ior !nd. o); Udb^'^Mog Mmt Teming . i FoMikhagtt:

n < .d.a. bM k , Stnndvejta !49. Te<*foa HtU. taOt og 1S02.

Cht.UHébH C en tra !

C h r y s i e r V o g n e .

Q r d r ^ S S 7 . j

G e n t o f t e

H o t e k - B U .

Skovshoved Ko!oniaMager ^ERGO^^

S t ra n d v e j 3ST (Hj. nfToglganrJsvq)

M b a w

Torsdag den 29. September K!. 12.

Kun t. K i.s V a re r ti! en g ros P rtse r.

Varerne b ringt! ov trah.

Telefon O rdrup 2 6 7 5 .

Landmandsbankea

H e i i e r u p A f d e i in g .

S t r a n d v e j SO.

T.t.(on W.N.rup CHO & !273.

Son tordd ! tO-3 & 3'/r-^/!- Lard^g 10-2 & 3*/r-^/.,

A!!e B a n k f o r r e tn in g e r u d fø re s .

B oxw i forskellige StMrelicr udleje!. Vatrdi^

pakker modtage! for!eglet til O p b e v a r i n g .

StMÍtar Hi G. . t o h . KMnmM. modt ag. . .

Kirsten Pi i is Kiide.

A u k t i o n

OnlfupwejeMBH.

Ordtup

223

t.

OMdag dan 2 ! . da. 3CL !0 og falgenJt Dage lader

Hr. R e s ta v r a tø r J ø r g e n s e n ,

ar. paa !(wre Forretning! Overtagelse born.lgt ved Auktion hele det ham

jilh,rende

^

Hesfauratiénsinwntar, Sendca m.m.,

dee afholdt! paa

Carisberg Pavi!!oMn, Sfrandraj !0.

iHeiLitihCo.

HeU.

17

iS:

' Dar fremh.:

hele den homplette Montering fra Bondeatuen, ta. 30 Sjtt Raadhuam.bler —

Havemabter. !tore og !maa Imltabe — Giaa — Porttbtn —Salvplet —

Service — Biilard — Keglebane — Efeu i Kaner — Planter —ator Flag.

atang — Sofaer — Stote ^ Borde (tom nye) —Gardinet — Poetiéree —

'orgytdte Spejle - Javapaagaakuab — Mattomd Kaaaaapgavae, aåahte.

til p Flotpedienttr — Kobbav S aA a ta a hhta —KoHtenaagtr -- Materier,

M îakstbüen

nye Chevroletvoene med Uhr

Gramdtavt. 40 Øre

Folhtmabier —

1 sartpoiaret Satan Flygal, ( aptd. Pianaat.

Undagaatdwajana BH

Ordlüp

2652

Hye modafue Vogne.

Ordfuphojbiten

: C s s e x V o g n e :

Ordrup

554

.

„Jomsborg"Biten

Tafefon He!!e/up i 3 4 7

AUé Biien.

Nye f tk s e V ogn e .

O idn iti 2 7 0 0 .

bOgtB Qpiysmmger om

„Baitofte Kontimmes

Borgbritjem".

Fra Formanden

.Gentofte

Direkter

modtaget

for

kommunen Borgerhjem",

V^er!

har vi

nn^enataetepde Artikel:

I Deren ærede Blad af 1. September

buf en Indaender ytret^Ønake.oen

'9Rle Oplyaninger med Henayn til

<s^rgerhjemmet", og jeg nka! paa Be-

utprelaena Vegne gerne give Oplgnnin-

om hvad aom betat, der vedrerer

^ T lip ? } llW e t, og det glæder Beaty-

ae Artiåcten i Derea

dg^dbplaA tyder paa, at der er en

virkelig Intereaae udbredt blandt Kom-

munena

Beboere.

Af Artiklen aynea det a t fremgaa,

a t Indaenderen ikke er Medlem af

„Borgerhjemmet i Gentofte Kommu­

ne", idet de Spargamaal, der er an­

ført, flere Gange er benvaret paa Ge­

neralforsamlingerne,

ligesom vore

Love giver alle tydelige Oplysninger

om Foreningens Formaial; men det

skulde glæde mig meget,' om dette

maatte foranledige indsenderen med

mange flere til at indmelde sig i „Bor-

gerbjemmet i Gentofte Kommune", da

Vedkommende derved ikke alene skaber

sig selv en Glæde, men ogsaa styrker

Foretagendet i sin Helhed.

Uden at komme nærmere ind paa

Udredningen af de Fordele, Indeha­

veren af en Bolig i Borgerhjemmet kan

faa, akal jeg meddele, at man egentlig

agter a t bygge en Bygning med ca. 60

Lejligheder, men med de Midler, man

har i Hænde i Øjeblikket, vil man

første Omgang kun kunne regne med

18 Lejligheder.

En Tredjedel af disse — altsaa 6

Lejligheder me^ alle moderne Bekvem-

nael'gheder og Varme — vil blive bort­

givet gratis, medens en ny Tredjedel

— andre 6 Lejligheder — formentlig

vi! kunne bortgivea ti! halv Leje. Af

Resten maa der indtil videre betales

fuld Leje.

Det er selvfølgelig først og frem­

mest Medlemmer af Foreningen, deraf

igen de, der trænger nMst og med

størst Ancieonetetsret, der konuner i

Betragtning ved Bortgivelsen af Lej­

lighederne, ellers er der i øvrigt. Ad­

gang for alle Kommunens Beboere ti!

at faa en Lejlighed inden for de Ram­

mer, der er anført i Lovene.

Med Henayn ti! Tidspunktet for

VM øg SpiaMssoøa — OWgissai Vhføky — Csagæac —MsMae -

endv. Mah. Skabagtammofon elegant ChaøtaeÉeidøaæ.b!øs.aæi, å Kg

ækSpløe.<''a(f)a Lyabetgog Hanatn),! IMnh.Kmptre DagMgatssa, tilav.

Hjømeatue ^ Chiffoniire. Spiaeatat Ml f2 Pera., Miav. Kaffeatel, Baayræa

<Oa!^ ----

o# hsdtøka tvtaspper.

PWPFKMH* Mandag d e . )9 . KL ! 2—6

tUB ÎKyM. Tirsdag d a . 20. - 9 - 6

Kommlaafoner modtagea af TUaynatarende.

Betating Ml undertegnede Inkaaaator

Biavaid F. Nahas.

Auktionaholder. Telf. 12269.

i dleae Ostge er main begyndt psut Arbejdet med den nye Reatn.rMt,

der ektsi r.jeee ved Ktrete. PtWe KMde i Dyrehaven, og hvortil Arhiteht

)v.r Oonteon,har givot Tegningor.

t

man, s .a snart man har de detaljerede

Tegninger udarbejdet, vi! indhente Til­

bud blandt Kommunens Haandvær-

kere, og Bygningen kommer forment­

lig ti! at staa færdig i Løbet af næste

Sommer — og faar Bestyrelsen Lov ti!

at arbejde videre paa den Maade, man

er inde paa, er der ingøn Tvivl om, at

man i Gentofte Kommune vil blive be­

riget med en i arkitektonisk Hen­

seende smuk Bygning, samt en godt

indrettet og solid Byjning, der ^vil

blive en Pryd for dot paagældende

Kvarter og til senere Tider være et

sy r''^ t Bevis for Borgernes Offervil­

lighed og Veneration for Alderdom­

men.

Vedrørende det opstillede Spørgs-

maal: om Bestyrelsen har henvendt sig

tå! nsere veleitueFede Borgere om Støt­

te! da har man netop underhaanden

gjort forskellige Henvendelser — og­

saa med Held — f. Eke. har man fra

én Side modtaget 1000 Kroner, og fra

en anden Side faaet i Udsigt et Beløb

paa IMO Kroner — ligesom der ogsaa

fra forskellige Sider er sendt mindre

Bidrag.

Man vil næd Glæde give enhver, der

kunde tæådce sig at støtte vor Sag, alle

fornødne Oplysninger, og skulde „en

Borger" sidde inde med Havne, der

Indflytningen, da er det Meningen, at jkunde tænke sig at interessere sig for

Sagen, vi! Bestyrelsen særdeles gerne

i Forbindelse med Vedkommende.

Pirnipestatanei! ¡HeMemp

Strandpark.

J u v e le r - 6i)M- S)h - FM - Tit5

* " * ^ ^ * * * Stort U d v ^ 1 Faøtgaøar

0

Reparationer .c Forseiwningudf.r., 0

C L B A o n n n i o h e

g

CaUIøaMvaj !2 , ! (v fakstgrænaen) TH . Halv, 2255 y Ø

Tillad mig gennem „Villabyernes

Blad" at rette en Henvendelse ti! rette

Vedkommende om at sarge for, at Luf­

ten i An læget ikke til Stadighed fot^

pestes i Tinaevis, hver Gang Rensnin­

gen foregaar. Det er meget ubehage­

ligt at færdes eller opholde sig i Nær­

heden af de stinkende, aabne Behol­

dere, der staar i Timevis og venter paa

at føres bort.

T H E k M m ^ d & a l ^ g a ^ ^ ^ a t i

Torsdags blev Boholderno som sædvan­

lig stillet paa Række Kl. 9 ^ , men Vog­

nen afhentede dem først Kl.

og

dette er slet ikke at usædvanligt Fæ­

nomen.

I

Løbet af alle de Timer staar

der en grufuld Stank op af Behol­

derne.

, ^

Kan der ikke blive bedre Korre­

spondance mellem Tømning og Afhent­

ning, bør der imidlertid sørges for, kt

der anskaffes Laag ti! Beholderne.

I

en

moderne Kommune i 1937 kan man

ikke være den Uhygiejne bekendt.

CL. i^i!€f!!i{;)2

(Ekenioftef

Gentohe Hovedgade 29

TH. Geotohs 1 3 .9 9 3 .9 9 3 - Grundlagt 1834. - TM. Gaatohe ! 3 . 4 9 3 .9 9 3

Tømmerhandei

og Bygningsmaieriaier.

[r-He!!erup K!ub$ Hote! og Restau/ant-i

S t r a n d v e j 2 0 3 - T 4 f . H o i L 3 2 å 6 - 3 2 i 7 .

Harer Ossadag og S ø .J a g Kl. 9 AH. vaea de nyeste Selakabsdanae henholda.

via af Danaeparrene. Hr cand phi! Ingeralev Laraen og Frk. Marton Duvantier

og Hr Eigil Carlaen og Frk. Sonja Peteraen.

t

4^^*' Frødøg KL 9 Aft, klaaatak Muaik af Dametrioen Hartvig Haxthauae.

TMHøM970Engetske Koks TH „

7

.

c . F. Gørhæ,

— Vægtige og verasekreftlge —

Rygeeøjø AH4 99

Oew bettete og biMigete OMehé teer Oe ) Reprodu)ttttwte..!t.H)w,

POUTfKKWB HUB, Reedhuepi.dMtt. Telefon Mtt .....................Lobet 75.

Kattesk!nd mod 0!yt

HøMertsp Bygeplejetorrøttstæg. Tett. Høtrstp 2442. BtrMdvaJ <55.

Leverandør Ml Forbrugaforeningen.