CZW20120275

Beoordelingslijst

Verantwoordingsverslag 2 (2012-vz-ggz-vv2)

Naam student:

Opleiding: Verzorgende-IG

Fase:

Cohort:

Datum:

Prestatie-indicatoren

Competenties

Kwalificerend

onvoldoende

voldoende goed

- componenten

Werkproces 1.10 Stemt de zorgverlening af

P Je verantwoordt dat: • je in overlegmet betrokkenen bepaalt welke werkzaamheden en activiteiten prioriteit hebben • je zorgt dat activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd

Q Plannen en organiseren

• je regelmatig overlegt met andere disciplines • je de verschillende werkzaamheden plant

– doelen en prioriteiten stellen – activiteiten plannen – tijd indelen

zodat: • op een verantwoordemanier de benodigde werkzaamheden afstemt en binnen de beschikbare tijd worden uitgevoerd.

Werkproces 2.3 Geeft werkbegeleiding

P Je verantwoordt dat: • je een optimale leeromgeving schept die studenten en/ of stagiaires stimuleert zich te ontwikkelen op een verantwoordemanier zodat: • je begeleiding aanbiedt en zij zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen als een deskundig beroepsbeoefenaar.

C Begeleiden

– anderen ontwikkelen

Cesuur Met dit verantwoordingsverslag zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond.  ja  nee

9

VERANTWOORDINGsVERsLAG 2 EN AssEssMENTGEsPREK 2

Made with