מרכז קהילה - עלומים - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה עלומים ראשון לציון

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9653666

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker