Onsdag 19. juni 2019

5

• Onsdag 19. juni 2019

Vil ha erstatning etter forsøpling

Sju vil bli miljøveileder Skreia ungdomsskole skal fra 1. august ansette en miljøveile- der i hundre prosents stilling. Det er sju søkere: Marte Bøvre, Hedalen, Marianne Dybdal, Gjøvik, Ann Kristin Pedersen, Skreia, Mari Wangen, Skreia, og en kvinne som er gitt fritak fra å stå på offentlig søkerliste. Konserter i Hoff kirke Hver onsdag i juli inviterer Hoff menighet til sommerkon- sert i Hoff kirke. Først ut er Bjørg og Tommy Karlstad 3. juli. Ekteparet spiller henholds- vis fløyte og saksofon. 10. juli er det duket for Olve Wendelbo på cello, før trompetisten Kjell André Wiklund spiller 17. juli. Konsertene i Hoff kirke avslut- tes med sang og orgel 24. juli. Medvirkende er Anne Marte Kløvrud og Robert-Eva Brodacki. Dorthe var raskest Med tiden 57,18 var Dorthe Ballangrud Seierstad fra Raufoss IL raskeste kvinne av de som gikk 20 kilometer i rul- leskirennet Totenrullen. På her- residen gikk Kristoffer Alm Karsrud fra Raufoss IL inn til tiden 51,41. Det var nær to minutter raskere enn andre- Initiativtakeren til rulleskirennet Totenrullen, raufossingen Vetle Thyli, ble nummer 10 i men- nenes eliteklasse som gikk 50 kilometer. Klassen ble vunnet av Martin Johnsrud Sundby. Tap for Raufoss 2 Raufoss 2 måtte mandag reise fra møtet med Tiller i Trondheim uten poeng. Tiller tok ledelsen på straffespark. Marius Alm utliknet på frispark slik at det sto 1-1 ved pause. Med to scoringer i starten av andre omgang sikret Tiller seg seieren i oppgjøret. Besøk vår butikk! Vi har innlandets største utvalg innen bad og vvs! Gjøvik, Jesper Hansen, Raufoss, Mina Månum, mann Petter Thorslund Aadland fra Nittedal IL.

Per Anton Aaseth (t.v.) og Kolbjørn Gjestvang er oppgitt etter å ha funnet mye søppel ved den nye kloakktraseen. De mener entreprenø- ren ikke har gjort jobben sin. Plan- og næringsenheten i kommunen er av samme oppfatning, og har kommet med varsel om pålegg over- for entreprenør Paul Berg AS.

ninger og stikkledninger fjernet. VA-prosjektet berører 22 land- brukseiendommer i større eller mindre grad. Flere har klaget over manglende opprydding av anleggssøppel. Grunneierne Kolbjørn Gjestvang og Per Anton Aaseth har vært i kontakt med kommunen flere ganger. Flere befaringer er også foretatt, både med kommunen, entreprenør Paul Berg AS og plan- og næringsenheten. – Jeg har selvsagt forståelse for at det blir søppel i forbindelse med et så stort prosjekt. Men jeg har ikke forståelse for at det ikke ryddes. Her har ikke entreprenø- ren gjort jobben sin, mener Gjestvang, som er grunneier og eier på Smeby Vestre på Bilitt. Vil ha erstatning Gjestvang har ikke tall på hvor mange timer han har brukt på å rydde søppel. – Ved påsketider lå det plas- Paul Berg AS både i byggemøter og i daglige samtaler, og påpekt manglende og dårlig rydding. Det er også slik at det alltid være litt søppel i forbindelse med et bygge- prosjekt som dette. Noe er altså gjort, men det hadde vært ønskelig at det hadde skjedd raskere, sier Ravnsborg. Daglig leder Oliver Denk i Paul Berg AS beklager at selskapet ikke har ryddet anleggssøppel på en til- fredsstillende måte. – Vi tar selvsagt dette på største

trør, drens- og vanningsrør på jordet. Jeg la det i en haug slik at det skulle være lett for entrepre- nøren å fjerne det. Isteden ble søpla kjørt over og knust. Det gjorde meg både oppgitt og for- bannet, sier Gjestvang og legger til: – Ødelagte rør er ikke bare farlig for miljøet, det utgjør i til- egg en stor risiko for punktering ettersom delene er veldig spisse, sier han. Men Gjestvang er ikke alene om å ha brukt mange timer på å plukke opp søppel etter entrepre- nøren. Per Anton Aaseth er i samme situasjon. Også han har hatt flere befa- ringer. – I tillegg til å plukke mye søppel har jeg flere ganger måttet ta meg fri fra jobben for å ringe og være med på befaringer. Det skulle ikke være nødvendig, sier Aaseth, som også er grunneier på Bilitt. Han er i tillegg leder for alvor, og har tatt grep for å fjerne søpla. Samtidig har det ikke vært lett å fjerne all plast og alle rør. Det henger sammen med at mye av gravearbeidet ble utført i vinter, og en del søppel ble liggende under snøen. Det dukket opp igjen i vårløsningen. Det er også slik at det er blitt mye mer fokus på plas- tavfall knyttet til anleggsvirksom- het. Der har vi nok ikke vært flin- ke nok, men vi skal nå endre egne rutiner. Vi har hatt flere møter allerede, sier Oliver Denk.

Bilitt velforening og representant for Trannumsgutua. Kommer med varsel Sammen med Kolbjørn Gjestvang vil han fremme erstatningskrav. – Vi har besluttet å sende krav for alt vi har gjort med tanke på opprydding, sier karene og legger til at flere grunneiere stiller seg bak. Siste nytt i saken er at plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune har kommet med varsel om pålegg overfor entreprenør Paul Berg AS, sekundært vann- og avløpsenheten. – Plan- og næringsenheten som forurensningsmyndighet kan pålegge entreprenøren som utfører og forsøpler, og sekundært vann- og avløp som byggherre, å sørge for at avfallet blir fjernet. Dette vil bli gjort dersom vi ikke senest 28. juni 2019 mottar tilbakemelding om at rydding er foretatt. Et even- tuelt pålegg er hjemlet i forurens- ningsloven paragraf 37, skriver Inger Lise Willerud, klima- og miljørådgiver i Østre Toten i et brev. Willerud var selv med på en befaring 24. mai i år. I brevet skriver hun at det ble avdekket en rekke små og store avfallsfragmenter som må betraktes som søppel og som tydelig kan knyttes til gravear- beidet langs traseen. Det meste var plastavfall. Samtidig skriver hun at plast som søppel er et globalt problem som må tas på alvor. rud påpeker i brevet at plast kan gi store skader for bei- tende dyr.

Grunneiere vil fremme krav om erstatning for manglende opprydding av søppel i forbindelse med bygging av ny overføringsledning mellom Skreia og Lena. Samtidig kommer plan- og næringsenheten med varsel om pålegg. Vann- og avløpsenheten i Østre Toten kommune er byggherre for det største grøfteprosjektet på Toten noen gang. Ny overfø- ringsledning skal på sikt sørge for at kloakken fra 3.800 perso- ner ledes fra Lena til Skreia ren- seanlegg. Grøftearbeidet startet i januar i fjor. Hele overføringsled- ningen ligger nå i jorda. I forkant av arbeidet ble gamle hovedled- Entreprenøren har allerede bekla- get og lover å rydde opp. Samtidig forteller prosjektleder Kåre Ravnsborg i vann- og avløp at oppryddingsarbeidet er i gang. – Entreprenøren har ryddet noe. Resten vil bli gjort så fort som mulig, sier Ravnsborg til Totens Blad. Han legger til at vann- og avløpsenheten i Østre Toten ikke er fornøyd med måten ryddearbei- det pågikk tidligere i vår. – Vi har gjentatte ganger i løpet av våren vært på entreprenøren Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Vann- og avløpsenheten er ikke fornøyd

Din lokale rørlegger i over 95 år! Ø. Totenveg 109, Gjøvik – Tlf. 61 18 91 50

Made with FlippingBook - Online magazine maker