Previous Page  392 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 392 / 404 Next Page
Page Background

VMABYtVMES

' 3t

<s * ^

j

pyttííf *f E ttn ty rifa t Atit Síuí,

!)tí¿ y^Aacy ay j? /ír(ír ay Ayí U tr ¿ai ¿?;¡<yí a( <Av*.

y a a r íy ^ taa #ftioaífr paa

ó r ta t ay

#f NaiitJta iadí, *ata tayta t F in ita vti muit.

#iiMi, wrahyt N)tt^a, A#y ííaH a r a t Atfati

ay aariiar <i* iAaaaa ay aaitaataJAyHtJa Tttaar,

Aaaf Ryaríaraa ata¿M i ay ay vtdaaJtrHy Ci<z¿i,

ay oH# *Aoi tatiit, Miv J t, J t r Aar (?n*a¿ iti ai yw i# .

í a

aaMÍa

^ /iaa i Aarti ar FtrJaa /awMirti,

yy C!<B¿afaa tiraaiar, Avar JVáMti ay ^ayai Aar taaJrai.

/ <7naa*ratt ¿a/iaaJt ía t ar vi iryyya ay A^tanat,

a y &!i<aar ay Baaya Mtr aaayti atad BaratTM! ^itavtaa.

BaraHüa, <Hi BHA, ¿ tr ar BeaA tJ ay a a d ra a ^ LyAAa,

A a PaAyM ar Sa;Í!<iaya aviya, airaaiaaJt ¿íatyAAt.

Ba, avarti i Tappaa a / yr<!ai tia a r S i;arata ay ttia a a r

ay Aaaiar tí Cfaritiya aatAWay BtiAiaAtmaattaJtf.

^raaM N taAay.

Ancker-Wontp-

Sagen.

Kadanataaanda Artika!, der

ar oe ti!ati!!et af Farmanden for

Gentofte Eonunnnee Skattebor-

yarforening. Baron C. ZereAe,

Hampenborg, modtog vi ti! for­

rige Numer, men den ndgik af

Mange! paa P!ada. Adaki!!ige

vi! mene. at denne Sag maa med

Stiftamtmandena Afgere!ae be­

tragtea aom nddebatteret. Vi

har imidlertid ikke villet af-

aknre

Skatteborgerforeningen

fra a t fremkomme med det af-

aluttcnde Ord.

Naar imidlertid Skattebor-

gerforeningen bringer OberaA

BarAov i Forbindelae med Un-

deraegelaen af Spergamaalet,

hvorvidt Hr. Norup burde lægge

Sag an mod Overretaaagfører

E inar Krenchel, maa vi oplyae,

a t Hr. Parkov har intet haft

dermed at gøre. Underaøgelaen

biøv foretaget alene af Kammer­

herre Ammeaiorp i Egenakab af

Stiftamtmand, ikke aom Amta-

raadeta Formand og var Amta-

raadeta Medlemmer uvedkom­

mende

Dagbladene har indeholdt en Med-

delelae om, at der ikke vi! blive fore­

taget videre over for Bygningainapek-

t#r Norup, idet Siællanda S tiftam t i

Henhold ti! foro^gne pnderaøgelacr

maktte erklære de mod Hr. Norup

fremaatte Sigtelaer for ubeføjede.

Gentofte Kommunea Skatteborger-

forening aka! i den Anledning oplyae

pCentligheden om følgende:

Naar vi har krævet Bygningein-

ypektør Norupa Forhold underaøgt,

akyldtea det de Oplyaninger, der frem

kom, da Bygningainapektørena egne

ydtalelaer ti! Forhoraprotokollen var

blevet offentligjort. Han har deri

blandt andet ndtalt, a t han i ain

Bgaaakab af Bygningainapcktør hai-

henviat Arbejde ti! andre Arkitekter

eg a t dette „har i nogle og ve! i de

iløata Tilfælde bevirket, a t en Udlig­

ning har fundet Sted enten ved tilava

rande Ovørdragelae a^f andet Arbejde

ø!!ør ved Tdølaa af Aaaiatanea paa an

Naar det a a frømixavøa, a t Amt-

. gtgadøn har „andaraagt" Baakyldnin-

garaa niod H r. Norup og har fandet

a in å a ^ ^ ,

pHantligiMdea

vide, a t Anateta Afgørelaa

Balgk

Amteta egen officielle Skrivelae kun

hviler paa Hr. Norupa egne Forkla­

ringer og „Udtaleleer og Attéatatio-

ner fra de paagældende Arkitekter "

(formentlig de Arkitekter, hviy Navne

Bygningainspektøren har opgivet) „og

andre Vedkommende" samt „den i

Bygningakommissionens

enstemmige

Indstilling af 33. Avgust d. A. inde^

holdte Fremhævelse af Hr. Norups

fortræCelige Arbejde som Bygnings­

inspektør."

Paa Grundlag heraf hedder det

„maa Amtet an^e de mod ham rejste

Sigtelser for ubeføjede og har derfor

ikke fundet Anledning til at foretage

videre i Sagen", skønt det dog i Skri­

velsen oplyses, at han ogsaa efter ain

Tiltrædelse har modtc^e^ Honorar,

bl. a. af Falcks RedningslA)rps og paa

anden Maade.

Det fremgaar da heraf, a t der ikke

har fundet nogen egentlig Undersø­

gelse Sted, d.

V.

a Undersøgelse under

retslige Former med Indkaldelse for

en Dommer af de Vidner man fra

begge Sider kunde ønske at faa afhort,

og Afgivelse af mundtlig Vidneforkla­

ring under Vidneansvar efter Loven.

Samtidig med den udsendte Medde

lelse er det blevet offentligt oplyst, at

Bygningsinspektøren ikke agter a t an­

lægge den Sag mod Arkitekt Anckers

Tillidsmand,

Overretssagfører

E.

Krenchel, som han offentlig er blevet

provokeret ti! at anlægge.

Under disse Forhold maa Skatte­

borgerforeningen stadig fastholde, at

Bygningsinspektøren under den ene

eller den anden Form bør søge iværk­

sat en retslig Undersøgelse uden Hen­

syn til at Amtet ikke efter de forelig­

gende Oplysninger har fundet Anled­

ning ti! at give Ordre hertil.

Ved denne Lejlighed finder Skatte-

borgerforeningen det rigtigst a t paar

pege det uheldige forhold for en fri

og uhildet Undersøgelse af en Sag som

den foreliggende, a t Kommunalbesty­

relsens Formand, Hr. Parkov, som

Medlem af A'mtsraadet deltager i Af­

gørelsen.

Kjøbenhavn, d. 14. Decbr. 1937.

C. LercAe,

p. t. Form. for Gentofte Skatteborger­

forening.

PH.

'

Naar SkaMeborgerforsæiagea har

4^tnget denne 8sg M pætnsørs Pø-

handling, ør det ihkø fordi Forenin­

gen ønsker at tsge P a rti i øa S trid

mellesn to kommunale Tjeaestemænd

(Nornp og Ancker), men fordi Sagen

afdækker Forhold, der i haj Grad ør

fornroligendo for' Borgerne herude.

Man skal i denne Forbindelse særlig

henviee til det Misforhold, der k la rt

synes at fremgaa under Sagens Be­

handling, a t det hidtil har været tole­

reret, at Bygningsinspektoratets Per­

sonale i en Aarrsskke mod Vederlag

har u d ^ r t almindelig privat Arki

tektarbejde i Kommunen.

Vor JotespVg.

For sidste Gang i Dag bringer vi

paa tredje og sidste Side Juleaanon-

oerne med de manglende Bogstaver,

aom det gælder om a t finde, idet de

tilsammen danner den første Linje af

en Jnlesalmc, som vi mindes fra vor

tidligste Barndom.

Klip Annoncerne, hvori Bogstaver­

ne mangler, nd og send os dem tillige­

med nævnte Linje af JulesaJmen. An-

nonoeaerien optages sidste Gang i Dag

otte Dage. For de rigtige Løsninger

udsætter vi 16 Præmier k 10 Kr., som

udbetales i Form af Anvisninger paa

Indkøb for nævnte Beløb hos en af de

Annoncerende j Juleacrien. Præmier­

ne fordeles eventuelt vod Lodtrækning.

Løsningerne maa senest Fredag d.

30. December være indsendt ti! „Villa­

byernes B!ad"s Kontor, Strandvej 96,

Hellerup, med Udskriften „Villabyer­

nes Blads Julespøg".

Vindernes Navne vil blive oCent-

Hggjort i „Villabyernes Blad'"s første

Namer i det nye Aar, Torsdag den A

Januar.

BentofteKommunes

RetioMub.

PøtæøHøtraWøt! og Førødvag 1 HøMøntp

KlMk.

Radiefontøa her i Landøs ør begyndt

m øn beskedøa Tøgkaanaerbøessgstsø,

men førtes af LytMraø videøe-og^vidsee,

trods Avtoriteteraes Modvilje. I 1936

overtog Staten „forsegsvis" Badioepre-L

ningsn, men LytterSæ havde da to Sta­

tioner 1 afvekslende Drift og baade det

tekniske og kunstneriske Personale i Or­

den. Alt dette havde de da eksisteren

de organiserede Lyttere skabt ad Frivil­

lighedens Vej.

Intet Under, et den mssgtige Sam­

menslutning af Lyttera fra hele Landet

ststdig segor at værne sin Ret ti! a t do­

tage i Ledelsen af den danske Radiofoni

og modarbejde de Faktorer, der kan

skade Radiofoniens snnde Udvikling (f.

Eks. Politik) eller eærprægede Indpres­

ser). Lytterforeningen er delt i Lands-

afdelinger.

,Gjentofte Kommnnee Radioklnb"

herer ind nnder Afdelingen for Kjøben­

havn og Omegn. I Bee^releen eidder M.

a. Radioraadete velkendte Medlem, In-

geuier GeroM, Charlottenlnnd, Ingenier

IVomter]?, Gentofte, Installater Garhta

m. fl. I Fredags havde Klnbben arran­

geret Demonstration s^f forskellige Ny-

heder paa Radiofoniens Omraade. De­

monstrationen fandt Sted i H^lerup

Kluba Lokaler og havde aamlet et tn-

tereeaeret Publikum, der betegnede den

aom særdeles vellykket. Efter Demon­

strationen holdt Ingenier Gerald Fore­

drag og gev en Oversigt over Radiobe­

vægelsen fra dens Begyndelse 1933 ind­

til nu. Mærkeligt var det at here, hvor­

ledes Udviklingen er foregaaeø fra de

ferste Udsendelser i Lyngby, hvor hen

man maatte transportere de optræden­

de Kunstnere, indtil nn. I Begyndelsen

af 1938 begyndtes paa Meteorologisk

Institut, hvor Statetelegrafen overvisn-

gede, at man ikke herte Telegraftegnene.

Saa flyttedes Studiet til Ritaaus Burean,

derpaa ti! ,P<Jyfon" paa Kebmager-

gadø, hvor

'

Hangørnø havde Hovødøt høM Indø

) øn Paptragt,

naar de optraadte. Videre flyttedes ti!

Telegrnfstationen paa Kebmagergade,

hvor der ferst kun var Plads til en Trio,

men senere til 6 Mand. Publikum aner

næpppe, at Studiet, som bruges for Ti­

den, er ena lille, at Musikerne maa

flytte fra deres Pladser, medens Solisten

skel frem. Men kan forståa, at

Axølhorg^Projøktøt var øn Mdvøj, øøn)

tiltøttø.

Der kunde de atom Koncerter med

Orkester udføres. Imidlertid fremkom

Planen mød Døt kg!. Teatør som Ra-

dlofoniena „Aftager " af den Tid, Ra­

diofonien ikke hør Brug for Lokalet.

Og selv om Licensen er 3 Millioner Kr.,

synie Leje af .tselborg 106,000 Kr. for

stor, nasr msn okonontifk set kan gem

en god Forretning med og „for '- Det

kgl. Tøøtør.

Ingeniør Geralds Fømdrøg var klart

og Røvende og paahørtøø mød øtor In-

tsraøsø,

D ø ^ tø r fik Fabrikøjer FoM. Nsl-

mer Ttwte Ordøt. Hr. Tranø betonøde,

at døt ør Lfttørnøø Skyld, at deø dan­

ske Radiofoni staar saa højt. Vi løver

i Organisatioaørnøø Tidsaldør, æ^dø Ta­

leren. Lyttørforøningøn nsød eine M

Klubber gør øt atort Arbøjdø, og vi akal

sega a t faa Vom Udsend^aør tiptop.

Derfor nsøa Studiet væré første Kløse«,

og døt syn« a t vssm

øk gønlnlt Pnnfund

at forbindø døt med Det kjd. Teater.

den frøaøtidlge Radiofoni vO mi-

øtø ein BetyÁdng, hvis den bliver poli­

tisk, dette bør vi derfor forhindre; Ra­

diofonien bør være aevtral. *

Ingeniør Wøm6er9, Geato/tø, Med­

lem af Radiorøadet, talte om døa inter­

nationale Radiokoaførøneø i Waøhing-

ton, hvorfra Ingeniøren lige var hjem­

vendt. E t af Emnerne ved deøaø æom

Konference med Deltagere fra de Heste

Knlturetater, var

PløgøfnrhnMøæv ) Hkørøo

Hvorled« Miver der Plads til Skibe-

radiobølger, kommerciel Telegraf, Luft-

fartø- og Sikkørhedetjenmtef Kanadae

msegtigø Skovarealer maa for de talrige

Skovbrandee Skyld afpatruljer« af Fly­

vere med Radio. Dia« gener« nhyre

meget af Evrop« Bølger, og assaled«

mangen anden 8ikkerhedstjen«te. Der­

for ened« man om beøtemte Bølgelæng­

der. Paa 1840—1800 sknlde de lange

Bølgelængder ligge, hvilket altøaa kan

komme til at gaa nd over Kalundborg,

E iM taarnet og HMland.

Til det sagkyndige Foredrag besnær-

kede Ingeniør Gerald bl. a .: Vi har alt­

øaa faaet Indskrænkning -i Bølgøomraa-

det og har øsmlød« ikke noget at glsødø

« vedt

\

! Diskusøionen deltog endvidere Hav­

neingeniør BorcA, Bogholder KMafsap

m. H., og der var i Medeta ea. 3 Timer

døn mtte Radiostømning oppe, idet alle

Mødeta Deltagere var nhym intereesere-

dø. Gentofte Kommun« Rsklioklnb

f ^ sM ^ ^ æ m ^ w Æ m ^ ^ ^ hMø

A ^ L ^ m «

herude bør indnmlde aig i Klubben.

J u !.

M<æhøt ^Hgør Degen.

Gryet bringer Knlde.

Fattig Fugl og fattig Møæd

føler døt tilfuldø.

Du har 8n! i Skabet.

Brænd«! i dia Kælder.

Jnlena Træ staar tændt h « dig,

naar det mørkest kvseldør.

Du, «m intet «vnør,

tænk paa døm derude,

som fra Vintermnlmet « r

mod din ly« Rude.

Giv med aabne Hsønder,

giv dem glad og gerne:

Tænd i Fattigbarnetn Blik

Glsedens Jalsetjeræe.

CArisfioæ Sfu6 Jerpøasøe.

f ............ ...

EnQnhting, somfortjeom

Opmailismottei!.

Paa „Danak Staalvarefabrik" i

Lyngby er tned Skattemyndighedernes

BUligel« indført øn ny Form for

Skatteindbetæling. Direktør, Funk­

tionærer og Arbøjderø ør blevet enige

om a t ladø tilbagøholdø 10 pCt. af de­

res Løn. Dette Beløb indssstteø paa

hvers Navn i øn Bank, og eftør øt Aæra

Forløb bliver Summep tilbagebø-

ta lt med paaløbende Renter, men med

F rad rag af den ti! enhver Tid skyl­

dige Skat, som indbetal« i Kommnnø-

kaaeen-

Ordnihgen er blevet ti! paa In itia ­

tiv af Fabrikens Ledel«, og der eynea

i alle Krcte at være Tilfredshed med

den.

Ben Me Sneugie som

AÜanterhawsítyiíer.

Londons soologiskø Havø ør i dis«

Dagø vød øt ejøndommøligt Tiifssldø Mø-

vht børlgøt mød øu Snøuglø. Snøngløme

løvøf i dø køldeatø Egaø af Labrador,

møn OM Vintørøa dragør dø mod Syd ti!

U. S. .t,s Atlantørbavskyst.

En lillø Snøuglø bar paa Røj«n tabt

aiaø Fællør af 8ynø og ør farøt vild. I dø

vOldsommø Efiøraarsstormø ør døn drøvøt

od ovør Atlantørhavøt, og ødsn Hvilø har

,

e n

Atiant

døn da gønnømHøjøt

s orhavsatrssk-

niagøn og ør havnøt i døt fjørnø Eng­

land.

Hør Møv døn oamløt bg bragt til døm

øoologiakø Havø i London, hvor døø forø-

løbig ør Røkonvaløscønt.

'

Bethunde ¡time tan —.

. a

En Mand 1 Kjabanhávn har kabt aa

udrangerat Liuja MpcFvogn for a t iad-

T

0

*t

0

dan til Sommsaékf ug. Da nmn

opnrgta ham, hvorfor, «arada has) — at

dst nok knmda mora.hafk am Gaog a t faa

am Siddaplada i dan Maja.

O Ñ N ! C ! K L T

ThdaaHanäK^^oyT^MMdl^ToMäa

Gjantofta Kommnn« Kontorar !nk-

kada.

^

Gjantofta Kommunalhøstyrblsa, døn 17.

Deoømbør 1937.

H. PafMw.

/E. EMtAsøa.

T A K U C E H E W

Meücmp TMW.

I Dag Tarsdag oa Fradtg Kl. 7 og 8*/v

„UBMiwåBhaaddn f n ' B

å 7 EmetgmAkdmt-

1

s

o#

å.

i møstag øggæsMøgasrTaatrathAkai

Msa W<4*a 0) rædss A S). Std.

Kt.

„ P o U tic h e ieM DmMsr",

SM«* møøtsads Mm ( 4 A t « i Hwvdt. T «

_ ,J4m av gøs Jsü )g s-

Mytaaøsmftaæagaa sf Tsærst tsatst

K!. 4—i**,—4*',—7^4-V.

Ct

<7 A tar.

wProkost ved Sfdopgaag"

Tarad., Fråd. Lard. oa Stød. (!. Jnladag)

INGEN FORESTILLING

Mand. (2. Juledag) og efterfølg. Dage

^ F æ o d l ^ v d

u

Lystspil i S Akter.

Harold Lloyas sidste store Sukeet

Lørdag d. 31.: logen FortatiUing.

Sæn& (Nytaarsdag) og eiterfalg. Dage:

A ! K ø d e t s é a n y

StorHlm i 9 Akter used

Pelada Teatrets Repertatrr

FortatiUing 2. Juledag og Nytaarsdag:

3.M. 7.10 og 9.1Ó.

Hverdage: KL 7,10 og 9.10.

_______ Telefon Hellerup 322L

HtørtøMø Tak for udvist

mim aæ rs Høstm s Bsaraøøiss,

østar

Voemmamd, Ji

9)«m.

åg arsbo r

eiügal«

Hjertelig T)& for udvist DøllAgø vød

vor kære Moder Ane Kiratlnø Jø rgen««

Bøgravøl«.

EørrMoa.

m O R L Y á T E H E N

]

F O R E W I W Q E R

2!)0 Mands Forentngen

for

O r d m u p o g O m e g n

afholder

JoktralwSmkmmtmmlBm

K L H i

Pø!«øæøvøæ,

Lister tti Paategning hos:

$. Nåaløøss, Hyldegaardsve) 20,

Bentofte Biografteatar

<øøtøWø)øde !).

tW. naæløtle m

Tmedeg !Q. 7 og M

4

Oogi

æGdamaæhøææ SøJr h aørard

rtsdsH. Lædsgøø tsæd«

ingaa ForeaMtMaj.

t JsiæhøtO. 4 -

-7'A-tS4 isia<ø4s

Dse. !0. 7

SS,;

æVøøtøæsVæøsVævæ

En Palladium Film mød

Fyrtaarnatjpj

Jegersborg AUbm Temter.

3. Jsdødags KL A 3Vs. TVa

04

9'A,

(Hvttdaga KL 7 og HiA¡^'—

A o F o n e en o F o h o a u ^ o o n

FydaanM^ og Bhøgaøa

! s l ! r - V m - V m

Kaf!s MaüMtos) og Efütg Sebroo^

røgtføMøAtrandtøgaMSi)«frøWøefMhæmt

I !

SÍEOwahowad aya Taatar

Mamdag

(3 .

Jnladag)

K! 3, 7

og

9

og Tirsdag Kl. 7 og 9. )hm diaaa !a 9)gt!

Denne Saisons store Sensation

CatandCanapy"

Skuespi! i 8 Akter med

Laura !a P!anic

Den mest mystiske og spmndende Filas,

der nogen Sinde et set

Forbssdt tor Barm!

Mamdag E. Jnladag KL d

a tO F B e m e iO F e B M m n g

med udsagt komisk Progtaml

39 0 ta ovar bata Eatao.

Billetpri«r: 0,70 — 1,09 — I,M .

Otkevterkoncert

fobsksivgring

Tlf Ord. S3. Eher KL 6 Ord 2662.

Resten af Ugen til 1. Nytaand^ er

paa C

i Loka!

Teatret lukket

Grund af Julefester

Jeme.

Ganrg Aodaraass, Traverbanen.

Jaoa lassaao, Hanñettevej 9,

AIMo Nfalaao, Nordvestvej 1,

V. KrOgaL Oñirup Jagtvej 6. D,

Lm AnodaTaaooo Kirwvtj 24.

Listan s lu t^ Onsdag d. M ds. Smtyralaaa.

JdctrzdeEten

1

Rropforenmgen N. B.

afhold« i Palmahavan 1 Chariottenlund

for Foraniaga« Mbdlammer asad Familia Mandag den 36. Daoamber 1937 (an-

dan Juladag), Kl. 17 (6)—3.

Barrmf«tan bagynder K!. 17 og alnt-

tar K!. 31 (9).

Eftar Barnefsatan Bal for Voksna tsl

El. 3.

^S^^i^LeSmBMe tte r« asnaToabaeTtoeae

dao 3R da.

Bfllatt«

femd h « Baatyralaaoi

Chr. Kmmdaan. Hyldagnardevej 6A

NaKar g, HyMamaardavaj 7.

J a « Andmaeo, ^Idagnarda Tvsarvaj 11,

Savwin Andarmss, Vrederravej 39.

Cari Haririka«, Mndegaardsvej 38.

Jargen Jenaan, Mbaegaardsyej, Gentofta.

Otto Chriatiarmen, Jssgarvángon 37.

Robert Jensen, Taarfnek Strnndvej 86.

Chr. Peter«H, HotaalM 10, Klampenborg.

JaiMtlmiMttummFgHki

afhclder Juletrso cg Bal Fredag d. 80/13

pa* Jsegersborg Hota!, KL 7 prsscie. Listan Hggar ti! Paateging h « Fonaamd

H. Oiaea, Jogervattgsn 16, 1. Liatam

aluttar dan 38/13.

'

Oaaíyrataao.

(ia!opEta!dforen!ngen

afhcMar Julatrss og Bal paa Jssgataborg

Hotal 3. Juladag Kl. d—3 for Foreoia-

gerre Madlasnsscr. (Central Jaasbaml).

Hillettw fsMe boe O. Nilaaon, Ordrupve)

103, og K. Hankel, Jmgervangen 3.

______________________ Oaat)rra!aaw.

SMitotMltít" mtrtvMBnO,

Ordrwg.

Udtrnkne Nnmra paa Lottariat:

Hvid Nr. 3, Gran Nr. 96 og Red

Nr. 6.

Baatyralaa)).

Bientoíte Brundejet- og Kommuneforening.

Foreningens store, aarlige

J U L E T R Æ

afholdes Toradag d « 20, Daeambar 1027 KL 7 paa Gaa tofta Hotal

for Foreninge« Medlemmer med Bom. Godmeldelser modtages)^

P R O G R A A S I t

/ D a« om Juletræet, hvor JnlenisMO og Tivoli s Legeonkel medvirker.

Gaorg K aldaan, Try!!eku«trref.

Pfasrroi fra Tivoti Pantomimeteater.

Hvert Barn modtager en Julekurv med Godter og deltaget 1 en Gave,

fordeling (opbevar Billetter med Nr.).

Slori Jtaløbæl ioæ Bmrn og Voltætsæ.

Billetter k 1 Kr. pr. Stk tor Voksne og Børn bedes rekvireret t god

p d . og taas paa Hotellet, t Gentofte Boghandel, hos Papirhamdler HüKetdt,

Brogaardavej 4, samt hos

Baøtyratøaæ

KLINIKER

WgLLHRMF HYOmPLEdEBURgAM

anv. uddan. Øyaøpisjsrsasr, Hnsnsodøshjssip i ayødomstiitæidø, Barsøipiata øø Attsnvasrt-

Frk. gtløn Pørrmtn. Tlf. Bøl). 1346. - Fm V. Krmbba. Tit. Cøntra) 14666.

"i')t.

Ordrup 181K

^ødoh jennmot

J^æmælOTøvmJ 2B, Cbmgiodtomimmd.

$. Wreøchner,

Ti).

Ordrup 1816.

Ho«italaadd. Hy«ntøtøvaka

- Fodpteje

7, WRL Træn« 10-4. SoBeve)

Maølø ) « a « , Sygeplaiøtske

(16 Aars Hosp)ta!sijen«te).

[4itdaø fM

00

Høøøg ) Wlømafter

th. RøMtvejordamodar v. Rlgshoap^

Tjgnmgøardøvøj 6, GøaloRø.

_____ TtL Gømtnha 3EO.

evef^g ] Tr.

s

g g

L

g g

Attølø. g g I

rOOPLeJe

< ] - i

n t <M,. U !^

VkmOlga RæræamOIaass,

ekaam. Fodlæge.

EBavadavsf 4 (« d ¿Bgbadavpj)

H):

!

¡J

Anttønø« ttt „YHlæbyørwaø Blod"

htætMmgøø TE. Wøff. <90, 2)89 og Oøntr,

9M!.