Previous Page  389 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 389 / 404 Next Page
Page Background

H . OHOKMåHH

V n j A B Y B B N E A R t A D

.?}

.4¿! .%

t¿

JSLiit i )E!^i!C]^BJ[i!ijg(}!ni

a<^ S ida ie N yh ed er

SMps, Hatte, Sokker, Skjorter.

Bwier.RaadtmsvejZ]

Mmegaardens Bageri og Conditori

Varmt Wieoerbrad og Jo!ebager tiere Sange dagiig C h a r i o M e a J u n d b i M i g e O s i e f a g e r

G A V E K O R T

UDSTEDES T!L ETHVERT BELØB

DEN BILLIGSTE. DEN BEDSTE

OG MEST PRAKT SKE

j i / i cG^Ve

Manuiakiurhusei „ T A C H A U * *

LINDBGAARDSVEJ i l - TELEFON ORDRUP 2M9

R« MHhn<f <s<w)#agM pM

I a d # lta gw , B ru n # K a gw , P #b# )m edd# r m . aa.

OrdrupvGj 4 2

(vtd Ho!mf

' gMr&yej)

Te!!. Crdrap 164!

1 9 t ( i s im l i ! jruJte&jO!

¡Ægte R ^ u t f o r t.......... !.80 pt. V, kg

) Denek Hn. !tJ do . . . . 1.48 * e

jEkitreRn Emmtn(h*ltr t.48 * ^

! Fed. legtet, den$k Sehw. 0.78 ^ *

TU ProaoatoB

enbeielee vor

S k U d p a J ^ o

Mm dea bedete

! HeMerup,

(Egen lilvitkaiag).

.0 0

iEader

Mmt HaeaåMaiepe dl Degephe.

TU Nyttet ieee emee Sne

Okee< og Kelwtege eem Filet

tilpee overhjcngt Befkad

hoe

B r a v

vor krydtede veL

sategende

R Hopahw sentt

Sy6te og Paahag.

(Egea lilvitkning).

<3! r! ( t e ! g [ja \r e .

A l b i n A n d e r a e n

HaHompvaJ 4 (Hjotnet ef Stteadvej) - Tel. Hell. 2037.

En bH!igNydelse

ef Chr. P. Maneene Karre og The

¡ earehåak MitUdia . . '^SO

-----1

. 3^0

_^do. Nr. 2 . . . . . ............ 1. IJO

Fik Ñr. 3. . . ........................ .

Í.20

EketreHn Ceylon The.

do. Caiapoy^ . .

do^

Congo

........................

Lardege The (eeelges kun La^eg) 3.00

..........ta o

.......... 3.40

U d M t g ! C h a n o n # n ) M n d :

H. Edv. Raae, 1, Trunnevangen t

Varwaa kelagen ewnrnh. Tnlniaa Otdrap liåO.

B //I/ge B ro d e r /e r

Fader (re 75 Øan - Lyeeduge (re 6 Kg. - KeCeduge (re 7,50 !M .'

Labere fre 75 a m . - Servietter &e !0 Øgn.

a # o f # U d v a l g 1 D H R R ø r o g M ø k c d f # .

^!o/^pgg^wp/tgg A/7//pt. — N/avAr4r#, o/zp/ag/g Afg/ta/rg,

B r o d e d - M a g a s / h e f

a e eloU te, gkgeeg Hpg Wgkee.

(Forteot /ro rédete y r ) .

„Jeg tror, jng fik et Bnn i Haleen,"

[varede Knudsen og satte sig igen

„Ha, ha, har du hart det, Frede

¡rikké, der er Ben i a r a d e n ." Kap

[jnen lo, og hele Selskabet stemte

)d.

„Jeg troede, det var Maindglen,**

ide P rn Melgaard

„Mandelen, ja , det er rigtigt, Fre-

lerikke, der er jo en Mandel, og den,

ler faar den . .

„Maa enske," afbred Styrmanden.

„Naa, er det saadao; jeg mente,

idet var noget nsed en Gave," indvendte

Af Mnrtgn Kerch.

,Js, men

So!v

0(1

P ietbestik

fr.l

F. Antvorskov,

Gu!dsmedemester.

Kongeiysvej 2. H(. Gentofte 911

En kærkommen Jutegave

er en Fotograflrantme.

Stott Mdvatg ) Rammet og BtMndnt <Ramme,

Raderinger nsed Ramme

1 stort Udvalg.

Kåbes badat og bHMgat hos

HJ. KHngspor

HeMerupvej 4________________TeK. Hen. 7$d .

%Hellerup Skotøjstager

jKaptajnen.

„Ja, men saadan er det da ogsaa,"

samstemmede hans Kone.

,J a , vist saa er der en Gave, det

r rig tig t nok; men det med at enskg

!!r det vigtigste. Man kan enske lige,

¡hvad man vil, og det gaar i Opfyl

lelse." Styrmanden havde skimtet en

svag Chance, og den skulde forfolges.

„Sludder, Madsen," sagde Kap-

hajnen.

„Sludder er det sandelig ikke."

„Oh! Her er den," raabte Fru

¡Melgaard og tog Mandelen mellem

¡Fingrene.

„Vi stM r allesammeo i Vorherres

¡Haand," udbred Knudsen og blev

¡ligbleg.

„Ønsk, Frederikke, onek, du maa

snske, lige hvad du vil." Styrmanden

sprang op og stillede sig over for

¡Værtinden. „Ønsk bare det, du helst

k ^ h ^ w i h ^ e V M A m ^

Den lille Kone lukkede sine Øjne.

„Jeg har easket," sagde hun stille.

„Men du skal sige det, horer du !"

F ru Melgaard sad op paa Styrman-

¡den, hendes trofaste Ven, Hun smi-

¡lede, men svarede ikke.

Styrmand Madsen lagde varsomt

sin Haand paa hendes Skulder.

,Vi v4d det godt allesammen, du

mekede dig Ludvig — ikke!"

„Jo, det vsM- ham, jeg tænkte paa,"

¡nikkede hun med et forskrsskåcet Blik

til sin Mand.

det er jo sn Bagatel

Vent bare! Vent bare!" Styrmanden!

gik.

„Hvad fe)ier Manden!" spurgt

Kaptajnen og sad efter hsun.

,,Nu skal jeg gaa ud og se, hv<

der er i Vejen," sprang Knudsen op

tnen fer han nnaede Deten, kom Styr

menden ind. Han skubbede en

Mand i a t^ n Åars Ålt^ren foran

det var Ludvig.

Den nnge Mand var veiklædt Oj

pæn, men meget forlegen. Han ble

staaende inden for Dereo; men Styr

manden trak ham frem.

„Se, her er han, Frederikke. K

du saa se, det gik i Opfyldelse!" Styr

manden gjorde sig Umage for at ta!

i den roligste Tone af Verden.

Hvad er det for noget!" spu

Kaptajnen og sad ferst paa Styrman

den og Ludvig og derefter paa Frede

rikke.

Nej, !ad være med at se paa Fre

derikke, du maa botde dig til migj

Kaptajn." Styrmand Mssdsen gik dri

stig frem i Stuen „Ser du, da d

sendte Ludvig tilbage ti! Odense igs!

forbed du jo Frederikke at have me

med ham a t gere, hans Moder kun

heller ikke tage sig aLham, saa gjor

jeg det."'

„Du," afbred Kaptajnen.

„Ja, netop jeg. Jeg har haft For

bindelse med ham hele Tiden. J<

skaffede ham over til en god Ven

Malme. Du kan jo se, hvad han skri

ver om ham." Styrmanden trak

Brev op og gav Kaptajnen.

Melgaard læste, det var en længer

Skrivelse, og han gav sig god Ti&

Alle ventede forventningsfuldt o;

fulgte med fra Side ti! Side.

Mester Knudsen stak ildevarslend

en Haand i Vejret henne fra Derea

hvor han holdt sig.

Saa saé Kaptajnen op. „Hvor<

har du faaet ham herhen F* ^ u :

h<M.

„Jo, vi har haft ham med om Bori

(Portsætfe# poa Baertdsn.

D e t e t e r e t e U d v a l g

Jajeaaver

He!terupe!ekM keSkotajsforreinmg.

TM HeK

y.

H o I l D y U p V B ^ i .

JØKGKMBZN.

En kærkommen Jnlegave

gr

— Trunnovangon I

Fed. Isgret Gouda . . . . 0,68 pr. Vs kg ]

Fed, laeret Chr. !X . . . 0.68 v v v

Fin D erby...................0.38 v ^ s ,

Fineste Gruyere pr. A k e 4 6 Stk. (\93

H o te lle r o g P e n s i o n a t e r y d e r lig e r e R a b a t.

Levetandet til Forbrugsfoteniagen for Embeds- og Besti lingsmænd samt Læger.

ord^y* !.. Varerne bringes overalt

A*-v7mvf cnem e -ek s

Nyeste MoJeMec ! KHtberter —EHMge

/ V / e / ^ e

/7

4

S ø

/7

OptMter og U h n n e g e r

^ a e d v e j 92 (lige for Hellerupvtj)

Tetetoe Henevup 4åé

Hotmegaarden:

frugt-, Vin- og Konaerweaforretmag

Ordrupvaj 40

B t o T t U d v a l g i

Itsdilsr, - figm r - Appetsinsr - Omsr e . e .

Vaveesse bs! gee ovevah

TM. Ordresp 2595

Køb J u le g a v e r !

Alt, hvad et Drengebjevte begærer,

Strder De !

„Sportsmagasinet^

Ilf. He!!. 2265 - StynmdvBj M - Telf. He!l. 2265

N I B L Ø R N

WoimtgMntMS Smtr-Msatg

O tdm p v e j 38

Te lefon O rd ru p 2 5 4 2

TMJrstobegntegser

i B n n e w -

P a lm in - B laareted t

Garanteret friske Varer.

" " . . . . . .

KAREN VOLF'

Konditori & Bageri

Hj. a^ Kiidcgaardsvej & Lyngbyvq

TelMcc CeafcAs 3!0-286.

Anbefaler ti! Julen:

Brune Kager. Jødekager. Pebernødder & K!e!ner.

AHe Slags Desserter, isanretninger. Kransekager.

Kuvertbrød, Ostestænger etc.

Extrafin Julebtanding af Bisqurt

fra

1 , 4 0

pr.

*/,

kg

Stort Udvalg 1 Chokolader og Konfekturer

danske og udenlandske Mærker.

Trolley-Stoppested ved Døren.

Kun tee Minutters Gang fre Amtaeygehuaet!

F a re t 1 December M aaned aabnee en FUlal paa

K lrk e to rv a t 1 GfentoRe.

Oj

n y e

4

fo t/e /

22a

føres i forskeüige Farver og

Sammensætninger med og

uden Raagummi fra. . . .

GaveMopt u d a te d e a l

Strandvej

TæM. Hæ llernp IRT.

mntHmwnnHmwHwmtmHMtnMmutwwmHWiitmtianwHHmtBRBMWtmtttRmw

B9jM!Mgpper, !!!pp er8 , B etoecher 2am t O v e ttru k d o tgj

GavaåEOPt u d a ta d e a l