Previous Page  390 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 390 / 404 Next Page
Page Background

í:

!

ít

V n i A B Y É N N E S B M S D

t t . o m X M M H

0!sen

TM. G#a*oa.

898

Lyngbyve!

(Poít*dMMt: Ht!

TM.

293

ooA

3M¿

Utrup)

H v O

Centraivarme, Spüdevandsantæg

og Sanitære ïnstaüationer.

Projektering og Beregning udieres.

Fw rlaag THbrnL

Smit ikke Børnene.

Na*r m*n kender lid t tii rationel

Sundhedepieje og red, At em u Uren­

heder fre en mindre proper Hnnnd,

fm en Hnndeke, fre et Pernpiyekeft,

et LommetorHæde og meget nndet knn

irtdeholde feriige Smittekim, ene mne.

men i hej Gred protestere, nanr frem­

mede Folk kommer ind i et Hjem og

etreke styrter hen tii det epmde Beras

Seng for et begynde med Kartegn,

Kildren under Hegcn, Kleppen pen

Kinden for ikke e t tele om iigefrem-

tne Kys, hvis rette Nevn under see-

deone Forhold er Judeskys.

Enhver Moder, som ser seedent,

her Grund tii e t vare ængstelig. Her

er Aerseg ti! en elvorlig Protest. En

see mieforsteeet Venlighed horer in tet­

steds hjemme i det tyvende Aerhun-

drede. Den kunde til Nod gee en i T i­

der, de msm levede i nheldsevengerUvi*

denhed om Smittekims Overforelee fre

en Person til en enden, men den bor

ebeolat ikke tsmlee i vore Dege.

Gid elle Modre ved en seeden Lej

lighed vilde give Beskedenheden en

god Deg og i Stedet for nedlægge en

hojlydt Proteek. y i tiynes^ et der er

Grund til deh, Hvorfor <åce) Bernet

pdsattes for Fere pen Grund ef ovi-

¡dende Menneskers Tenheloehed. De

yoksne M enae^er ken gen med Difte-

tibeciller og endre ferlige Besitt ehim

p s s sig uden selv et engrlhee, men eee

enert disse ferlige Bekterier kommer

pee det spsode Bem s Orgeaer, knn det

gælde Liv eller Do&

Men kunde frietee til e t enbefele

sile Modre e t enhringe eæ P leket med

Peeakriften: Man s iio berow , vod

Bernets Seng, ligeeom men finder dem

enbregt ved Kunstværkerne i vore Mu­

seer. En seeden P leket knnde give An­

ledning til en oplysende Semtele om

denne vigtige Seg. Og den enkelte

Moder, som her Mod til e t optræde

pee denne Meede, vil ndove en ind i­

rekte og etor Indflydelse i hele Nebo-

leget til Bekæmpelse ef en eundhede-

ferlig Uskik, der virkelig er ef etorste

Betydning for Bernote Liv og Sund­

hed

Enhver Moders energiske Optræden

i denne Retning fortjener derfor en

kreftrg Peeekonnelse fA elle forsten­

dige Menneskers Side.

Mod kotde Hander.

„j

E t gemtnelt Reed mod kolde Hæn­

der er: Muffediser. Nu, de Forfænge­

ligheden er etorre end den ver, i hvert

Feid med de degiige Klæder, fer Kri­

gen, ken men selvsegt ikke gee med

de elmindelige etrikkede Muffediser.

Men der er mange Meeder for op­

findsomme Damer e t kiere Muffediae-

eporgsmeelet pee. Der er de lækreste

Muffediser, forfærdigede ef fint, ægte

Skind med umærkelige Trykleeee el­

ler Guld- og Selvmnffediser, levet ef

Guld- og Selv Beånd med varmt Flo­

nel til For og til Leas et Simili-

spænde.

Der er Stiks- og Fløjlsbeend, be­

seeet med Similiperler og forede med

leeddent Skind, og men her ogsee

Lov tii et forsege Blon<!emuffedieer,

Blonder, eyet pM lyse Fløjlsbeend,

der vermer godt, medens Blonderne

felder ud over Heenden som Men-

ohetter.

Der er Idéer nok ti! et afhjælpe

Sevnet ef den etrikkede UldmuCe-

diee.

Raad og Vink.

Etdeef Lkmteum.

Btdeet Lieeleete gmdee forsigtigt nted

et Stykke Blækviskelæder, tnedens men-

eéret Vekedng, der er Hevet ridset, be-

hendlee med kreftig Gnidning ef en

Kked, dyppet 1 Olivenolie

RuefpleMer pæn Metn).

BerlpLMrr pao Mslol fjernes ved et

blive gnedet med en Prop. dyppet i Pe-

refln.

Kokhertnj.

Kohbertej pudses let med Salt og

Eddike.

Brændte Mærker pæn TnMerkener.

De brændte Mserker pee Fede og Tei-

lerkeaer behendlee med en Prop, dyppet i

fugtigt Selt.

Ridset Bnlwtnj.

Bsdeet Selvlej ken, hvor slemt det

end er medts^{et, geres blenkt ved ver-

eotn Gnidning med en Crtnse, sammen-

blendet ef Olivenolie og Kit.

Mnrmorpletter.

Pleller s Marvsor ken fjernes ved et

gnide dem over med lidt Mdike, som

efter Rensningen skylles bort med noget

lunkent Vend, sea snart Mærket er fjer­

net. Marmorets gemle Giens vender til­

bage. naar man gnider det over med en

god Mebelvoka.

ParfMFwer/e ,.La C/OF/e"

y #

Tffi ffæff. MFB

Sre/n/n^ys

tiHii!titi!it!iM!itiititiitmnwM)tmtnmHtnntntmtnintinttnmnmnmtmnmtttmntmtmm

Bnæ /orhænditn^ i H e lfe r up e /

A f t f e n # P r a B p a f a f a r

(^Créme &

F / A n e o p m y ff/pe d o / e p a v e r

Menuer t¡t Nytmaften ogMytaarsdag.

Neer Julens Festdage er overeteeøt,

peetrænger sig det store Spørgsmeel:

Hved ske! vi nu spise Nyteerenftøn

Nytenrsdeg, hvilkø to Middage mulig­

vis bringer Gæstør ti! Huse. Det er

bedet et have Planen nogenlunde i

Orden i god Tid, dør ken eee bagefter

tngee fre eller eættee til, eftersom Fe

sten $ke! yære særlig etor eller Arran­

gementet ken blive mere enkelt.

Ti!

MytuayMftøn

er at anbefale:

Fiskeekildpaddeeuppe med lepunoh.

Salt Tunge, Macaronitimbalø med

Peberrodeeova

Ristede Kastanjer med rørt Smør.

Højrebskotelet k le Nelson.

Citronia.

Kiks med Parmøeanoet.

F rag t, Konføkt.

Ti!

WytgBfgdgg.

K ier Suppe

Lake med ægtø Meyopneine.

,

Tournedos

Slikneperges.

Kelknn.

Pærer k le bonne femme.

FløhøøkUdpaddø.

H ertil: 900 g Kablieu, !90 g Fieke^

fars. Sovsen: 90 g Margarine, 90 g

Mel.

Løg, Pørsillø. Champignon-

etokke. Fiskesuppe, Tornet, Oliven,

Paprika, Cayenne, Konjak, Rodvin,

Sherry, .Eg, Snitter.

Kablieu vaskes, koges i kogende

Vend med Selt og lidt Eddike, 90 g

Margarine brunes, deri svitses Løg,

Champignons og Persille (ikke hak­

ket!) i oa. 10 Minuter, hvorefter Me

let kommes i og brunes godt med. Ba

gee op med Fiskesuppen til jævn Sovs,

staar over svagt Blus og smeekoger i

1—2 Timer. Tomatpuré kommes i og

koges med (ce. 1 P e r Spieesk ). '8ma^

gee ti! med Vin, Cayenne (Pap rika

lige før Anretningen), OHven og

Chempignone, der er oa. 10 Minuter i.

Kulør paa. Serveree med Ispnneh. ^

Hgjrøbøkotøløt å !a Melaon.

En Højrøhekotelet, 90 g Klaret, 40

g Margarine, 2 strøgno Spek. Mel,

Suppø, Salt, 1 Æg, Raep, Peber, fran­

ske Kartofler.

Kødet vaekee. Født og Hinder af,

økrabes nedefter, Benet ud, men bli­

ver siddende forneden, bankes med

Kødhammer, brunes pea en Pande

paa den ene Side i Klaret. Vendes,

og Opbegningen lægges over den brn-

nede Sida. Raøp over, det hele eættee

i Ovnen.

Opbagnsng: Margarine, Mel, Sup­

pe. Næae afkøhet ek helt-Æ g:!, ema

gee til mød lidt S a lt eg Peber. Sæt­

ten paa Panden i Ovnen e a

Time.

Ægte Meyennelee.

2

Æggeblommer, fuldstændig fri

for Hvide, røres med lidt Salt, til de

er rigtig aejge. 2—3 Deciliter Salat­

olie tilsættes draabevis ti! a t begynde

med; eenere kan man lade Olien løbe

i en tynd S traale hele Tiden, om man

da rører eller pisker hurtigt. Olien

maa have en tilpas Temperatur, da

den ellers ikke vi! optages af Ægge­

blommen. * Efterhaanden som den bli­

ver tyk og eejg a t røre, tilsættes Ci­

tronsaft elley lid t Vand.

s e l v

Deres Pyjamas ^35

!

go r Ved hæb e f Bfof.

)

]_______ Manatee gratte

]

Manu i a k i u r hu s e t T a c h a u

LladegaardøveJ 21 —TM. Ordrup 21 IB.________

Vaskeriet „Svanen"

C a ! t ) s o n B v a ^ 6 .

- T§M. H am p MS.

ÜpBciâHtpt: HgruHwMH op Hot DåmBlgj

Rygæærëe AH Í

tndievermg:

Tlf. HelrupablS.

Tournedee af Okeemerbrad.

(Tournedos å l'Anglaise).

tX

Oksemørbrad. Pe t o , Salt,

Franskbrød.

Gaaseløver,

TrøCøl,

Smør.

Mørbraden skæres i Skiver, kryd­

res, e t ^ e i Smør eller rietes og enret

tes paa Brudstykker, stegt i 8 mer. De

lægges i Form af en smuk Krone paa

Fadet. P aa hver Tournedos lægges

en fund Skive Gaaeelever, som er

krydret, melet og brunet i Smer. Der-

paa lægges igen en tynd TreOelskive.

Pærer i <a bonne femme.

I kg Pærer,

dl Vand. 2 dl Port­

vin, 200 g Sukker, t Appelsin, Cban-

tillycreme. Sukkerbrød.

Pærerne dampes møre i en Sirup,

som er kogt af Vandet, Portvin. Sulæ

ker og .\ppelsinska!. Afkøles og læg­

ges paa et rund t udstukket Sukker­

brød. R und t om lægges Cha^rtilly-

créme ved Hjælp af en Sprejtepoøe,

ligeledes i alle Hulninger.

Husk

Grete A rbee

har alt ti! et

lækker# Julebord

Hj. af Strandvej, Set Peders Vej 2.

Ilf. Helrup H!4. —— Varerne bringes

Bsmmett Avispapirs

maagearterieAmanieise.

Cammeft Avtapopsr ør anvendeligt.

Det kan bruges ti! a t lægge i Skabe og

Skuffer og paa Hylder. Klædeskabe

og Kasser, hvori der opbevares Tøj.

kan man beklæde indvendigt med Avi­

ser, da Lugten af Tryksværten holder

Møllene borte.

.

Høfø dvMør kan man bruge til a t

pakke Gryder og Kasseroller ind i,

naar de løftes af Ilden, og Maden skal

holde sig varm, og Høkassen kan fores

med tæ t samnsentrykkede Avissider.

Og hver eneste Stump, selv afrevne

Stykker, kan benyttes til, navnlig om

Vintefen. at gnide Vinduerne af med;

pudses de saa bagefter med en Klud,

vil de være ganske blanke og er ikke

saa let udsat for at fryse til.

Afnve oy Ga/fer kan straks efter

Brugen først tørres af i Avispapir, de

har bedre af dette end af a t puttes

snavsede ned i Opvaskebaljen. Selv

Fade og Tallerkener kan man tørre det

mest fedtede af med Avispapir.

Avispapir kan ogeaa bruges ti! Jon-

fer, naar et tilstrækkeligt tykt Lag bli

ver klippet ti! efter . Fodtejets Form

og lagt ned deri, varmer de meget og

forhindrer, at man faar kolde Fødder.

Og saa har de den Fordel, at man nemt

og hu rtig t kan erstatte de slidte Saa

ler med nye.

E t

Lag Aviser som Uæ-

IH Jutebagningen

anbefales mint isolerede og gasbtsp-

G a s o v n e

!3/C0 )A502I/0027/OÛ57/0045/00

Æmlqææ pææ Ræ tæ bæ tæM ng

Johannea Tofte,

yæBæææbeæg AÜ* 2 3 .

Telefon Ordrup 569.

derfay for Tæpper er baade blødt og

møget varmt, l'apirstumper kan fyl­

de# i Smaapuder som Naale- og Toilet-

puder.

Avispapir er endelig et udmærket

/?e/Mef*eewMddøf i Husholdningen. De

gule Rande paa Vandglas, Karafler,

Vandfade ó. lign. fjernes med Lethed

med Avispapir og Vand. Ved Vand­

karafler med snæver Hals han man for

a t naa ned ti! Bunden, dreje et Tov af

Papiret og atikka det ned gennem Hal­

sen. Ssta hældes der Vand paa. og

saaledee bliver Karaflen eller Flaakem

staaende en Tid. Saa akyllea efter, en­

ten med Vand, hvori der er opløst !idt

Soda, øllør med Eddike og Salt, og

Karaflen er klar. Ogeaa mod Rust, Ir

og P letter paa Komfuret er Avispapir

udmærket. E t dobbelt Lag Aviser uden

om Strygejern, Krustadejern og andet

Huegeraad holder dem fri for Ruat.

enen.

Biograf tea tre ne.

Jægersborg ¡H!ás íMter.

.læ^icrsborg .\ttés Teater opfører 2.

.Toledag Asnet!' øtons Sukeee, Fyrtaarne-

og Hnonns-Fiimen ^Vwter-Vov-Vov".

Denne f ¡itn. som er don sidst fremkomne

„bsn-F'tm , er nheøtrMt den bedste af

dem ølle og indeholder med foreget

Styrke sJte de fortrinlige Egensksber,

d.r -.kaifode de første Lan-Film deres

Siore Herømmøise og den danske Film

døns Verdenssnkoes. Strandingscenerne

rød Vesterhavet med Havet i Oprør og

1 df'dtiftsøn af hele Redningsvæsnet af­

givet cn mageløs og storslaaet Rannme.

H e H e r u p T e a t e r .

Hellørnp Teater opferer i Dag og i

Alorgen, Fredag, „Undervsndsbaaden

777's Dødsfald", dramatisk Skuespil i

syv langø Akter mod Jrkieley Mosoa og

RvfA /onee i Hovedrollerne.

l.ørdag og Søndag er Teatret lukket.

Mandag. 2. Juledag, opferee den

spændende Film .Politiehefens Dattøs"',

hvor Ton. Afw! spiller HoVsdrotløn. End­

videre gives som Ekstranumer ,Nn er

det .lul^gøn".

\vtaarsaften er Teatret lakket.

!^ytasr dags Eftermiddag og Aften

opføres .Frokost ved Solopgang' tned

Cøastoacs Teltaodge i Hovedrollen.

j

Handlingen er ikke helt almindelig.

Den handler om to unge Mennesker,

som begge er blevet svigtet af deres re­

spektive Kærester og som nu gifter sig

med hinanden for at gøre de anflre ja­

lons. Den usædvanlige Handling er

spækket med et Utal af morsomme 8i-

tnationer.

Gentofte Biografteater

Gentofte Biografteater opfører i Dag,

Torsdag, sidste Dag .Gdemarkcna Sejr­

herrer" med Tim .Ms Cey og Joosv Crtssc

/ord.

Fredag, Lørdag og Sendag er Teatret

lukket paa Grund af JulohelHgdagene.

2 Juledag or der Premiere psm deø

sidstø nye Fyrtaarn^ og Bivogn-Film

.Vester-Vov-Vov", denne Sseeoæs største

Snkosa.

Historien foregøar ovre vad døt bra­

sende Vasterhav, hvor Fiskerne ksemper

en haard Kamp fOr døt daglige Bred. Ti!

denne Egn ankommer en Dag vere Ven-

aer, .Fyrtaaraet" og .Bivognen", for

at sløa sig aed soos Fiskere. Fikasa or an

brillant i'oikellvskiMring med en Mængde

stovte Typer og on meget smuk Itærlig-

hødsfortssUing, eg man ovorvssrer en va

ritahøl Stranding. Det siger sig soiv, at

„Fyrtsarnøt" og .H)v<vgnen ' er plsterøt

i sæ Mssagdø komiske Sskastiømer, og ah

i alt er Filmen en glimrende Jnleunder-

holdning.

Strand-Teatret.

Onsdag opfsrør Teatret for sidste

Gang .Damen fra Værelse 212'. Fra

Torsdag til Søndag ink!, gives ingen Fo­

restillinger. 2. Juiedag og efterfølgende

Dage opføres saa den straslende muntre

Harold Lloyd f tlm .Lillebror", der sr

blevet modtaget med stor Begejstring

oversdt. Handlingen er i korte Træk døn­

ne: Harold Lloyd sgorør Sherif over for

et omrejsende (ürkns, hvem han giver

Tilladelse ti! oFentlig Optræden. Imid­

lertid forts ngør hams Fador, som ør døn

egontligø Sherif, Forestillingerne af-'

brudt, hvilket medfører stor Batalje,

hvorunder Cirkusteltet brænder, og Ha­

rold bringer den unge Pige fra Cirkus

ti! sit Hjem. Samtidig begaas der et

Tyveri, og Harold fanger Tyven paa en

baads original og lattervækkende Afaade.

Hovedronerne ndfsres naturligvis fsrgt

og fremmest af NaevM jMoyd selv — hans

kvindelige Partner Jonyna Realstoa og

en Abe, som er vddnnderlig. Filmen er

ubestridt Harold Lloyds morsomste.

Wyteameften spiMss ikke. Nytsarsdag

Sf der Premikrs paa Palads Teatrets Suk-

oss, ,A! Kadets Gang", med den be­

rømte tyske Skuespiller Emil Jonaiags,

som her har sin ferste Rolle efter at have

tiltraadt sit store Engagetncnt ved Pa­

ramount Film Han har ved sin Idfe-

rolsc af Hovedrollen i denne Film lagt

sn beundrende Verden for sine Fadder.

SkovshoveJ nye Teater.

A!andag (2. Juledag) K!. 9, 7 og 9,

og Tirsdag Kl. 7 og 9 — kun disse to

Dage, opfører Teatret denne Sæøons store

Sensation .Cat and Canary" med Eavm

ia Pio nfe. Danne Film er paa en Gang

an nf de meat mystiske, vittigste ag hadste

psykologiske Film, der or søt. Alens Bil­

lederne skifter, helger Publikum-Stemnin­

gen fra den vildeste Latter til den ster-

sts Spænding, Den er sat glimrende i

Scene — meget er ganske nyt — og øne-

staaende Fotografier i Forening med for­

trædeligt Spil af dygtige Skuespiliere; i

Særdelf-shod Eovm fa Pfonfø, gør denne

Forestilling td en virkelig Oplevelse.

Da denne Forestilling er forbudt for

Børn, spilles en speciel BørneforeatiUing

med et morsomt, udvalgt Program 2.

Juledag Kl. 4.

Resten nf Ugen har Teatret lukket paa

Grund af Julefest i Teatrets Loksler.

------------ ------ ^ ------

Fra ForretnmgKverJenen.

Rørscr Grdn/p Porfiwv/orvsfninp,

Hyldegaardevej 4. Endnu er døt Tid

Se Annoncen frg.^Ordrup Psrtivarefor-

Tøtning". Dø vi! døri sikkert findø en

beede god eg hæ^ommen Julegave til

FamlHøne Medlemmer. Et stort Udvalg

1 nyttige og praktiske Ting og ti! Priser,

der er overkommelige for enhver.

Pkr/umøris .Lo Gfoirs",

Etrandvøj 179, her faaet Eneforhand-

lingea i Hellernp af Elisabeth Andens

Præparater (Créme og Ansigtøvaad).

Forretningen ferer et stort Udvelg i fikse

og nyttige Jnlegavør, bl. a. Parfumerie

Breinings Toiletartikler m. m.

Ny Forrefniap.

Frk. Tins Hoacls aabaede i Søndags

en ny Forretning Jægersborg Allé 17.

F'orretningen vi! fers sit i sidste Nyhe­

der i Damelingeri, Strømper m. m., samt

væve baseret paa omhyggelig og reel Be­

tjening og anhofaler aig ti! Puhliknms

Velvilje.

Ti! Afohtsriugøn af Deres Divanpuder

og PøUnr, Skamler o. a. hør Ds helst

anvende saa fine og lette Puder som

muligt.

Pas dette Blads næstsidste Side vi!

De i Annoncen fra BovcA, Jfrandre/ !f!9,

findø en Fortegtmlae over forskellige

Dnnpnder, Kapokpndcr og Pøller, som

netop egner sig fortrinligt hertil.

Puder i særlige Størrelser eller spsrtc

Faponer fremstilløe i Løbet af faa Timer

og sendes overalt, ligesom Bestillingerne

modtages Telefon Helrup 116!) s.

Desuden erindres om, at De hos

BovcA, Efmadeøj Í69, vi! kunne finde en

Mængde praktiske og gode Trikotsgø. og

Mannfakturvsrer, som sr fortrinligt eg­

nede ti! Julegaver.

Som et nyt Speoislø kan nævnes, ét

Forretningen nu ogsaa har et smukt Ud­

valg i svenske Husflidsarhejder, ssssom

haandvævøde Puder, Bordtæppør, Pøf-

Høv Ds ss4

det ayø Modemsgasin .Brødgaard** 1

Jssgersborg AHø Nr. 6. Hvis ikks. anbø-

falsa døt

0

* tøgs dønnø smnkkø Førrøt-

aiæg i Hjasyn. For Vørsmes Kvalitet,

stovt, oådkt U<hnslg, borgsr Hr. Brsd-

gaards i Brsæeksn godt ksndtø Navn.

Ny Fvæyf- sp DsHhøfessshøadøf pøø

Bsvnsfor//svsj.

Hr. Niela Rstshsrg hav aahnet sn

Frugt- og D^iksitsssshaads!, .Piona",

Bsmøtorffsvøj 190. Forrøtaingsn sr for­

synet mød prima friske Varer ti! billigstø

Dagspria. Telefon Helrup 3434

Gæs, Ændsv, KoHuner m. m.

Otuf Nielsen A Co-a kendte Slagtør-

forretaiag i Jægørshorg Allé er ti! Julsn

forsynet med et meget stort Lager af

ekstrafine danske Gæs, Ænder, Kalkumsv

Til A<dsr, Pøller

og Skamler faaa Kapok Fjer og Dun

bedst i Mnnufsktnrhnset Tschau, Lipdæ

gaardsvej 31. Forretningen farer et stort

Udvalg tit rimelige Priser Omhyggelig

Vejledning gives. Ved Keh af Viyella faaa

Mønster gratis. Fovrøtningssæ Tetf. Nr.

ar Ordrup 2119.

tierestoEer, hasndvsevede Viskestykker

og Hasndklssdør af reneste Har, sf dan

geds Kvalitet, som holder i mange Aar.

Og saa sr Prisems meget rimsligs.

t/dslillinp.

Dansk Lædsrvarøfahrik"s store Julø-

ndøtilting hotdss aøhsn hver Dag fra

10—9 ti! Nvtaarsaften — Fredag d. 23.

ds. tU Kl. 9 Aften, og Lerdag d. 2! ds.

ti! Kl. 3 Eftm.

Reffelss.

1 Anmoneen fra .Ordrup PaTtivsra-

forretning" i forrige Nnmer stod .Fiksø

Damestrømper med broderet Krave , dør

økulds natnrligvis staa: .Fikse Dsmø-

Aøød'ler med broderet Krave" fra 1,28.

Nelfevsp efsHvtuke Flofs/s/owefniøp,

Helternpvej 1, vød Hr. J . Jørgensen,

anbefaler sit øtors Udvalg i Slippers.

Overtræksfodtøj, Sotskahsfodtøj m. m. til

Julen, fikst og nydeligt til overkommelige

Priser. Se Udstillingsvinduet.

Tetf.

Helt. ;!46 y.

Glæd Bsmsns.

Sø den smukke'Cdstilliag

Dukket

vogne, Legebiler, Løbehjul, Dræsiner m.

m., som findøs i Hellerup Barnevogns-

Afagasin, Hellerupvej. 3.

.Foto-Magasioet", Frødøriksborggsde

7, beder oø paa given Foranledning med-

dote. at Plader og Apparater fra .Skaudi- --

navi ), Gramtnofon-Aktievelskah"* ogssa

P

fnas t „Foto-Alagasinef's Afdeling Ger-

)j 199, HøUsvup.