Previous Page  401 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 401 / 404 Next Page
Page Background

Det! projeMeredc

ny Hoved!andevej

np igennemWord-

ejmtiand.

iende For^^<^g t!) frem tidig# T r^iik -

]in jw for Hovedst&dens Omogn, som

fremkom for et P o r AM sidM , inde­

holdt bf. e. et P ro jek t til en <^y Ho­

vedvej fro Kongevejen ved V intep-

pergoardun over Fæstningsk&anlen,

H v id eg aard s Jo rd e r, H jortekter og

videre gennem SoHered -Kommune til

Ifarsholm .

D a den projekterede Vej berotes af

Udstykningen a f H v id eg aard , bar

Lyngby-Taarbæk

Sogneraad

te tte t

Henvendelse til Amtet angaaende

hiikring af Vejarealet.

P a a denne Henvendelse svarede

'Am tsraadet, a t denne Sag v a r Amta-

ra a d e t uvedkommende, men e fter a t

Lyngby Taarbtek Sogneraad i ea

Svarskrivelse havde prsecisrret, a t det

drejede sig om Oennemferalaan a f en

Amtsvej, vedtog Am tsraadet a t bemyn­

dige Randets Vej udvalg tU a t optage

en f o rh and ling om Sporgemaalet.

Denne F o rh and ling

fandt Sted fæ -

leden Dag i Am tsraadeta Lokaler

paa

Hlegdatnsvej, og efter hvad vi

e r fa u r,

resulterede Fo rh and ling ern e i en

Ind ­

stillin g til

Amtsraadet

om, a t

der

a f

Am tet ydes Kommunerne ekonomiek

S tøtte til a t sikre de ovennssvnte

Vej­

a rea ler mod Bebyggelee.

Ordrup K . F . U . K .

Menighedshuset. Hvldemimis 'luer-

VH) 1. UngdmusaffU. Tot-tiun Kl. 7}¡^:

lu tet Mede. lloveilaftH. ^laud^tg Kl. S:

lutet Mede. Hjennavt er aabent.

t^tolak kt. Andreas Kirke, Ornrwp.

UarJøi/ )/. J/.

Ivt. 7 Aften.

Prscdiken og Andagt.

O'aadofy den t. .fuuauf. (itudetjeneste

6H, 8, M og ó Attm.

Shovsmvet) Kime.

.Vviuurouu/. t^udi.tjeaeete Kl. H ^ .

Pastor K. h'. .\<r/ ca.

A'yiaarjt/u/. Kl. 10: Pastor K. f/.

.Visban.

TaarbmK Kirke.

.\';

/tnnt.at/7ca.

Kl. IIH : Pastor Ifid-

diny.

Vytaursdug 1028: K!. 10: Pastor IVid-

diny.

D Ø D E

Det bekendtgøres herved fo r Slægt

og Venner, at vor kære gamle Moder og

Bedstemoder, Enke efter Fæ rgem and

Niole Peter Johansen, C h ristin e Johan-

son a f

Skovahoved.er

aig aaet ved^j^eden

Begravelsen fo reg aar F red ag den

30. ds.,^ Klokken 8, fra Skovshoved

K irke.

Anden Juledag dsde vor kære gamle

Moder, Bedstemoder og Oldemoder

Mario Andreasen,

Berætorffsvej

109,

stille

og

rolig,

87

AM gammel.

Barn, Btarnebæn, B arnebern sbarn.

!denstüîeTime.

Det i/Mfre Asv er o/re siet skks

twaa tro r.

Der e r mange A rte r a / y d re is w -

/orm er, //ge / r a d ea dorsAssts isv s-

/o t m, nto tt Awtder, og tsl d s a asas*

ft t-fnde. J/evs <*er e r fsye saa asaap#

!dr*er o / ta d re Lsvs/ora sas: soas a /

pdt r.

dt* tt sfa* sAAa a eaaem 7a#aWs-

pettfttts Det-e, atoa a a a r sad s fsvafs

7/n//er. l ejea d ertsf p o a r peaasm

J'redetts D e t. og dea, sota sk ie aaaede

sad t/ttvyettttfot, rJ d aasfaa sAAe, Avod

de* et t!* /ete.

/tt*t //tyetts ^ a a vssra aa asapa* ay*-

' fty T^t'ty. Dets e r soas aaadefsye Cas-

ste r /rtt e* sAaa* A taf. Afea p a a aa

iMs .Vatfde ft dt'sse J a a d s /a aA e r Aaa

e* s^stt* F y tf termers, sota Mw ser ea

A'rttt't/ /o r ea asaa&eada A'or-

s'ttafttty, mett eota sfa* sAAa Ayyyar

D to otee i yrtyAedaa.

a/*e Strader de*, a* dea, sota v jd

Mcadefty tttega*, /oryættes AaaAar p a d

Jtte* s /lu t. atett taaa y a a *otaAaMtde*

ftor*. /o rd t Aoa t^Ae Aaada Aa/e s<!p

ydtttyy* /(,r o* ia a /ta taodtaye. 7

efottdetts Verdea er de* soalasisa o/*e

dt ttye, sota ssades iotttAaads* Aor*,

atett de /a**tye t d aad stt, soas / o a r (?a-

¡aertte.

Af Perttos i Aarh. 8 tiftsti&

CuùstjenêBter og iMMw.

Orntefte Kirke.

V?dft(ft '/but. Kl. H H : Pastor fayA

bjtrty.

Vy/

'f.tt

,tt;/. Kl. 10: Pastor Sohapo-

!arn. Daali.

F O R E W t W G E R

Pss Gtsad ,f dtn aom Sutew tptUss Ugsa

HvAfdAgan# Kl. 7 M å^4,

!

SMkdynla. 4-5'/<-7.g g'/pf

,,Vester-Vov-Vov"

PdUddium yüm Hbad FyBÍaMaBÉ og H^vagOBH

Løwbg 4BR 5!. &MBfnbar (NytAATMhea)

MTéå^m tBkkat.

MaoJBg ¿Mk^åhUAf og ^ïgEDdo DégO

y og 8^4!

„Det evage Ken"

Lystspil 1 7 Akter. —! HovtdroHerAe:

J a g e M b o r g AU és T e a t e r

opfører paa Gtuod af den stærke

Tilslutning vedblivende

F ^ rta a ra ' og Bivogna^Htmao

'eskr-VM-Vw

(Nvtssrsdsg sidste Gang).

Msndag Kl. 7 og 8Vs

[(tned eatra Musik

meget Hn Violin)

I

forbudt for Born

Den s id s te Vais.

[

KLINIKER

Dansk Syg .pie)eraad . Bureau

Na*'

Coar*o**anlssoJavej 16 Tif. Ueli. 254.

Dag'

o g u d s e n d e r S y g e p le je r s k e r

Desoyleje

i k o r t e B e s ø g å 2 Kr.

NMLLtRUP SYoEüt^Lá^EaMbaAu

Sus. nttdsn. SygeptejersSer, Hnsmoderhlssip t Sygdomstttfætde. Barftpteje o. Aftenyast

F rk. Eiien Perm in. Tif. Heii. 1344. — P ru V. Krabbe. Ttt. Centrai 14866

Ttt.

Ordrup 131A

# 0

d e h j e m m e t

JonsIeTSTøJ M , CAaM ettentnmA .

S . t ^ f e S C h n e f g noso¡taisn<ld. Syeoleierske

Ti).

Ordrup 131A

K u n s t i g e T æ n d e r

Telf. Ordrup 2495

p a a K a v ts ju k ,

HekoM ih.

W tp ia P la tin s ta a i,

Qu id .

Konsl.: hver Aften fr* 7—8, uadt. Torsdag og Lardag.

Cari Kaaasuaaan. OsdsupveJ 64. 2.

Jordemoder

P rk. E. Moiierup-Tttont).^,

fhv. Reservejordemoder ved Rigehospi

tale*, hoepitalsudd. Sygeplejerske,

Skovtseet 9, Stadiebyen.

Tei*. Heii. 2134.

Ti!0salaf!$WaB3e4eMmtetereatngeKediemmer

Nytaarsiesten

afholdes sosn ssedvastlig Nytaarsaften

fra Kl 9

paa GMsiofte Hotei.

7 Mands Orkester.

Flere Overraskelser 1 Aftenens Løb; Kl.

ca. 11 KaEara*. Kl. 12'/, samlet Kaffe,

og Punckebord med diverse Underhold,

slag. Det eerveres Kåde med Æbleskiver

eller Punch med Æbleskiver. (Bilietter

hertil løses i Salen J)Kr. 1.00). Besiytetsen.

Ba!opsta!dforeningen.

Lodtrsehstingea foregik i Featealen paa

-------— Hota! ander beherig Kontrol

Og

Mgeade

Numre blev udtrukket : 138

— OHI — 086 — 148 — 613—747—143 —

90H— 743 — 7A Amørlkanak Lotteri Nr.

70 Gøviueiøme beden afhentet inden 15.

Jan u ar 1908.

Eaæyraiaan

Ved Gentofte og Vangede

100 Mand$ Foren. Jn!etræ

Mev følgende Numre ndtrukk.4: 1465.

4M ^ 'M ^ '

Beetyreieen.

F O R L Y B T E L B E R

vsngede Kirk#.

A /bfU'w/ien. Kt. HH : Peator Ja-

eo6.^f').

Kl. 10: Paetor j4M!o&rea.

Da.ib

.

Mëeeisskirken.

Vybm'Moi. K!. H H : V. CAWeten-

een.

lVy*(Mr,<*a

4

.

KL

10: Thatsing. — AU.

4: V. CAW'tenoen.

O rjruy KiWts.

Vp*<mrw/*en. Kl. I I H : Cndm

;jene.te.

Provst J/Mof/;.

Vyi(M<.sd<)y. Kl. 10 Provat Mwsek

og Kl. 6 Pastor 3c4jmslny.Jeyeen. A4

'Alterga))g.

Skonhoved nye Teater

!#*Mfag (N y*aaraJ„* KL 5. 7 og 9

)g derefter Mand.. Tirsd. Oasd., Torsd.

Kl. 7 og 9.

Dasss. Smanna KsasnpeBha,

Paladsteaterhlmen

WavetsBefrier

f . Opiaraløa 1 BiMaJveJ. Koasm

11! Akter. ! Hovedrollerne:

Wailaca Beary - Eater Raraton

Chariea Farrei.

Instruktør Jassaa Crnse.

Ofkegterlconcert

robek$!ygr in#

Billetpriser: 0.70 - A,05 — 1,257

Barn 35 Øre.

Tif. Ord. 85. Efter KL 6 Ord 2662

Me!!efup Teater

! Dag Torsdag og Fredag sidste Dage

KL 6 /r-7</,-9

Den uhyre spændende Film

„Poidic:!e!ens Qatter *

med Totn Mbe i Hovedr samt at

tnotsemt tkstra-Br.

J ^ ^ ^ a g d. 31. ar T .atra* itdthø*.

aamdagd. 1. Januar Kt. 4.5'/4.6'^t,7^<„9

* 'D e t hlle Teaters bedste Træffere

„fyokost ved Sotopgang"

Lyalep 1 i 7 Akter med

CoMtABBM# Te!m*d)e#

Kunstige Tænder.

N y o T a n d n æ t :

Omstill ng og Reparation hurbgt

'mukt og bilhgt.

Blaehelh Andr4a,

UndøgMrdav^J 11, CharlottenL

** ' '

(Ird't

Tetefnn 'UO 2<'7i

Ø B a B e r g B t e n ,

Qymnnatiktiiraktrr.

KHnik for avenak Mnanga og Byga-

gymnaatik,

Lyabahtwtdiing

ntMi

Quartatnmp. (kunstig Højsot), .ttar

Henvisning og Kontrol af Pattentens

Læge. Raadhusvej 3, (Jhariotteniund.

Tif. Ordrup HB2. Traaffao t2—1 og o*,

tor AWdia.

CF!ü!:'! ^ tMÍMíMri!.

JenalavovaJ 0

T if O rdrup 7B1.

T A N D L Æ G E R

Tand!age F. Kaaber

earanoovajjj (HHleruj^^Takstgrænse)

Tnndimga 0. Onikitar,

Strandvej 184. Telf. Heiterup 1390.

Træffes 10—4. Lørdag 10—3.

L Æ G E R

Frø Nytøør hav iøg attør æenoptamet

min Prpkaia og hør a«m emdvøniig Koss-

iAfrO 15-1 Og T l f .^ k ^ L ^ H - B

aultøti

Formiddag.

Dl

L. Andrøaan,

Kommanølmga.

i

D Y R L Æ G E R

J

D y r J g o g e W . R o i t h ,

Mrandve) 80, H). af Maneve)

TIL Helr. 547 y T.æHv' '2 -2

O V E R D Y R L Æ G E A S T R U P ,

Strandve) 140. T!f. Heirup 3773. Trædes

Hverdage 13—1 og i Røgløn 6—7.

Di

Tandimga Fru ). Dorph,

Ejgaardsvej 32,

Tif. Ordrup 2168.

. ^R. ^BUgOBra. iandlægv -----

i. tij afTrønaøvaagaa.

Tidligere Trunnevangen 1. !.. Chari

to—5. Anden Tid efter Aflate

Ordn<u2575 Ttr-d AFred 6—7Afi

D¡r

^anJtæge MuivaJ,

H. A. Oiæuaøsta VøJ *2.

OøntoMø. TøW. tt4.

Træn. Mand.,Onad ,Torad, og Fredag At

tøn 6H -^H Øømt Søndag Form. 9—10.

Tandizge Axe! Petersen,

Bkovahovød BtrandvaJ 223 A.

(viø-4-via Skovahoved Hotei).

Kooauttation 11—4. Tiradag og Fredas

tiiiigø 6—8. Tif. Ordrup 9078.

E J E N D O M M E

Byggaiann, Omprtoritørtngør,

Krad)U oø Hypetektaae ordnes. Rkedar. a#

ba^ntraktar eø atte aa<lre Deknmeotør ad

W))t)am Haama. gooø.]ya

val !4. Tatf. Gaatofte 54S

^

AarMge B d s d g

aom b a g y n d a r M a n c f a # 4^ # . J a w a a f W ,

bo ab

aastges an Mm ngda go d a TaGco*aga< og MamHlaLlssrvaaaa, ^

*Ü aaaga* a m a a P r l a a y .

t/s Uldne Dame U ldfrajar, Værdi 2.80) Frit 4 ^ 7

Svære Mako Undørtvajøa, Værdi 1.85f Valg sF—

'/s Uldne Dame Banklmder, Værdi 3.85. ^ 1 6

sælges tor .. .........................................

A***

Sorte uldne engelske Baanøatrampør, bedste 400

Kval., men kun t sort. Værdi 3.35, sælges A)r ***

Hvide. rosa. lysblaa Flonalønøthjolav ti! Børn 1 6 g

prima Kvalitet. Værdi 4.50. frit Valg............

Uldne strikkede BameMakhøa, Værdi 2.85 115

sælges f o r ..............................................

4—

Mako Bamøkiakkør, med Liv, Værdi 1,50 n 5 0

sælges f o r ........................................................ V—

Uldne prikkede Baraab.nklandøv. Værdi

1.85, sælges f o r ............................... .............. U—

Uldne Bøme Swøøtøva, smaa Nr., Værdi 465

4.85. sælges fo r........................

A—

Strikkede Børne Gønsøøkør, smaa Nr„ Værdi fk4B

2,00. sælges for.....................................

V * -

G n - ^ a h - a k im d e v , smaa Nr.. Værdi <4S9

4.50. sælges f o r ................................

Z—

Uldne Herre Sportnøtfampør, Værdi 3 85. 466

sælges for..................................................

i —

Sokkøe, mønstrede engelske. 44g

Værdi 2.65, n u .................................

g—

Hvide Uldne Sportaøwaøtørø, Værdi 12.00 COO

nu...................................................

Vøntaa med lang Manchet. 4M

Værd) 3,85, nu.............................................

JL—

Uldne ChnaBær LuBøa, Vænli 1.85.

Q7g

Uldne strikk. Oønsevøæløa-, Værdi ! 85)

*kgO

VinterDameHandsker.lersey Værdi,185f **** v *

Blaa amerikanske Ovavø lø. Værdi 630) frit T6B

Maskinjakker. Masklnbenklæder.

V?!, 3 =

S t'v a ^ '^ ^ "

Bl 2 og 3 Aar.

Perlegaru til Broderi.

4105

kun grønne Farver, pr. D k .........................

H ø aa T oaaJæ g . aææ Jamsga U J aJga* yaaay, øM aiaæ haæ Ê

*MaiJ44 iaaashomm a a a D a ta o ø a r V aa ar, aom a*a!gaæ *B

P F i M f u a a n # # A iw a # ^ J a a g h

Hellenup

^ t r a n d \ ^ e )

1 6

S

f l e t r a p 1 1 6 9 x ,

UNDERV )SN !NG

Rebekka P e te raen s Sykufsus,

- .

-

ViolvøJ 16. Geæ*a**ø. Telefon GøntoKø 644

" " "

Lampeskærm,

^ mf) ' .

grtmd)g Undervisning efter moderne Princip

S ^ c k in e .

)?^

Erfariy. 14 Aar Haandgetningstærennde v kommunale

Ungdomskursus Smaa Pnser Smaa Hold

y

æ g e r a b o r g A i d e s h o i e

ved Køptøjæ F . Chriøtiøæaan. eksam. Berider.

Underv. for Begyn&re .g Viderekomne fSkoleridning. Jagtspringning),

c ta

n a

Ptns)on for Rideheste.

Staid og Ridehus: Ibstrupgaard. Trolle .ognens Endestation.

Privat Bopæl: Jægersborg All* 81. Jægersborg. Telefon Gjentofte 222.

B ! K O G B A N G

Frøken J . F!e¡:cher

Bang og KtavørøpH.

Jægersborg Ailé 30. Tif. Ordrup 264!

Ktaver. Agnes Caning,

Kiev nf Prof Victor B^dix. EKobajvej H

Char! Tr !2—! Teif Ordrup !770

R i d e u n a e r v i s n i n g

f o r B e g y n d o r o o g V å d a ro A to m n o . Nyt Ridehus ved Femvejen

Heste modtaees t Pension (nem Adgang til Dyrehaven))

O b é r a i N . R i R a k y ,

iorh Chef for den militære Rideskole i ret

Bøønøtof# S)o*ø S*ø!d.

Ahentidning Drsdag og Fredag fra KL 7.

Telef. Ordrup ISig

Stald.Telef. Ordrup 2395

"ettograd.

B

torsdag og Fredag sidste Opførelser af

ULLEBROR

med H æ f o ld H o y d .

Læedøg iæpøa FomødHing.

Søndag og efterfølgende Dage:

A) Kødets Cany

Storfilm i 6 Akter, med

Bus)! Jøssntngø.

Bn Palads Teater Film.

Forestilling: Sønd Kl. 5.10. 7.!0og9 10.

Hverdage: Kl. 7,10 og 9,1?

Telefon Heirup 3222.

H e ! ) e

7

u p ) ^ !d e s k o ! e ,

EøtøøøøeJ )4. T!). HøM. $ U T S .

Ridøundervisning - Diridning - Motioasridntng.

. .

Føn.ioæ

0

* R)d.høu*ø.

- Rldehusøt øøbent fra Kl 7 Morgen ti! 9 Aften. -

—______

K. H Johænøæn, exam. Berider.

H e M e r u p H a n J e í s s k o í e

H e h . 2 2 0 8

KLAVERUHDERV !8W !MQ

Kltaabgth Ferenia-Witding Konaerva

)

0

)-icudd

V in tø rv e J A4.

CbMlottentund

I?*/ Ordrup 2339

Q]

K taver. F ru K aren PBSc!BMnj,

Charlottenlnndsvpj 7, Hø]]., begynder Ja-

n))ftr nye Hold, 4 Kr., En<rtimer 10 Kr.

mdt. Begyndøre, Viderekomne.

(/!

V i o i i n .

tngeborg Trane)tjmr Raømuøøøn.

ntew øf agt. Kø]set)øustaMa Ti)orva)d Mtøjsen.

Anettevej 4. Teiefon Ordnip 540

MavenmdervÍBningr

France FrøinndChristeneen.

8trundwø!øntgg,4. TeW. Høtrup 3374 g.

Trsarrea 6 - ! 0 eg 6 - 6 .

Oddannetsø og Referenc: Hofpianietindé

_____ Frk. Johunnø åtockmurr.

tet

^

¡udfun 6ad

04 8ta)fer. Mørgretbevøj

Telf. H. t908 g

LU1

2 2 0 8

CølMøønøsrøJ 7.

Dæg< og ANussuLoJæ.

[H ) is k J ) ! !e t ra e t i *^ H p g g 6 6 B to f te H o te j jH

Sjentofte Brundejer- og Kommunatforening

7 .

r - PRIVAT FÆLLESBKOLE—,

HELLERUP REALSKOLE

Hellerupvei 31. Tli. Grntofie 63 el. Hell

733 X modtager Indmeldelser ii) det nye

Skoteaar paa Skolen

hver Sk^edag fra

Underskotea

ekaamenstri6.Ki.

og 7. KL, aami Bør

nehave

J . Chrtøtønøøn.

K n ¡ p ! e u n J e r v ! B n ! n y .

Jombisnos-ej 16. Tif. Ordrup H J!.

Agnøø Line)!,

Mar '.

MoffoøahoM

wi

Thyg##B)gøN<M ORtMU. AüeAidtE

TV. HBMugM224) PfMpghh

bjMFNp 28^4 HAEttEm4—4

Præiiminærcksamen.

D e T o ren . P ruø ))m inøø r)tnM H ø ,

forh Døekera Kursus

og Lang & Hjorts Kursus.

Llrinósgade 23 Telf 6479. 2H—3 samt

Tirsdag og A'rødag Aften 6 ^—7.

loawøruntiorviantng.

Bgyndere og Viderekomne. Brruasvej 8.

rhsrlottenlund.

p)

KLAVERUMOFRvtSMtMQ

L ^ o r e WM.)nan. eram .. dipto)ueret Læ

rw inde fra Hter-n. Konservatorium. Boritn

Jægershorg Atlé

1

Ï. Totf. O rdret t)!7.

t t

Herman og JuMuBKoppei.

Klaver- og Violinnndervisning. Bj-

vindsvej 6. Charlottønlund. Ordrup 26H

bise Valent

A# fgvg

8#0€kA#BEE^

! L Bepyndara og Vtdørakoøsnø

[Frederikkevej 2 A"

Tif. Helr. 929v [

B å p g o B n u d a e n

Lmraø vad Møæ Ryttaea Konaarvator.

K!ævur.

Underv. hv. Fred. i Ordrup i Elev Hjem.

O p ^ og Indm daøt. pr Tif Kl 3-5

Søøder gmtevard M,tY. YM. Vm)ør MNe.

Sang - Kiaver

Amt

Hettøræp

Musikkonservafonam

S.o)t Koncefisanger Fgedartk 0*So.

Violinf Kgl. Kapelmusikus.

Hr. W M BøøRsoådy.

øiavee: Pianistinde Fru Anna Oten

u-

. .

Off!3uist Hr.

Fr.

Oee.

violonee!: Kgl. Ka]selmu'tkm

Hr s øgf. Søioæsoæ.

Orgel Teøfi: Organist Hr. F r 0*(n.

*^f!' Kapelmusikus Hr.

W!ih Børehratdy og KgL Kapel,

musikus Hr. B)øø). Saionsoæ.

B øuar pæn atkvarf Btandpnæke

— nkn iædøsaidaø.

TR. Hafrup )0M og Vaø*ar 4B66

Ea ha-øvaJ !g.

M åA kH ån n MWBNJcNV.Straødm))??*

V n O H n

"'"^'^teø. ^tof.

Pnøer, Betlin Hetrup 435sc.

itnu Lurøøn

Bm)))øwøj )4.

uharl. Tif. Ordrup

K ! a v e r u n d e r v i B n m g .

)du Føufhøn,

Elev og anbefalet af kgl. HofpiaMsb.

mde Johanne Stookmarr, modtager fm

NytMr Møver i Kiaver og SammenspiL

Her rer kg], Kapeitnusioi Thoet

vaM Nralsørs og Aage Oxønvad).

Violinurvdm'visning

0!of Føuthøn.

Reference: Kg!. Kapaimuaikus Thorvald

Nidsøn.

^

H. A. (Haræøns Vej !4.

-Mf.

G.nt

. 4M.

A a g e L a * s e )

3

,

.

B D u n d v ^ g T T .

V i o ! J n S ^ : i ü 3 3

Øø4.ss.f sf Øtef. Ssfss Øvssøsss s§ Øse) esøtsøsøi

Tril SliM Urnjim MgjMttttM)).'

OamHøøvej !!. T)f. Wø)nt# ggg.

^^ÏËwgfl HåB BJuaBgnBgfg.

Kiev af Pnof. Neruda.

BSrandvø) 108, 8., Hnvø)f. TM.HaU. 1807^