Iranian Identity Early Persia

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻣﺸﺘﺮک در ﻣ ا ﯿﺎن ﯾﺮاﻧﯽ

ﯿﺮﻏ ﯽ ِﻫﻤﺒﺴﺘﮕ

ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم

آر ﻣﯽ ﯾﺎﺋﯽ ﻗﺮارِ از و ، ﺷﻤﺮدﻧﺪ

ﻫﺎ

ﯽِﮐﻠ ﯽ ِﻋﻘﻼﻧ

آرﯾﺎﺋﯽ ا ﯾﺎ ﻫﺎ ﯾﺮاﻧﯿ ِ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻫﻨﺪ ﺳﮑﻨﺎ

ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻫﻨﺪ،

ﮐﺮدﻧﺪ.

"ﻋﺼﺒ ﯾﺎد " ﯿﺖ

ِ ﺑﺎ آن از ﺎ ﺑﻌﺪﻫ

ﻫﻤﭽﻮن

ﻋﻨﻮان

ﺑﻪ ﺗﺪر ﺎن در ﭼﻨ ﯽﺑﻮﻣ ﯽ اﻫﺎﻟ ﯾﺞ

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﯽ اﻣﺎ .

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد از اﻫﺎﻟ

اﺳﻢ را ﺑﺮا ﯾﺰ ﻣﺘﻤﺎ ی

ﯽﺑﻮﻣ ﯽ

ﯾﻦا ﯾﺪﻧﺪ، ﮔﺰ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ

ﻣﻔﻬﻮمِ ﺧﻮدِ ا

آرﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .

ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕ را دﺧﻮ ﯽ

ﯿﺎنﻣ

ی

ﯾﺮان

یه درﺑﺎر

زﺑﺎن ﯾﺎ ﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺗﻮان ﻣﯽﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﯿﺎﯾﯽ، ﺟﻐﺮاﻓ ﯿﺎﺳﯽ، ﺳ

ِ وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ زا ﺷﺨﺺ ﯾﮏ

ﮔﻔﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن

اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ِ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ.

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ

دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻈﺮ در را

ﺑﺎ شاﻪ راﺑﻄ و ﺧﻮد

۱۹۸۹ ِ ﮐﻪ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﯿﺠﻪ (، ﻧﺘ

ِدر اﺛﺮ ﺟﺬاﺑﺶ، ﯾﺮان ا ﻣﻔﻬﻮم رم، )

ﯿﻮﻟﯽ ﻧ ﮔﺮاردو

ﻧﺨﺴﺖِ ﻗﺮن ﺳﻮم

یﻪﯿﻤ در ﻧ ﯾﺮان ا ﻣﻔﻬﻮم

در زﻣﺎن ﺳ ﺎﺳﺎﻧ نﯿﺎ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣ ﯿﺎﺳﯽﺳ ﯽ

ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﯾﺮان ا یه اﯾﺪ او، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ

ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺒﻠ ﯿﻐﺎت

ﯿﻼدی ﻣ

ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن

دارد. ﻧﻈﺮم ﺑﻪ ﮐﻞ، در

ﺗﺮیﯽ ﻃﻮﻻﻧ

اﺣﺘﻤﺎﻻ از ا ﯽﻗﻮﻣ

ﺗﺼﻮرات ًو ﯾﻨﯽد اﺳﺖ. ﯾﺪﮔﻮ ﻣﯽ او

ﺑﻪ آﻣﺪ، وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻫﺮ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﯿﻮﻟﯽ یﻫﺎ

ﯾﻦ یﻪ ﺳﺎﺑﻘ ﻣﻔﻬﻮم

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣ و ﯿﺎﺳﯽﺳ ﯽ

واﻗﻊ، ﻣﻔﻬﻮم ا

)ص ِ در (: " ۳۸۱

ﯾﺮان،

درﺳﺖ

و ﭘﺲ از اﻣﭙﺮاﺗﻮر

ﭘﺮورش

در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣ ﯿﻼدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ، در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧ

ﯾﻨﯽد

ی ﯽﺑﺎﻗ ﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧ

ﯾﺎﻓﺖ

ﯿﺎن

ﻣﺎﻧﺪ

ﻓﻀﻼ و ﺷﻌﺮا را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد...اﻣﺎ، ﺟﺰ در ﺣﻠ ﻘﻪ

ﻓﮑﺮِ ﻫﺎ ﻗﺮن ﺷﺪ ﮐﻪ

و ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔ ﯿﺮاﺛﯽ ﻣ ﯽ اﺻﻠ یﻪ ﯾﻞ ﺗﺒﺪ ﯽﺳﻨﺘ

ﻧﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪ، ﻣﻌﻨﺎی در وﺣﺪت

را از دﺳﺖ داد. ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر

زرﺗﺸﺘﯽ،

از ی ﻣﺤﺪود

یه ﮔﺴﺘﺮد

ﻫﺮ

ﺟﻮاﻣﻊ شاﻪ اوﻟﯿ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎی

ﻫﺎی

ﺑﻮد".

و ﺗﺤﮑ هﺮدﮐ ﯿﻢ

آن را ﺗﺮو

ﻣﺎﻧﺪ، ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ

زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘ

ﻓﺮﻫﻨﮕ ًو ﯽ، ﺑﺎ اﯾﻦ، وﺟﻮد

ﯾﺞ

ی ﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧ

ﯾﯽ

ﯽﺑﺎﻗ ﯽ،

ﻋﻤﺪﺗﺎ

از دور ان

ﭘﺮداﺧﺖ و ﯿﺶﭘ ﯽﺣﺘ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﻄﺮح ﺳﺆاﻻﺗﯽ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ

وﺟﻮد

وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در ،

از ا ﯽ

ارﺿ ی ﺗﺼﻮر

یه درﺑﺎر

ﯾﺮان

ﻫﻢ ﯿﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧ ﯾﻨﯽ، و د ﯽﻗﻮﻣ ﯽﻫﻮﯾّﺘ ﺑﺮ ﻋﻼوه

ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑ ﻫﺮ ﺮوﯾﻢ،

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد. اﺟﺎزه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮاغ ﺑﻪ دﻫﯿﺪ

در زﻣﺎن ﺗﻮان ﻤﯽﻧ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن

ﯽﺣﺘ ﺳﯽﯿﺎﺳ ﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣ

و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ِ ﺳﺨﻨﺎن ﯿﺴﺖﻧ ﯾﻮش دار ﻣﺸﻬﻮر

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﻮﻟﯽ یﻫﺎ

ﻧﯿﺎزی ﭼﻨﺪ ﺑﻪ

ﺗﮑﺮار

ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ و ﯽرﺳﭘﺎ ﯽ،

را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪﯽﻣ

اش

در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻧﮋادی و یاﻪﯿﻠﻗﺒ ﯽ،

آر ﻣﯽ ﯾﺎﺋﯽ اﯾﻦ. ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﻮش دار ﯾﮕﺎه ﺟﺎ ، ﺳﺨﻨﺎن و ﺳﺮراﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

از ﻋﺒﺎرت

ﯽ ﻓﺎرﺳ یﻫﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪ یﻫﺎ

ﯽ ﺑﻌﻀ ﮐﻪ ﺳﺖﻫﺎ ﺳﺎل اﻣﺎ . رﺳﺪ ﻣﯽ

ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﯽﺘﮕ ﺳﺮﮔﺸ ﻮﺟﺐﻣ

ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازم.

ﺑﻮده ﯾﻠﻢ و ﻣﺎ اﻧﺪ

ﺑﻪ ﺎن ﺷﻮرﺷﯿ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﺪه،

ﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنِ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ یاﻪ ﮐﻠﯿﺸ و

دارﯾﻮش ﺑ یﻪ ﮐﺘﯿﺒ در

ﺷﻮرش ﻋﻠ ﯾﻮش دار ﯿﻪ

دروغ ﮔﻔﺘ ،ﻨﺪ و دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ

ﯿﺮواﻧﺸ ﭘ

ی

ﺎن

ﭘﻨﺠﻢ از ﺷﻮرش ﻋ ﻫﺎ ﻼﻣﯽ ﯿ

ﺑﻮد. ﺳﺘﻮنِ در اﻣﺎ

و ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و او ﻫﻤﭽﻮن اﻫﻮراﻣﺰدا را ﻤﯽﻧ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﯾﻮش دار ﺳﺨﻦِ اﯾﻦ از. ﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺴ اراﺋﻪ ﮐﺮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ا ﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ ﯾﻤﺎن ا ﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن اﻫﻮراﻣﺰدا ﻤﯽ را ﻧ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ، ﮐﻪ ﯾﻦا ﯾﺎ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﯽرا ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣ ﺎ آﻧﻬ ﺷﻮرشِ اﻣﺎ یﻌﻨﺎ ﯽﻧﻔ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻫﻮراﻣﺰدا در . ﺑﻮد ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻣﻌﻨﺎ ﯽﺿﻤﻨ ی ﺳﺨﻦ دار ﯾﻦا ﯾﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽ اﻫﻮراﻣﺰدا را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ اﺳﺎس ﺑﺮ. ﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ِ یﻫﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪ در ﻣﻨﺪرج ﻋﯿﻼﻣﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟ ﮐﻪ داﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﯿﺲ ﮐﻪ آ ﯾﯽﻫﺎ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، اﺻﻠﯽ ﺧﺪای ﻫﻮﻣﺒﺎن، ،ﻫﺎ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯿﻌﯽﻃﺒ یﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﻬﺎ و رودﻫﺎ، و ﺷﺎ ﯾﺪ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﯽرا ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧ . ﺪ ﻧ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﭼ ﻣﯽرا ﯿﺰی ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ، ً اﺣﺘﻤﺎﻻ ا ﮐﺜﺮ ﺧﺪاﯾﺎن آرﯾﺎﺋﯽ یﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮ از. را ﺘﺮا ﻣﯿ ﻧﻈﯿﺮ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ا ﻫﺎ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﮑﺎﻫﺎ ا ﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ا ﮔﺮ ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دار ﯾﻮش اﻧ ﮐﺮد، ﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﺘﻈﺎر ﮐﻪ رﻓﺖ ﻣﯽ ﻫﺎ ﻋﯿﻼﻣﯽ و ﺳﮑﺎﻫﺎ ﻫﺮ دو اﻫﻮراﻣﺰدا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ، ﭼﺮا اﻧﺘﻈﺎر ﻧ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ ﻤﯽ ﯾﮕﺮاﻧﯽ د ﯾﺎ ﻫﺎ ﮐ ﻪ ﺷﻮرش ﮔﻮﯾﺪ، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﻠﻪﮑﻤﺗ اﻓﺰاﯾﺪ ﺑﯽ ﻗﻮم دو اﯾﻦ ﮐﻪ

2

Made with