הגדת פסח - דרך כפר

חינו ושבירת תקרת הזכוכית

? כ ל ת א ז ה ה ד ו ב ע ה ה מ

מקד ומעצי או מצמצ ומקבע? ר פ כ ר ד - ח ס פ ה ת ד ג ה ת א ר ש ה ב

חינו מקצועי תעשייתי - הסללה או המראה?

חינו

לעבודה

יצרנית ברוח חלוצית

ידיי חכמות ולב טוב

Made with