Previous Page  396 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 396 / 404 Next Page
Page Background

' i

M VM ikåe

MLye^Bud

H n

J#r forrige T S rid ^

J L ^

rne tU ' *t

fW

Sluser. Om

B udg ett^ er der ikåe eterre Uuver

SMtMWBtam w . MM BMC åiM : a<Ak)f^e

eoM i ghe at#rr< Kgumnaer teget Eke-

eo!)^#l e#*#r yeMwkrwgoe og brtragtor

^yé<M)<)#"-Bgtågotb)ågHd)iagoB som en

enOet OHoHdo Lejlsgltod om A&ret til at

udhale åig om e!t, som bM Forbiadel-

se med Koeeeneeeee dtyrolse. l)et præ

gede de ogsee Budgetbeheedtingen i

CBerioMeahmd Heedhus forrige Tirs

dog

.

„Deneå Ev!AdseemiuBd"< lokeie

Kreee vil med Qltede heve legt Mær­

ke t<l, et mee ker teget Hensyn til

idoSee Indtresegende Ønske <MO Opret-

tele# e# et Wkoleitekken pee Tjorne-

gegrde Skele. Ligelede# vil mm mod

JnieMMe hd te erdeoot, et Fleaep om

OgkeM^eee ef ea Ferbrmndingeea-

etdlt i Homsnunea, hved der i ihéhge

Aey h*y eteeet g e e Degeædeaea, au

eygee e t nsergte sig eie Heelisetion.

P^åå Budgettet er eeeledes opfort

ged^ddC t f . M! fOfheredeude Arbej-

def.

FdfpdadMgMittg..

åke. MeWensg iedtedede Deksetse med

e t Mdege sig oveo, ee Hgdgte-FmvåegML

feset Aæ ea Uge sidea ver tilsMSitt Me&

Itistmssns Deie pee Oread hwef, dels

p<m æ u e d ef Bygdam hevde kee ikke

heft TM tst e t ssetde tig lad i Fomlagot.

Br. Ferkee evesede, et det kaade {e

hmade, et et eakttt MetMom pee Grand

sf meegleede TM eUer ef Hygdata ikke

aeeede et Issse Budgettet. Mea det vilde

være heldigt, om Cdvelgene fremkom med

df^tee Fca-sleg noget fer. I evrigt tog det

)o leeg Tid et trekke et sea omfattende

FoWleg. MsU kende liremme det ved

0)geefke)de og Metafheide, meu det vil­

de 1# medfsre eu eåætra Udgia for Skette-

!<of§eree.

KoHMuntM Ejendoånme.

Feretenden fos Rteadome*

og

Bygge­

udvalget, Murermester Ar. larsrn om­

talte, tem i forrige Numer meddeit, de

meggt tjeAdesMMse. som ovvrfsrsa fre

deå tetiaie -t'osveltmiaga Husviideafde-

Itng til den tekaiieke Forveltnirtg, hvor­

ved Bekoerne Vildt MiVe stillet som al-

miUdeltge Lejere og fee ekrifttig f<eje-

koetvekt med Kommunen. Gentofte

KoUUeeae havde gjort meget for at from­

me Byggevist. Bfter den nytig ndielthe

LoV hevde Kommunem ydet Garanti foc

iiTggslåsm til en samlet Sum af

982,00Q

Kr< i HlendOtnme, hvis samlede Gpfevel-

sestutU beiek sig til

9 Miilionet Kr.

B trld eta Reetavrationen åf Genloftc

Kirke.

Hr. Kr. ter.ssn meddeite at de sejn-

ledt OtakostalngSr fed Restsvrationen af

Gettefte Kirke rar ishst ep ti! ].^,0d0

Kr., leedens der kan var budgetteret

9O,00O Kr., og bekiagede den foreiiggcn-

de Ovetekrideise af Budgettet med

66^00f)

Kr. Bet havde været meget VSnsBsiijit

for Arkitekten at udarbejde O'ersiag

oveV Oetkætningenne ved istandsættel­

sen af den gamle Kirke, og fra Kirkesy-

neta Bidn var der gentegne Gangs rejst

forayada Krav.

Mr. Ashjsrn .Smilt mente, at Udval­

get

anas

saadant maatte være

nden .tn-

avaV

fnv den skete Oyerakridelse. som

det favat begefter havde faaét Besked

om.

Mr. Kr. issrvsn ; — Der er ikke paa

det

aaatåade

Budget nogem Ovsæskridelse

Der ty sparet magvt andrs Steder til

Det var meget elmindeligt i

Afdelinger ogsaa — det af-

vgv, aAdat sagdada Iksdgat

ikke

Mev

aæaaukvaBat.

f

VivkaligkMaa

oas-

fatæde

Astutaktsma Tbjlalteu

kue 14,000

Kr.

Hr. Avtjsrv) Fndii memta, at Udgif-

teraa tii Prmdikeatdl

Og

AhOFtssvia

m. m

viMa haa aldrig i Udvsdget vava gaaet

sned

til. Fra Paator Sdhepalera var dat

stlBai store Kauæ, aaaa fkke havde

knn-

aet gtMnsmfavaa i Udvalget-

Behandüng af Gentofte Kommnnes

iest Pligterhey

Udteleieer olier

rntliga

de

Hr. BlicA/sld fandt det ufatteligt, at

ataa i KeemaunaibestyrtlssM kande sidde

ofg vedtage et Beleb og derefter overskride

det aaa stærkt uden Udsalgishehand-

luig. Han iMudv den dybeste Respek t

for formanden for Ejemloms- og Bygge-

vMfvaiget, inea i de senere Aar havde Ud­

valget ikke faaet tilstrækkelig . Besked

om hans Diepositioncr.

Mr. f. H. dndrr.tr.n htevdede, at

bhgde A rkitaklan ag Udaalggf havde

dt Ansvar

fgr, hvad der var

sket.

Maa ekuide ikke fersege at skubbe det

Ir.a sig.

Rr. Ajth/ern dvdlf maatte tage Af-

stead fra Hr. Andsrsen. Man ataatte i

Udvalget Imve Lov at regne med, at det i

Budgettet til hver enkelt Ejendoms Ved-

Hgakoldelse anferte Belab ikke blev orvor-

skruflet uden Udmlgsbebandling.

Fattigvwnet.

Formanden for Forsergelsesudvalget,

Juatitasekretser yofd&rry, fcreisgde Fat-

tigvæeneta Budget.

Hr BlieA/sM maatte hssvde, at de

kosumunale Sparebestræbelser i væsentlig

Glnad gik nd ovar de Fattige.

FgM lgvM an^ Budgat ar akarra and

ngggn Binda fgr,

Budget for

1928-29

ringe Hjæig

åVav^Foik ovar paa Fattigvsmaset.- Og

det var ikke alle ^^eder, nma forlahgfb^

ak HasviMsafdeiiugaae Boiiger skulde be­

tale sig. 1 Gentofte Kommune tog man

sig-Omkostningerne ved Hnsvildeafdelin-

geh .bsAalt til sidste Øre, og naar de

Husvilde ikke kande betale den baje

tæje, blev den overfart som Fsttighjsslp.

^Det forekom ogaas Taleren, at man var

begyndt at tage strengere paa den foa^

hoMsvise Udbetaiii)g af Bidrag tii In­

valider.

H?. Asbfevn (Amtif mente, at der /ak-

MsA férelaa en Btigaing M Budg^^ttat

nted 26,200 Kr. og forespurgt(<, om det

var en Stigning i de Forsorgedee Anial,

der

var

Grunden til BHgningen.

Hr. Toldberp ofdyste, at Stigningen

skyMtee ikke alene en Foregelse af de fat-

tigunderstettedes Antal, men ogsaa at

Ydalaarnå til de ankalia var blava!

atgrra ftuu O rønd uf dan huurde Mgd

Under den ekostomiske Krieee store Ar*-

bejdslashedstal.

Tilskud ti! Arbejd^bn-

hed$i og Syge^aBMr.

..a^

f^

Udvalgsfornsanden, Hr. foldtsrp an-

læfalede kor# ilorslaget.

Hf. Ashjsrñ .fmitt foreepurgte, hvor­

for Budgettet i Aar var steget fra 40,000

til 41,)XX) Kr.

Hr. Tolff&f)}/ oplyste, at det skybltes

tlen nye Bestemxteise i Loven oth Til­

skud til de Arltvjdsleses Kontingent. Det

var i hej Grati en Samfnndeinterewe at

bidrage til, at Folk kan fofhlive i deres

Sygekasse og .Arbejd.slesbedskasse.

* Hr. f a t i nr. — Vi vil for evrigt baa-

be, at der vil bitve administreret aa-

ledes. at ikke bele Belebet medgaar.

Hr. fdif/t/Wd. — Nogle af os vil baabe

det.

Hr. fAttkot .'

-la — de af as, der

ensker at man htddet sig lanen efter­

rettelig

'

Tikkud ti! fonkcMige

Formaa!.

Hr. fl/irk/vM. — Mt Mindretal fore-

slaar, at Husassistettternes Fagskole

faar et Tilskud paa 5(X) Kr., og at man

bevilger et ekstra Tilskud til Svgekee-

eerae — „mad elier mtod Loven' , som 'let

er

sksk fer.

Hr. Pnrkor

Buu unurt dur furuHggur en An-

nkudhing fru ByHuhusuUfne er

vi vH-

Hge

fH ut hure dem.

Dut var rlRtigt, at man engang havde

lesbk tewen sove ^ eemiig undtn den

spanske Syge, fordi Hygekssseves den

Gang tsuede med at blive sprængt. Her

laa Fosholdone ganske attderledes, og

fuan var villige til a t give OEentligheden

Besked herom ved at oFentliggere Kas­

sernes nuværende Status. For evrigt var

Tiden knap, <3g aomt Ændringsforslag

bur'le det motiveres ved 2. Bebsndling.

Frk. Anfm lUrrtrrcnord havde ment,

at naar man tog Særstandpunkt i Udval­

get kunde man ogsaa udtale aig hefom

ved 1. Beltandling — „for vi akal nvaaske

ogsaa akynde <)s ved 2. Behandling".

Hr. Purkotr. — Vi aka! iMte akyude

os, Frk. Westergaard, ¡det ikke — Nst-

tæt er Vftr egen.

Hr. Asbjern S'aiff mente, at dat var

et start Spargænaal, am det overhovedet

var nogen kommunal Gpgava at stette

thase sociale institutioner, og foreslog at

nedskære Bu'igettet med 4000 Kr. og

nærmere at overlads dette til Administra-

tions-U'lvalget (ikke „Forvaltningen",

som ved en Fejltagelse refereret i sid­

ste Nr.).

A ! d e M M n t e .

UdvaJgsfornsandeu, Hr. ToMbsrg, ep-

lyste, sA der i KSnuuuuea fandtes lOM

AMsusrei'tenydeve (Budgettet er paa

Hr.

beklagede, at Aldæe*

reiaten var Saa lav, at gamle fattige Ftlh

ikke knnde leve af den, men haabede at

man af HjælpekaseW) vilda aupplere den,

hvuf der trængtes haardest.

Hr. Arbjsm gtniif hævdede, at det

var 1 Loven# Aand, at der paa dette

Budget frænkom en Besparelse.

Hr. Tol'fbsrp f^plyste, a t alene Refu-

sioMStaheteme beted 11,000 Kr. og ogsaa

Bygebnstaksterne var sat <^. Det var

nlosligt at lad&^jælpekasson ytle Under

stettelse til AMerarentenydere.

S k o !6V aM M t .

Fonrusnden for Rkniesdval^et, Rektor

Nærfcf, betonede, a t BkoleveaaeU. Bud­

get naturnedvendigt maatte stige fra

Aar Hl Aar jævnsides med Befolknin­

gens Vækst. Msn nsaMte saaltvlss regne

med ea Tilgang af oa. 15i) Bem i det

kommende Aar. Der maatte oprettea 6

nye Lsorerembeder og ved Øregaard Gym­

nasium et nyt Adjunktémbede.

1 evrigt var der Forslag fremme osn,

at der Mev Millet et Beleb td Koatov-

hjælp til Raadighed for Mkoleinspekterer-

ne. Endvidere Forslag om et Beleb til

Øregaard Oymnaai'un i Anledning af Sko

lena 26 Aars Jubilæum i 1&28. Fra 2

Skolers Bide eneksdee Ut fysisk Labora^

torium. Flere Forslag viMe fremkom­

me, og ma<n enskede allerede hit at tage

Henayn dertil for ikke a t ovemkride

Budgettet. SkoletandJtliniken havde i

Aar behandlet 2079 Bern, og ti! næste

Asr regnede man med Behandling af

2.'kX). Ggsaa Ungdomsskolen krævede

ylerligere Midler.

Gewtoftu KofwmuBu huwde dun ufur^

ufu UhgdMWUuhole ! Lundut.

Den otnfattede <wer 600 Elever.

Hr.

enekede at der <#prette-

des en Læsestue paa Maglegaardsskolen

og et Skolehakken ve.l Tjetneganulssho-

len.

Der fandtes i Gentofte Konmnne

endnu Rudimenterne af et lille ko'nserve-

ti#t' Organ, tran fandt det passende 1

sine Referater a t fremstille politiske

Modstandere som )vne Idioter. Det skul­

ds imidlertid ikke aflmlde ham fra atter

i Aar at stille Foreleg om, at Tilekudet

til de private Skoler bortfaldss*.

'

FUfuMun dut kuntuhtu THUKud uppu-

tU f du priwutu SkotUf ut utort ma­

skuret Ttlukud.

Man behdrede M<vt at ssmm<rhHgnn

den læje, sont Hellerupgaard Gymnasium

betaler, nu d læjen for flere af Hnsvilde-

beligeme. Af de Husvilde tager man

hver eneste Øre, der er forneden for

HuuvildeejendemwentO! RantahiWfet. Af

dan nawnte tfkole forlaagsr man <kke paa

langt msæ, hvad der er fornedsnt til Byg­

ningens Reotæbilitet.

Hr. Porkov mente ikke, at man i De-

batten burde inddrags, „hvad der etaar

i den ene eller den anden Presse".

Hr. Afbjsra SmiH fandt det opeakrås-

vet, at der hvert Aor finder dobbelt Fer­

nisering Sted i 8k<derne. Og det var

forkert at lade Malsrmeeire udfare dette

Arbejde, som meget vel kunde udferse af

billigere, ufaglærte Arbejdere.

Hr. Kr. Larsen. — Vi har 1 Aar for­

sagt at anvende ea anden Frentganga-

mnade ved Ferniseringen i Bkolerne,

nten den faldt ikke heldigt ud. Vi har

ogsaa. forsegt at faa Skolebetjentene til

at udfers Arbejdet, msn de erklærede

alle, at det vilde de ikke have med et

gere.

Hr.Asbfsm NmsH.- — Det er dog for­

mentlig

tkku Bkulubuffunlunu, dur buutuwi-

mur, hvuH! dur ukal furutUKu Fur-

nluurlnguH.

Hr. K)soM; — DaU er ikke Mene et

ekonosaiak Spergsmaal, at Skotense ho*-

dea 1 god og smuk Stand — det or

et pædagogisk.

Hr. ymsfsdoa—^ BteOsa

#tg Fr sdsTiksherg ydtetde forærede aks-

ler gsaake ssimma Tilskod sosa vi. Un-

dervissMngssninietreao Agpol, Kstssr-Niol-

son og Nina Bang har aUe bifaldet (lem

ne Ordning. Den bilUge Leje, eom Hel-

lerupgeard Gyåmnaeium betsder, er Ikke

noget „maskeret" Tilskud — thi i Ud­

valget var vi alle enige om denne bil­

lige i<eje. t Kontvnunedtoierae gaar ¡2X10

Bera, i de private Bkoler 1000.

V) har on ikku ringu ukonomiuk )n-

(uruuuu i Opruthuldutuun af dun pri-

watu Skolu,

og det rittge Tilskud, vi yder den, er

dertor vel attvendt. 1 evrtgt er den nu­

værende Ordning gældende for 10 Aar.

Hr. Bfteb/sM.' — Hvorfor bilde Folk

ind, at man yder et nundre Tilskud ti!

iien private Skole. Tag aaa i hvert Fald

en psseemle bajere Leje og forbej Til-

skndet med samme Beleb. 1 evrigt er

Forudsætningerne for Tilskudet til den

private Skole nu inldvA bort.

¡Hr. NfTrird.' Tilskudet er stadig ned-

vendigt for at der kan være Balance i

de forenede Skolers Budget.

Vejvæsnet. '

Forinanden for Teknisk Udvalg, Ar­

kitekt p!wl-Feirr#sa„ forelagde Vejvæs-

neta Budget. I det foreliggende Bndtget

vil man finde Dokumentation for vor

gode Vilje ti! at formindske Udgifterne,

sagde Hr. Paul-Petersen. Den samMe

U.lgift var 963,031,82 Kr. Den var lidt

stavre and i Fjor, men ntan tiavie ogsaa

paa Driftsbudgettet «¡dert i alt ca.

70,000 Kr. til n\e Veje m. m., som man

ellers plejede at opfere )ma Formne-

bn<lgettet. aa^ i Realiteten var der en

betydelig Nedgang. Naar de store Ovund-

fosAssdringer af Veje ver forbi, vilde der

komme nogle Aar mest en meget betyde­

lig N<^gang i Udgifterne.

Hr. ffouburty behu'iedc et Forslag ved

2. Behandling om

Gunuptaguluu af dut kommunalu

Fliuuutuburi.

Frosten havde standset Vejat iæjdarne,

tuen Kommunen burfle saa ved Kloak­

arbejder bede paa Arhejdslesbeden. Th

leren hilste med Glsrde, at Grundejmne

hllHgede Anvendelsen af Vejvedtægtens

§ 3. Det vil give At-bejda og give Kom-

tnuuen smukke Veje.

Duh kuhtmuhufu

FrlupoHtfk.

Frk. Hesfrroowtf takkede for Hr.

Fnuf-feferssn# Tilsagn otn Lægning sf

nye Fliser, og itaabede paa Fortssrttelse,

selv om det ve! nok vihle ske i et pas­

sende langsomt TMn^)o. —

Det vaf nu paa Tide. at Gentofte

Komsuuae uudssute akæ Præer, aaa de

kom i Overensstemmelse med det almin­

delige PrienivUeu.

Badepriserne var

gaaet noget ned, men ikke nok. Gaa-

pr'serne var faldet 2 Øte, men Prieæ# var

enda'! 22 Øre mod 16 Øre i Kjebenbavn.

Psl vor u/orHorlipf, of vor Oospri# tar

#oo 6sf op v/orklorltpf, of Kommuaen

#fodtp nt#d Gosvrrrksf Aotds sn Koa-

fuk f, r/fer kvtfksa Forksf kotdt Ksf fil

af /orfoaps se f'rt# o/ 36 Prs.

Quuwu#rkutu RugnuKab wuf uforutMU-

Hgt, dufwlu Mflgtlgt.

Ogaaa Priserne paa alektfiak Lys og

Bporvognstakstsrns var for bajs.

SpufwogD—TroHuywugn. Wuur Kufø*

mur Linju FT

Frk Bssfsrpoord oplæsrte et Gitat af

„N. R. 8. A."s Jubilæumsskrift, bvori

der taltss nedsættende om Modstamderue

sf TroHey-Kerslen. Kn saadsn Udtalelss

var ikke paa sin Plsds. Den skæmmede

Skriftet, hvis Forfatter nok var ea Her-

rs, dsr havds Lyst ti! s t give Karskterer.

For evrigt var det jo gaaske forkert, hvad

hsm skrev. „Vi hævdede, at Byateraet var

ganske atiistrækkeligt — og det er det!"

Maa saaatte ssttta Bivoga paa. Og Vog­

nen kerer kun hvert Kvarter. De laage

Ventetider maatte Folk tilbringa i al

Slagt Vejr under aabea Himmel.

Falh IknåPur ¡,^fiU)tafMfaa!'^^ heud dar

du gfwuKh rfmuHgt

Der keles ogsaaoas Liaje 6, som „Folk

har sat sig i Hovedet". Ja, den eiddar

der endnu — hvotden gaar det mad Fers

handlingerne om Linje d's Vidersfarelss

sd BernstorSsvejenf

Hr. forlov. Det er jo ganske klart,

st vi ikke siene hsr Indfiydelse paa, naar

Forbaudiingerne om Linje 6 ksn afslut­

tes. Men vi ger os al mulig Fli'l for at

fremkaide og fere disse Forhsadlinger tit

et Reeultst. — Det er jo meget iet st

kritisere. Nsar Trotieyvognene kerer

hvert Kvarter, maa det dog vist værs

nok. Mu hyppigere Kervel vii i hvert

Fsid være ganske edelæggende for Trol-

iey-Ksrsiens Økononri.

Hr. Kr. Lortsa fandt det ganske

uforstaaeiigt, a t man kan sammenligne

Oaspriserne i Kjebenhsvn og psa Frede­

riksberg med Priserne her.

Gaupriuun buutamfeu uf Produk-

Honuumkoutningur og FofduHngu-

omkoufningur.

De sidste maatte nsturiigvis være

meget bajere her, hvor der bor 2 Menne­

sker pss det samme Areal, hvor der i

Kjobenbavn bor 40. Og Havneafgiften er

i Tuborg Havn 70 Øye mod 30 øre i hje-

Itenhavn. Vor Gaspris paa 22 Øre maat­

te derfor ikke samnteniignes med Kjeben-

havns 16 Øre, men mefi de 36 Øre, som

hetaitea i Lyngity, Seiibred, Birkered og

Frederikssund. Mtrandvejsgasværkets Prt-

ser tigger under de fiesta Byers — kun

Kjebenhavns og Frederikstærgs Priser er

nrindre. Gasværkets Princip er at levere

til 'len mindst mulige Pris ttden Hensyn

til, at det efter Kontrakten kan tage 35

Øre — i Stedet for 22.

Be!y;ning.

Hvad dur kun handu foran Raad*

hMUut UH murk AHun.

Hr. Rh'l/rld heklagvle sig over det

Merke, der rugede over RnAdh'raot om

Aftenen, hvor ofte flere Udvalg holdt

Mede og mange Mennesker havde åMrim

'le. Han foreslog, at i hvert Fald en af

Ifygterne foran Raadbuset vgr tændt on<

Aftenen. Det var f'trm^ntlig dertor, de

stod ds)

Hr. ffoatorg oplyste, at Formanden

for Forfetningslokalenævnet, Donnaer

Jacobævs, en tuerk Aften var cyklet lige

ud i det lille Vandbsuæin, der findea #

Plænen foran Kasdhuaet. Det var hel-

'ligt, ou) man vilde gere n'vget for

Ut

hindre, s t sligt gentog sig.

' Til Budgetterne for Kloakvæsen,

Vandvæse)), Brsn'lvæsen, Kommunens

Admintstratson, Andre Udgifter og At-

Tibkad tü Hjæ!p$kaMen.

Hr. A#5jvrH .s'etiff. Det har vist sig,

at man 1 .< Aar bar brugt 25,0fX) Kr.

mindre inert Aar end opfert paa Bud-

gottot. Hvorfor ikke heit stryge <ie

26,000 Kr. i dst nye Budget f

Hr. ffoa5<rrg !raraa<!er meget ind­

trængende en saadsn Nedsættoise Bvle-

bet er snarere for iiile.

Hr. Parker ger opmærksom paa. at

Hjælpekasma fra 1. Januar har mi'tet

de es. lOJlOO Kr., tier tldiigers er tad-

gaaet aartig i Hundeafgift

Hr Bfrek/efd hævtiede, at

Wjølpukuuuun hu#(!u un ntufuluk

Huf Hl ut yifu wudturundu Unduv.

utgttuluu,

eg foresiog en Forhandimg med H)ælp^

bassen

^

Hr. Parker mente ikke. at Kommn-

eatbeetyrei-en burde blande sig !. hvor.

ledes Hfætpeksseens Mediemmsr reg'ede

deres Hverv.

Hr. fM'tA/rld - Fordi Vætgerne væl­

ger Mænd til et Hverv, er det tkke

sikkevt, ut de kan bestride det . . .

Hr. Parker — Ju, det or rigtigt —

ds4 kur muu muoge Eksemplor pua

Hr. BMtk/sM, — Der or ibUU# i Vojou

tsu, ut der uf Hjm)psksassn kun ydee ua

rudrureæde Pædurstottelee i brurt Ful't

for uæ kortouu Tid,

Mv P ee k ee - — „H a vsUvaveæUo

tlæUmuSestelee i eu Ueeuere TM" — UUt

ur uU

guneke bekegnende Udtryk for Hr,

BMoMdds fudhsg i duæue Sug.

0

Om Hurue og Sportepludeer og offsæA-

iigu Anls#g udvskeludse borto BeuMtrb-

niager, mæisne Folkebadoenetulter. Pou-

asonor og Umismtotteiser, Renovuttou,

Bihlioteksr, Invatidefomikring. Nedtorfiu-

anstultef og Kirkegaarde ikke gav .tn-

ledning til væsentlige f dtalelsev etter slat

ingen.

Det eanJede Budget

gav alutteiig Anlednitrg tti nogle nem#erk-

airiger.

Hr. Parkoe mento, at nuur usso sad

hen ti) samtlige feroltggeado Omstændig­

heder, mastte man være giad, hvia man

for det kommende Aar kunde bitre

staaen'ie ved 'ien auværeode Hkattepro-

cent. 5)an kunde næppe gere sig no-

gat Haub om et! NerRætteise

Hr. Asbjeru .^tnill enskede OverskudoU

af sidste Aure Drift overfart tii Driften ^

i Stedet for tii Ksssebehoidniagen. Kf-

terhsanden hevde msn fsset en Kassebe­

holdning pau up mod 790,000 Kr. Hvad

vi! der ske, usar ri er naset op pstu t

Milii'mf

Hr. Parkov;. — Dyr er nok s t af­

skrive pas.

Fr!(. WuulurgMrd uftdrlyuur un

,,uftonUH3!uj( F)un",.

Frk. iPrsferpaord hasbede, at man )

Økonomiu.dvaiget i det kommemie Aar

kunde eueS <!!n en almindelig Revision af

.Afskrivuingsregierne, saa mun kunde op-

naa et ny t Afskrivnings^ystem.

i evrigt viide Freknen paany gere sig

til „hsablan Profet'^ for U'larbejdélsen

af en ekonomisk Plan paa langt Bigt for

Kommunens Udvikling.

Hr. yofdbsrp mente tværtimod Frk-

Westetgaafi, at Gentofte Kommune, tak­

ket væve K<wnmuna!ingenier Mfeeter-

gaards Fremsyn, har aniagt Veje, Kioakev

m. m. efter sn Pian iangt ud i Fretn-

tiden.

*

. . . '

Frk. IFetlergoortf gjotøe opmærks^

paa, at Hr. Toidlærg havde misforstaaeU

hende. Hun viide benytte Anipdning'm

tii et yde netop Konvmunalingeaieren si a

stemte Anerkendelse for hans Fremsyn.

Det var netop noget iignende for de an­

dre Forvaltningsgrenes Vedkommende,

FrekeneU eftuHyste — en samist ek'y-

nmnisk Pian. 1

s

.

Hr. Parkov viide godt gau med til^ ak

man aiicreete nu lovede hinanden a t tage

Spergsmaalet <vht en aaadan ukonomjek

Plan op til Behandling i det kommen­

de Aur, men nmrede iWte stor Tiltro til,

at det i en aaa vanskeHg Tid var mulig#

ut udurhujde en suudau.