צו ארנונה 2012 אושר 23-11-11

צו הארנונה לשנת 2012 אושר ב מועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת מס' 6/2011 בתאריך 23/11/2011 , כו' חש ו ון תשע"ב

20

1

עמוד מתוך של

Made with FlippingBook Annual report