Previous Page  399 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 399 / 404 Next Page
Page Background

M . DKCKMMR

VILLABYERNES BLAD

Hot),

R<d<kt#r! TaM. avm<M**a.

TwtTM Formiddag M—la. Taif. WH .

Hitagadhiaa! <4raadva§ F#

Annonoof modiagoa TaM. Canirai MH.

Faa idbanda Annoaear g!raa Rabat

Fariaaa TUbad.

Annoocar tU dat n<armaat fgigaada Ñamar

modtagaa todMt Onadag Formiddag Ki. 9^^ i

"Riagratahaitan, StrandraJ M. og EktpadiUa-

aaa. Poiitiitaoa Haa. Taif. Caatra! Mil.

a— aBBa-ma——

Konsekvensenaf

Reprimanden.

Som dot vH erindres, vedtog Gen

to ite Kommunalbestyrelse for nogen

TMd siden med alle Stemmer mod to —

de Herrer MoHerup og Asbjørn Smitt

— a t hanstiHe tU Amtsraadet 'kke at

fremsastte Ffstotmiavsirnv mod ^yad-

yieitMseos ^eatyrefse i Anledning af

H jorth Degenkolvs Besvigelser mod

Hjælpekassen.

I Kommunalbestyreisens sidste Mø­

de foreiaa Amtsramdets Svar. Det gik

lid paa, a t Amtsraadet ¿ftstemwp

Anvde vediøpat a f ndfa/e He/tJaye/ae o/,

af Cenfo/fe AomMvnaf&MfpreJse sif;e

Aavde paasef, af Z/^æipe^aMetM jPepa-

<)faAer var /rem/apf reffidtp op

/tasfef AeAsitp Revtst'oa/ men a t man

dog maatte formene, a t dettae Afaapef

poa ApfpaaptvetiAed ikke afgav til-

øtrækkeligt Grundlag for Erstatnings­

k rav mod Aommanafbesfyrefsen/

Som man vii se, berører Amtsraa

det ikke med et Ord Hjæipekassebesty-

relsens formentlige Forsømmelse; men

reffer ødefnAieftde eta i?e&re^de/M /o r

F/fer^adeaAed mod AommuaaJ&Mfy-

ve/#ea/

Denne reprimanderende Skrivelse

f r a Amtsraadet, hvoraf Oberst Parkov

er Medlem, og som var rettet mod den

Kommunalbestyrelse,

for

hvilken

Obersten er Formand, faldt det i Ober-

atens Lod a t oplasse i Kommunalbe-

atyrelsens Møde forrige Tirsdag.

Amtsraadeta Udtalelser falder sam-

msM nssd de Betragtaingrsr, vi fo rlsjsn

fremsatte i Artiklen ^Hvor e r det mu­

lig t" , idet vi dog fandt, a t Bebrejdel-

aen rstteligst burde vendes mod Ad-

pttaMfroftoaaødvaipcf.

Det skal vi imidlertid ikke komme

nærmere ind paa. Hovedsagen er, at

man tager Lære og Konsekvensen af

det passerede- Og Konsekvensen er da

efter vor Mening den, a t naar Amts­

raadet i et Tilfælde som dst her om­

handlede retter ain Reprimande mod

den samfede AommøwafAesfyre/se, maa

ogsaa samtlige Medlemmer af Kom­

munalbestyrelsen have Krav paa at

faa Lejlighed ti! a t faa saa neje Ind­

blik i Kommunens Forhold og Styrel­

se som overhovedet muligt.

Det har de ikke for Tiden. Man har

aaaledes udelukket de smaa Grupper

f ra Repræsentation i en Række Ud­

valg. Selvfølgelig kan de Ikke forlange

a t faa Sæde i alle Udvalg. Det kan

Medlemmerne af de smaa Grupper for

øvrigt heller ikke^ overkomme.'

Men der er i hvert Fald ét Udvalg,

som ingen Gruppe bør være udelukket

fra a t være repræsenteret i. Def er

ØAoaowt<*dta/pef.' Kun gennem Jette

kan opnaas den Indsigt i og det Kend­

skab til Kommunens Økonomi, aom er

ganske nødvendig, naar samtlige Med­

lemmer er solidarisk ansvarlige for

Kommunens Styrelse.

Denne Solidaritet har for øvrigt

Amtsraad og Ministerium Gang paa

Gang i det sidste Aars Tid præciseret

i Anledning af Misligheder i forskel-

Kge Kommuners Styrelse.

At leve, det er a t finde,

a t Godhed har dybest Værd,

ab leve, det er a t vinde

dig Bravhed i al din Færd.

At leve er stadig a t fejde

mod Lavheds flimrende Kryb,

a t leve er som a t spejle

lig Havet et Himmddyb.

Anders Va!¿<otn.

(F ra norsk Landsmaai

ved Jeppe Aaltjær)^,

Veri Ziv taoo vare ea eiodtp Op&pppea.

Day /or Dop, Aar /o r Aar

V{sr7:ei

Aæve sip opad. For monpe Hev dei dop

alieammea Ann Slcia. Rppntapene Former

var etsnne at skue, men ^od ^^^a^^ ntermere

ti!, var det Aun et Bedrap. Livet var Aun

store Ord, iota Geetuj, isptMtpitp Fral

Ord per det iAAe. Livet ntoa vesre ea

Kæde a / Bedri/ter, a / Oeminper — a /

Aneireapelser, der <a#;eonMaelipt elceAer

Stea poa Stea.

Fore Ladere op Feaaer bedes modtape

ØavAet o)a et pltedetipi Vytoar væd LaA

/o r vealtpe UdtrpA /or ForstuaeLe op

Tiltid i det /orlsbtM Aar.

Fittabperaev Blods BedaAtioa

Skomager .f. F. Boetrup, Hellerup,

fylder i Dag Torsdag M Aar.

Frk. AfarpretAe Bom, Datter af den

i Skibsfabten kendte afdede Skibsreder

Bom, viedes i Forgaars i Thure Kirke

til D irekter O. J . -^Aovpaard, Sen af

Kaptajn Jui. Skovgaard,

Gentofte,

F*irma „Kjebenhavns Sækkeiager A

Dansk Fresenningfabtik".

Fhv. Kotntuunekasserer F. .1. ll eviA

Gentofte, fylder i Dag 70 Aar.

Dst første Aar —

DtreAtsr

.V.

OAristeasea.

Havne og Heter.

At lews —

A t levø, døt er a t slake

døt bedste, d it Øje saA,

a t leve, det er a t strssbe

for rigere Maal a t naa.

Det er 1 disse Dage et Aar siden

.Foreningen Heilernp Kiub" aabnede

.Heilernp Kinbhus". En Kres af energi-

abe Borgere teste hermed en Opgave,

som andre forgæves havde forieftet sig

paa i de forudgaaende msngo Aar, hvor

et Etabitssement som .Heiicrup-Kiub-

hns" havde været savnet. Paa den an­

den Side saA <ie, der var kendt med de

særlige Forhoid i Heiierup, Vanskeiigbe-

derne ved a t gennemfare et saadant

Btabitasetnent. Skulde det lykkes, maatte

det i alle Maader være 1. Kiasess. Det

var den ferste Betingelse! Men det blev

det da ogsaa.

Restaurant, Forenings- og Selskahslo-

kaier, alt præsenterer sig i .Heiierup-

Klubhus" saa hyggeligt, ait tit de mtnd-

j ste Enkeltheder er saa stilfuldt og

. smukt afstemt, a t det fuldt ud staar

' Maa! med det bedste inden for Storkjæ-

benhavn. Men dernsest, og det tii sy­

vende og sidst afgørende, .Foreningen

Hellerup Klub" gjorde et heldigt Greb

ved Vatget af Leder af det smukke

Etablissement. En bedre Mand end Di­

rektør Christensen, ypperiig bistaaet af

sin dygtige og elskværdige Hustru, der

personiig ieder det glimrende Kekken,

kunde ikke være faaet. Herom er Afo

ningen kun én.

. D irekter Christensen og Frue kom ti!

Hellerup fra Kjobonhavn, fulgt af de

bedste Ønsker fra de mange Venner,

i hvoriblandt en Række af vore ferste

Kunstnere fra Skuespillets, Alusikens og

Literaturons Verden, apm de havde vun­

det gennem Aarene under deres Virk­

somhed paa Hotel .Aionopoi", der Mev

nediagt for a t give Piads for en paakræ­

vet Udvidelse af e t kjebenhavnsk Stor-

magasin. Al Begyndelse er svær. Faa don

anden Side siger det gamio Ord, a t godt

begyndt er halvt fuidendt, og Direktor

Christensen og A'rue har Ære af deres

Ledelse af .Hellerup Klubhus".

Deres ferste Aar i Hellerup hor saa

ledes kunne give Lofte om, a t de ikke

vil fortryde, a t de ikke vaigte det store

og fine Verdenshotel i Turistbyen Sals-

burg, om hvis Overtagelse de laa i Un-

) derhandling, da Henvendelsen skete til

V n A A B Y E B N E S B i a D

Ingeniør (AL 1. K.)

Lille Fredensvej 7 . Charlottenlund

Tlf. Ordrup 23

(treØM pvMsnHe S.) t F,.. og 4*6 &s.)

ningen og Kirkebrudete Tidsalder, skil-

(Irer Danmarks Forhold til de tefarende

Nationer og begynder Behandlingen af

de økonomiske, sociale og politiske Bryd­

ninger. Særlig ekildrer han det danske

Bondegaardsiand. Bonden og hans Jord-

drot, Adelens, Kirkens og Kronens God­

ser, samt Købstæderne.

Op^Rd^^^B^

Kiparådoa

AMumMÍatorcr.

(HêHteê ORbWagaa ovaråh

! Caatona Kommuaa).

UaderMge!## Reparation

af Radioapparater, Opmagnetiae.

ring af HoveJtaiefoner.

Ophængning af Antenne*.

ÏMtAÜAtiOïï Af kQmpL

RAdioAniaeg. ^

.

Fabrihat. afRodioapparatarkamt '

' Saig ai aiie !. Ki.aApparatar,

Batterier, Lamper oa%.

Herttaieee, Anodaapparater.

Raadgivaing og takniah

Veiiedning.

Huapjor

HdUerup,

fylder Swadeg den 1. Janu ar 60 Anr.

Prokurist

C. Rotugn, Hellerup,

fylder Swndag den 1. Janu ar 60 Aar.

^ Å o A / ag' /iremmet/ aa

. .

Lapsa op Dipfsrsn Aops Bsrafssos sota/:/;. Berossonp, dsr

blev sunpsi vsd sa Bsrns-Koftcsri /or nyftp.

Fs Bera sr Faa¿r/nps;aaMMf saavs/ som /,

Aar samms J /a a / op samyoe F syaf /ars.

0 , paa sy AoM op /rsmmsf/ os /orA/,

se t-ea/fpf /// vor /t//s Maoi/rerslare.

7 fror vs/, af /o r os er Feye/t /e/.

i/e Aorfe Ben /tar Aun saa //</f af bære/

men Bar/tefs Fot/ Aan opsaa A/tvs fræf/

t/er er saa otspef, vs sAa/ se op /ærs.

Tro ey vorf Ls'v cr /affer Lsp op A'/as/y

vorf /s7/e 7/yerfe fsf tsro/spf AanAsr.

Fs synes, Feysn Aar saa snaope J/s7,

op vs Aar manpe Mta/er/sps TanAer.

Fs osT/, af t/sr er Børn, som /fafsr Aæ/,

/o r i/srss For op .1/or Aar /opt;s /'sap s,

psv i/sos en /s7/s AAttro fs7 t/op/tpf Brøi/,

i/sf vt/ i/e faAAe /o r op AasAe /aape.

7 BAo/sn Aar vs Aerf, i/er var enponp

en J/aoi/, i/er repost/ Ber/s /o r s/os Ltps.

7/u/s fop i/e smaa saa Aær/tpf yota sff A'aop

op /ovei/ i/em ew F/at/s s T/fosmer/pe.

F t/ 7/smmsrsp vs/ vs saa psrne naa,

/o r i/sr er Av/i/e A'np/e met/ s Leps/s,

men Beysen er saa /anp, op vs er smao,

fap os sei/ 7/aani/ op vss os Aær/ipf Fsyen.

A/snsiesAsi sptMsr, snsss GssJ roar.'

Den 14. December buvde vi T^mper-

dtsg eg efter det Vejr, vi iiuvde den Dug,

skriver en gammel Lnndmund i Bug­

sværd, vil det hiive en meget streng

Vinter med Frost, ssu uHe Bunde og

Bæiter vil lukke; megen Sol og klur

Himmel og nsesten ingen Nedber; suu-

tedes vtl det blhe fru nu af tii midt

i Aimrts. Nu iuar vi se. Aieunosket

spuur, men Gud ruurl

Pukhusurbejder L. F. Am/srssn, Hei­

ierup, fylder den tf. JaaUAr dC Anr.

Konditor Fippo A/npsf. Hellerup, fyl­

der den

Junu ar oO Aisr.

dem fru Heüerup. Og her ber elle fele

sig iuteresseret i ut bevure dem for .H ei­

ierup Klubhus".

Fru Bodd /pssn hur kebt sig tu Vü-

iu i .Suudvænget" i Heiltrup, inor uf-

terhuundea æs stor Kree uf kendte Kje-

benhuvncre hur tuget Bopæl. Mens Lej-

ligheden er Mevet gjort i Stuud, hur

den fejrede Kunstnerinde boet hos sine

og '

Venner, Direkter M. Christensen

Frue i .Heiierup Kiub".

Fhv. MciUem uf Gentofte Kommnnal-

iwstyrelse. Kommunelærer /7. .S'runSofws

.A'ssfssn, Heiierup, fyider den ;l. Januur

30 Aur.

Behundiing uf Rugeæg, Behundting uf

de aimindelig forekontmende Fjerkræ­

sygdomme sumt en Mængde Ruud og

Vtnk under forskeiiige Forhoid., der

^;er den tii en uundværdig Huundbog

for Fjerkræholderu.

Grosserer .H/rsd Bsymants, Heiierup,

hur udgivet et liiie Værk, „Skoieminder

fru Fredericia", hvori hun fortæiier me­

get nnderholiiende og bringer mange

muntre og fornøjelige Smuatræk fru

sin Skolegang i Fredericia Reutskole i

Aarcne fru 18d3—70. Bl. u. hur fæstnet

sig i huns Erindring nogie Hys-eforseg,

som Skotens duværendo Rektor Krurup

Hansen foretog i Eksercerhuset. Rekto­

ren, hvem H r. Heymunn mener ut knnne

betegne som on uf Pionererno pau Flyve-

kunstens Omraude, foretog sine Flyvefor-

seg ved Hjælp uf Vinger, udspændt pua

Armene.

aWM )

HeüerupKafte-

hande!

(C.Sand)

Heüerupvej 4

(tiøe veø øøuuøvefeu)

øøøføM

Ttf.

WøM.f

tæret og Kl.

sluttet

Punch og ÆMeskivér.

Bord med

Por LWfhRwøre.

1 e t Pfovinsbled Isseee følgende Æ g.

teskubsunnonee:

i/np FnAe ønsker a t ssslge sin afdø­

de Alands Klæder. I Tilfælde uf uR

Vedkomtnende kun puæe Tøjet, er JCg.

teskeb ikke udelukket.

,

Tik-TøR.

— Hvad faur du uf din Fader til diø

F'edsel&dagf

— Jeg fuur en Barbermaskine.

— En Burbermuskine?

— Ju . han bruger den bure selv, tÜ

jeg bliver stor.

Overretssagfører F. A. FrsBsr, Hel­

lerup, fylder den 4. Januur 30 Aar.

Gentofte Kommunes Kontorer er luk

kede i Overmorgen Lerdag, Nytaarsuf

tensdag.

26 Aøre JuMtetum

%R8t)8¡(hav8j$ BüBn!!88!8f8rr8ín¡ng

enbefuler sig med

prima ongøiøkø Kui og Koha,

Muve! enkelte HektolBer som etorre Partier leveres straks.

Brlkettor.

. R .M ., o , a .M te .

Reb^MtaveJ ^7 — Ruthøvej 6

Te!eåoaer! HeH. 726 — 1Ï79 x og J69é y.

Reprsrsentant J . L. Larsen, Hellerup,

fylder i Dag 50 Aar.

Købmand Berfu/ Mepefrnnp, Riche-

lieus Allé 7, Hellerup, fylder i Aiorgen

den 30. December (10 Aar.

Ordrup K. F. i/, .i/. afhold€r Alandag

den 2. Janu ar Kl. 8 Nytaarsfest.

Besfyrefsen /or .Dansk Ktindesam-

/unds Oenfo/fekres"

har igeu i Aar, VMentlig btaudt

Samfundets Aledtemmer, indsamlet en

Sum til Uddeling biandt trængende s-ed

Juletid. Beiebet, der udgjorde iait 200

Kroner, Mev af Repræsentanter for Be­

styrelsen, der havde suppleret sig med

Dr. frpenr-.i/H/ler og undertegnede, for-

deit tned ö Pertiouer paa 40 Kroner.

E fter Komitéens Anmodning skal jeg

herved bringe aiie, som har bidraget,

en hjertelig Tak.

Gentofte Prsostegaard, .iuien 1927.

^fcAepefern.

Forretningsforer J . F. Aadfr.^ea, der

i tnange Aar boetie i Citarlotteniund,

hvor han med stor Interesse tog Dei

i det kommunale og politiske Forenings­

liv, cr afgaaet ved Deden i Lyngby,

hvor han har itaft Bopæi i de sidste

Aars Tid. Den Afdede, der blev 36 Aar

gantmei, var en elskværdig, rar Aland

og efteriader sig kun Venner.

^Ikorsienr/eyermester A. tP. L.

Bepelund.

D<-n 1. .lanuar kan Skorstensfejer­

mester A. B . L. B tprlund, Heiierup,

fejre 23 Aars Alesterjubilæunt. Hr. He-

gelund har i alle disse Aar haft sin

Virksomhed i Gentofte Kommunes 1.

D istrikt og har ved sin Samvittigbods-

fn!dhe<t og fagiige Dygtighed vundet

aimindeiig Anerkendeise. Samtidig har

han ts)m den brave ug fornojeiige Alcl-

borger erhvervet sig et populært Navn.

Skemaer tii Ansøgninger om Konfir­

mationsudstyr til F'oraaret i Selskabet

.D en gode Hensigt" kan kun rekvireres

skriftligt

ho!, F'ormaddet). Grosserer

Fdnt. Knudse/^, Heiierup, eiier telefonisk

gennem Centnnl 8283 inden 10. Januar.

Skibsferer 3Í. D. Bosmus-'en, Charlot-

teniund, fylder i Dag 30 Aar.

Partikulier A. C. Tst/ma<t!t-Fr<M, Hel­

lerup, fylder i Morgen 86 Aar.

Lømmø^Høøndbog for Fjerhrmaviørø.

Bogtrykker B/. CoUerp har paa eget

Forlag udsendt sin praktiske .Lomme-

Haandbog" for Fjerkræaviere og F'ug-

levenner for 1928".Den har Bud ti! alle,

der holder Fjerkræ, Duer og Stuefugle.

F'oruden saglige Artikler af anerkendte

Opdrættere, indeholder den bl. a. øn

vejledende Arbejdsplan for Aarete 12

Alaaneder, omfattende saavcl Hans,

Kalkuner, Ænder, Gaa og Duer, som

Stuefugle, Udrugning, Forsendelsø og

Snedker B . L. Busmussra, Hellerup,

fylder i Alorgen 60 .\ar.

Ingeniør A\ Af. Anudsea, Charlotten-

lund, fylder paa Lertlag 50 Aar.

Gsnio//e 7Moa Kors holder i .Aften Kl.

7H Julefest i Gentofte Alenigltedshus for

Aiedlemnter og Venner med Paarerendo.

Proprietær .4. C. Bckmi/, Charlotton-

lund, fylder paa Lerdag 60 Aar.

RetnyeAmtssygehus.

Det vil erindrea, ut Opførelsety a f

det nye Amtssygehus i Gentofte tog oa

urimelig lang Tid. Det var med fuld t

Overlæg, at Amtsraadet trak Ttdéøt

ud. Og havde man ikke, navnlig if a

de Herrer Grumstrups og Josephaeaa

Side, skyndet paa, er det vel tvivl­

somt, om Sygehuset var taget i Brug

den Dag i Dag. Man havde ti! T idat

Indtryk af, at visse Krese inden for

Amtsraadet nærmest fortrød, a t.m a a

i sin Tid havde trufføt Beslutning oøa

Jets Opførelse. Aarsagen var, a t maa

i de nedadgaaende Tider, man v a r

kommet ind i, frygtede fw de forøgø-

de Udgifter, som Driften af det nyø

Amtssygehus vilde paaføre Amtet. Maa

erindrer saaledes, bvorledea Forman­

den for Gentofte Kommunalheatyrøl-

se. Oberst Parko\, flere Gange fo rb^

redte Kommunalbestyrelsen paa, ag

det nye Amtssygehus vilde forøge Gen­

tofte Kommunes Bidrag til Amtet nye-

get betydeligt. Det viser sig nu, aå

man vil slippe adskilligt billigere, end

man havde tænkt sig. Medens Amta-

rasJet saaledes for indeværetåde Aar

har budgetteret Driftstilskudet til Je t

nye Amtssygehus til en Million Kro­

ner, er Udgiften for kommende Regp-

skr la r . 1027—28. anslaaet til kua

570,240 Kr. Og samtidig har maa

ment at kunne spare paa Driften til

Amtssygehusene paa Frederiksberg og

ved Lyngby ca. 200.000 Kr. Med dat

nye Amtssygehus i Gentofte naar san-

_ ^

ledes den samlede Udgiftsforøgelse ti!

1. Juledag viedes i Skovsboved Kirke. ^"*lrraadskresens Sygehuse ikke op

Ekspeditrice F'rk. Else CAWstrnsta t i l ' paa 400,000 Kr. Samtidig er gaøakø

vist Sygehustakster!)ø for alle Amts-

raajskresens Sygehuse blevet fwhojet-

Det er jo, hvad der blev fremhævet

paa AmtsraadsmøJet i forrige Uge,

Medaljens Revers. Det er ogsaa et

Sporgsmaal, otu denne Takstforhøjel­

se ikke burde være undgaaet, bl. a.

i Betragtning af at SygehusuJgifti8r-

oe pr. Patient har været betydelig

nedadgaaende. Medens de saalodea i

1920—21. det dyreste Aar, var oppa

paa 17 Kr. 6COro pr. Patient pr. Dag,

er den for Tiden 11 Kr. 94 Orc, og for

kommende Aar budgetteret t(! 8 Kr. 96

Mytaaraøften ) HeUerup Klub.

I Be/lerUp A/ttb afhohles Nytaarsaf- K'flcr, det nye Amtssygehus i Gest­

e n stor Fest med Optræden af Hr. Lude.

har paaført Amtet, vist s!g a t

Aafkaassn, der vil synge til eget Lut-: være overkommelige, og det kan jø kua

y k .m p .g n .m e n t, Frk. Fm.7ie Banno,,,.

Glæden over denne fo rtrin lig ø

Kabarets.ng.ren Hr. 7/. F. Be/c" o g 't - . .

.

.

.

Hr. Carlo Bandber;;. Endvidere musici

< "^* '^"H ^^'-ah .r

res

af

to Orkestre, og Lokalerne bliver ^

Forhaabniuger. som man

smagfuidt udsmykke!.. F'orudbestiiling!**"^*''^^^

og som vi gav Udtryk

paa Borde til Souper kan ske gennem for ved Sygehusets Aabning for ca. et

BtMie Snø.

Se, hvor Sneen vælter ned

s4 sin hvide Vrimmel.

Vintervrinune!, Vinterfred

jævner Jord og Himmel.

Hvert e t tung t og trælsomt Spor

i de frosne Veje

avebeø i saa Medt et Flor

under Sneens Leje.

Fugl.tts tommø Rede ... sel

meiiem visne Blade!

Fald saa let, du fine Sne,

ger den ingen Sksde!

Læg dig tyst paa Skræntens Grus

meiiem Tuer guie,

hvor den lille Hasselmns

sover i sin Hule.

Hvem der kunde slumro hen

bag dit svaie Lagen,

indtil Sol og Vaar igen

kaldte frem til Dagen!

Barald Beryt/rdt.

Assistent i F'inansministeriet Hr. Louis

.Biknor.

Disponent Farsin); og Hustrn, Gen­

tofte, fejrer Sølvbryllup Alandag d. 2.

Januar.

Snedker Carl Olsen, Charlottønlund.

fylder den 2. Janu ar 60 Aar.

Grosserer A. J . Fnn<!, Klampenborg,

fylder den 3. Jan u ar 00 Aar.

Den smukke Tegning tii Julc<iigt(<t

i forrige Numer af HVillahyemes Blad"

skyldes den unge talentfulde Tegnor

Frods Marktrsen.

Telefon Hellerup 321C.

Stenfisker B. F . Aielsen, Heiierup,

fylder paa Lørdag 60 Aar.

Kjer af „Højbro B iografteater", Di­

rekter A ^ l Joeobsea og Hustru, den

oversdt i Provinsen kendte Skuespiller-

inde F ru Jfa/kiMs Joeobsen, fejrer i

Ovennorgen,

Nytaarsaftensdag, deres

Sølvbryllup i deres Hjem i Hellerup.

Teaterdirektør Axei Jaoobeen og Frue

var i otte Sæsoner hoe den gamle, ansete

Teaterleder Albert Jaoobeen, hs-or Fru

Jacobsen og afd. Skuespiller Stigaard

var do bærende Kræfter.

„O.nfo/ls-Fanpeds /dvis/s/orentktp"

afholder, som det af omstaaende An­

nonce vil ses, Nytaafsfeet paa Gentofte

Hotel Nytaarsaften. Kl. 11 er der Ka-

.^atj siden. F o r Am/<t/-aadsFre^ea s J / -

nnnde/fpked oy /o r G'enio//e Kommu­

ne op -Vabo^ommuner s p an ele sær/sjy

C rod, er d e/ nye Am/Mypekus b/eve#

e/ uv u rd er/tp i Code.

De/ danske Fo/ks Bis/orie, 33. Hefte,

er udkommet. I dette Hefte fortsætter

Højskolelærer, cand. mag. C. F . O. CArt-

s/NMMea øia F'remøtilling af Uaionsopløø.

Prima engeisRe RecMon Koks

M ø d d # k u !

Bøgebmnd# og Optaond!ngobr<#ndo

-

A lt Ml bilU^tte Nptehn){

Bemstorffswajens Bpandaeigforretning,

Bøønøfoøåhvøj !5R