Previous Page  391 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 391 / 404 Next Page
Page Background

V!UABYB!yMM BHAD

D€) banger tor mMge Koks.

20—25 '/o Besp^rtlM g*r*ate<res opoMtt ved i áertü egnede i entra!v*nnekedlet

at opatiHe et A ^ rat< hvi! Pro er irdt^ent paa he^rt ep Vtnter.

^ K.

-

imahente !.

2Í4.

J

V t L L A B Y E R N E S B L A D

Re4atm#a< rem thaaa Maa. gtaaAttna-

ptaéaaa.

Aedaaor: Vata. aarata*aaa.

TraeKaa

ta—M. fAf. fåtl.

HhapaeNttaa: OtrMåvai M-

AfiBoBcar snodtagat TaM. Caatrat Mtt.

Paa tdbenda Annoncer gtvae Habet,

reetann TttbnA

Anaonetr ttt dat npemaet tatgeLda Aaaier

modtagea tndtit Oaadag FonnMdag )H. 9% t

TetegramhaHen, AtramdvaJ M. og Ebapedttto-

neo, PottUbeoa Haa. Telt. Cantrat g4t!.

Juten tBentofte

Kommune.

Det kimer nu ti! Jnlefeat,

Det kimet for den ha)e Goat,

aom steg ti! !ava Hytter ned . . .

O er a)t ; vor Komntune bereder

gnan u g nu ti! den store Feet, ^i! Ære

for ham, for hvem vi tænder Stjernen

t Trmete Top.

Men hvorledes kan vi feste og være

nf H jertet rigtig glade, nnnr vi tæn

kw paa de mange, som [ever pna Li-

yets Skyggeaide.

Der findes alt for mange, gtore og

aman — a^ge og ensonnaa Gnm!n —

aom trænger ti! a t faa Beaog af Jnlena

Ulæde.

De tre Juletræer, aom nf Odd Fe!

!ov Brødrene e r rejet i Gentofte

Konunune, bringer Bud ti! n!!e dem,

aom maatte glemnse dem, der !ider

Savn, og ponhnider enhver, ator eom

iiden, ti! nt yde, hvad haa formanr.

Mange er de smnn b!ege Piger og

Drenge, aom t denne Tid f!ohkoa om

diaae Ju!etræer.

Tænd G!ed paa diaac b!ege Kinder,

ae i!)d i disse Barneejne,

aeg at fan dem ti! nt etrnnie,

nJdrig — ald rig forgiemnita dette Syn.

Küdnu er Jet Tid, giv med g!nd Sind

og bered

en yfasdefåy Væf.

Gentofte, December IMT.

F. dntvorrioe.

Kawne og Koter.

Jute-Oothverw.

!a<i under Ju!esæ Dage

den kæro So! Mev fadt pen ay,

og Vtntcrhimlen mindea

ain ^omntera hvide ^ y .

Skant es ig som vor Verdeæ

genfodoa !So!en Aar for Anr

og g<nopve*kker Livat

nf Listt, tom fnrganr.

D^ mørke Mættem Kvida

med froeaa Hjertere dyba Kva!

hop ttder a!t a t ana

den ijerno Natterga!.

Snart vokser Solene Evne,

dens St raster atyrkea Dag for Dag,

den vrister snart vor Verdeæ

st ^ intrens Fnvnetag.

Og vMo Hjerter grannea

og Honbet søger Hi og Læ,

nesr !!aanj i Haand vi synger

omkring tort Jnletræ.

TAeger Lorseæ.

at rber vera Læaera og Vannar an

gtædaMg Ju).

Det gf«ft ft/trr /remod.^

I Gaat

t.tr

det den korteata Dag!

Direkt) r /t'-woy Desæta b'Mer d. M.

Januar W Aar.

Fin

k<Ildt Lhnriottemlund-Borgor,

Fuidtnn-gtig i btandforaikringsaeiakabet

„Danmark" fnif Htfwev har den 1.

Januar 2å Aars Jubilætnm ! Sehkabeta

Tjenteto.

i)én elskvu'idigH og nttuddte Jubilar

er kendt i vide Krce inden for Gentofte

Kotnmune, bt. a. nmt mangena^jg Lejor-

repiæeentant i Or(ttm<.Skovshoved Hus-

!ejenævt). Jubitnteti er'atæ rkt pohtiak

intereeieret og )mr tidligere deitaget m^

get i den kon-< ivative Forenings Arbe^

(hr; desuden er han aom Frimurer meget

intert-sseret i donna Ordene asaiiige Ar-

btjrie.

Tegnet C. J. Andrcnacn, HeHerup,

fylder (ieu 27. December 60 Aar.

l'iüvdsksarer O. ClotMctt og Huatru,^

Treat gaaravaj 58. d^fellerup, fejrsr Jule-

aftuudag deres Selibrylh-p.

Moier J. P. Jemen, HeHerup, fylder

paa Lerdag den 2^. Dceember 50 Aar.

Torsdag d. 29. ds. KJ. 7 afhoMer

Geato/fs (rrandejer- cjt XennnunaJfov-

sniap Juletræ cg BsJ paa Gentofte Hota!.

Repræsentant Af. BetdAumpf, Helle­

rup, fylder den 24. December 60 Asir.

Onsdag d. 28. afholder Andreus-Orde-

nea Jnletræ og Bal i Reataurant Cbarlot-

tenlund (Palmehaven).

CAorioffcnluad Bioo Kors afhoMer

Julsm#(fa Onsdag den 28. ds. Kl. 8 i Or­

drup Menighedshus. Alle er velkomne!

TnærhæRa ætdata Bahoar dad.

Enkefru Dsnps, der boede hos æn

Ben, Græaerer Chr. Lsmge, er afgaaet

vad Dadas).

Fm Langs fyMte den 8. Januar i Aar

at Hundrede Aar.

Komponisterne &sr(orpA-A! tkislsen og

yigpo ^tao! har sat en Rsskka Digte

af den nnge Lyriker AraoM Kcndrvp

for nylig udkomne Digtsamling „Ensom

Bang ' i Musik.

Arbejdsmand A. E. H(Mwsn, Helle­

rup, fyldar dest 28. December 50 Aar.

J))M)æat ! OrdrMp-Bhowahowad Byga-

forieb, som Hensigten var, i Stslhed.

Imidlertid gik Dagen ikke hen, uden at

der vistee Sygekasaen asegea Opmssrk-

samhed. Paa Konteret, hvor Formanden

opholdt alg fra Formiddages), eg hver

ftgsae andre af Bestyreleeets Medlemtner

Tid efter anden indfandt sig, medte rkhe

esia fsm Gratulanter for paraonlig a t over-

hringe derea Lykenakning. Blandt diasa

vsir Dir. Kj(er Andersen, Ordmp-Charlot-

tasJund Bank, der som Gave overrakta

et Bkrivetej i grsssk Ms^mor, og Dr. Jss-

persen, Skovshoved, der medbragte sn

Palme.

Af Telegrammer indleb der en Mseng-

de, hl. Sk fra tdygekassadi rekteratet,

Oentralforeningea af sjseüandske Syge-

kasser ved Formanden Jobs. Berensen,

Udby,

Bkoivshoved

Fiakeriforening,

Bkovshoved Ssmgforaning „Enigheden",

Bangforaningen „Oraaund", Bkovahoved,

Bygakaaeen „Hjemmets Traat", Roskilde,

Vangede og Omegna Sygekasee, Lyngby

og Omagns Sygakassa, Apoteker Svenn^

vig, Ordrup, Apoteker P. Meller, Tsiar-

bssk, Dr. Lindholm, Charlottenlnnd,

Maeaeee Frk. Holst og et betydeligt An­

ta! Medlemmer.

Frep/oreninasa Af. B. afhoMer sin sær­

lige Jnletrssafest som sssdvanli^^ 2. Juledag

Kl. 6 i „Palmehaven" for Foreningens

Medlænnser med Fsnnilie. Ovarakudet

gaar ti! Klsader ti! fattige Konfirmander.

I evrigt henvise# ti! omstasænde Annonoe¡.

Til „Bellevue Sttan(!boteå" har meldt

gig en Mssstg'Je Julegsæter, hvoriblandt

mange UdlænJmge, eom er kommet hertü

for at fajre nordisk Jul.

!ngaaiær (AK!. K.)

LiHe Fredentvej 7 < Charlottenlund

T!f. Ordnsp 25

Osaéss sæsæbe t-U Fæ. ag ée Kæ.)

(Hssæs se Msgss eaeæb

! Ossææs Ksæaæesk

sfK ^sSS& aÔvSæàR

OFkæegahtg sf Asæessr.

Ingtallstion af kompL

Radioanlæg.

Fabdknt. BfRAdiouppurBtufnnmt ^

SnJg B^^€1. Ki.nAppBtBÍBFs

MttcdBf, LBmpBTOBV.

HaitEfdMF, AnodéåppBMtw,

RåBdg!vn!aK og teknÍB^

VBj!n3a!ng.

Ved Ju!et!d ! Dyrehaven

Groaserer B. J. TAomsan, Heüerup,

fyMer den 27. Deoember 50 Aar.

Anden Juledag kan Btrund-TMtret

fejre ain J Aars Fedseladog.

Teatret prsæenterer aig paa FedeeB-

dagen nyreataurerat og fint pu<!set.

Morten Korehs nye Roman i Aaf

„Perler paa Snor " udsendte Dat Sehan-

bargska Forlstg 26. September st fer­

ste Oplag paa 2000 flæernplarer. Det­

te Oplag Mev straks fdrudbsstilt af

alle Landets Boghan(ilere, og Slag i Slag

udsendtes derefter 2.—6. Oplag hver paa

Tusind Ekssrnplmor. Nu har Forlaget

Uftar Værket „Dyrahawan", mad Bigwnrt Wemara akanna BHledar, bringer

wl owenatænande Qanglre!aa nf et nt Billederne.

asH det nya 6. Op!ng — 7. Tusind — !

Arbejde.

Charlottenlund hsn* miatat aa sJhoMt

Borger. I forrige Uge nfgik Boghandler

Anton Anderssn vad Dåden. Anton An-

dsraea har i da aldate Aar vssrat stagrshet

af an Hjertelidelse: men ingen anede, s4

Deden var aaa nssr forastaaanda. Dagen

fer hsm dade, vs)r ham eom eæ(ivaalig i

sin Forretning, og der var intet eæriigt

æt mærke paa ham. Nsæta Formiddag

dade han i att Hjem paa Khkavsg. Dan

Afde(ia, (ler knn Mav $7 Aar gamsnat,

efteriader aig Hnatru og tra vokana

Datre. Hsm vsmdt vad ain stilfssrdige,

elakvssrdiga Optræden aBaa Byaapati. I

nogle Anr var han Madtasa af Ordrup

Grundejer- og K(mnmnnsJforonings Be­

styrelse. Begravelaan foregik i Forgaaru

fra Holmene Kirkeganrds Kapel.

Jssta Kosæatast.

Det er sytten Aar aiden, vi sidat har

haft Beseg af en rigtig lysstssrk Komet.

Hvis vi kan faa klare Aftener i Juleugen,

vil Kometen, der i disse Aftensr bavssgsr

sig over Himmelbuen, mad lysende Hate

sætte brikken nvar i'et paa Julanattens i

Forvejen san straalende Himmelhvælv.

Det elakværdige Ægtepar, Ingenier

Cl(M<(fi WsstA og Frue, HeBemp, ligger

begge som Patienter psæ det nye Amts­

sygehus, hver de vil komme tO at holde

Jul.

Arbmd. P. CAWstsassa, Charlotten­

lnnd, fylder d. 24. December 70 Aar.

Forlovslae er indgaaet mellem Frk.

fuger Langs, Datter af Direkter

Lange, HeHerup, og H r. Paul Anderren,

Haslev.

Torsdag d. 22. da. afhoMer Afordre

BrrAe Fohit/orensng Juletræ og Bal i

Reetaurant ChsMiottesJund (Palmehaven)

Bagemster

HenryJaeohsen

Arbajdsmand Af. A. Peterren, Cbar-

lottenlund, fylder dan 28. Daeember 50

Aar.

Lardag d. 21. da. aflsolder 2M Mastdr-

Foreningsn Jnletræ ag Red i Raaturant

Charlottenlund (Palmahaven).

Af Krarup Afiefsene Kins^^Bog „Dragen

vaagsser" forberadee i ØjaMikkat eæ bol-

landak og en engelsk Uidgava. Dan dan­

ske Udgave hsur C. A. Beitssl 1 disse

Dage udsend i 6. og sidate Tusinde inden

Jul.

Cigarhandlsr 0. L. IVonn,

F. Js-

cobaana Eftf., Jssgarahorg AIM 2, har

fsmet ny Avtosnat med Lya og Varme,

ssæledæ at Publikum 'altid kas

sikker paa at faa terre Cigarer.

T!k—Tgk.

Den npgi/te Frue (paa fndkeb) ; Og

saa vil jeg gsma have sæ)^ BonsMon^

Teruingsr; Asen de skal vssra rsmde. Det

er min Msmd aldeles umuligt a t synke

ds firksmttda.

Hanry jMobaan.

En gammel Helleruphorger, Bs)-

germester Benry JaeoAsen er i Søn-

dssgs ssfgaaet vod Døden i sit Hjem i

Hellerup efter lang Tids Svagelighed.

Bs)germester Jacobsen, der blev 66 Aar

gsHnmel, etablerede sig som Bagerme

stor i Hellerup i 1898 og var saaledes

blandt Pionererne i denne Bydel. Der

var aom bekendt ikke mange Beboere

i HeHerup paa det Tidspunkt, og J a

cobsen følte sig ydermere trykket i

Konkurrencen ved de mange Brød-

vogne fra Kjøbenhavn. Bagermester

Jacobsen satte im idlertid alt ind paa

at levere det bedst mulige Brød, og

Skiltene over hans gamle Forretning

fortæller endnu den Dag i Dag, hvor

ledes han ved Udstillinger i Udlan­

det, i Paris, London o. a. v. vandt

Anerkendelse for sine Varer. Samti­

dig med a t Forretningen voksede og

blev ator og omfattende, erhvervede

Bagermester Jacobsen aig som den

elskværdige Borger med det gode Hu­

mør og retlinede Karakter et anset

Navn blandt sine Medborgere. Han

intereeeerede sig stærkt for sin Kom­

mune og var en ivrig Deltager i kom­

munale Møder. Ligeledes var han me­

get ^ rtø ia te re s s e re t og drev ti! sine

sidata Aar næd stor Iver Gymnastik og

Svømning.

'

/ íR ü ¡ !8 ¡ ! t ( a v 6 j$ B í a H J s B t B í ü r r B t n í n g

anbefaler sig med

pr!ma engetake Ku) og Koko,

soavel enkelte Hektoliter som starre Parder leverea ataa

M h aftea, Bagabasaæs^ O y t ^ Æ ^ h v æ a d e ) RaÆw ag

Atua aftugasa

R n b e M E M v e j

— R u t h n v H j #

Telefoner!

726 — BB79 x og B694

K a p o A - f y e r - D u n

Puf/g/- —

j^//#

(4//g p g /v g /;

Dgdgf o g Afåf^gf

Manufaktufhuset „Tachau"

Lindggaardsvej 21.

Tgjf. Ordrup 2110

- Bgoyf yoFg OgygAOFf, -

MytRuteMtprojekt.

En Rut#: Gentoft# Station—Saborg

—dot nyo Antt#oygo)tuo.

F0T06MFHEL6ABLOCH

FORSTØRRELSER ROMER AA1ATØRAR1E)DE

DAGL!C 10-5. SØNDAGE 11-5. TRÆFFETID

DERUDOVER EFTER AFTALE. ILF.ORDRUP266.

RAAOMMGVEJ S , fa ta S a ).

CMARLOTTHWLMMD.

I Gladsakse Kommune har der i den

si data Tid udfoldet aig Bestrsebelaer

for a t faa genoprettet den nedlagte

Omnibuarute fra Sporvejaendestatio-

nen i Søborg forbi Vangede Station ti!

Amteeygehnaet T Gentofte Der har

været ført Forhandlinger mellem Re­

præsentanter for begge Kommuners

Ledelse, og Gladsakse Kommune aka!

have erklæret sig villig ti! at give et

foreløbigt Tilskud ti! en eaadan Bil­

rute paa Betingelse af, a t baade Gen

tofte Kommune og „N. E. S. A." yder

et tilsvarende Beløb.

Samtidig har „(Jentoftø Sogna

Grundejerforøning paa In itiativ af

Arkitekt Volmar Jenaen optaget

Spørgamaalet om Muligheden af at

faa genoprettet en Bute i Stedet for

den nedlagte fra Gentofte ti! Vangede,

og Foreningen har nedaat ot Udvalg

bestaaende af Arkitekt Volmar Jen­

sen, Ingeniør Arthur Anderaen, Pastor

Jaoobaen og M u re rm e ^ r Sehou Jen

aaa til a t virka for Sagen.

Dør ar nu me!!em ovennssvnte P a r­

tiør ind!edøt øt Samarhøjdø om øn

Kombination af do projaktorede Ra­

tar, og man maner at have det bedste

Haab om et gnnatigt Resultat. Det er

saaledes at forvente, at man i en nær

Fremtid vi! ae en Bilrute etableret

moHem Gentofte Station, Vangede By,

Søborg og det nye Amtssygehua

DjjJsfatd.

Gro###r#r G. A. R#dd#r##n, Jæg#r#-

borg.

En kendt og smaet Mand i Gentofte

Kommune, Grosaerer G. A. Bedderseæ,

Erme!andavej, Jægeraborg, ar i disse

Dage afgaadt ved Dø(!eB efter længere

Tids Svagelighed.

Groseerer Reddereen var Indehaver

af det gamle Skræderfirma Brødr.

Reddersen, Nytorv, Kjøbenhavn, hvor

han personlig deltog i Forretningens

Ledelse lige ti! sin Sygdom. Hans

Forretning vsr særlig kendt som Le

verander af Uniformer ti! S tat og

Kommune, og det var ham en Glæde,

at han i saa mange Aar fik Lov ti! at

vedligeholde denne Forbindelse, og som

han satte en Ære i at tilfredsstille paa

bedste Maade.

I Gentofte var han meget afholdt.

Han deltog for faa Aar siden meget i

Foreningslivet og var i 1920—21 Be­

styrelsesmedlem i „Gentofte Grund­

ejer- og Kommunalforening", hvor han

i denne Forening vandt aig mange gode

Venner for sit vennesæle Væsen og sin

retlinede Karakter.

Han efterlader sig Hustru og to

ungs Døtre.

GuJåtjeneKter og Moder.

G#nt#ftø Ktrkø.

Lerdop dea AJ. DecetoAer (Juleaften).

Kl. 5; Psstov ScAspslera.

i^eadop dsa 25. December. (1. Jule­

dag). Kl. 10: Pastor ScAcpclera.

Afoodop dca 26. Dcecm5cr (2. Jule­

dag). Kl. 10: Pastor Jacebæa. Skrifte^

maal Kl. 9?(.

Kl. 1)^ : Factor jlcAspefera (Børae-

gudstjeneeitø).

Vangede K)rk#.

Letvktp dea 24. December (Jnleafte#)

Kl. 5; Pastor Jøcebeet^

B lom sier Ju ía n

Fra Skolens Væksthus leveres

alle Aortidens Blomster soovø! a&

skoome som Potteplanter ti! bÜXge

Priser.

T e ! t O e d m sp 3 7 1 - 3 7 R

„VHvotdø" ChvtoMGGltHK!

ScfMiop dea 25. Deesesbey. (

1

. Jn!a-

dsg). K!. 10: Pastor Jcwobasa.

Wítodop dea 25. Dcceesber (2 Jn!a.

dag). K!. 10: Pastor Tsp!bf<vrp. Skrift^

maa! Kl. 9?í.

2o)d#t0r)t!0)esns04, Jtagerabaeg.

Lerdop dsa

2

J. Dscember (Juleeftsa).

K!. 4H : Pastor Teplbi<srp.

We))#rM

2

K)rke.

Lerdop dea

24

. Dcceesber (Jnleeftsa).

Kl.

8

: Pastor Kaudssa.

KL 5: Pastor FedeL

gcadop dea 25. Dcceesber (

1

. Ju)#^

dag). K!. M: Pastor Kaudsea.

Kl. 5: Paator F(dd. CAristeaeea.

.Voedop dea 25. Dcceesber (A Juta-

dag). K!. 10; Pastor Fed4.

SU. 2: Pastor Fc(M. (Berasguda-

tjeaeate).

WeMerup Menigbedabss#.

Lerdop dea 2J. Dscember (Juleaftem).

K!. 2: Pastor Vede!.

' K!. 5: Paator Kaudsea.

Me##)d

0

k)rk#ts„

Lerdo# dea 24. Deeeesber (Ju2a

aftea). Kl. 5: Pastor TAoasap.

5ca()op dea 25. Dsccesber (1. Ju!a-

dag). K!. 10: Pastor F. DAriotcasca.

Kl. 5: Paator Kaudcca.

Afoadop dea 25. Deeeesber

(2

Ja!m

dag). Kl. 10: Pastor TAssasap.

Kl: 5: Pastor SeAjcafap-Jeyeea.

Ordrup K)rke.

Lerdo# dea

24

. Dsceesber (Ja)saftsa).

K!. 3: Provat Muaek.

K!. 4^ í: Paator ^fA/easap-Jopeen

ííeadop dea 25. Deeeesber (1. Jula-

dag). K!. 10 og 5: Provet Muaeb. akrifta-

maal Kl. 4 ^ .

Moadop dea 25. Deeeesber (

2

. Jata-

deg). Kl. 10: Pastor SeA/easapJepeca.

Skriftesnaal

Time fer.

Kl. 5: Pastor TAaasa#. fUtMlsmaa!

Time fer.

Ordrup K. F. U. K.

Meaighedahneet, Hyldeææsrde Tvsæ^

ej 1. Ungdomcafd!. TorMeg K!. 7M:

ntet Mede. Hovedafd!. Tirsdag d. y .

v inKl. 7)^: Juiefeet.

Kat#)#^ 2t. Andrest# )nrk#, Gvdrwp.

Nca(iop dea 25. Dceeesber (1. Jnla.

dag). Gudstj. 12 Nat, 8 og

Morgsa„

10 Form., 5 Aften.

Afoadop dea 25. Peceasber (2. Jnla-

dag). Gudstj. 8, 10 og 3 Aft.

Oasdop dea 25. Deeeesber. (UekyM.

Bern). Gudstj. f. Bern Kl. 9.

2kove)towed Kirke.

Lerdop dea

24

. Deeeesber (Julesidtett).

Ki. 4: Pastor K. K. Nieleea. (Lithutg.

Gudatjeaeete).

-

¡Scadop dea 25. December (1. Jul#^

dag). KL 10: Paetor K. K. Bieieea.

Kl. 2: Pastor K. K. Bieteea (Beraa-

gndetjeneete).

Moadop dea 25. December (2. JuM^

dag). K!. 10: Paator K. J7. Bieleea.

Taarttoek Kir)t#.

Lerdop dea 2J. Deeeesber (Jnleaftess).

K!. 4}i: Paator Widdiap.

ileadop dea 25. Deeeesber (1. Jula.

dag). Kl. 10: Pastor Widdsap.

Moadop dea 25. December (2. Julm

deg). Kl. 10: Pastor Widdsap.- Bkrifta.

maa! 95^.

KUL-KOKS

A lt (l! b lM lg s te W o te r tn g

1

P . O . H A N W H M

H0ECHSBORG

B K R M G T O R F F B V n j !2A

Ta!ef. HaMaræp MTG