CZW20120275

Verzorgende-IG

Verantwoordingsverslag Assessmentgesprek met beoordelingslijsten

2

Verdiepen in de branche: geestelijke gezondheidszorg

| Niveau 3

Verantwoordingsverslag 2 en Assessmentgesprek 2 (2012-vz-ggz-vv2-ag2)

Opleiding:

Verzorgende-IG

Verdiepen in de branche:

geestelijke gezondheidszorg

Niveau

3

Artikelnummer CZW20120275

Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van het Consortium Beroepsonderwijs - Zorg enWelzijn & Assisterenden Gezondheidszorg

Dagelijks bestuur en managementteam L. Fine B. Huijberts A. Pijnenburg

I. Rabelink M. Wouters

Ontwikkelteamleider S. Borkus

Ontwikkelaar van deze fase J. Cuijpers R. van der Hoek I. Kolen L. Wesseling

Redactie A. Brink M. Brok

Ontwerp H. Witjes (Studio Blanche)

Foto’s Consortium Beroepsonderwijs

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat het Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties heeft geregeld. Degene diemeent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemenmet het Consortium Beroepsonderwijs.

© 2013 Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe- stand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige anderemanier, zonder toestemming van het Consortium Beroepsonderwijs - Zorg enWelzijn & Assisterenden Gezondheidszorg.

Inhoud

Inleiding .........................................................................5

Verantwoordingsverslag 2

Werkprocessenmet de bijbehorende competenties..................6

Typering..........................................................................6

De opdracht......................................................................7

Het resultaat....................................................................7

De beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag 2............9

Assessmentgesprek 2

Werkprocessenmet de bijbehorende competenties................11

Typering........................................................................11

De opdracht....................................................................12

Het resultaat..................................................................12

De beoordelingslijst van het assessmentgesprek 2.................13

Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. Daar waar zorgvrager staat, kan ook worden gelezen: patiënt, cliënt, gehandicapte, kind, bewoner. Daar waar zorgplan staat, kan ook zorgleefplan, verpleegplan of begeleidingsplan gelezen worden. Daar waar EVV’er staat, kan ook contactverzorgende, zorgcoördinator of persoonlijk begeleider gelezen worden.

4

VERZORGENDE-IG - Fase 3

Inleiding De beoordeling van competenties gebeurt steeds binnen het betreffende werkproces. Bij een kwalificerende beoordeling toon je de genoemde competentie(s) binnen het werkproces aan. Dit betekent dat je beschikt over de vereiste kennis, vaardigheden en houding. Om dit goed te kunnen beoordelen, zijn verschillende toetsvormen nodig. Dit heet demethodemix. Binnen de fase-indeling van je opleiding tot Verzorgende vindt op tweemomenten een kwalificerendemethodemix plaats. Iederemethodemix bestaat uit dezelfde toetsvormen, in dezelfde volgorde, namelijk: kwalificerende beroepsprestaties of de proeve, het verantwoordingsverslag en het assessmentgesprek.

Methodemix 1 en 2

Methodemix 1 Kwalificerende beroepsprestaties of proeve met specifieke bewijsstukken

P o r t f o l i o

Verantwoordingsverslag 1 Assessmentgesprek 1

Methodemix 2 Kwalificerende beroepsprestaties of proeve met specifieke bewijsstukken

Verantwoordingsverslag 2 Assessmentgesprek 2

Op de volgende pagina’s staan de opdrachten, resultaten en beoordelingslijsten voor het verantwoordingsverslag 2 en het assessmentgesprek 2.

5

VERANTWOORDINGSVERSLAG 2 EN ASSESSMENTGESPREK 2

Verantwoordingsverslag 2 (2012-vz-ggz-vv2)

Werkprocessenmet de competenties van het verantwoordingsverslag 2

Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

1.10 stemt de zorgverlening af

Q

Plannen en organiseren

2.3

C

Geeft werkbegeleiding

Begeleiden

typering Het verantwoordingsverslag 2 schrijf je in de laatste fase van je opleiding tot verzorgende. Je blikt terug op je handelen in de beroepsprestaties of de proeve en geeft er een waardeoordeel over. Je onderzoekt en interpreteert jouw ervaringen en handelen in de beroepspraktijk. Door dit op te schrijven leg je gericht verantwoording af aan jezelf en aan je beoordelaar(s). oriënteren en Plannen Bekijk de beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag. Je bereidt je voor door enkele beroepssituaties te kiezen die betrekking hebben op de geselecteerde werkprocessen en de bijbehorende competenties. Kijk in het schema hieronder naar demoeilijkheidsgraad en stem daar je keuze voor de beroepssituaties op af. Overlegmet je begeleider over de voorwaarden die de opleiding stelt voor het maken van het verantwoordingsverslag.

Go / No Go

stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

6

VERZORGENDE-IG - FAsE 3

Demoeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

Demate van complexiteit van de beroepssituatie

Demate van zelfsturing

Demate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerkingmet collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

De opdracht Beschrijf enkele situaties uit je beroepspraktijk die betrekking hebben op de geselecteerde werkprocessen en competenties in de beoordelingslijst. Geef ook informatie over de complexiteit van die beroepssituaties. Verantwoord de keuzes en afwegingen die hebben geleid tot jouw handelen. Betrek hierin de achtergrond van je keuzes. Je beoordeelt zelf de kwaliteit van je handelen.

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag 2. Het verantwoordingsverslag 2. WP 1.10: Q enWP 2.3: C.

7

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

8

VERZORGENDE-IG - Fase 3

Beoordelingslijst

Verantwoordingsverslag 2 (2012-vz-ggz-vv2)

Naam student:

Opleiding: Verzorgende-IG

Fase:

Cohort:

Datum:

Prestatie-indicatoren

Competenties

Kwalificerend

onvoldoende

voldoende goed

- componenten

Werkproces 1.10 Stemt de zorgverlening af

P Je verantwoordt dat: • je in overlegmet betrokkenen bepaalt welke werkzaamheden en activiteiten prioriteit hebben • je zorgt dat activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd

Q Plannen en organiseren

• je regelmatig overlegt met andere disciplines • je de verschillende werkzaamheden plant

– doelen en prioriteiten stellen – activiteiten plannen – tijd indelen

zodat: • op een verantwoordemanier de benodigde werkzaamheden afstemt en binnen de beschikbare tijd worden uitgevoerd.

Werkproces 2.3 Geeft werkbegeleiding

P Je verantwoordt dat: • je een optimale leeromgeving schept die studenten en/ of stagiaires stimuleert zich te ontwikkelen op een verantwoordemanier zodat: • je begeleiding aanbiedt en zij zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen als een deskundig beroepsbeoefenaar.

C Begeleiden

– anderen ontwikkelen

Cesuur Met dit verantwoordingsverslag zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.  ja  nee

9

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staanmet de prestatie-indicatoren

Indien de student competenties binnen een werkproces onvoldoende heeft aangetoond, geef dan op het niveau van de prestatie-indicator aan wat de oorzaak daarvan is.

De beoordelaar van het verantwoordingsverslag 2 (2012-vz-ggz-vv2) is:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Handtekening

Naam student

Handtekening

10

VERZORGENDE-IG - Fase 3

Assessmentgesprek 2 (2012-vz-ggz-ag2)

Werkprocessenmet de competenties van het assessmentgesprek 2

Nummer en titel van het werkproces

Competenties bij het werkproces

1.2

f

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Ethisch en integer handelen

1.11 Evalueert de zorgverlening

M

Analyseren

typering Het assessmentgesprek 2 is het afsluitende kwalificerende deel van demethodemix in de laatste fase van je opleiding tot verzorgende. In het assessmentgesprek staan de bovenstaande werkprocessen en competenties centraal. Door jouw inbreng in het gesprek toon je aan of je inzicht hebt gekregen in je handelen, de keuzes die je hierbij hebt gemaakt en de achtergrond daarvan.

oriënteren en Plannen Je hebt alle bewijsstukken in je portfolio verzameld en je bereidt je voor op het

assessmentgesprek. Bekijk de beoordelingslijst van het assessmentgesprek. Beschrijf van tevoren enkele situaties die relevant zijn voor je handelen binnen de geselecteerde werkprocessen en competenties. Betrek hierin ook demoeilijkheidsgraad van de beroepssituaties die in het schema hieronder vermeld staan. Door dit op te schrijven heb je een goede basis voor het assessmentgesprek. Overlegmet je begeleider over de verdere procedure van de opleiding voor het assessmentgesprek.

Go / No Go

stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

11

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Demoeilijkheidsgraad van de opdracht staat in de tabel hieronder aangegeven.

Demate van complexiteit van de beroepssituatie

Demate van zelfsturing

Demate van verantwoordelijkheid voor

gesloten context

geleid

uitvoering van eigen takenpakket jouw samenwerkingmet collega’s de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturing van collega’s op hetzelfde of lager niveau

open context

begeleid

complexe context

zelfstandig

De opdracht In het assessmentgesprek vertel je over de gemaakte keuzes en standpunten die hebben geleid tot jouw handelen in beroepssituaties en in verband staanmet de werkprocessen en competenties in de beoordelingslijst. Geef ook de complexiteit van die beroepssituaties aan en betrek hierin de achtergrond van je keuzes en standpunten. Je beoordeelt de kwaliteit van je handelen en bespreekt dit met de assessor(en).

Het resultaat A. De afgetekende beoordelingslijst van het assessmentgesprek 2.

12

VERZORGENDE-IG - FAsE 3

Beoordelingslijst

Assessmentgesprek 2 (2012-vz-ggz-ag2)

Naam student:

Opleiding: Verzorgende-IG

Fase:

Cohort:

Datum:

Prestatie-indicatoren

Competenties

Kwalificerend

onvoldoende

voldoende goed

- componenten

Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging enmonitort gezondheid enwelbevinden

P Je verantwoordt dat: • je handelt volgens ethischemaatstaven van de beroepscode en de organisatie • je eerlijk en betrouwbaar bent • je discreet omgaat met gevoelige zaken • je de verschillen tussen cliënten accepteert en respecteert • je zowel verbaal als non-verbaal duidelijk communiceert zodat: • je de cliënt respectvol behandelt bij de persoonlijke verzorging en in voorkomende gevallen bij terminale zorg.

f Ethisch en integer handelen

– ethisch handelen – integer handelen – verschillen tussenmensen accepteren

Werkproces 1.11 Evalueert de zorgverlening

t Je verantwoordt dat: • je uit de verzamelde gegevens voor de evaluatie de belangrijkste informatie kunt halen • je logische conclusies kunt trekken uit de informatie • je eventuele problemen kunt oplossen

M Analyseren

– informatie uiteenrafelen – conclusies trekken – oplossingen voor problemen bedenken

zodat: • het begeleidingsplan op een verantwoordemanier zo nodig kan worden bijgesteld en de zorgverlening verbeterd wordt of goed wordt afgesloten.

Cesuur In dit assessmentgesprek zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.  ja  nee

13

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staanmet de prestatie-indicatoren

Indien de student competenties binnen een werkproces onvoldoende heeft aangetoond, geef dan op het niveau van de prestatie-indicator aan wat de oorzaak daarvan is.

De assessoren van het assessmentgesprek 2 (2012-vz-ggz-ag2) zijn:

Naam en telefoonnummer van de instelling (stempel)

Naam 1e assessor

Handtekening

Naam 2e assessor

Handtekening

Naam student

Handtekening

14

VERZORGENDE-IG - Fase 3

15

VERANTWOORDINGSVERSLAG 2 EN ASSESSMENTGESPREK 2

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Zorghulp Niveau 1

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Helpende Zorg &Welzijn Niveau 2

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1 Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Kompas Competentiewijzer 1.1 Verzamelen van gegevens 1.2 Beginnenmet zorg 1.3 Planmatig zorgverlenen 1 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen 1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Omgaanmet lastige situaties 2.3 Planmatig zorgverlenen 2 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.5 Begeleiden van een woongroep 2.6 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.7 Begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking Proeve Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek Fase 3 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Professionaliseren 3.3 Participeren in kwaliteit van zorg Proeve Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Proeve Competentiewijzer Fase 2 Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Proeve Competentiewijzer Fase 2 Fase 2 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3 Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Proeve Fase 2 Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas 2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk Proeve Competentiewijzer Fase 2 Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3 Proeve Competentiewijzer Proeve Competentiewijzer

Verzorgende Niveau 3

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Niveau 4

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

Verpleegkundige Kompas

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Pedagogischmedewerker kinderopvang Niveau 3

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Overzicht beroepsprestaties Zorg enWelzijn - 2012 Proeve Competentiewijzer Verpleegkundige Kompas

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Gespecialiseerd pedagogischmedewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ - Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Onderwijsassistent Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Sociaal cultureel werker Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas

Proeve Competentiewijzer

Verpleegkundige Kompas 3.1 Verdiepen in de branche 3.2 Regie voeren 3.3 Professionaliseren Fase 3

1.1 Beginnenmet zorg 1.2 Veiligwerken 1.3 Planmatig verplegen 1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties 1.6 Begeleiden van een groep 1.7Hanteren van communicatieproblemen Fase 1

Verpleegkundige Kompas

Fase 2

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

2.1 Vaardig in verplegingstechniek 2.2 Planmatig verplegen 2.3Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 2.4 Begeleiden bij verliesverwerking 2.5 Omgaanmet grensoverschrijdend gedrag 2.6Handelen onder druk

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Proeve Competentiewijzer

Eenuitgave van:

Artikelnummer: CZW20120275

Made with