Background Image
Previous Page  540 / 638 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 540 / 638 Next Page
Page Background

S C H U - S C H W

N A V N E - R E G . f. K Ø B E N H A V N OG O M E G N

Schultz

S Antikv. bogh. Langdraget 13H [Van]

£ 7109 14

- Knud

Arkitekt Holmbladsvænget 12 l# [S]

£

AS 4178

- Inger

A ssist. frk. Falkoner A . 88# [F ]

£

NO 3107

- Tove Balletdanserinde Hellerupv. 51 C# [H el]

£ HE 2155

- R

Bankfuldm. Colbjørnsensv. 10 [Nær]

£

80 11 90

* Sv. Aa. Best. Nansensg. 69#l [K ] £ PA 9353

- Kn.

Biscuitfb. Vindestr.3

[G e] &

GE 6937

- Preben Blik. slgm . g- & vandm. Howitzv. 18 [F ]

£ GO 6206 Bp. La Cours V. 16S [F ] £ FA 4520

* J H S C H U L T Z B O G B I N D E R I A / S

Niels Juels G. 10 [K] £ *C 1195

" J H S C H U L T Z B O G H A N D E L A / S

Havneg.

15 [K]

£

*C 1195

* Svend Boghdl. R yesg.40A [0 ] £ NO 6886

Bp. Vbrog. 27IV [ V ] £ VE 2564x

- J H S C H U L T Z U N I V E R S I T E T S

B O G T R Y K K E R I A / S N iels Juels G ■12 [KJ

£ *C 1195

* F r. C ivilin g. (F C Schultz & Co. ] S lotsalléen 17

[K ip ] £ O R 1213 & OR 7750

- Hans C ivilin g. II. D. M ilanov. 31 [S ] £ SU 4966

- H C A C ivilin g. V -P a ra d isv . 1 [H o] £ HO 2032

- J C C ivilin g. B ispeparken lin [N V ] £ T A 8646

v

- Tage C ivilin g. B reidablik A. 13 [SI £ AS 5802

- E V D am eskr. R andkløve A . 144 [K a] £ 50 37 35

Bp. K irk eb jerg A .4 7 [V an ] £ DA 5431

- Allan M D irek tø r S øvej 25 [H o] £ HO 500

* Hans D irek tør Sauntesv. 25 [G e ] £ G E 4698

- Hans D irek tø r Ein. H olb ølls V. 12 [C h l]

£ HE 5020

* M art. D irek tø r C arlsm in d ev. 16 [H o] £ 80 24 64

* Otto D irek tør E llebæ kv.65 [G e ]

- Sigurd D ir. f. Thorvald sen s M useum R L

S-Fasan v. 61 s [F ] £ GO 8402

* E D isp. G ræ vlin gestien 29 B [Sø] £ 98 41 85

- E D riftsled er K ildegrdvæ nget 25 [H e l] £ GE 4575

- C arl F abr. M altag. 32iv [S] £ AM 2843

- C arlo C hr. F ab r. H e jre v . 14 A [N V ] £ ÆG 2907

- K arl Johan F a b r. P ro v s te v .2 Al [N V ] £ ÆG 1875

* Ose. O N e ll F a b r. B ergth orasg.

10

S [S]

£ SU 5286

- P eter F ab r. H olstein sg. 4M [0 ]

- R F ab r. H arpev. 2 [H e ri] £ 94 21 49

- J H S C H U L T Z F O R L A G A / S

N iels Juels G. 10 [K ] £ *C 1195

- Alm a F ru e enke e .d ire k tø r C L Ibsens V .5 2 [G e]

£ GE 728

- Anna Lu cie F ru e O rd rv. 101 [C h l] £ OR 5349x

■ Augusta F ru e enke e. k a sserer Vølundsg. 19# [N ]

- E F ru e K on gev. 187 [V ir ] £ 84 74 89

* E lse F rø lich F ru e K a stelsv. 21 Bv [0 ] £ T R 1736

* G erva F ru e

I

E Ohls.ens G . 71

[0 ]

£

ØB

1722

“ H elga F ru e T op asv. 16 [H e ri] £ 94 28 15

- J F ru e Søgrdv. 6 Cl [G e ] £ GE 3419

- K aren F ru e W iH em oesg.42ll [0 ] £ ØB7052

■ K aren M arie F ru e Svanem lv.66i [H e l] £ HE 984

- M aria F ru e Sm akkegrdv. 107# [G e] £ GE 4819

- R igm . Frue H esseløg. 9 » [0 ] £

r y

2601

- T ove F ru e enke e. m useum sinsp. A m fæ lledv. 32S

[S] £ AM 1382y

- E A I F rkn. Østbng. lim [ø ] £

ø b

5687

- E llen F rk . B olb ro v.4 8 [Ru K yst] £ R U 175

* A Fuldm . H olm egrd v. 1 A “ [Chl] £ OR 7752

■ Edith Fuldm . Sydkæ rsv. 90 [H v] £ 78 10 02

■ E Hostrup F u ld m . u. m agist. cand.pollt.

M asnedøg. 3 «' [0 ] £ R Y 676y

* Herb. Fuldm . B øgevang 49 [V ir ] £ 84 70 39

" K Fuldm . Lan gelan dsv. 320 [F ] £ GO 3063x

' K Fuldm . u. rod efo rv. Sydkæ rsv. 90 [H v]

£ 7810 02

- Kaja Fuldm . fru e B legd v. 1020 [0 ] £ Ø B 5753

' Kn. Fuldm . B orth igsg. 8 « [0 ] £ R Y 7785

' Max Fuldm . L ille m o s ev . 14 [L y ] £ 87 37 14

• M E Fuldm . H a sselv. 33A [V an ] £ DA 8270

' E G ravørm . C astor A . 11 [K a ]

* E lse G ross. fru e [R V Schultz & C o. ] G I. K on gev.

162 B « [V ] £ V E 4018

- Ragna G ross. fru e Bl&g. P I. 17 [N ] Bp. R ø r-

holm sg. 13 v [K ] £ B Y 207

- R V & C o. G ross. G I. Kongev. 162 B [V ]

£ V E 4018

“ Sv. G ross. [A n dersen & Schultz] E gebæ kv. 97

[N æ r] £ 80 00 88

* Vagn G ross. Ly. H ovedg. 26 A « [L y ] £ 87 47 93

“ Ingeb. H ørk r. fru e Skytteg. 13 [N ] £ N P 2512x

* F C A C o. Ing. A en trep r. Slotsalléen 17 [K ip ]

£ OR 1213 A OR 7750

~ C arl Insp. Lyngbygrdv. 3 B l [L y ] £ 87 0534

" P A K aretm gm . R ovsln gsg.9 0 [N ] £ ÆG 2227

- Em m y K a s s ere r Ålan dsg.

180

[S] £ SU 7686

* C Kom m andørinde Ø stbng. 11 [0 ] £ Ø B 5687

* Svend S K om ponist V ilv o rd ev . 37 [C h l] £ O R 561

' R Kone. sangerin de frk . V ig e r s l. A . 82s

[V a l] £ hem l. nr.

* V K on servator DM . F M . Lan gelan dsv. 18 [F ]

£ F A 1252y

~ Henn. Konsulent Abrinken 47 [V ir] £ 85 12 06

* Arne Kt. chef H. D. Havdrupv. 99 [B r] £ BE 7348

- Poul Kt. chef B øgevan g 15 [V ir ] £ 84 62 55

* Asta R in g K unstm al. inde S-F asan v. 619 [F ]

£ GO 8402

* Reinh. Kunstm al. Borups A.272IV [N V ]£ Æ G 3807

* Gustav OHara Købmd. Holbergs?. 6 [K]

£ C 5679 Bp. Tietgensg. 661[V] £ VE 5866u

HI - 1807

Schultz

Henn. Læ dervh. Am brog.96 [S] £ SU 4973

Bp.

M aglebo 121 [K a] £ 50 17 43

- G erda Læ ge fru e G eels P I. 20 [V ir ] £ 84 75 15

[m a. A to. 13-14, ti. & fr . 16-17] Bp. Abrinken

47 [V ir ]

- H olg. M alerm . B jørnbaksv. 14 [K a] £ 50

66

13

Bp. V -B ygad e 20 [K a] £ 50 66 66

- K arl M alerm . Vby Langg. 41 [V a l] £ 30 08 80

Bp. P ebl. D oss. 41 [N ] £ LU 978

- C H Manufakth. [Schultz Varehus] Nbrog. 189#

[N ] £ ÆG 9367

- J G M askinm . DM . T u b orgv. 2561# [N V ]

£ T A 820ly

- C M eta lv.fb . [R u stfri Staal C en tralen] Lyngbyv.

3461 [G e] £ GE 5937

- Il M eta lv.fb . Llflan d sg. 15 [S] £ SU 6673

Bp. Skotlands P1.6V [S] £ SU 6572v

- K irs t. Holdt O perasan g, inde v . D. k gl. T ea ter

V ilv o rd ev . 37 [C h l] £ OR 561

- A rn e C O verass. S kovløberv. lll [N V ]

- F O verass. Obov. 64 [H e ri] £ 94 66 07

- Sv. O verass. Strandboul. 132S [0 ]

- T O verass. A gerk æ r 13#® [V a ll £ 75 12 33

- W K O vera ss. V alm u ev. IB [S] å SU 4758

- C O verp ol. b etj. B odenhoffs P I. 41# [K ] £ SU 2 820

- A a ge O rsa gf. N -F a rim a gs g . 9S [K ] £ P A 2027

- E lse P ian . inde B akkedal 13 [H e l] £ G E 2770

- K fh. P o stass. S o rgen frig. 9S [N ] £ T A 4924v

- A ase P rok . fru e Havdrupv. 98* [Van] £ DA 7365

- A sg. P ro k . cand. p ollt. Godthbv.1071 [F ]

- E rik P ro k . H øjb jerg Vænge 41# [H e ri] £ 94 37 95

- H edvig V P ro k . Duev. 124UI [F ]

- Sv. Aa. P rok . V ilh . Top søes V. 131# [V a l]

£ V A 259 x

- Jørg. Præ st r e s . kapellan v. Skt. M arkus K .

T h o rv a ld s e n s v .9 S[V ] £ HI 2933

- C R ed. M edelbyv. 27 [V a l] £ 70 62 61

- Ebba R ekl. tegn er O verg. o. V . 36# [K ] £ SU 276lu

- E rik R ep r. Vangedev. 152 AS [S ø] £ SØ 1451

- G eorg R epr. P e te r Bangs V. 1291 [F ] £ D A 3956

- John R ep r. D uev. 124® [F ] £ GO 8769

- N P R ep r. Gullandsg. 18IV [S ]

- R R ep r. H C Ø rsted sV .5 2 A n [V ] £ N O 9889

- Tage R ep r. Lyngbygrdv. 11 BS [L y ] £ 87 50 55

- E rik R e vis o r F insensv. 46 A# [F ] £ GO 4235

- Jørg. S algschef E ngv.45 [Ru K yst] £ R U 603

- B etty Sekr. fru e B legd v. 17 UU [0 ] £ Ø B 5351

- E Sekr. G ard es A.4IV [H e l] £ HE 3404u

- E llen M Sekr. Scharlingsv. 2 iv [V a l] £ V A 6209

- G orki Sekr. i statist, dep. cand. polit.

Lyngbygrdv. 12111 [L y ] £ 87 55 17

- H ed vig Sekr. fru e V an gedev. 197 [S ø ] £ S Ø 5728

- E Skibsf. L ø v g rd v . 33s [V ir ] £ 84 85 42

- Ax. Skuesp. O rd r. Jagtv. 157S [C h l]

- Inga Skuesp. inde R . Ø brag. 3 IV [0 ] £ ØB 5390

- C C Slagterm . GI. Kongev. 39 [V ] £ V E 8324

Bp. Joh. K e llers V .6 3 I# [S V ]£ E V 3772

- E va Raae Stadsbibltkar M edelbyv. 27 [V a l]

£ f o 62 61

- V ilh elm Sølvsm . H C Ø rsteds V .5 8 [V ]

£ NO 1333

- H a rry Tagpapdæ k. R entem estv. 341# [N V ]

£ ÆG 266

- Jens E Tandl. V b rog. 143 [V ] £ VE 8010

Bp. M yn stersv. 12« [V ] £ hem l. nr.

- Edith T egn er Ø .k ild e v .6 [G e] £ GE 3323

- G T egn er G lm osev. 113 [L y ] £ 98 26 17

- Pou l U rm g. Skottegården 8 [K a ] £ 5059 10

- U lla V icesk olein sp. O bov. 64 [H e ri] £ 94 66 07

Schultz-Jensen E Sm edem . Sdr. lundv, 197 [H erlJ

£ 94 31 39 Bp. Sandbyv. 2

7

s [H e ri] £ 94 36 84

Schultz-Jørgensen A P o litla ss . E s te rs v . 26 Cl

[H e l] £ HE 2138

S ch u ltz-Larsen Jørg. Læ ge d r. m ed. E rm elundsv.

98 [G e ] £ G E 5266

S ch u ltz-Loren tzen Jan L rsa g f. N y V esterg . 13 [K ]

£ *C 7746 Bp. N ø rre g . 45® [K ] £ P A 6316 x

- Henn. P ro v st R . H øjgrd.Væ nge 19 [B ags]

£ 98 47 13

- Sofie P rovstin d e P e te r Bangs V . 8 [F ]

S ch u ltz-M øller K Læ ge F alk on er A . 55 [F ]

£ V E U H [13-14, to. 17-19] Bp. K astan iev. 9 S [V ]

£ VE 1111

- - Zenta M assøse fru e K astaniev. 9S [V ] £ V E 1111

S ch u ltz-N ielsen H elge F ab r. Vinhaven 3n [V a l]

£ V A 5362y

S ch u ltz-P ed ersen Jørg. D ir. sekr. H. A. Lyngby­

grd v. 23 BS [L y ] £ 87 52 35

- - C fh. Overtoldinsp. K. Stægers A.-2i#[F]

£ GO 9057

S ch u ltz-P etersen K aj N F Fuldm . i finansm in.

can d .p ollt. F re d s k o w . 11 [H o] £ HO 3439

- - J ørg. Kapt. løjtn. H A Clausens V . 123 [GeJ

£ G E 482

- - Kn. R egnsk. chef K rogv.3 5 [V ir ] £ 85 24 65

Schultze [Se endv. Schulze]

- R G ross. fru gt en g r. G rønttorvet 50 [V a l]

£ V A 1046 Bp. Tårbd alsv. 10 [K ip ] £ Bvu 505

- P o v l Hovedbogh. H .D . M aj A .7 7 [H eri]

£ 944127

- V Brøndum Journalist fru e Agnetev. 51 [L y ]

£ 87 06 47

- E K onditor V æ m ed am sv. 9« [V ] £ V E 9486u

- M og. M alerm . Strandboul. 27 [0 ] £ Ø B 6522

B p. M arkvangen 31 [G e ] £ G E 6423

Schultzer Hans Advokat Storm g. 20 [V ] £ *C 7070

Bp. Adelg. 47# [K ] 1 P A 8058

Schultzer Egon Disp. K atrin ed alsv. 3A « [F ]

£ D A 5959

-

E

F olk etin gssten ogr. frue G othersg. 107« [K ]

£ BY 4515

- W alter F o rretn f. Strandv. 1101# [H e l] £ HE 1121v

- Bent P ro f. v.u n iv. dr. phil. R. L I. Strandstr. 20U

[K ] £ B Y 3846

S ch u ltzer-N ielsen Kn. D irek tø r M olbechsv. 121#

[V a l] £ V A 9322

- - M og. Sekr. i undervisnm in. cand.ju r.

D igestykket 26 [H e ri] £ 94 42 87

Schulz [Se endv. Schultz]

- P F ab r. Paludan M ftllers V . 12S [V ] £ E V 7478

- P M askinfb. H elgolan dsg. 16 [V ] £ E V 6714

- E llen T egn er D anm arksg. 2 Bl# [V ] £ E V 1690

Schulze [Se endv. Schultze]

- E Buntm g. N yelan dsv. 4 B [F ] £ F A 651

- H elga F ru e Ø b rog. 54 C « [0 ] £ Ø B 5783

- Ingeb. F ru e N øjsom hv. 1311 [0 ] £ ØB 2552

- K aja F ru e H alm t. 211 [V ] £ E V 2447

- M F ru e T årb d alsv. 6 [K ip ] £ Bvu 127

- E m m a I F rk. F rb o rg v. 166« [N V ] £ T A 3361.y

- W ald. G ross. frm . N ø rreb ro g. 7 [N ] £ C 3460

- A a. O K om m andørkapt. R . D alv. 11 A [G e]

£ OR 9066

- E K K t.c h e f H .D . D r. P rie m e s V .7 i# [V ]

£ E V 5786

- A rv id Læ ge Aboui. 16 [N ] £ NO 8840 [13-14.

m a. kun 17-19, lø. kun 9-10] Bp. Forch hm v. 13®

[V ] £ E V 7701

- P H M askinm . Hindustanv. 1 [S ] £ A M 9330

- G Lefflan d R egnsk. chef B røndbyparkv. 1« [H v]

£ 75 01 04

- W ern. R ep r. T orsva n g 110 [L y ] £ 87 34 56

Schum acher N Bankkass. L y . Rosenvæ nge 15 [L y ]

£ 87 2 8 72

- Lou is D irek tø r c ivilin g . Godthbv. 142® [F ]

£ GO 9061

- P A D isp. L e rs ø P a rk a llé 1711 [0 ] £ R Y 1687

- Ingeb. F ru e V a gtelv. 7M [F ] £ G O 8858

- M arie F ru e S lotsv. 15 [C h l] £ OR 3822

- C F rk . Strandv. 123BI [H e l] £ HE 2083

- E & C o. G ross. T firn v. 315 [V a n ] £ RØ 2919

& RØ 3414

- F P Ing. [P ra c ta Kontor M ø b ler] V -P a ra d is v . 61

[H o] £ HO 1620

- H S C H U M A C H E R se Em anuel Jensen &

H Schum acher, M u rer- og E n trep ren ø r­

forretn in g A/S

Godthåbsvænget 4 [ F ] £ *C 968

- P e d e r G riffen feld P o litla s s . Blidahpark 27“

[H el] £ HE 3727

- J kat. P ræ st Stenosg.4 [V ] i V E 8588

- E Tandl. frk . C lassen sg. 1 9 lv[0 ] £ T R 633

- Lou is S T egn er A h orn sg. 3® [N ] £ N O 2640u

- C J Tobaksh. F rsu n dsv.284 [B r ] £ B E 1517

B p. G y rs tin g e v .il [B r ] £ B E 1527

- G eorg A Tobaksh. P e te r Bangs V .2 3 4 [V at]

£ DA 35073 Bp. B orgev. 8 [L y ] £ 872813

Schumann A lb . M C irk u sd ir. V -Søgade 54# [V ]

- E rn st D irek tør H C A n dersen s B oul.47 [V ]

£ h em l.n r.

- M ax D irek tør M a g leg rd .A . 14 [S ø] £ hem l. nr.

- W ardia F ru e Platan v. 14 [V ]

Schunck A lfr. F o rre tn f. bygn. kond. F M . B ispebj.

T . 10« [N V ] £ T A 5121

- A J Ing. Furesøbakken 17 [V ir ] £ 85 17 77

- J L æ re r M alm bergsv. 42® [H o] £ 80 17 69

Schuppe E lis e D isp. N ørrek æ r 67xu [V a l]

Schur F ritz D irek tør T agesm in d ev, 2 [G e]£ G E 6 5 4 4

- T D irek tø r S øllerød P a rk blok 16 nr. 21 [H o]

£ 80 28 80

- S C H U R

P L A S T I C A / S B red g.4 1 [K ]

£ *C 13681

- B r d r ., København A/S H estem ø llestr. 6 [K ]

£ *B Y 4042

- F SCHUR A CO. KØBENHAVN A/S

B redg.41 [K ] £ *C 13681 & *M I 5444

Schurmann J H D irek tør R .D M . F uglebakkev. 10

[F ] £ GO 6312

- K O v e rlæ re r frk . R ostru p sv. 6 [F ] £ G O 5492x

Schuster Hans G ross. R ism o sev. 81 [N V ]

- R K em ik er K irk ev. 22 [C h l] £ O R 7872

Schustln Benny G as- & vandm . [F rm . Benny

Schustin] Næ sbyholm v.23S [B r] £ BE 9631

Schwab Hugo Skræ dderm . [Hugo Schwab & Sønner]

S tilled al 27S[Van] £ DA 5264 x

Schw aback's Autoophug v. Poul Jensen Bådehavnsg.

[S V ] £ VA 7640

Schwabe Johannes

Gross.

A m agert.

29 [K]

£ P A 4317 Bp. T h orvald sen sv. 14« [V ] £ NO 8520

- Jørg. G ross. L I.S tran d v. 261 [H e l] £ HE 4372

- Otto & C o. G ross. træ lastagt. Studiestr. 51

[V ] £ C 802 & 3502

Schwalbe H il B a gerf. fru e P å B jerg et 1 [NVJ

£ T A 4227 Bp. P å B jerg et 1 Al [N V ] £ T A 6427

- S A F o rre tn f. Søb. H oved g. 8611 [S ø] £ SØ 444

- Paul G ross. R osk ild ev. 72« [V a l] £ D A 10836

- C G Kunsth. J æ g e rs b .A .6 [C h l] £ OR 2271

Bp. F red en sv. II [C h l]

- O le Kunstm al. L a C ours V. 4® [F ] £ F A 7352

- G eorg L Skiltefb. [A lfa b e te t] P e rn iU e v. 11 [N V ]

£ T A 4202

Schw albe-H ansen Købrod. S v ejg rd v.9 [H e l] £ H E 2001

Schwalm Andje Boghold. R ød tjørn ev. 43 [Van]

£ DA 4371

- G Vognm d. Sindshvv. 10 [F ] £ GO 4471

1624

1626

1 6 2 6