VestreKirkegaard_1870-1920

BISPEBJERG KIRKEGAARD

129

I Forslaget til Indkøb af et Areal paa Bispebjerg til Anlæg af en ny stor Kirkegaard ndtaltes det, at ved Købet af dette Jordstykke kunde det paaregnes, at København vilde være forsynet med tilstrækkelig Kirkegaardsjord indtil hen imod Midten af næste Aarhundrede. End ­ skønt vi endnu ikke er naaet længere end til 192 0 , er Spørgsmaalet om T ilvejebringelsen af nye Kirkegaardsarealer dog allerede paa Dags­ ordenen igen. Dersom der ikke forinden skaffes andre Udveje, vil alt, hvad der baade paa Vestre og Bispebjerg Kirkegaarde kan udlægges til L in ie- og billig Fam iliejord , sandsynligvis være brugt i Løbet af en halv Snes Aar. For i Tide at træffe de i saa Henseende fornødne For­ anstaltninger, har man paatænkt i Løbet af nogle faa Aar at begynde paa Anlæget af en ny større Kirkegaard paa et Areal ved Boskilde Landevej, beliggende udenfor Gaarden Henriksholm , imellem Lande­ vejen og Jernbanen, som allerede i Forbindelse med andre der om ­ kring beliggende Arealer er indkøbt af Københavns K omm une med det for Øje, senere at overlade en passende Del deraf til Begravelses­ væsenet til Anlæg af en ny^ Hovedkirkegaard. — T illige er man stærkt betænkt paa at tilvejebringe nye Kirkegaardsarealer i Sundbyerne paa Amager, da den Udvidelse med ca. 2 Tdr. Land, som Sundby Kirkegaard fik for et Par Aar siden, har vist sig at forslaa altfor lidt i denne meget stærkt voksende Bydel. Det sidste Skridt, der er foretaget for at skaffe mere Begravelses­ plads, er, at Begravelsesvæsenet af K omm unen har erhvervet en Del af det afgravede lave Terræn Vest for Vestre Kirkegaard, delvis mod at afgive et m indre Areal af Kirkegaardens sydlige Del til Udvidelse af en Vej, som paatænkes anlagt der. Det Areal, som her vil blive lagt til Vestre Kirkegaard, er ikke stort af Udstrækning, det er kun ca. 4 Tdr. Land, men det vil utvivlsom t blive af betydelig Værdi for Kirke- gaarden. Det er Tanken her at danne et Terrasseanlæg, hvad Arealet, der falder stærkt af mod Syd og Vest, særlig egner sig til, med Skraa- ninger, Mure, Hække og Trappepartier, som vil kunne afgive Plads til særlig smukt beliggende Gravsteder, samtidig med at det vil blive en Pryd for Kirkegaarden og give den forøget Tiltrækning.

Made with