591170740

Sagfører Jensen (senere kaldet Bøgedal) be­ vægede sig henad den skarpe Skillevej, der danner Grænsen mellem Ret og Uret; lian konsulerede hyppigere sin Straffelov end nogen civil Lov. Han skabte sig Venner mellem dem, der ejede, og sørgede for, at lians Fjender blev derude, hvor der ikke besiddes.

Det Sagfører Bøgedal trængte til, var offent­ lig Anerkendelse. (Palle Rosenkrantz, Markisen af Carabas.) D a Pressens Folk for ca. 4 Aar siden efter Ind­ bydelse deltog i Indvielsen af en Omnibusrute mellem Vanløse og Frederiksberg (Smallegade), udøste Dagbladene og de illustrerede Ugeblade sig i Lovtaler over Vanløsedistriktets Skønhed og lierlighed. Ikke blot pristes al den Blomsterrigdom, Gartnerkvarteret bar til Skue, men ogsaa den landlige Idyl blev be­ skreven i poetiske Vendinger som: „enlig Stork drager hjem over de grønne Marker og tegner sig som en Silhouet paa den blaa HimmeF. Men ak, hvor forandret! Den fornemste Del af Distriktet skulde vel ifølge sin Beliggenhed og sit Navn være „Vanløse Villaby“, der danner en af Jærnbaneallé, Godthaabsvej, Aale- kistevej og Klingseyvej begrænset Firkant. Dette Kvarters Villabebyggelse planlagdes for nu snart 8 Aar siden af et Konsortium, bestaaende af Næringsdrivende i København. Bebyggelsen tog straks Fart, men standsede efter ca. et Aars Forløb. Kon-

Made with FlippingBook flipbook maker