591174207

N aar en Kirke holder Tohundredaars Fest, er det først og fremmest en Fest til Minde om takke Ham, der er med sin Menighed alle Dage ind­ til Verdens Ende. Vi ville derfor sige Ham Tak for den Naade, at vi endnu ere bevarede i Troen og kunne tage hjertelig Del i Hans hellige Naademidler, hvormed Han opholder sin Kirke. Naar jeg ved denne Kirkens Fest vil forsøge at samle lidt af de mange Minder fra Kirketis Liv i de 200 Aar, tror jeg, Kirkens Venner ville modtage sligt med Glæde og Overbærenhed, som jeg ogsaa beder om, idet jeg er mig bevidst, hvor umuligt det er at faa det beskrevet, som er det vigtigste, nemlig Huset, bygget af de levende Stene. Da jeg begyndte der- paa, var jeg tilmode, som om jeg stod ved Bredden af en mægtig Flod, der med rivende Fart haster mod Havet. Vi se de svære Vandmasser vælte, afsted'og adskillige Ting paa deres Overflade, men alt det dybe er ganske skjult selv for det skarpeste Blik. Den le­ vende Strøm, som udgaar fra Gud og virker i Men­

Herrens Naade og derfor en særlig Anledning til at

3

Made with FlippingBook - Online catalogs