Previous Page  400 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 400 / 404 Next Page
Page Background

# . o w o w a t H

ThtgM]r^ ))M#

\CARB 0KR !MP /

Rr#cAv#

<i^<aA

^/. CARBOKRÏMP

H§M< F r i !§ yS a !oBM

F r e d # W M ! e v e j R

Haaty RMmuHtn

W)<P!H 4 Ham U t ttnfag

MH$iMm!tHr.

AÍ RMdo!# éimowaan.

O. A. Raitaals Fortag har adsendt

an Bog af Piaaiaten, capd. ju r. Ru

dotf SimoMep. Bogen hedder

Atdaa*. I da indiedende Betragtntn

ggr dafinerer Forfatteren Begrabet

Mnaikkaltnr aaatedea: Kendskab ti!

tssMer LoH. F, Fntkat. — ogtae en Pye*

prietssr Wíeh) Chhsteahereea — dea ee-

!MMrM

d! at

¡Ostersebed — og en Gang ska!de Uhri-

jstopheraen a( Buefcano haré ndbatatt en

Snee Tnainde Kreoer i Aníedning af en

Ejaadotnshanda!. Uhriatopkereen te!te

Pengeeedteme efter, de rar se!rfe!ge!ig !

Orden, og han puttede dem i sin Tegne-

bog, men da Busmann derefter iagde en

,Dags Dato'^Kvittering ben fw bata,

otrgteds Chrittopbersen at skrire nnder.

,H rad ri! det sigef" spmgte Bne-

mano ferbavset. ,H ar De ikhe faaet aÜ#

de Penga, Da sknida b e r a f

,Jo , dat bar jeg, men paa det Papi!

skhrar ieg ikka nnder."

,Vi! Da gara War af m ig f spnrgte

LYBHOLMBR AKVAVET

HMmmMMWtntnnmMtMnnntHmnMMwtmMmttwtnMmmmwnntpnmmtxnHmkPxgitwn'htwtw

op Btort UdvBÍQ ¡ oripÍBB!#

ChBfnp*pne*M<Bf¡!Br

Kp!. Hof V!nhandter WBagW'PBtarggn'a EW.a anorkendté Vtn#

n ü B g ^ O w d y n k p M A R

N y V i o - o g T obnkRhm ndoR

Hjætpestationfor Biüster og Uíüejníng

af LuksosMíer i Heüorup.

ng Forstaaetsa af de ntnsikaiske Var

dier, eons Musikens Mestre hpr skabt

der begyndte at b!ire irriteret

Begæxs deres Hwedvarkar. Og For-]

aPet knnde sMrig feide mig ind —

Wteent), der er kendt og agtet for sia "Mn jeg barde rigtignok aidrig tssnkt

shore Nidktsrhed i Musikkulturens "ig . at Preknretoren riide foriede stig

Tjeneste, fordyber sig igennem sit j ti! et satte mit Nsm pee et Pepir, der

Vmrk i Emnet: a t skabe hgjere Musik , ksa brings mig pes Psttiggaarden!"

Anitnr gennem Underrisniagen i Mn- ]

Buemann sad pas t hristophersee eg

nåk a)!erede i Bkoien. Man her inter- derefter pae ,Dags-Detoen" — eae rer

oseere Eiereme og iare dem Mosik-jhen den itn, tog et Stykke Bmrpepir og

ka!tn r samtidig med Hkotefagcne; ndfardigedsen ny Krittering. som (Ttri

Moeåkene Mestre her dyrkes Side em ttophersen uden Protest undsrskrsr.

Bide ssed L iteratnrena Eudoif 8i-j

Mm de Uristophertee rer geest, gik

taeaesB er Forkamper fer Masiken j Bnemane ind Mi seners Herredsfogsd

som Modva g t mod Tidens Orsrfisdisk

Bed, hea har en Mangde Tanke Fai-

!er trin d t om, men er den ferste, som

k e r giort ea rirkeiig fndsate for et

oiee^ hror!edee Sagen her gribes an,

<Sg hans fortriniige Bog her studeres

ag aarendse orer for den nye Genera^

Moa, der har K ra r paa en rirkeiig

haitmre! Mndragt mod HMekaniserin

g sa ", H aetrarket og „Jaesen".

Aaaoaeer g) „ViMahyernee gind"

am Stages TW. Wefr. Mg, MM eg Centr.

CHt.

B!aat Papir.

Da PaMmssgtigen i Mordre girk

adrarede eft Kiiente) mod at

ehrtwe paa Maat Papir.

Damie Proknrator Boemsnn rer, fer

hea bier Proknretor, Birkafuidmmgtig i

Kordre Birk og hevde et meget stort

Kiientei Mendt Birkets Bender, der hsr-

de nbegrmnset Tiiiid ti! ham. Hsn, der

re r orennd forsigtig, edtsrede eitid sine

Kiientsr mod et skrire pee Veksier.

,i)e t er de0.ferste Skridt pee Vej ti!

Fettiggeerdent" segde den gemie Pro-

knreter. ,Sest sidrig jsres Wsvn pse et

Stykke Meef Pspir, seir om det ser nok

see nekyMigt ed.

Det ken rmre en

yeimeit"

Det bemmrkee, e t Veksier den Geng

aitid rer pee bieet Pspir.

Biendt Buemenns Kiisnter rar — for-

Jepsen, der ogsaa rar aneat paa Birko

kontoret, og sagde.

,Vi maa bare beetiit nogen k ritte

ringsbianketter."

ketter!"

,De skai brmndea — endnn i Dag —

hrer eneete an — jeg rii ikke se dem pae

mit Kontor."

,J a nmn hrad t Airerden — —f*

.Herregnd, Jepeea, foretaer De de

ikke — de er pae Mæt Papir, ag jeg her

jo forhadt mine Kiieater et skrire dems

Nerne pss bisat Papir i"

Saa forstod Jepsen, men hen forsted

ogsse, hrerfor Nieis Christopbersm Mim

kede eae nnderfaadigt tii kern, de hen

segde farreL

„WamiiaMiirtiitset

Tachaul

Mibtg.

Paa Mandag d. Z. Jannar aabner

,Maaufakturboeet

Tachan",

Linde-

gaardsrej SI, Chariotteninnd, eit store

Udssig og girer den ekonomiske Hasmo

der rig Lejiighed ti! at foretage fordei-

agtige ïndkeb af a^annfaktnrrarer af en-

hrer Art.

Under Udsalget gires paa alie de ikke

nedsatte Varer 10 p(Jt. Rabat. Dette

Beieb fradrages Notaen. Enhrer Ke

ber kan kontroiere Priserne, da de er

anferte med Ta! paa aiie Varer. Forret-

ningene Teiefonnnmer er Ordmp 3110.

Paa den gamle, kendte Patricier-

viiia

TaHeibay"a Grund er

skabt en i sin Art enestaaende Hjmipc-

station for Bilister.

Sjmien i dette Foretagende er den

kendte Kereimrer og Biisportsmand,

Hr. Albert Andersen, der gennem ein

mangeaarige Virksomhed som Kere

imrcr har skabt sig et godt Navn og

en betydeiig Venne- og Virkskrea

De lunefulde Vejrguder, i dette Tii-

frnide den haarde Frostperiode, ri for

Tiden er inde i, har forsinket Fuidfe

reisen af det store Bensin- og Oiie

Tankanimg, men eeive Garageaaimget

er fmrdigt og benyttes aiierede af

mange Biiejere, itgesom Antssget for

Avtovask er i fuid Gang.

Hr. Andersen har desuden oprettet

en moderne Biiudtejning, som i en­

hver Henseende komtner paa Hej de

med Udlandets bedste Monstre. A!!e

Vognene er af samme Type, nemiig

nye Ocyiindrede Eseex de Luxe. Og

Hr. Andersen rii forstaa at skaffe sig

ds rette samvittighedsfulde Ohauffe

rer ved Rattet tii Pnbiikums Betryg

geise. Hr. Albert Andersens Adresse

er Strandvej 3il, Liife Taffeibay, Teif.

Heirup 043.

„DeUvidende".

Besfrefr Forfng har udsendt Jfax

AoSo^a#.'

ridende", Skuespi!

i 3 Akter. Handiingen foregaar i L<e

gekrese. Hovedpersonen, Professor

JeM Vi!!aume, mener a t hare et Mid-

de! ti! at heibrede en beetemt Sygdom

med, men kender ikke Midiet neje

eg kan ikke bmge det mere end 3—!

Gange, idet han kun har taget dette

Serum fra ea nyiig afded Patient.

Haa prever Midiet paa sin Hu­

stru, men da han samtidig s!sksr en

anden Krinde, kommer dette Spygs^

maa! op: E r det for Videnekabene

Skyld, a t han ofrer sin Hustru, eHsr

for sin Kssr!ighed ti! dsn anden. Er

hane Samvittighed eievet, indti! det

Øjeblik, da Hustruen der!

Vi! fremtidig Lykke naed den an

den Kvinde ved hans Side vssre mn

!ig!

--------------— ^ . .

SkoMiispeM^rei! !ik

no^

En Skoieinspoktor kom for ferste Gsng

ned i es Kissss i Kommnosskoien i ea

iiile fynsk By.

Efter inspektionen gjorde haa en Be-

mssrkning om, at der var Brist paa Bor-

nenes Beievenhed og rettede Ltsrereas

Opmserksomhed paa, at Eieverne i Sta­

det for det korte ,J a " eiier ,Nej" burde

''M ' sJa, Hr. inspekter," eiier ,nej. Hr.

faspekter."

Dagen aftor orervssrada faspskteren

i egen Person Overheringen sf Berneass

Kendaksb ti! Byndefsidete Feiger.

Inspektoren: ,Udtaite Gnd nogen

Dom over Sisngeaf" Ane Msrie Liee:

,J s , Hr. inspekter!" inspektoren: „Det

var ret, hvad sagde da Gud tii Slangen P"

F0T06RAFHEL6ABLOCH

FORSTØRRELSER KOFiER AMATØRARWEiDE

DAGLIG it'-5 SØNDAGE ! i- L TRAFFETiD

DERUDOVER EFTER AFTALE. TLF.ORDRUP 2oo.

MAADWMDVtM C, MM Da).

CHADLOTTKWLUWD.

Eenerstforsamingen ¡ Heüerup stats­

anerkendte Sygekasse.

„Heiiemp statsanerkendte Sygeki

afholdt for nylig okstraordinser Ganerai-

forsaaJing i „Hederup Klub".

Formanden, Hr. H. P. Hanren, aab-

aede Generaiforsamiingen, idet ban be:i

Medieasmeme velkommen og udtalte, at

det jo

)k)to ra r nogen fornojeiig Donornifor-

onmMng,

da det udelukkende var Nedaktering af

Bygekassene Goder, der aknide dreftee.

Tii Dirigent vaigtes Hr. C. S. Eiieeee.

Hr. Eiieeee opissste Dagsordenen og

gav d,^rpaa Ordet ti! Formanden, der op-

!ys4a, at Sygekeasen, efter at der var tagt

COØra pr. Dag paa Sygehnstaksterne og

efter at have foretaget den af iUgadagen

vedtagne Nedsktering, vilde miete oa.

14,000 Kroner ærligt.

Et af Beatyreisan nedsat Udvaig bavda

ndarbajdet faigende

PorOgg tW Dsstming gf Tnhot:/

ForAefsiss a/ Koatiapent Aeakekheis

Msdiemepdeissa sat asd, sno nf Msd-

i iMnmrms, ww /er Anede Aefnif

o/ Bs-

t ioAef, an Aom fi! af Aefafe def Aaiee.

Opeipeiee a/ aopef o/ Speeiafi:spe-

, AtAandiiapea.

¡

fapea H/trip fii BWHer op Bade.

/apea

fif CpAoM paa Knraa-

Hr. PAriefeaeea udtaita, a t det at

have SpeciaUsBgerne var et meget stort

Code for Mediemmeme. Han henstiiieda

tii Bestyreisens Overvejeisa, om der ikke

knnde findes en snden Ordning, saa-

iedes at denne Behaadiiog i det mindste

kunde fortsmttes et Asr endnu.

Efter at maa havde diaknteret dette

Spergsmaai meget ivrigt^ frsmaatte Hr.

Christensen skriftligt Foveiag herom.

Hr. Caspersea heaatUiede ti! Bestytei-

san a t beiwide

MJssipow )M BriMer og BnCe,

da det for Sygaksasen* kun var en min­

dre Udgift, men for de Medlemmer, der

sknide bruge BrUier og Bada var,det

en stor Hjtsip.

Formanden evnnodo desdü, nt BeetyroA

een viMe gæ med hertil, ds Beiebet var

sæ iiiie.

Hr. Wiffér henstiiiede, at dér biev

nedsat et Udvaig, bestaaondo af tre af Be-

styruisesmedienuuemo og 3 af Sygeksssa

medianunarna, tii at ondersage Bygekæ

eene ekonomieke Forhoid og udarbejde et

Udkast tii den ordinsore Generaiforssn:-

iing. Han mente ikke, at det hastede

med at Mette Medimnmernas Goder ned.

Hr. Bosmussen kunde ikke indse, at

det skuide vatre nedvendigt at nedssstte

et sædant Udvaig, da Bestyraisan ferst

og fremmest mæ tte være inde i Syge-

ksesens Sager.

Efter nogen Diskussion indgav Hr.

WHier sit Forslag skriftiigt.

Med Hensyn ti! Hr. Wiiiers Udtaieiss

mh, at det ikke hastede med at foretaga

nogat, opiysta Formanden, at

' Lstgoororopokomotop wnr ongt op,

og da Sygekasaeme onskede Honoraret ti!

Lssgeme eat ned med i0%, og Legeme

sandsyniigvie ikke v!Me gæ med herti!,

viMe det yd¿!igero tynge p æ Bygekåa^

een. Formnoden opiyste derimod, et

Modiesameme herefter sknide hetsie et

Kontroigebyr pan 3 Kr. tii Bygakasaeo,

næ r da bæyttade Lssgan meiiem HAften

og S Morgen samt Sen og Heiiigdage, dog

UiykkestiifssMe og BarseinCterer und­

tagen.

Derefter sammenlignede Ft^*^**^^<*

Kontingentet, som Direktoratet for Syge^

knssevsssnet hsvdie foresiaaet og det, som

der skuide betaies ti! Sygekaseen fra 1.

Januaf 1028. Det viste, s t Sygeksssen

stod maget isvt i Kontingent.

Endvidere opiyete Formanden, at

Rentan tii inwniidorsntonydome rn r

okpnrot noC trp 000 ti) 040 ttronsri

dog knnde Kommnnsu ved megst svssr

invaiiditet yde DiCeranoen.

Dírigenten satte da Herrar Wiiiers og

t?hrietensens Forsiag nnder Afstomning.

Do Mer beggo forkastede, bvorefter Be-

styreisens Forsiag blev vedtagst, dog med

FAsthoiden af Hjssip ti! Bfiiier og Bada.

Beetyreisea fik Bomyndigeisa ti! at

faretaga eventneUa Foraadringer i Ved-

tssgten, naar der sknMe forhandies med

Direktoratet for Sygekaesevssenet.

Fomsanden opiyete, at Mediemmerne,

hvie de barde for meget i indtssg, ekulde

henvende eig ti! Kaeean for at Mire ovor-

fiyttet ti! en Fortstettefseakasee.

i TitfssMe af, at Indtssgten aknide

gaa ned, kan Mediemmame fiyttea til-

baga ti! Sygakassan igan.

Dar nedsssttee et Udvsig, der skai

gennemgaa Medismmernea e4:onomiske

Forboid.

Bfter nogia Bemssrkninger harti!, sin^

teda Diriganton Generaiforsamiingen med

at tskke for dan goda Tone, der havde

!ngen ko!deFøddermøre

Elektrisk Fpcívarmer

1 íDpa i TlmDMA

Pris Kr. 14.75.

WORDSJaLAWOS

íLERTMCiTETS & SPORVEJR ARHESELSXAS.

T e le ion

IROO.

nf)Dá !i^ i.i.üBM!a!Uf)MMt!!!!!i!!B!!í eaDDH )aan)!W!n)i))i!mR'^"**"'t"!!!1fTr*

Utot „Foybandet vgre du fremfor aiie

Markens Dyr, Hr. inspekter." inspek.

teren: ,Hm ... Hv$d sagde Gnd vidoreP"

Lise: „Du ske! krybe pæ din Bug og

#de Jord i n!!e diae Levedage, Hr. in ­

spekter."

Saa havde laspektaren faæ t nok.

- ............

Vort Brud.

Hr. Radaktor Hermanseo!

Da bedes optage nedenataneods:

I et Interview i FofftiAen af iO. ds.

udtaler Ernteringsfyaioiogen Dr. mod.

Maria Krogh aig om at nyt Bred, som

map vad Stateaa Latrerhajsko!# har

ekaperimenterot med Dr. Krogh for-

tmiier, a t B-Vitamiasroo YtManUigtt

forehommer i Kornets G!ntsoos!!ar,

som !iggar !ige under 8kai!en, ag som

dsrfor, naar Meiet sigtes, tit sigtas

bort. Dot almindoiige Franskbrod har

dorfpr et nit for ringe Indhold af

B-Vitam!ner, og det ekader Sund­

heden.

Medens dsn abeoiute B-Vitamia-

mange! fremkalder alvorligt Sygdoma

tiif<e!de mad Lammelser og Lideiser i

de perifere Nerver, kan ea relativ

B-Vitaminmaage! godt give Hoved­

pine og Tr<sthedsforaemme!ser, med

andre Ord: man befinder sig ikke saa

vei, eom maa burde. Men, fortsmtter

Dr Krogh, da det imidlertid ikke kan

nytte at gaa imod de 4a Gang htsvd

vnndae Traditioner, aom krnvar det

fine hvida Brod, ar man for at beda

paa Maaglen af B-Vitamiaer i dette

g aæ t ea aadea Vaj.

De B-Vitaminer, maa gennem Sigt­

ningen er b!evpt af med, tiisssttes atter

gennem ea riga!ig Mmagde Qssr, der

ar det mest vitamiaholdige Stof.

Kr dpf !)t)to a) gaa iiagtmaaf

V Hvorfor kaa det ikke nytte a t gaa

imod de 4n Gang hævdvundne T rad i­

tioner) Hvis vore Ernæringsfysioio-

ger ikkee !od Dr. Hindhede aiene om

a t kæmpe for det grove Rug- og Hve

debred (Grahamehred), ikke !od ham

alene oplyee Folk om, a t den enkle,

vM<bM.

uuMw O^rsa. 4s

eUM as sMtMa.

Ms. sib4 Mw S)

Brng. —!).s M s< (yU.

se

agS!Ms. tskssae

s4erw: s<s4 Ovtd fyM sæ

Msaiås:. ag CMp

)tA) ØADVMM BOaHAMMA

aææevs! ræ

3sW. Hatfug 00 a 24!4

tarvelige Kost er den sundeste, ikko

resigneret gav efter for vore daarlige

Vaner, men netop gik mod Traditionen

og ruskede oe ordentlig vaagae, kussdo

de vist opnaa en Del. Der er netop na

i store De! af Befoikningea en vaag-

nende Trang ti! at leve Livet enkelt og

sundt.

E t Tidens Tegn er det, at MueeoHni

i Italien har forbudt a! Fintbrodsbag-

ning. D fr bages st Enhedsbrod, der

svarer ti! vort tidligere Landbrod, og

for Resten smager ndmærket. —- Fiere

tyske, ornæringsintereseerede Lssger

gaar ogsaa den modsatte Vej af den af

Dr. Krogh fqreslaaedo; do forseger a t

gere BredeS s æ grofs aom tnuiigS og

tilraader a t bage det helt nden Gssr^

Dette Brod, der bages meget hæ rd t,

er ndmærket for Tænderne, ttan holde

sig i Ugevis og har, især tilsat Koat-

men, en efter min Mening horlig Smag.

/ape&orp Æepev.

Chsrlottenlund, d. 18. Dee. 1027.

! 3

¡ 0

g r at f t e ta t l t ) * e n € i .

HeHenip Teater.

I Dsg Torsdag og 1 Morgen Fredag

Aften sidete Opforeiser af „PoUttohefens

Dstter" med Toet MLe i Hovedroiien.

Endvidere gives et overordentiig aMrsnmt

Ekstrsnumer.

Lordsg, Nytssrss.ften, er Testret iuk-

Soadag Eftermiddag og Aften opfores

Parissriystspillot „Frokost vod Solop­

gang" mod Coo./aaee Toio:odps i Ho-

vedroiion. „Frokost ved Soiopgsng" er en

noget ejendommelig Titel; men Handiin-

gen i Filmen er beiier ikke heit aimiaJe-

iig. Den handler om to nage Mennesker,

som begge er bievet svigtet sf dorss re­

spektiv# Kærsster, og som gifter sig med

hinsoden for at gere de andre jah ux.

Den nsædvaniige Handling er apækket

med et Utai af morsomme Sitnstioner.

Jægergborg ABé§ Teater

Jægersborg A!!4e Teater melder om

den Jubei, eom Filmen Fester-Fov-Von

har givet Aniedniog tii, og a t den op-

foree endnu en kort Tid, Nytaaredng

m A æ i^ n g .

Aiie kan aæiedee f æ Lejiighed tii

foruden de to montre Fyre at ee da giim-

renda Veetorhavsbiiiedar med Strandings-

værnet aamt endvidere det nye, taientfni-

de Eiekerpar KoWa NeMsmoM og BWwtp

SoAroedev.

Fra Mandag opferee med foretssrket

Mnstkiedeagoiee, ea meget fin Konoert-

vioUnapiiier, Dsn ædste Fais, en glimren­

de Operettefiimatieeriag med den beremte

)FtMp FWfssA.

TU denne Fika har Barn ikke Adgang.

Cantoite Biografteater.

Gen)o/)e Mopna/feofev epiiier Ugen

ud den fortyssCaiige Fyrtaarns- og Bi­

vognsfiim „Fesfer-Fos-Foe.

Lordag (Nytaaraaftæ) givos dog i!^

gs*t Forestiiiing.

Fra Mandag dan 3. Januar opforea

Def svope JEæ, ot meget moreoatt og no-

beit Lystspii mod Wovma AAærev og Con­

rad Napei) de forende Eoiter.

Norma Shearer fæ r i dette Lystspii

rig Anveadeise for sin sportsmæesigo Trss-

ning. Maa ser bonde sæiedse epiile

Teauie og som Deitsger i en Kspsvom-

ning. Man er ofte tiibejciig tii at tro,

at en Stjerne dnbieree, sæ snart det

drejer sig om noget, der kræver fysisk

Anstrengeise, og dot vi! dsrfor overrsske

mange at so Norms Shearer boitre sig )

Vandst som en Hsvfrue. Det er dog en

I-og for hende, idet Svomaing er sendee

Yndlingssport, og hun har vundet mange

Me<!a!jef og Seivpokaier ) forskeiiigo

Svommekonkorrenoar.

Strand-Teatret.

Strand-Teatret opferer sidste Gang

Fredag den ustyrlig morsomme Horoid

Lioyd Fiim: „Liilebror", der Aften pæ

Aften bringer PuMiknm tii Latter og

Jubei — fuldstændigt som naar „Fyr-

taarnet" og „Bivognen" staar paa Piaka-

ten. Afen hvem kan ogsaa staa imod den­

ne stiifærdige og fortræCeiige Komiker,

der ve! nok efter Chapiin naar hejst op

pea Rangstien.

Lordeg (Nyteersaften) spiiies ikka.

Sendag og efterfeigende Dage opferee

Palads Teatrets store Snktws: „A! Ka­

dets Gang" med den fortrædelige Emii

Joæ tngs i Hovedroden. En Fiim, det

trygt kan anbefales at se.

SkovøhoveJ nye Teater.

Nytærsdag K!. 6, 7 og 9 lægger Tea­

tret ud med denne Sæsons sterste Pa-

iad^teetersnkces. Havets Be/Wev. Denne

Film er Peramounts sterste i denne Bss-

son, iscenesat af „Karavanen"s Instruk­

tor James Cruse, og ligesom denne Fiim

en storsiasmt Hymne ti! en Nations Stor­

hedstid, en historisk stærkt drsmatisk

Handijng, der kn!:ninerer i et Sesisg mol-

lem den Tids sterste Fregatter.

Bie::dt Fiimens Myider ssf gode Typer

stæ r WaNoes Bssry og en enden frem-

regende

Keraktefsk::espi!!er

Csovgs

Banero/t

og som det eiskende Par ser

man FstAev /taiston og det nye Navn

CAæries FasveB i sU henrivende Kæriig-

hedshistorie, der er den rede Tread i dsn

bevægede Handiing.

Fiimen spiiies fra Bendag tii Torsdag

inklusive.