Onsdag 19. juni 2019

4

Onsdag 19. juni 2019 •

Blomsterprakt til ære for fotballen

Travelt for brannvesenet

Brannvesenet rykker ut sta- dig oftere. (Foto: Jon Olav Andersen). Brannvesenet i Østre Toten har hatt et uvanlig travelt halvår, viser statistikken. Det har aldri tidligere vært så mange utrykninger på så kort tid. – Fram til denne uka har vi så langt i år rykket ut 97 ganger. Ved utgangen av juni i fjor var tallet 72, mens det året før var på 60, sier brann- sjef Bård Henriksen i Østre Toten. Fortsetter utviklingen på samme måte ut året, ender det med i underkant av 220 utrykninger. Det er i så fall rekordhøyt. Det er nærliggende å tenke at dette skyldes flere branner, men slik er det ikke. Det bren- ner ikke mer. Brannvesenet rykker også ut på en rekke andre typer oppdrag. – Vi ser en økning i alle typer oppdrag, men den stør- ste økningen kommer i forbin- delse med automatiske brann- alarmer. Så langt i fjor hadde vi 12, mens det i år er 28-29, opplyser brannsjefen. Selv om mange husstander skaffer seg brannvarslingsan- legg koblet opp mot vaktsel- skaper, er det ikke dette som forårsaker økningen. – Stadig flere næringsvirk- somheter installerer automa- tiske brannvarslingsanlegg, så da er det ikke unaturlig at tal- let på utrykninger øker, mener Henriksen. Som en prøveord- kapasitet. Likevel har det ikke blitt færre helserelaterte utryk- ninger for brannvesenet. Tvert i mot, det er en liten økning. – Det sier kanskje noe om at bistandsbehovet i samfun- net er økende, mener brann- sjefen. ning har Østre Toten fått ambulanse stasjonert ved brannstasjonen når det er

Folkeakademiet Vestre Toten sørger nok en gang for vakre blomster i Storgata på Raufoss. I år falt valget på gule blomster, for å hedre fremadstormende Raufoss Fotball. – Folk her på Raufoss er stolte av klubben, sier Hans Vold Vikersveen, leder i Folkeakademiet Vestre Toten. Her ser vi ham sammen med støttespiller Mahmut Öndes, innehaver av kulturkafeen Efesos.

A-laget til Raufoss kan skilte med flere sterke resultater i årets Obos- liga. Nå blir klubben hedret med gule blom- ster i Raufoss sentrum. Bak står Folkeakademiet Vestre Toten og Sammen på Raufoss. For fjerde år på rad pynter Folkeakademiet og Sammen på Raufoss opp med vakre blomster i Storgata. For første gang har de besluttet å benytte gule blomster. Valg av farge er på ingen måte tilfeldig. Direktoratet for samfunnssik- kerhet og beredskaps årlige kommuneundersøkelse viser at 71 prosent av kommunene i Innlandet oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. – DSBs undersøkelse bekref- ter at kommunene i Innlandet jobber bra med samfunnssikker- het, men de må i større grad ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk, sier direktør Cecilie Daae i DSB. – Det har vært økt oppmerk- somhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

– Fotballen på Raufoss står sterkt. Nå opplever vi at a-laget gjør det veldig bra i serien. Overraskende bra vil nok kanskje noen si. Og det er ingen tvil om at alle på Raufoss er stolte over det laget presterer. Vi ønsker å bidra med blomster i klubbens farger, sier Hans Vold Vikersveen, leder i Folkeakademiet Vestre Toten. Han er i tillegg distriktsleder for Folkeakademiet i Hedmark og Oppland. Flere arrangementer Vikersveen forteller at ti blom- sterkasser og 12 blomsteropp- heng skal pryde Storgata i som- mer. – Vi samarbeider tett med et lokalt gartneri, og vi har fått Gjennom kommunal bered- skapsplikt har beredskap, krise- håndtering og planverk blitt mye bedre i kommunene. Innlandet ligger over lands- gjennomsnittet i å oppfylle de viktigste kravene til kommunal beredskapsplikt, sier fylkesbe- redskapssjef Asbjørn Lund i Innlandet. 62 prosent av kommunene i Innlandet har vært rammet av naturhendelser de siste to årene. De melder om skred, sterk vind og flom som de største utfor- dringene. Det er en klar

rundt 10.000 kroner av privatper- soner og lokalt næringsliv. Det gjør at vi kan sette ut flere blom- ster i år enn i fjor. Målet er å glede alle på Raufoss, ikke bare fotballklubben. I tillegg er det jo slik at Raufoss snart blir by. Da er det jo greit å pynte med blom- ster, sier han. – Hvordan er tilbakemelding- ene fra innbyggerne? – Vi har høstet mye positiv respons for jobben vi gjør. Og det er jo ingen tvil om at blom- ster bidrar til hyggelig stemning. Det skaper i tillegg en koselig ramme rundt arrangementene i sentrum, sier Vikersveen. Folkeakademiet er en nasjonal organisasjon med fokus på folke- opplysning- og kulturformidling. Målet er å øke livskvaliteten for sammenheng mellom kvaliteten på samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samar- beider tett med for eksempel politi, frivillige organisasjoner, storulykkevirksomheter, energi- og nettselskaper, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret. Kommunene i Innlandet ligger noe over lands- gjennomsnittet når det gjelder samarbeid med andre aktører. Spesielt høyt skårer de på sam- arbeid med andre kommuner, offentlige aktører og Sivilforsvaret.

den enkelte innbygger gjennom deltakelse på de ulike aktivite- tene. I 2018 gjennomførte dis- triktskontoret i Hedmark og Oppland hele 250 ulike program innenfor alt fra sang og musikk til utstillinger, debatt og foredrag. Folkeakademiet står også bak en rekke arrangementer på Raufoss. Ofte benyttes kulturkafeen Efesos som arena. Lahlum og Prøysen – Mahmut Öndes, som har drevet Efesos i ni år, er en viktig støtte- spiller for oss. Han sier aldri nei og stiller alltid opp. I høst får vi besøk av Hans Olav Lahlum. 1. november skal han presentere biografien sin om Reiulf Steen. 8. november kommer Elin Prøysen og Egil Johansen for å fremføre viser av Alf Prøysen og Vidar Sandbeck. Også det skjer ved Efesos, forklarer Vikersveen. Siden 1998 har Folkeakademiet gjennomført 2.100 ulike program bare i Vestre Toten. – Vi har vært frampå og fått i stand mange aktiviteter. Måler er å favne bredt og samarbeide med så mange som mulig, sier Vikersveen. Folkeakademiet er ofte til stede på institusjoner rundt om kring i kommunen. De samarbei- der også med Mental Helse Toten der de gjennomfører en rekke kurs med ulike tema. Folkeakademiet gjør utvilsomt en god og viktig jobb.

Beredskapen i Innlandet er god

SOLSK JERMING

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen *ved kjøp av terrassemarkise innen 28.06

www.scandic.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker