Previous Page  394 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 394 / 404 Next Page
Page Background

f. I

' !

-i

1

å^L BM KMMW

3U L E N ! VIUABYERNE

G e o y g U n d e *

!$ e n k r a m -& K H k k e n M d s t y r 3 f o r r e t n !B g

R^dhwvdj 2 (v#d JåBMMborg AUé)

TTéåf*

K^erkomne Ju lega ve r fo r H u sm o d re .

J u l e k a g e r

E. L e v in e k y , S raad v e j Í6 9

T l f .

2 0 6

i r i h .

i h i i i r i s e r i s

K [ ( ) r i i ! i t ( ) r i

l a gw .b o rK AHi 7, H f. O rJrx p 3 0 8

Sko A ovod, T!f. O rdrup !9 2 7 .

O v tr O a d tg h td ih o r n , ! .i g k jm , F rom age o g Isb o re n tn g e r. — H n e i t t

M o riip jtn o g K o n ^ c k !tr !ra e g rn fa b rik . L a k r t J u !c k < g tr o g K u v c rtb te d .

C a r t n e H o t

B é r n a í o y f f h o J

ved Vetde^wd. ' ' ^

'

*

anbefaler sig med Kranse og í?oKep!aofM,

^

^

- samf TuUpapser M

.

f f y o o J

V a ^ f e o o / ^ a ^ í ^ ú L y ^ e /

Dhk kuB KaBtn Ira

K a W e - A H u a h o l d n l n

t u a

a - M a g a a l n e t

W y tdeaaafdeve) 4<

stor Bieha 18 Øro.

4 ^rtoo

4 KvOlttetor

S t r 'o o

r .

^rtoor

Prov mtn n go Tho (Cog)on) á W Kr. p r '/: kg

d /r / Ab/on/0/ op Aonoorvoa

Voremo brtngoo ovoroti

Tott. Ordrup 8418

________________________ J oA a a a e o 88. O t^ ea

E n M a n d e t g a v e .

(^FortMt /ro fStJe 8.^

i „Gosvindt", det vor derfor, jeg viide

åsod ti! Mo!mo i Aftoo," ovoredo Styr-

omnden. „E r der noget a t sige, soo

falder det pao mig:

jog mener el-

at .Ludvig b ar.v iet, til .hvilken

Side han vil.

8aa er det jo da endeiig iklee Ju!

uden 4n Gang om Aaret, * Kaptajn.

Og oaa er der Frederikke, hun aknide

,

')

hove sm Mondeigove, synes je^.".

„Det skal hun ogsoo foo, Styrmand

Modoen, og her har du nnn Haan&"

Kaptajnen

trykkede Styrmanden!

Haand, og i nsesto Seåsund havde han

taget Ludvig i oine Arthe.

„Yelkomatea, Dreng. Nn vil jeg

stole paa'<lig, og ^n^okal det holda

Se, her bar du ham, F rederikka"

Den lille BLone kastede aig oth Bat.

sen ferst paa Ludvig og derefter paa

Kaptajnen.

„Lad ham nu faa noget Mad, Fre

derikke, han skal have ein Gred, og vi

vil have et P a r Flaaker til Gaasen."

Kaptajnen vendte sig, han var blevet

saa mild nu, og det var ikke f rit for

at blinke iø jn e n a *

„Ja, det er rigtigt, hvad du sagde,

Styrmand, man bliver saa underlig

om Jn!en^ saadan ligesom . . ."<

„Ligesom halv-kuller,"

fuldendte

Mester Knudsen rap t og svingede sin

Arm ud i Luften.

„Kom nu, la d os faa Ro over os

og komme til Bords igen. Lad do nu

faa fa t paa Gaaoon lid t gesvindt.".

„Akkurat, Kaptajn. „Gesvindt",

det or nekop Ordet, og na tro r Jeg

pok, *hele Boderiet er samlet," sagde

Styrmanden, og saa kom man til

Bords ;gen.

E r d e r n o g e t i V e je n m e d B e r e s T e j !

g a a s a a t i l S k r æ d e r e n i i n d u E h d b y ø a .

S i r g ! ^ v # J 1 0 6 .

H ø h m p 9 2 0 x .

S i o f mod%

t a g s t i l F o r a r b e j d n i n g .

F o r a n d r i n g e r .

K e m i s k

R e n s n i n g o g P r e s n i n g . — B lM lg a i# P y i a w .

M e M b r r e t n i n g e n „ R o s e n b o r g "

Strandvaj 183 TalÉ Hatrup 233 x.

EK otraane R io o g KotfsrfnoM omm or m. m.

Stert Mva!g ! Biscuüs, Koasarus ag Ja!a!taa$.

V < y # m u b r f a y # # . '

]hiat<? iR L a t i t d

ti! at gaa med Skraderi efter Mas! ttl vore billige Friser

B!ao Ho&tU o f M —f 4 0 —!6 0 Xr.

Kebere, der ikke disponerer over hele Belobet paa

4n Gang, kan afvikle Belobet i Rater.

Roesberg & Son^ Sklrædermestre

rsogo robo rgA B 433 -asao foa <sthmd - T ! L O e d f .M !

FTne ny rogede BAyonnoaådnkerp

M a m b u r g e n y g

RaUopeTaor - ByMa -

- F o r o r o a S M d p a d d a

Varor. - Kgom TMvMsmhsg.

TolL Ordea p d t

0!df Ni$!aen & Co., JægvaboB^ AMé 23.

D A N S K

t X D E R V A R E F A N H K

VMla aAWNAHØJa

S J T k A N D V E T 2 4 9

aaAnrV an JUea

UMO atOE

.Som t Januar tu hnaUo HJ-to. S-a FVu

JeesOsoe. Tetf. g e !ru . IMSv

PT

------------------- m r w w -------------------

tiiaS (^! WVMV. a e s Ptge. OM- Oan daotto

Ma4iava1os^ !tac ta a M ad. i Jan u ar. Fru

!-tnou. Twiahed. OMuTUi tS. OtartnMantund

— HWkwwgniög---------

Se vutaabuJsJut. uun pts#. UvsUa tu Mad

tuvutne ^ prever til Mumemtag. MOre t.

Jan uar,

Oetietrup. Hom arSM eJ !7. (1!.

Tetr OupTUp ! M

PT

der Oan Uope hjemme. )tun faa Hede i. Ja^

"ueo TMf Ordrap !UM. aveftetu t t—1

1 o V o f id . dWA N A t,

tu

, t

u ]

t

ut r

WU8Ak8)8tEWf7

eem han hu hJeUMUe. eesve t. J a n u a r ruea

'# r u fltuh et) Deetrdrtnv og huve nooet Kead-

.h ah t a MadtaTutug. Henr. efter KL S tU

'HiMfOrej 7. C hs^ttentnnd.

PT

T BAS.

m m ____

eegee Mt t. Jan

t<)7. L

uug P ^mur Haeeeuteuf(

ferm tO ^pS- e)ier HeidegeptttV

^ e " "

eota haa tigge hjemtue.

feT. O rd ru p ^

- —

M^

¡tophu.

UhoOttr Vef e. Traffes uMer J.

PT

**

!

nWkMOE,

proper Mt Hnmero tng. hun fua P tad. Pm

QrthtguarOra. tttrandrej ts7, t. th.. Defterap

T7BCÄBT

ftuarendetee

^anM )6bA&*^iAg.

dyetiu vetanhefates. haa faar Ptade t. J a n a a r

rhndhui

KooteOture Parretata^n. Strandvej 7!

^v. t. Set. P ra Haugaard, J regurahorg AtM

pr

6rt)!ttk! PM MntUt! FcrltoM

eagSe e n u n g P ig e 1. J a n tta r. Man. vtam

venlig rw pualtdelig og dygtig til Tlua-

' )P$un. Tetf. Oerttofto 92-S._____________

Rjtsip ti] Btveadholéopbsaring eégéu.

'Strandvej 1A3. 3. t. h.

FT

— R lW i m n S Ä f H l ? 7 7 K ? -------

tru 8—n suges. 30 Kr. mdl. Etthepaator-

inde Lynge. Rihiwete?. fjnntofte.

Pt

^WW niCAMP tJAM

t. Ja n u a r han en fttnh ag praper. ung Konu

ettur Ptgu fu a Ptadf. Strundvuj Sat. 4. tr.

tf. Betrt

B L A M D E D K

A w r a i i c

g r a f t s A a n A o m n i c a f

a e

J a w i n g v ( w

J n g E O ^ A f ^ v a n g .

^ h f é y o a # VM VO # h 8 d L - # Anw.-----------

d . # # d # W # #fV<w d.

A L T S Y S !

S Y S T U E N ^ F E X P R E S ^

Hytdegasrdsvéj 62.

H). Af Ordr. jsgtvet Telt. Ordrup 1229

Gammelt forundres ti! nyt. Indlevering

til Farvning og Rensntng. Leveruadur til

VarelottetteL

Alt i Msnutaktur, Tritotage, Mevrelingeri

og LedutO) haves Ml btlligste Prihef.

Alt til Hulsom og rtissering udfutes

KLINGENBERG

MEU8ER8 TRX.LY8EKR0WER,

RreOgudu M. urerfor KausttaduStrSmemet.

FDLD K08T

) p n ru t HJeat fuua Jeegeaueo. Jugerrungen

M. i. Sat. Oeotoftu.

B

TÆPPE8AWKW)MQ,

ude og hjeutsse. KaHetornu rensee, a) m(a

dru Kereet beeurgus. J. Ctausen, vMrordereJ

M. Tetf. Ordrup MJt.

B

Tet

m p tOM r . Trf. to- tS og eO er 7.

P&BMIDDAOåi^lBk'

o tdm p

t Jan u a r. B randt. Om te A!td tJ

PT

EM UWQ P !0E ,

som kan ligge hjemme, aegee til 1. .!u-

nuar tra 8—A. Hagens .4Hé 48. Tlf.

Sebofg WO -

Pt

S 0 O E $

-Kogning og Servering tühydea. Fru

t hristensem, Truneguurdsvej dO, 3. Tit.

HgH. 2M1.

P,

CYQ tlú K0aER8KK

fru S

S74 ftytdeguurdsrrj !7.

ttt sterre og nttad et.haber. t toe Beferun-

Ordrup <

T W n r inniWHW å

Fyeetu t Amtj^ainutr tftbydaa. Fm Hansun.

Tetf. Ordrup

P$

E F T E R L Y $ E $

BLÅT PULQHIMO TABT

pea UrUUnJagsu O uut^tu gtrhegueug Mutte

^ a u r ^ y ^ T jJ a g o u e ^ Menreudelee P rs T rta^

M 'ttmglh smuk hvw! !^up)tat tmeget

ksMsMl Uf kommut tÅMubunde Taurbudf

BSfsndvej 34. T!f. Benetevtu 61.

Eft

D A M E R , ÉY É E LV

Al P ru v u ittg n nu dv end ig . S to f tttsks^

reu og M e u stre levures e tte r alle Jourrta^

ler. E lev e r u ddanneu ti! D ire k tric e r. Sy.

'tu e <vg H jem m eayntng.

K lo ter ara tra

10 K r.

F ru VMtMorg M o g e n se n ,

S au n teav .lO i Jteg arab . T it. D e n to fte lJ 7 i

K O M M E R

T'Fotm sFea ny vm s MASTERS

VOlCEst CfAmmophon med PlgJ

def (FWIS MASTERS VOlCEe

ef VtfdcMs k s& le; pus psA d t

utellige EAsrllgningtfl)

Intet et som Musik knyttet til

Vt bur den stemningsfulde og

den morsomme Juleplede

God, lodtg Musik Hl juiedege.

nc og de sidste DunsesthlAgete

til NytAAfsbAllet.

Fopiussg Xutuåog tHuussdt.

Hova(!(orhand¡M: B o g - o g F o t o h a ) ) e n ,

SVføndvøj 9$ú

Te!f. Hø!!. 6 0 0 V685.

C tta ríoM Q B á s MMdågskajtjicn

tnd.h.rw

t F r u M. P u S u ru u n

MS gg u ru v

u ) B. enurfuttuotHUU

U g u n " rs-'A . T.Men Ordrup BOOM

Uredsgf Brudsuppe m Blommer, Kud<

rund med indbagt Rosenksal.

Onedggf BlAAbssrsuppe, EiskefrikAdelL

KsrtoMsalat

<

Torsdag. Murbrsd m. Persille. Kan

ftrdagr Sellerisuppe. Kalv i Pludt.

peberrod.

Lufdeg^ Sprtengt Skinke Crunlang.

kaat. ApnelsinfromAse.

Sundas; Suppe, Koteletter, Jultkagt

M 'dd„ 7 n ^ i ! fMr. tt Kr.. ! Frrv. 2) Kr .

S Pw . V!,V6 i\T. — Ortaa.r ovMolr t GrotO!'.

Rgt t^! PoTBødhXj! !ø8bt!w!4#'

*tåV8UaMlMQ

Btor Nilftsk. O rat BeUanins. HalL ISMs

JomahorgroJ tS. __________________________ B

X v g n in g o g Horve-sdng tH b y d f u

Esnsnm H^bssrM.

Fs^dessuvnA # # T lf . O f d r . aBHB

MAURå^gMD,

y m arhujdur selT.u<adfg .uefuTer a tt Maletar-

hojdu aolidt os billigt. Beshed modtagua Talf.

Ordrup 1447.

B

Kogning og åervsring tilbydeu.

P. Jnkobssn, Tvssrwej tt. Ordrup

888.

Trf. bedst fur

8

Form.

8

S m a f io r r e tm in g e n „ U n d e g a a r d e n "

U n d e g ø a r d s v e j 21

T e t f O r d r u p 1 3

Æg, Smør, Margarine, Paimtn, Bjærefadt

Diveraa Biaeuit & Marmatada aamt stort

Udva!giChopo!ada, Marcipan AConfektura.

- - - V ^ m ^ ^ a t ^ ^ ^ a s o w M X ^ - - -

anion for Overtnj og Kfotooyning.

L u n d ,

Toftholme.AHA.B. TeM.

O rd ru p

3378. S y n in g i D am ern es H joitt.

Bl

-----------

R E A V B M T B M M it4 6 --------

Og R ^ p ä ra tio o . K io jo ru nd o rv iR ninit. C.

Tjønfhø, B^'goniavai 9. T^lf. Gøptofte 484.

J A VasNev! „Moderne"

yeemlovov^ Nr. 1

*f JngeAbotg AM4

TIL arJmp !68

t^aeee. Alt heef egb ieg

i

vpet. MksnbetHee eg

tejraeee.

beef

l—

MHg goeboMeingeveeb

T T k å k d ö L M Y ! ( * t ^ 6

FINT. TØRT OPTÆNOfMOaaaXMDg

t

Sssk

. ^ MQ. OpUandfaeaplode. staleua tor

Kr.

t.iS

. Taeu 40W

B

BorddxKfUng og $arvo r)ng .

Alma Larven, Rebekkuvej 20 A. Telt.

Helrup AM8 x.

g

KJ01.gR

KLIPPgg

og'prevua

fer 6 K

r. Kjo'er¡og Frakker

sya biHigt. Menatre atelgea. Fru Morten-

aen, Jtegersborg AH4 17, 3. Ordr. 863,

RI—2 o gW ^ r& .

L a d e s e a d o B ø E ^ ,

aom o p !* d a r b ad aL

(P. Eks. 1 Akkumulstor 4 Volt 15Ampute

limer ti! 4 Lampers Apparat vater mindst

1 Meaned)

Xapmeoastm og O g atgedssg oÉ Assto#

nØlttl. og aad1o.AkttsMnstlotoooe.

' *AMtstnrssto<otos ssAiojog.

VHsotes og beinges gratis overelt.

og Omforandringer. Fro AndereengHkole-

vej 4. ,Te!f, sikrest 13—1. Gentofte 862.

Btomatef er aHM en karkemmen Jn ie gw e

T r

Stort Udvalg i afskaeme Blomster, Potteplanter.

lapamHavrer, Dekorationer og Kranse. Hssok tieefor

B t O M a x t ^ p f o v M b t n t n g ø m

G .

TotL Oudr-u se s*

WaparaÜone-SjfetMe

Stopper Stramper. lapper Linned, alf

holdes vedtige. Lettere Kjoler ogOm.

forandring. Alt hentes og bhoges.

Os^isnp a n .

Agates Chsdotenean, Eivittdsvn} 9

i i

V a g K o r lo t „ J o r n g h o r g "

lebdos neksf) 3714!

Tojet honfeo og

beingeo ovevoåt.

K a K K o t o v n a - R o p g r ^ t o n

gvne^ Katahiet qg Centralfyr renets og etpattres

Kakkelovne bllMg ti! Salg. Billigste PtBer. 8tb 1 ye Ror. Atle lose Dele.

t Tlf etdrep 12t8.

God, hruftle, hJamUa Mad taaa 1 VUlohJam.

to Kr. nr. Maacad. MiseerathavaJ f.

B

Oamaf!!saring— ^

Haarvask, K im in g , O ndulation. H

Salonen KB nom vaJ 4 5 ,

6

i Myning Onsdag fru Kl.

til 91^ Eftm.

D ø ! i ) a c h e r 6 o t t a $ d i e n $ t

1. WbWMtaeRte-Tgg 3 U h r in dw

ffeundjicbat sur 3'erfHgung guutpUten

Die Lieoee utnd go-

Ly"

8

Mt Klrlts.

druckt.. W Fotri in Koponjbegen Hnuptpuator m Bl

f

p 'g te g f a a -^Ig g # p st di a.

Munde modtages i Penston sAevtt!

^ bOrtettsom longere Tit) ff Ord 7(j7

)

FR18KR1W0,

Haarvuah og Kltpudag Mlhfdua 1 Bamamrs

¡j^y.^^oesearj^-deadeoao. (Barnahlltmtueh

Vø) h r. 10, jEagwøborg. T!f. Gønb. 1177.

IrieMsspide ^ A m K X

Mtttgt

4sn F tgB oF gw o j

Tirsdag. Torehg eg4-erdag

fru Kl. 40 Fm. ti) Attae.

Bpoo j TOMB og BXKM480T

samt Xdd4gpSB!80F.

Andra Fiekeeerter 1 Ssseenan.

pisker f.W .Bggoetgom . Tnbotw Hatn.

i L D ø n H n e )

fé to ^ fe re r-A M " Relrup 73i.

W^tKwip Ørk4B4MM&

modtager Inds^defam- ved Huuvende!-

ee Talefon HéllOrvtp 188.

Bl

Frleerhtg 1 Dnmernee Wjom.

Uoderutu P rfw . Talt. Ordrup !M.____

8Pt8gQX8TgR MODT. TtL MtOOAC

samt fuld Pamslon. NyreJ tS. Tutf, OauU S47

ANTON WA1.08 V X R K 8 T K !r ^

fe r Butiurutieher uf Horrrhlmdrr. Alt v .ad e.

fvr ntasra: n4#uodr.f St. T rtf ttull t7V. B)

Kogning og Survering tilbydea. H.

Petureen, Djsntefaldta AUé 34.

Fm Hoimann, U&igten 7.

t riw in e . Tlf. Be<n. Ount. MM. hulst om Form.

P L f H e b ø n

&WM

Ftyttetorretnlng, UMe 8trgndveJ 3, 1.

Telt. Nelrup 17M x, Ordrup 1881. Flyt^

ning aaavel By sotn Land. Opbevaring ei

MuMer. Rejvegoda og Komtnoder lieaorgea

KR KAKKKLovwSRøflET ITU

etler Kakhalorneo fomyea hnrtiet. billist.

Bister forutes. Telf. Balrup l!SZs. Jo

1 5

lorskeMige S feder

har vi oprettet ledlevs.

riegskeuierer, der uden

Ekstrabetaling ekspederer

Deres Annbntet til Villa-

hyemas 8!ad Gaar De Listen igennem, vril De og-

saa Hnde et i Deres umiddelbare Narrhed.

KtsnndveJ 72, Kiosken,

åtsestsivej §4, Kiosken

HoMaesspv*j 52, Kiosken

!eenbnnavej 4, Hellerup, Kiosken

Rtsmstdvaj 235, Constantia Kiosk.

Tsegofobsteg AM* 24,

Charlottenlunds Kiosk.

JfegereåtorgAå!A5.Jembanekiosken

L stdegnnedovej 53.

Anton Andersen

BarnetosBove) 424, M E Kaasen

Ortåsnpvaj 448, Kiosken

Béogeof44ovaj 4, Gentofte Kiosk.

84sove4tovad B r a n d s ^ 247,

, K iw^u

Strassdvqj 323, Kiosken

Teoftsaeåt Straudvaj 72.

.Manufakturhandlet Burgv. atdi

Taarbtah, laerbmk Kiosk-

V I L L A B Y E R N E S B L A D

g Degtsior ) twort eoeete tgem ) 8jestefte

g

Kestmsne.

j

Annoncer

G. Amdæoom,

Hellerupve) 32.

^

oe . M e ) ) . 2 M 9

Redaktor Vsh4dk HorMSOttoott

DegMeda .Pctinker's TrykkeA