Previous Page  403 / 404 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 403 / 404 Next Page
Page Background

M. MCHMHl

L

l/!ULHJErME!?ME:8 !!ï3Sà)

Ax^!Bwun,

RlnTcr Or^anm w. Ordntp Ktf)«.

Orga),

Fr<den<M^ 44,

og

Twri.

Ofdn!B 4M. Viá#r^.

L

$ P W O < )

Fransk—Engetsk.

K¡<feMich€<tMn,Riviadav.l

7

.{rtt,Owh

'.1872

Fyán$k — Tysk

KoHVWMÜoa,

EMm#m<íotb<ra'

GwMSHMtBh

vtd ex^m. Fa!!^tfetiade. dtr h*r stu.

dtMt i Frantcñc o){ TynH^nd, t*a&

phí! E U # n y ø t w o e n ,

moMvti2\ChM ¡ot(ta!Jh^^

HaHawa<<H<waHHHaaHHz

FNGELSK

4<)S BHdMWfOdHmMM.

Laurence Pa¡$!ey.

ïndfadt Lærer.

BoetK#{aí 4!

yan.

H<t)<rupw M. EnQ6¡!¡!. Mmp 1345.

Nyt Kursus begynder t Janusr.

Hotgee PetBstH,

Kgt. aut. Translatør.

Tysk — Fransk

K^yøe* og EtMomeaøiorberedeåøe,

KooveMøBom

ved eksam. Fagltererinde

A i f y i d a Z e T l a m g

11Aars praktisk Erfaring v.Statsgymnasier

Travervænget 1. Te!f Ordrup !763.

Franak

Og

Engebk.

Klnsser og Knetrmor.

Frk. M. åwMoM.

T)f. Ordrup 684.

Beist Ki. 9, 12 og 6.

EngMs!)

couvert&tioo and leasona Mra Roe, Hyl-

degaardavej 45. TraUee efter AftaJe. Tclf

Ordrup tfiAH

M2

Fransk. !ta!iensk.

Paria

Ptoreae.

F r u B o frsite L u n d .

Strandvej !51 Tlf. Heir t0)4v. Tr. M2-2

fRAMSK — KWQHUK

a t tramak Dame med tter^ Aare Cddau netae

i London. Mme ïvonne LaderriAre. Mirkevel

Ut

BrngoRsh: ^

ManaaÉPe (ibggfm, M . A . (Cambridge)

Undervlamingsaseletent ved Universitetet

AM4 6. W. Helmp 3373

„EngM oh E v e n ! n g # '.

Hveranden Tetedag fra 5. Ja«. MlE Marfa.

Onbesning Af modewMensgekk LiMern^ stMdeAer#

r

ModerneBonse.

Nogle t ugo

De.,

.f Itaan optagen paa

videieln u tuent Ftotd. Inger Leth Nieleon.

Tlf. Gentofte 1116.

U3

Pa33! HfJd.

N y t B egy n d etb o )d for Voksne

i H elle tu p M u b , Strandvej 203,

1. G a n gM a n d a g d 9. )an. K!.9al !

ModerneSeiskotrsdons

Billig og grundig Undervisning i sid­

ste nye Danse. Specialitet: Enetimer.

Hold begy nder til Januar.

Esamineret Lærerinde (Paui Petereen).

Ebba Bjerg Thoresen,

Prihseeee Alexandrines Allé 6.

Tlf. Ordrup 1653.

U3

* r

Balletdanserinde

GUDRUN CHREBTENbEN.

Morganmot!onsp!astik

for Damer og moderne Dans begynder

Onadag 4. Jannar f HeUerup Mssb.

Ungdomshold i moderne Dans beg.

ToraJag 5. Jann r 3HaMavstp 3Unb.

Indmeldelse i mit Hjem

STRANDVE3 3)M. 4.

Telefon

Hell.

376 v.

Mjatmar Andarsan

B egynd er n y t H o !d fo r Voksne

i (^ h ario tten jund

Pabnebave

F ted ag d 6 J a n u a r K!. 7 '/^—9

T a ff. O rd tru p 3380 .

Nye Hold beg.

KU anu^i

Hellerup Klub.

M.tnaerslcvLarsen

Ventar 7339

Nyt Program

sendes omgaaende

p M p w ^ ^ ^ ^ e

na M u G .M .n h tv n u

43

a r,H a å rssp

34

M

H. 1049V.

F aan y C ohn s DanseinaÉåiui

Nya R

Damehold — Hold for

MoMons^mnasUk

yaptuar 39M .

54T' ^

fiØ!3 <3<B !3/31L(:

4 LstMPnHd HnDtO

k'")])Uet mvU H.jttafrt. Anodebatteri og

ASkumnIator. sætgea biiitgt. L. L. Ibmos

KH

Fine jyske iiartofier.

Nyttige JdegRver!

[!J¡n3íft4;333338[

TTiæjUMin

.. Lobere

haves

stadig paa Lager ti! billigste Dagspris. Leveres overalt i Kommunen.

Patar Barenaan,

CindaggårdavaJ tt. Tatf. Ordrup !3tt

Ebatrsspa Brmndaa!a&wrayvsfng

VM^ AdmqmU

Tetf Gentobe !H1

Optændingsbrænde 40 Fd. 2 Kr.

Briketter. W Stk. . . ...... H Kr.

)

Et moMoret Vtsreise med Lys og gogegas

m Leje. M Kr.

0

!e Bmunsvoj tS. Hannstmp.

Væreiaa med ^'ekekken ledig, åygaards All?

tot. Tetf. HeUemp tlMv mettem t-T.

Vt

^^æ relsers Lejlighed tC Lele straks.

Lyagbyvel !M, t. tb., ved gongalysvej.

Lt

Et Msstt mobi. Værelee, Lys, varmt VanT

egen Indgsmg, ti) laje. Ahtmane Allé t, ved

Btrandvejea. Tlf. Hålemp 15!1.

Vt

LiHe Væretse taae biHigt. AAgang tit Te-

kakken, Teieton og Have. Margrethevej T.

— V)LLAMM^^ÓM f ftKL f.ÉRW "

Hyggetige Våareteer, Centralvarme, med Pen.

ston M Kr. mdt. Hetmp 2MS.

VT

î t moMeret Væretse tH Leje t. Jan nar.

Heoriettevel 4. t.

Vt

pnwncH

I ViHa ved Orggaards PatA'en kan en ung

Dkase en er H e rra l. J a a n a r la a é t Ttifgge; ,

mebl. Væretse med Centraivarm e sam t Fen

sion biUtgt. Tett. Hetlemp 7t5 y._____

VT

MMB3. VRRMLBK

nmd t Timere daglig Hnegemlng, alle moderne

Hekvemmeltgheder. V iadukt AUé S. TH. Helle-

m p m o .

______________ VT

QEMTDFTE

Mebl. Værelse til Leje, event. Pension, paa

Kongelysvel t A, !. th.

VT

Vad Trofjavognan, Tabatgrmnaan

Oentotta. Hyggelig t Væreleers Lejlighed, delvis mableret (Udenomsplads). Aoemonevej

!!. Oplysninger Vester !SM.

L

Atort, iyat, aolrigt, maM. Vmrafaa

mod Syd, tiUeje t. Jan n a r. Christianevej 1,

kobl. Værelee til Leje. Kongelyevej Wr. ! 3.

L ^ .

Vt

Et stort mobi. Værelse til !.eja straks, egSc

HUSAMfSTMWT,

som kan bo hjemme, kan fa a Plade straks —

eveatualt eæ Pormlddagspiga, som kan blive !

bela Daga

eaa

Ugen — ikke under

1

!

Aar. —

Hestv. Elllnorsvej f. indan 1! og efte r 5.

Kn d n a ^ a næiddagspiaa sggea. Lundeekovs

vaj Hr. 14, atndiabyan

P t

En lidt ældre, paalldaltg, peopaa Pige kan

fgå g ratis Ophold boa æ ldre Dama mod a t ad rette lid t Hnsgamlng. Talf. Ordrap t77. Præ

deg meltam 9—A.

P t

H O RM !3 )D A O åM JÆ L P

En dannet ung Piga eller en flink Kona kan

faa Piads 1. Jattuar. Professorinde Mollerup,

Strandvej 201. Træffes 10—12 og efter 6. Ttf.

Hetmp tvM vega.

P t

wnuB----------

soges. Kebmand B uttm p, Strandvej 2Ai

Ung Pige. 15 Aar, toges. Kærmindevej i.

Gentofte. Ttf. 1074.

P t

EN QOÛ ! ^ 0 R M !D b A Q 8 P 3 0 E

soges fra 8—11 ti! Huagoming fra 1.

Jannar. Jaoobsvej 20, Gontofto.

P t

CM Ë ^ fC È

Til 1. Jan u ar kan on ikko for uaæ,

volanbofalot Pigo, aom kan daglig Madlavning og almind^ig Hnagorning, faa

Piadé hos en mindre Familie (4 ¡Vokane).

Len 65 Kr. Sommervej 4, Charlottenlund.

Indgang, M, Kr. Jægersborg A tlé iL

Vt

l^ed ¿harlottenlnnd St. kan 5 Værelser. P lg ^

vær., Kekkeu, Badevær., W. C.. Oentralvsrme

erholdes April Flyttedag. BUl. m rk. 22!5 Villa

byernes Btsd. Hellemp.

Lt

1 MØBLERET VÆREL3E

til Ijsje straks. KærnAndevej 2(¡. Poulsen.

TO MØBLEREDE VÆREL3ER,

det ene med egen Indgang fra Trappen, for

en Dame. og det andet for to Danrer. e r til

ta je fra 1. Ja n u a r i Villa ved Charlottenlnni)

Skov. Telf. Ordmp 1892.

__________Yt

f VfLLA VED TAKBTORRWBØM

er 2 tm aa moM. Værelser. Oentralvarme op

Gas, til IfSje straks. Carolinesrej 11._____ Vt

2 eilor I Værelser lediga for rolige Folk 1

fast Stilling. Anemonevej 42.

Vt

VEO QENTOFTE TORV.

LiUe solrigt Værelse. moM.. Adgang til Bad.

osent. Gsm. Jensen. Bannegaardsvej 6, 1.

Træffes efter 5.

Vt

É t umebl. Gadevst-tflsc. egen fudgang,

ti! Lojo ti! 1. Januar. Jorst, Otdrupsoj

100. Tlf. Ordrup 2093. Henvendelse Tors-

dag efter 2, F'redag inden 1.

Vt

HMtiaptadg med Teicfon for 2 Biicr

tilieje straks. O rdrup Hotel,_______M

ÉnKg Dame kan faa Væreiae og Kok-

kn. Rygaarda AHé 127,

Vt

É t mebierwt Gadeværeise niesi Atten og

Udaigt over Sundet er ti! Leje. Strandvej 153, 2. th. Ttf. Heirup i:M9 ydun.

S 0 C E S

S 0 C E 8

Kogning og Servering tilbydes. Fru

Christensen, Tranegaardsvej

60

, !. Tif.

Ung Kone seger Vaak og bengoriag saint

Bnlletojsetrygning. Telf. Gentofte 882.

Pa

F ta 1. Jan n a r Éognlng til Setskabar og

m idlertidig Hjælp. Erk. Hielaen, Hultsuans-

vej 1.

Ps

E F T E R L Y 8 E

Rñ*s!!ñ!!T!Sü!^XaRéT?nt!!g^á!l

Henningreus Allé !4.

Rft

EN BMUK, BORT HANKAT

mød hvidt Aryat oy hvide Poter e r bortiøhøAt.

OpiyRni33E bødea venJiaret tøiefoneret tii Or-

di up M56. Duaør.

B L A N D E D E

H J E MM E TS

R E P A R A T Ø R E R

B U M T M A G E R E

NoMortip PotavaromggMfn, Strandvej

98

, Telf. Helr.

2396

. Reparationer od-

ferea smukt og billigL

C E N T R A L V A R M E

O.

Oasperaen, Kontor og Værkated,

Strandvej

106

, Telf. Hell.

3228

fra Kl.

7

)^

Fm —

5

. Far

7

og efter

6

Hell.

2592

. HjR

E L E K T R t X E R E

1

Svend 3!ohn, aut. iMtallator.

]

¡Ordrupvt] !7 v/ Linie H iEndestatioB

[

Tlf. Ordrup 2JM

]

G A B A V A N O

J. Quefav Jen sen s Eftf!., H.

Wag.

ner. Avt. Gas- og Vandmester. Streedvej

132

. Ttf. Helrop

1467

.

G L A R M E B s . r

H i.

R y v ø n g E 7 E R

\ et

e d

udlatarai

Potering af Vin­

du sf, Sp ejie elc.

ii^^aboMsmenfagrlaei^^^^

P L ! B S E A H U L S Ø M

^ P ü s sé Atelieret

åUgbepledeen 7

PtiMí, Huliom, Maskinbr Knappe

¡¡j

i)f GeafoBe 3337 æ p r R

M. negn, Sjwlndawej ti, Ordrup MM. Pliase.

Halsem, gnstpper m. m

HJR

Marievej tO, He!r. 2110 y

ved Takstgrænsen. Fransk Plissé, klar

Hnlsem, Maskinbroderi, Knapper, sam-

PHssé og Hulsøm.

Oie Bruune Vej

10

, Charlutteaiutui.

Tlf. Ordrup

129

HjR

REPARATiON

Kakkeiovnerar og Riste ieverva. Værk­

stedet, Tranegaardsvej

54

, Telf. Hellerup

lM

9

a.

H jR

SADELM. * TAPETSERERE

C. B u ch artR a EfH!., AmoM B ru lin ,

^

Mndageardevej

14

Ord

183

Mebelpol-

atrittg. Dekoradom

ALT SYS!

SYSTUEN ibEXPRESét

HyldegAArdtvej 62.

Hj- af Ordr. jagtvei. Telt. Ordrup 1229

Gammelt forandres til nyt, Indteveriruf

hl Farvning og Rensning. Leveraador tii

Vaie!o<feriet

Alt i Manufaktur, Trtcoiage, Herrelingeri

og Legetoi haves til biiligste Friser.

Alt til Hulsam og Ptisaeting udforet

Ki.lNGENBFRG

PULO KdSf

e^,^,Msaaas g svt s,'S)swæ..sSs.

TU

!e.AO

!

i privat HJrm faas

24. 1. Sal. Grntotto.

Jorgonaee, Jægervangen B

T!) vfrbaHø 3!n# Lajera apøaa

3.aj-

ffgfsatfar ! aUa Økprrafaar.

Le

TAPPEBANKNiNQ,

uds og hjemme, Kakkefovne renaer, al mindre Kerae) beaergea. J . Ciamaon, VilvordeveJ

84. Telf. Ordrup 2MI.

B

S82Wt8 48!. EtütfûllUr

VlotveJ

38

.

Teåf. G .n toB e

334

sager marsge Lejligheder i alle

S tæ rrelser

BQLRfO 3 VA3R.B LEJUQMED,

gerne Manaardetaga. foraa t HeUernp, seaes

a f enligt Ægtepar (F abrikant), esentnait Garage sammesteds. t)l April Flyttedeg. Billet

mA . 2287 Vi)labyernee Blad. Hellerup.

Q31MM$3fS3!MM

34

a J

M rtu pM å ø n 5.

Onduladou — lŒpning

Fransk HAarferrnlng

Skønhedspleje

HMmr

M aniebra og f& arårbejde

n . TeK. C e n t o f ^ B 9 9

H JØ L P T!L

8

EL

8

KABER

Borddsakning, Hervering og lignende tilbydes. Henvessdelee llaif. Ordrup M44 stier B

" "

" -------------- *

B

3-4 Vænt tñHahüHgheJ — ^AÍí8ti;dVHt

med Garnge aegea af rot'g Familie paa

3

Personer. Indfiytntngsttiiadeiaa havea.

Billet mrk.

20135

modt. Cutenberghue

Rekinmeburenu, Vognmagergade

10

.

rensea. purisea og opatillea. Faage, Jnsos-

]<orgvej !

3

. !. ffetrup

166

.

1

.

B

K L A V E R S T E MM E R E

Oecnr Moiier, Ordrupvej

65

, Ordrup

722

. Stemninger og Reparationer. <M . ;

Harm N. Petersen A Sen

tÉ L # .O R D R U P

2

MB

Klareretemnmg og Reparationer odTerea

Ehv. MADgeAAfiz insLrfåmpotmAgør. HorøMAg

A MøUør og Hørm. W. PøtøMøn C

WA#SAA#AgtfAndwøj

A

F!nBB3B KtavBrgÉBRMÉng.

Omhyggeiig, aamvittighedsfuid Cdfe-

reiae. Thureaen, Raadhusvej 61,*Ordrup

1631.

Bl

L A M P E S K Æ R M E

Æ idre Lnntpeekmrwe reparerea eg

istandsættes, saa de biiver aem nye. Pu­

der og Peiler tnenterea. Butiks«, BuW^

vej t ,

V.

Btmrtdvej. Telf. Hefmp

8254

(tid!. MargreShavej).

HjR

A„ Wnche, Rebekknvej

29

.

Alt Badelniageraris-jde og ^^^betpo^^tru^g

udf. solidt og btiligt. Beskrd medt. U slt.

2579 s.

HjR

SE MG E TØJ

Dyner dampreoeee Manufnkturh uset

Tachau, Lindegaardsrej

21

. Teit. Ordrup

2119

.

HjR

S K OMA G E R E

ALBERT HOUBORG,

Jægersborg AUé

41

.

Fedse). ay Façon. Raparattoaer tui-

ItgaL Eget Vserkatad. Tlf. Ordrup

17

S

6

.

fæverander ti! Vareiotteriet

8komngermet. V. Nieieen,

Jernbanevej

13

.

BpeeNU Veerketed for Bjometmder.

S N E D K E R E

T ofnror- o g Bf

9043

kn rn rb#M n ud fe

ree noMt og bilMgt Edr. Nieieen. Efter-

aafoeej

8

Teåefon Ordrup

196

R

M A L E R E

Nygnnrd A Nlotoon, HeUernpee; 64,

Heirup 1400 og Hetmp 846. TUbnd paa

a it

Malerarbejde og Autoiakering.

C. B. M o ita tø w , Kk^rÍRBvM

O P T 3 K A U R E

Teif. Heir.

2526

Arbejde garante

Propert og boMbnrtHjR

Urmager

A M r e d

Le

J e a z A n

StrnæsfveJ !B3, SkovnhnPed

ryarwer enhver Arf af Ufe samt

Briiier og Fineenen Ovdrssp 3380

MALBR8VBNØ,

eom arbejder setvsændig ndferer a lt "i* ------

bejds solidt og billigt. Besked modtanea Telf.

Ordrup 1447.

g

Bu lidt ælAre. eoilae<^re segsr 1 Hellerup

en i Værelses læjttgben etter Værelse

mefl

lidt Kætderplads (nu eller senere). Billet

mritt. lOM ti) Villabyernes Blad. Hellerup.

f atærotæ U4vn3g

og tu 833330040 M o o r .

[C. Ri¡! BonneLinoíenmM!$.

Kronørlnoanogndæ 8.

Ttf.OeotretSIM og 3073

gam la Kakitetovne. k om furerT T askp

ner kebes. llgemesret hvitken Stand. Gt. Jern,

Metat, Gummi. F(asker. Klude, Asiser, Bygningsm aterialer. Mahler. Kiseder osv. Pultsfv

kam re rentmes Marekaadlaar og Prodaktfor-

rotatngen. Jem banevej t4. E. w tldt. Hterete

Forretning her paa Piadsen. Vora Bitar karer

oreralt, a lt afhentea Telefonbesked modtager

Ordrup 2!50.

g

A pw

3)8

P å

44

n o ø H

4

! r F ! y O ø !

anskee tUkebe kontant. Telefon Amager

!608 vega

^

ø

Vt hsftter Deres tomme Kagokas<mr

og bringer dem fyidte med brtfne Ka-

K<r, Kiejncr, Tvebakker, forakatliga Siaj«

Smaakager og Honningsnitter. BestHiin-

gev modtagea paa Juiekager, Honningkager, Piumkager, Sandkager. Pru Bor-

jeeone Hjemmebageri, Nordbane Ailé

3

.

1

K

8

SBgfBFBfgBRO.RN.

HBffW.LåuHdgBn

Ny Veatargada 19 , 1

. Tlf. Caotr.

19065

.

Kab og Salg af Ejendomme, fneasao m.m.

Sandkage.

7

Kr. ca.

1

Kiio.*T)ag]ig friskbagt. Varerne bringes. Besiiilinger modtages.

i^ukk er

strandvej

106

. Industribyen. Teif. Heirup

595

. mise Martens A Rüa Bastiansen.

repareres.

Dukker, som enskes reparerede Mi

Juten,

hedes venligst indleveret snarest.

-Hle Reparationer udfares solidt og bil-

iigt. Rporta-Legetajsmagasinet, Jægersborg .\iié

36

. Tif. Ordrttp

2171

.

aWTHLT MAWéSWt åSMC,

I om trent ny. sælges for oa. H Pris. Kr. 175,00.

l^ j^ r Ki. 5. Bregnevet 40. Telf. Gentofte

MALERtER KØBES

samt gi. AiahognimaMer.

Teif. Heirup

879

y.

K

8

KUL, K0K8 OO BRANDB.

Brændselsforretningen. LiadegaardsteJ tS.

Telf. Ordmp 551.

KH

" R ÿ j^ æ n s rtr

-------------

hg Maldvarp. stor Htavrelea.

^<"^4 tT5 Kr., sæigaa for 45 K r. Badalaa

17. Gættofte.

KS

AUQBNØNB

! Hens. 1 Hsma. hvide Itatianara, sæigaa.

Bø!dt. Ordr3!pTad M A.

K8

QAmiø MøMer. KFudø. Jøm og MøtaF hø-

bsB. JøaøM, ingøborgrøj $9. Tø!f. HøU. Ï0M.

Fr. Mietsen.

Skræcieretablissement

R e b o h h a v ø j a s

Tataf

33

aitagssø

37

BB y.

t'àÀKïtèK e u sw t

tit gpisekokkaa aUer Hommerbaa Sæigaa. Rj-

vlndsvej l t

1

._____

Htore H aeaaad^. SlagtabyHlng. Jordsknk-

ker. Porer. Vask ag Bengaring udfares. Ar

' *

HaUseup

' bejdsherset, Kanakarsel.

4125

LM!e Kane

biiligt ti!

8

a]g.

8

ohmidt, Feæ dassavej

73

.

Charlottcnlund.

Kg

Kv! og Koks.

Eng. knuste Koka Kr.

7

,

06

.

Anksfalsr sig mad

i. 3i.s WttwMtoftti.

R eparaSinæsr

tMsettgg og bØBgt

Eng. Nsddakoka Kr.

1

,

50

.

M Joaaao

Nstrup 3t00.

biandt andat fnagjat ator Dagnhrsendag,

kebaa, sælges og byttes. Heirup

1663

. iCa

L E J U Q W E D H R

QARAQ E -UD LE JHHM L

Talf Heirup 20!

8

KAL OB PLYTTB?

M! April Phd. 1922 ailar N r. SiaM Bssa da

t Tide Mi Wattarup auL Oatiakanta ^

red esmj^^ ja r. J . Wiaataæt

ftsbakkawej 47. Tatf. Watrup 225!.

der aitld kan aavtaa tadigs LajHkhedar

7 0 3 MØBL. VAR. MKD KØKKBN

sages tit 1. eller 15. Jan uar, beliggende Cber-

lettenluad. Ktampenborg. næ r (kation. Billet

mrk 400 med Pris og Beliggenhed Skorshoved

Kiosk

ijt

VïMaÎejhgheJ søges

i Chariotteninnd eiier Heiierup,

4

à

5

Væreiaer med Pigeværelse, Leje ca.

2400

.

Henvendeise Telefon ( entrai

11

,

743

. La

S T t L L t WG E R

Dygtig Fonnlddagspige eller Kone soges

straks eller til 1. Jan uar. Torkel Badensvej 2.

LHÉTIBNJALP

onekes til en Dreng (efter Juleferien) f 4

Mdr. BHlat m rk. 2294 badæ ImdL paa Bladets

Kontor.

PT

ChaWottMiBBds

(ndrksvsr: ^ rf s B . y a S a e a a a

O ag g ara u a j 0 . C h a rtettaa tssn g

U g a n 't- S /,.

lr)s(oa Ordrup B04B

Mandag.'

Tfradsg;

Bafkåfbonade

LagsOmelet.

Fyidte Krustader, Aubain m

MAs)åroni

Gnadjg. Gule Ærter, Sprængt Gaas,

Kager Kogt Torsk, Aspargessuppe

ÆMesuppe, Gratineret Fisk

Sad Suppe. Vienerschnitzel.

ForiorenDyregteg. Appelsin,

trit li.

Torsditg.-

f redagf

I^ d g g -

Sandag;

7 Dsgr: t Prrs. tt Kr.. 2 fere. 2) Kt

! rer. !1.!0 Kr. — M,tepes ovrrstt 1Gretobr

Kommune. Ret dl PorsadRag (orbeholdr.-

Kogning og Borvoring

tiibyBog.

P. Jttkobaon, Twmrvaj ti . Ordrug 990.

Trf. bodit for 0 Fortn.

B

BordOooRnjnø og Sorvorjng.

Aima Larsen, Kobekkavaj

20

A. Teif.

Heirup

3408

g , ____________________¿

MSRASMWJÆLp

Ba flink ung Pige, 15—18 Aar. Sapea Ml

nogle Timere Morgeugaming daglig Billet

mrk. 2294 modt. VtUabyefnes Blad, Heiierup.

"FôRHïBBMTHLFnr

soges !. Jan u ar, velanbafalat. fra 2—1. Okovs

hovedvej $1. Telf. Crdrnp 1819.

PT

Grundet paa Hygdom kan en velanbefalet

ung Pige, vant Ut daglig Madlavning, faa en

god Made 1. Jan n a r i en m indre Yitla med

CenUalvarme. Raadhusvej 45 O rdmp 1172.

An flink ung Kone eller Piaa kan fa a Pur-

middageplads 4 Gange ugentlig. Dnntsfeldts

AIM 1. 1. tb.

P t

UNO PtOB SØOB8.

Kn flink Pige, ikke under 18 Aar. som kan

Hgga hjemme, kan fa a Plads til 1. Ja an ar.

Tru Jensen. Stolpegaardsvej iO, H t, Vangeda.

0 Sammt

] (arvs

K!!nkn!ng

ribrænding og Glasstiberi ud.

* -

MtooMoa, HoMofopvoi 3. Hf.

Hell.

2409

.

UER AT ItlOBltiOE

tleraa egoa Boyr. Kua Eftarmiddags

kursos. Fru Hearforth, Hambrea Alié

28

. Tif. Hell.

1329

g.

'

B

f o v c n v w n w

udfares ude og

hjemma

Hegaardsvej 4, 2. tv..

Gentofte. Telt, Gentofte 1888.

B

Ong. proper Kone sugar Vaek. Rengeriog.

Btrygning. BiUat m A . B95 VMlabyamaa Blad.

HeHerup.

u

bVoTtO KOOBRSKØ

tu Btørrø oy mindwi 8ø^BàAbø^. finø Røfø!^.

øør^^^^ø!^Ordmp 57$. Hy!døgÅArd8TøJ $7.

Bøn, HøgGørdørøj

4

, g. M f. Q^t. lOM.

B

GENTOFTE DAM PVA SKER )

HM

8

h o t d n ! n g B v ø

8

N , M ø n c h ø

3

M

3333

ø d

Cent. 1070

Kakkø!ovns-RepaTatøren

Nyo Rar. Alle lose Dole.

En De! Ka^elovne bllMg tU ^!g . Billigste Priser. Oio 9foot)ovoj Ï. Hf. Otdrop 32!9.

KJOLBR KLÍPPE9

og pravua for

6

Kr. Kjoier og Frakker

sys hitiigt. MensSra sæigaa. Fru Morteu-

set), Jægersborg Aiié

17

,

3

. Ordr.

98

(!.

10

-

2

og aftar

6

.

Bi

Fru Hofmann, U&mtøn 7.

rtssriog. Ttf. B est Gant. i(M4. belst oas form .

Priooring i Oamomao NJam.

Moderata Priser. Tetf. O rdmp 255.

M

9PÍ9BQ09TBR MOOT. TiL MIODAQ

sam t fuld Pension. Wyvaj 15. Tetf. Gent. 287.

HbMerup BHdgeKtub

modtager Indmeideiser ved Hanseudet-

se Teiefou Heiierup

103

.

tH

BR KAKKBLOVNBRØRBT )TU

eller Kakketovnen fornyes hurtigt, htlhgt.

Rister fornyes. Telf. Heirup Í582 s. J o m -

borgvej 15.

g

LadestaHon en.

B o n n o p ) ø d ø r b ø d ø l .

(F. Eks ! Akkumulator 4 Volt H Ampère

lim er til 4 Lampers Apparat vater mindst

1 Maaned)

RaparaMaæ aa Op laJafag aÉ Aæfas

aaaSfUs ag RaiMo ¡^bbssaaaiaf

AMtumn afavar tsdiajaa.

Hentes og bringes gratis overalt

A&ib-

FamHien i Hjemmet

fotograferer „Abel". Heirup

731

.

T WTÓN

uxcBrvxwtHTmy

for Raparatiooer af Herreklssder Alt vendes

og omsya (Rrandvei 22. Tetf Hel) 279 s. Bl

ÉtØVBUONtNO

Btor NUflsk. Gvet Betjening. HeU. t522s.

Jomshorgvet 15

B

BE49ø223mø mø 8æ rv a r3 n ø AflbysËea

Efsasnæ B c h æ r f f ,

FresnæssnveJ 08 . T3f. 45rs3r. BØNØ

Vaskwiet „My Rosenborg"

MapøraAavaJ L

Mt yåstås og

BM ovø tøh .

TM. H ø k . t 4 7 4 y

BM))g M u ø h o )dR )n g ø v a ø h .

Bæia« fof Ovartaj og Kjoiaoyning.

Lund, Tofthdtna Aiié

9

. Teif. Ordrup

2278

. Syning i Damerpae Hjem.

Bi

Oalochof oø

Raaøummifodtøj rapafofea.

Aæg

V. TE . y .

(Hjamgt af Sfrandvei H

21

Telf

3

!a lra a

739

ÏV .

KLAVERBTEMNtWO

og Reparation, Klavamndasurisntng. C.

Lenthe, Begoniavej

9

. Teif. Geutofta

484

.

VMhen „Moderne"

Chr Laaaaæ,

—- ' a a t . ____

ra æ a !a v a v a j N r . )

af Jægersborg

A llé

U L O ^ w p MØ

Sået. NaaeksBiaa. ag kens

Tajtaagg AK hagl g^btlgg

^ HggbgMgjggggaUt

Repafations-Systue

Stopper Stramper, lapper Linned, ah

hoides vedlige. Lettere Kjoler og Om.

forandring Alt hentes og brlngea

Orøessp 833.

Agæaa CEråæt emgaæ, Eivigdavej

9

Indieveringskontorer

^L33330t3€4&3r

tti

ViHabyernes B!id

ånsåag gøgadt ovar

h a la ECoæsmunass

Strandvej 77

Kiosken

.T IL Hell. 1211-1212

Strandvej 98

Kiosken.................Tif. Hel!. 600

HaååagæpvaJ 52

Kiosken................. a

a 260$

PæathæavaJ 8

Hellerup Budeentra!

og Ststionskiosk .. a a

34

Strandvej 733

Cotistantia Kiosk

a

a

207

JsæMMborg Allé 74

CharlotteniundsKioskTlf.Ord. 227

rsagarahorg AHé 5

lembanekic

a

22i0

a

127-28

________ osken ..

LåndaøaardavaJ 33

Anton Andersen

Bam néor Øa saJ 321

M B. Kaasen. . . Tlf Hel!. 108$

OædæsspvaJ 40

Winkelmann jun.. a Ord. 13$1

OrømpveJ 338

Kiosken................. a a

96$

BrogaardaveJ 4

Gentofte Kiosk. . . . Tlf. Gent 3$

Stran^vaj 387

Kiosken. Skovshoved a Ord. 1242

StrandvaJ 373

Km i^^ .................. a a LHC

TaagbsaE StstæædvaJ 77

Manufakturh. Burg<

_vra!dt.......................... Tlf.BelL 117

Taaråssaåt

laarbæk Kiosk

........ a

a 221

Annoncerne ekspederes fra

samtlige

IndjevertsigdKm

torer uden EkstrabetaUng.

VBLLABTERNES BLAD

- t s v —t —. . . m —

J

Annoncer *åSX3,L'"*1

Helt. 2999!