S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1818

Tab. 6 . Dødsfaldenes Fordeling p aa D ød saarsager og A ld ersk lasser. R é p a r t it io n d e s d é c è s d e la s e m a in e p a r c a u s e et p a r å q e .

Af Nr. 15

At Nr. 16

Alder âge

— {2k; i— 5 A ar................... 5— 15 Aar.............. IÇ —65 Aar I £_■ • Over 65 Aar | ' Ialt Total... Mandk. Mascul ......... Kvindek. Femin. . ..

4 5 5 2

52 43 7

- 5

*) i

*)[*) 2|43

4 i

,

M3

17

17

25

74

4 1

*) Heraf tilsammen 43 tillige Influenza.

Tabel 7. T ilfæ lde a f smitsomme Dyresygdomme i 18 D yrlæ g ers Frak sis. Cas rapportés de m a lad ies épizootiques.

Tuberkulose. 1

U

Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen. 19

Godartet Beskelersyge. Kopper hos Kvæget. cd C/O Ringorm.

fe

Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza.

Snive og Springorm.

Ondart. Lunges, h. Kvæg Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge.

Brandigt Emfysem. 1 Mundsyge. Kværke.

Haarsækmidder. Hønsekolera. Rosen.

Ondartet Katarralf br.

Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus.

Difteritis hos Fjerkræ.

Murd- og Klovesyge.

Nældeudslet. Katar.

Croup.

Hundesyge.

Hundegalskab. Miltbrand.

Tab. 8 . Dødsfald a f frem herskende epidem iske Sygdomme i en Del udenlandske Byer Déeés p a r m a lad ies epidem iques dan s quelques villes étrangéres.

!

Gøteborg

Hamborg

Stettin

Königsberg Berlin

Amsterdam

Malmø

Kristiania

Stockholm

Lübeck

Antwerpen

Odessa

Triest

Danzig

London

Hull

Newcastle

Liverpool

Bruxelles Paris

Wien

Petrograd

New-York

For Ugen til.................. 211

7/ 14 / 14/ 14/ 14

/ 14/ 14 / 14/

7/

14 /

14 I

14/

14,1

14:1

1 12

/12

Fest......................................................... Asiatisk Kolera....................................... Kopper ............................................. Blodgang................................................. Eksant. Tyfus........................................ Tyfoid Feber........................................... Uifteri (og Croup)................................ Skarlagensfeber..................................... Mæslinger.............................................. Kighoste.................................................

5 2

3 S 2

-

6 i

9 2

4

7 3 i

5

I I

I I

I

i

-

-

- •

-

-

3

i

G.L. Mollers Bogtrykkeri.

Made with