Previous Page  395 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 395 / 404 Next Page
Page Background

ToMdag dM

BMMWbar,

O rdyup -ChaHo tten !und Bank ,

T-H-whwH AN. 3 Í.

FiMtR

OjentoWe og Omegno Banb.

Oetdohegad. M .

Skovahoved Bank,

g*.eodeej 313.

Renten af tndtaan 4 å 4^ "túp. a.

Renten af Udfaan 6"]o p. a.

S!{WM¡ennester Hie!$ JeMen

V å e ! v e j NN, C e n t o i t e

T ! # . € ^ n t o A o NNN.

(H A v ho< BL A. CotbMg — 10 A ^ 4 Mogådn <4a Non!) oabohior ag med aK

Herre- og Dameskræderi.

K e e N w f . y r a N N e r . HU ded rag ^e r og

e ^

FQmmdntwrmMeMe._______________

81«? m o d tw t)! FomrbeUnmg.

B R o M t T l s l t e V a w m o p m d e y

H#BeMRp SygepRNjetoM^åaåag. TeM. Heåmp 1441. Niyamdvej ^3^5.

Leverander tH Forbrugvoreningan.

MytaoTeaHen ! MeMemp R!ut

yestsoupop A a og e/a NLp.

UaJefho!dn!ag . i fordceUige KuMtnere.

N OrBca<!*T*

Borde tÜ Souperen bedes reserveret pee Telefon HeU. NNÍN.

r i

De fri J^yen

eHtr hvis. De er 1 Byen 4)g Aa!

hjem, dier hvis De skéi ringe eAer

* Vogn d! Deres Gsesicr, sse benyt

Auio de Luxe

<eyiiB*re*e geees Vegae Nede! !M<

Helrup 949

A!beri Andersens Anio de Lcxe

A S H

BommfSe

H N ir u p 9 4 9

Wo!#f venWsst Wumfet

Séraesdvaj M t

nLmia TaåMbaya

V i n t e r s p o r t i D y r e h a v e n

Skotetandlngen, og tnM gør en god

(3ørning mod Børnene. Der er ingen

Grund tH øt ho!de sig tilbage. Be­

handlingen er hensynsfuld, nmnsom

og absolut pas Højde med Tiden.

Foder.

CM tr Ml

MBøM Taåtaemr.

S fg r td sv e j 9

Hj. af Strandvej

Ml. Ml!

tHeU-SMo.

SSFNHOVNj

C.

HeMiyiS!

¡ngeit har st)(rre

Rresunds-Büen

Ordny 1242

Da en tolvaarig Dreng. 7oA/s

DrcAord, en kølig Oktoberdag 1M4

kom fra en Fodboldkamp, hørte han

H jm lp^krig fra Floden Lea, og skønt

han var hed og overanstrengt af Spil­

let, betænkte han sig ikke et Øjeblik

paa at epringe i Floden, og som den

gode Svømmer han var reddede han,

om end med stor Anstrengelse, sin Ka

merat fra Druknedøden.

Siden den Dag begyndte John at

skrante, men i Løbet af det Aar, der

fulgte, reddede han trods sit vaklende

Helbred endnn fem nnge Henneeker

fra Druknedøden. Han blev indskre­

vet i Carnegie-Fondets Helte Rulle og

fik tildelt tre Præmier.

Det sidste Aars Tid har Drengen

ligget syg i sit Hjem i Clapton Park

i det østlige London, med knækket

Helbred, fortæller „Kold- Av.". Lør-

tdag ntødte Carnegs.Fomdats Præai-

'

*4 AvsrrsNte din uø$é !#<sn3 e^

stort Solvnr og Pressefotograferne

tog Billeder af ^Begivenheden og

Sendag døde den hædrede.

,

Naboer og Genboer havde fo r, et

Aars Tid siden sparet sammen, saale-

des at han kunde blive sendt til et Re­

konvalescenthjem. men han var for

syg til a t blive flyttet. E t helt Aar

!aa han faktisk døende.. Den eneste

Pryd i hans lilla Værelse var Præmi-

erne fra Carnegiefondet.

H E L R U P

I S I S

!0 k o m fo rta b le Vogne.

Chrysler. Oldsmobile, Ksees.

Pondae etc.

B n tnd takd f 40 Nv#.

Kører g ratis dl Afhentnings.

stedet.^hge meget hvor i Bv

eller paa Land —H a flig e

og pa a lid e lig e Chiauffører

T

akst^rænren^

UHE B!L

$e!skabsmaden

Iterd ig Mge

ind ad Døren.

Fra vor! ! Klasses Køkken og

Vasse! o¡

d ^ Se!

e Dbser

Konditori bringes a ^ kort

r l g l,

skabsanretningrr saavel starr

s

dl meget moderate Priser fæn

som Sma!rebrads.AnredMt^er, Drsesr

ter. Lagkager. Is etc Ti! Aaretaiagerae

udiaanes grads smukke Borddekorad*

oaer, Bordpynt. Service, Stole. Boede

etc Om anskes kaa Betjening erholdaa

Vore Selskabslokaler — 4 tit

Pev,

e

— assbefales^

BeMtvw Sirandho^NL

Í3 0 0 .

C h å r f o M ^ . O p b ^ N m g s c o N trå !

V .

R a d io ta ia g ra tist O arl S o b rad ar. A k k a -

m a la to ra r otAsrdas, b sa ta s og b ria g a s.

L nd iaeerissg sk o ntor!

la sta B a tin æ fo rse d

digOta. JONtrebprg AlM 7, Chas). TgM.

jS w ttg MM.

Ko!^ Chr. K's og !)r.

LomsesÅsynOnhop:

Ktt WartvyrttMgg t!! OhgrktMgwturtd-

NgbearsM.

Kong Christian IX 'e og Dr. Louiøoa

Aøyl r Ordrup har haft døn Glæde i

Aar a t modtage at nyt Legat paa 9000

Xr., nemlig fra B tatsraad Jnliue Hof-

feneberg og Hwstru, født Withusen. I

Henhold ti! den stadfæetedb Fundats

for dette Legat er Bestemmelsen her­

om allerede truffet ved e t Teataments

Kodici! af 7<t. NeptemAer JW , altsaa

for ad Aar siden. Jeg vilde gerna ha­

ve Lov til a t henlede Opmærksomheden

p^a at betænke Asylet paa detAe

Maade.

Som (Atest tænker Folk i Alminde­

lighed ikke. -paa at gøre Testament.men

Ulejligheden ved Oprettelse af en saa-

dan Xodiei! er [neget ringe, og kan

ordnes med Dags Varsel.

Asylet her drivea rent privat af Le­

gater, og med mindre Tilskud fraX(wn-

munen. Staten, BørnehjæliMsdag o. a

V .,

men der skal herudover hvert Aar

skaHes ea. 9000 Kr. til den ordinære

Drift. Det bliver Aar for Aar vanske­

ligere a t samle disse Penge sammen,

idet man ofte faar det Svar, a t denne

Opgave bør det Offentlige tage sig a f ;

men selv <sm man derved fordelte Ud­

gifterne over samtlige Skatteydere, er

det givet, at de samle(ie Udgifter ti!

Lønninger. Vedligeholdelse og hele

Driften blev langt større, saa rent

santfundsmæssigt er (fette Rø^nne-

ment galt.

^

. Det er derfor god Økonomi a t støtte

Ksylet, saa det stsulig kan drivee pri-

v ,t.

Hvie det saaledes kunde lykkes at

skeffe Asylet nogle Legater, saaledee

ab msm af Rønterne af disse kunde

faa de 9000 Kr., vilde denne for Kom

munene mindre velstillede Beboere

overordenGig betytiningfulde Gerning

være sikret ud i Fremtiden.

Samtidig volder det store Vanske­

ligheder, naar der skal skaffes Penge

ti! en større ekstraordinær Udgift. Vi

har saaledee forgæves i tre Aar søgt

Kommunalbestyrelsen om et ekstraor­

dinært Tilskud ti! Installation af W.

C. i Bygningen, idet vi mener, a t man

ikke kan forsvare et saadant Sted ikke

a t indrette W. C. nu, naar Kloakerne

er i Orden dertil. Udgiften in­

klusive de nødvendige Bygningsarbej­

der vi! andrage ca. 3000 Kr. Hvis 30

af Ordrups mere velstillede Beboere

hver vilde give 100 Kr. hertil, var Be

IfAet øsunlet.

H. K. WoitH,

/wgensør, dsy/ets ^(seserer.

Moeehøjvcj 3, ChsM'lcAtenlund.

Tlf. Ordrup $40.

Oue-Lai^nng.

Den over 4 Aar gamle Foresung .Due­

vennen" afholdw sin sårligs.landsomfst-

tsn(!e Udstilling sf saavel Race- som

Brevduer i Indnstriforoningsas stwe Ssl

i DagMø I.*—3..Januar, begge Dags inkl.,

hvor det største Antal Vandrepokaler og

.SCresprssmisr, der nogen 8in(fe har vssret

fremme, nemlig os. HH Stk., kommer ti!

Konkurrence, foruden et stort Antel 1.

og 9. Prssmier bestasen(!e sf Foreningens

komponerede Selvgenstsnde.

Anmeldelserne, der nu er indkomne,

vieer, s t Udetillingen Mivsr meget rig­

holdig og (unfstter sRe (ie her i Leudet

eksisterende Arter sf Rsoeduer i s t Antal

af oa. 1!00.

y^dstiHingen vi! yderligere omfatte en

spoms! BrevdussJdsling.

Udstillingen ssbnes Nytssrsdsg KL

10

.

Forespersgier og Oplysninger gives

gerne sf Grosserer Kdm. Knudsen, Helle­

rup. Te!f. Central 8983.

4 .................—

Send Bdmcne ti!

SkoietandiNgen.

,Der skrives til os:

I en tidlig Morgentime kommer

jeg ind paa SkoletsncMituken paa

Hcllcrupvej. -

I det lyse, venlige Ijokale, indret­

tet efter Hygiejnens Fordringer og

med de bedste Maskiner og In stru ­

menter, træffer jeg den elskværdige

Skoletandlæge, F ru Kjær, der for­

tæller mig følgende om Skoletand­

plejens Udvikling i Gentofte Kom-

m!!ne.

Efterhaanden er alle Skolerne

kommen under Behandling, og den

Adgang. Forældrene har G! for en

ringe Betaling at Issle. Børnenes

Tænder systematisk behandle, har

været godt benyttet, men kunde vist

nok benyttes endnn mere.

Det er tris t at se, siger F ru Kjær,

at store Drenge i 13—14 Aara Alde­

ren, som først nu har kunnet komme

ti! BehAndling. maa begynde denne

med a t faa de fire store Seksaarstæn-

¡(ler trukket ud, fordi de s^ haabløst

fortabte.

Var Børnene sendt hsn af Foræl­

drene nogle Aar før — eller havde

Forholdene tillad t det — saa kunde

saadanne Tænder, hvis Værdi for

Barnet jo er uhyre, være reddede.

- Dette er egsnHig Grunden, hvor­

for jeg henvender denne lille Epistel

ti!

der siger til

alla Forssldre: Send dog Børnene til

JutenpaaGentofte

^gehns.

Da det nye Amtssygehus i Gentofte

først blev indviet i Januar, var det i

Aar første Gang. Julen fejredes paa

Hospitalet, og der var fra Ledelsens

Side gjort alt for a t gøre den saa smuk

og festlig som muligt.

Der tændtes Juletræ i hver eneste

Stue, og hver Patient fik tre Gaver,

der var tilvejebragt ved en Indsam

ling mellem Tøeger, Sygeplejersker og

Hospitaleta andre Funktionærer og

ved Sygeplejerskernes opofrende Ar­

bejde hver Aften i den sidste Maaned.

Første Juledag blev der afholdt

en Koncert, hvor F ru Gerda Krum-

Jtsneker sang til Orgelakkompagne

ment af Frøken Bruhn.

De forskellige Festligheder blev

overværet af Overkirurg Helsted og

dennes Frue, Dr. Eli Møller, Overme-

dikus Jørgensen, Formanden for Gen­

tofte Kommunalbestyrelse, Oberst Par-

kov, og Sygehusets Bygmester, Arki­

tekt Helge B. Møiler.

Oversygeplejerske. F reken Toft

Hansen var en smuk og værdig Vært­

inde ved Koncerterne og ved de forskei-

lige Modtagelser, som fandt Sted hver

Dag for Patienternes Paarørende.

tn

AA

modtstgss

o g CoNfya!

Tlf Kuli. 1979

KoRs

Damerne vi!

i den nye Forrettung, JuBgNMboøg AM4 17,

Snde et rigt UavjJg af NyMotf i

! ^ o ! e r ' L i n g e r i s S t r m n p e r

H a n d a k e r o g K o r s e t t e r

ti! rimeiige Primer.

Det vil være min Opgave at fare de Kvaliteter,

som det gennem min Erfaring har vist sig.

at Damerne sætter Pris paa, og jeg haaber at

kunne tilfredsstille de Damer, der forlanger

noget virkeligt godt og smukt.

Mit Speciale har hidtil været Korsetter, og

denne Artikel, der netop kræver særlig U&

dannelse og Forstaaelse, skal det ogsaa være

mig mag^aaliggende at gennemfare her.

R o fM ttar i a w M uftpr Måål.

KovMttNT ruNM ! $g rppårNfM.

Jeg har overtaget Varelageret efter den forrige

Indehaver, dette vil fra den 2. Januar blive

bortsolgt til meget lave Priser.'

' Rabat fra 10"/<! til 50",s

der fratrækkes Regningen.

TYne

T H .

J B N S B W

AøL Gtss og

alvarw# og oanMååNO<o§RoååoWowoF

^ FoæioM TNNød

TM GosNM9k M*