Previous Page  7 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 58 Next Page
Page Background

3

Fastighets AB Eric Ekblad Årsredovisning 2015/2016

Årets resultat

Den prognos som gjordes för ett år sedan har infriats då

verksamhetens förvaltningsresultat exklusive realisations-

vinster och avskrivningar blev 57,5 (42,3) mkr.

Att notera nu med de nya redovisningsreglerna (K3) när

det gäller avskrivningar så ökar de påtagligt för vår del till

totalt 40,1 (36,3) mkr, men detta påverkar ju varken likvidi-

teten eller kassaflödet.

Pågående projekt

Vi har avslutat vårt omfattande förädlingsprojekt Almen 6

innebärande en ny spännande passage mellan Östra Storga-

tan och Smedjegatan som kommer att öka attraktiviteten på

Smedjegatan. En ny spännande restaurang, Pinchos öpp-

nade nu i oktober och den sträcker sig längs med passagen.

Till de nya kommersiella butik- och kontorslokalerna så har

även tio nybyggda och efterfrågade hyresrätter tillkommit i

stadens citykärna.

Vi har nu påbörjat påbyggnationen av det östra tornet i kv.

Ansvaret 2 och det blir på samma sätt som vi gjorde det väs-

tra tornet för 5 år sedan. En helt ombyggd kontorsdel samt

hyresrätter i två plan med utsikt både åt Vättern och Munk-

sjön. Tillkommande yta blir 337 kvm och är redan uthyrt.

Vi har valt att växa med kvalité som alternativ till att växa

med kvantitet, vilket vi bedömer har varit en riktig strategi

och vi har nu uppnått ett högklassigt bestånd om 70 140 m

2

med bästa läge. Därtill finns 3 580 m

2

garage innebärande

totalt 126 attraktiva garageplatser.

Framtida strategier och framtidsutsikter

Våren 2017 kommer våra hyresintäkter i befintliga fastighe-

ter att överstiga 123 mkr. Under 2018 kommer vi närma oss

130 mkr med den information vi nu känner till.

Prognosen för innevarande verksamhetsårs förvaltnings-

resultat exklusive avskrivningar blir ca 60 mkr och för näst-

kommande år ca 65 mkr. Årets utgifter i investeringar har

varit 55 mkr. Vår finansieringsstrategi är att våra förvärv

och förädlingsarbete ska ske med minst 40 % eget kapital.

Bolagets historiska utveckling har visat att vi med detta har

skapat positiva och värdeskapande hus som även lyfter sam-

hällsutvecklingen. Det har medfört kommersiella övervär-

den som vi med tiden kan belåna för nya affärsmöjligheter.

Ett bra beslut togs våren 2015 innebärande att Swapavtal

gjordes med våra två banker innebärande att bolagets ränta

för 600 mkr, blir 2,4 % fram till 2022 och samma ränta för

ytterligare 400 mkr fram till 2025. Då är vår finansiering

säkerställd för ett antal år framöver.

Fastigheternas marknadsvärde uppgår enligt externa vär-

derare till mer än 2,2 miljarder. Denna värdering indikerar

då ett övervärde med 740 mkr samt ett värde över våra lån

med över 1,1 miljarder. Det egna kapitalet är nu 238,7 mkr.

Vår soliditet överstiger 41 %.

Sjutton händelserika år

Vi kan också reflektera över historien som är den att 1988

hade företaget 9,5 Mkr i hyresintäkter och gjorde ett för-

valtningsresultat om 1,2 Mkr på en yta om ca 18 000 m

2

.

Vi vill fortsätta vara en aktiv fastighetsägare som utvecklar

de samhällsdelar vi verkar i positivt, och ser nya infallsvink-

lar i takt med tiden. Verkligheten runt om oss förändras

hela tiden och i ett alltmer högre tempo. Vi vill fortsätta

att lyssna på våra kunder och så långt som möjligt uppfylla

deras behov och utveckla relationen långsiktigt.

Vi ser att de projekt vi genomförde 2000 – 2008 får nu full

nytta och det vi genomfört 2009 – 2016 når sin full nytta

2018 – 2023. Vidare så har vi idag 5000 m

2

under förädling

som inte ger intäkter just nu, men från och med hösten

2017.

Verkligheten är ju också den att efter sjutton års fokuserat

arbete med förädling och utveckling av våra sju fina city-

fastigheter så är dessa hus nu färdigutvecklade, i vart fall i

närtid och vi har kommit in i en fas av mer förvaltnings-

karaktär där vi trimmar in vårt arbete med det dagliga och

får möjlighet att ytterligare förstärka våra kundkontakter

och få kunskap om deras framtidsplaner.

För de flesta verksamheter som man bedriver och utvecklar

så är ett av de viktigaste att aldrig glömma bort kunden.

Jönköping oktober 2016

Ralf Ekblad

Investeringar i förvärv och färdigställda

nybyggnationer om 748 Mkr.

Ytterligare investeringar i 140 olika kundanpassade

mindre som riktigt stora om-, på- och tillbyggnader

samt kundanpassningar med 782 Mkr.

19 olika om-, på- och tillbyggnader som blivit

6 797 m

2

ny uthyrningsbar yta som tidigare enbart

kostade underhåll. Dessa ytor var tidigare yttertak,

gångytor, passager, pannrum, förråd, fläktrum och

utomhusterasser. Nu ger det större innehåll i staden.

Bolaget har fortsatt att investera i den

centrala stadsutvecklingen.

Vi bygger för framtiden med hållbarhet,

energieffektivitet och miljöfokus

”vi har nu uppnått ett högklassigt bestånd om 70 140 m

2

med bästa läge”